Home

Eøs midlene

Hva er EØS-midlene? - regjeringen

 1. EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene
 2. EØS-midlene representerer Islands, Liechtensteins og Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og til styrking av de bilaterale forbindelsene med 15 EU-stater i Sentral- og Sør-Europa. EØS-midlene bidrar dessuten til å styrke grunnleggende europeiske verdier som demokrati, toleranse og rettsstaten
 3. EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, og til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 landene i sentral- og sør-Europa som mottar midlene
 4. EØS-midlene er Norges økonomiske forpliktelser som følge av EØS-avtalen. EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Støtten fra Norge styrker også forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og de 15 mottakerlandene i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa
 5. EØS-midlene til kultur skal bidra til å styrke det europeiske kulturfeltet, med særlig fokus på kulturelt entreprenørskap. Kultursamarbeidet skal også bidra til sosial inkludering og demokratiutvikling. I tidligere programperioder er det gitt tilskudd til prosjekter innen musikk og scenekunst,.
 6. EØS-midlene er bidrag fra Norge, Island og Liechtenstein til sosial og økonomisk utjevning i Europa og til å styrke kontakten og samarbeidet med Norge. Størrelsen på bidraget forhandles for femårsperioder. For inneværende periode (2014-21) utgjør EØS-midlene 2,8 milliarder eur
 7. EØS-midlene: Norges bidrag I EØS-avtalen er det fastlagt at EFTA-landene skal bidra økonomisk til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller innen EØS. Den opprinnelige avtalte tilskuddsordningen var begrenset til avtalens fem første leveår, men ved utløpet av denne perioden måtte EFTA-statene gi etter for EUs krav om videreføring av ordningen
Trondheim kommune logo CMYK - Trøndelags

Her finner du en oversikt over hvilke land som er medlemmer av EU og/eller er med i EØS-samarbeidet Innovasjon Norge - vi gir lokale ideer globale muligheter. Kontakt oss. Tlf: (+ 47) 22 00 25 00 Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo Akersgata 13, 0158 Osl

EØS-midlene - Wikipedi

 1. Under EØS-midlene kan norske partnere få finansiert sin deltakelse i prosjekter der man samarbeider med europeiske partnere med mål om å redusere sosiale ulikheter i Europa. Se eeagrants.org for detaljert framstilling av prosessen for å bli partner i prosjekter under EØS-midlene
 2. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Forskningsprogrammene følger retningslinjer som ligger tett opp til EUs rammeprogram Horisont 2020 og skal styrke deltagernes kompetanse på rammeprogrammet
 3. EØS-midlene går til sektorer som både er sentrale for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge. ''Miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet inngår som en av tre særlig prioriterte hovedsektorer

EØS-midlene - Riksantikvare

 1. KOMMENTARER EØS-midlene: De stille milliardene er Norges europeiske hodepine Norge har gitt 38 milliarder kroner i EØS-midler for å bygge opp bedre styresett
 2. EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og det bilaterale samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene
 3. Den største utgiftsposten er EØS-midlene, som skal gå til ulike utviklingstiltak i Øst-Europa. I tillegg kommer en rekke avgifter til forskjellige programmer og EU-byråer. Noen av postene er vanskelige å tallfeste nøyaktig, de kan også variere litt fra år til år. EØS-midlene: 3,8 milliarder kroner årlig (2014-2021
 4. EØS-midlene har som formål å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og å styrke samarbeidet mellom Norge, Island og Lichtenstein («donorlandene») og de 15 «mottaker landene». Disse er hovedsakelig EU-medlemslandene i sentral- og øst-Europa, samt Portugal og Hellas
Erasmus+ - Trøndelags EuropakontorTrøndelags Europakontor

EØS-midlene: Den skjulte kampen om EØS-milliardene Les om spillet rundt de norske skattekronene som raser i Europa. DRAKAMP: Polen og Norge er ikke helt enig i hvordan de norske EØS-midlene. EØS-midlene deles ut av EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein, og utgjør ca 2,8 millarder euro over en sjuårsperiode fram til 2020. Norge dekker mesteparten av denne regningen og bidrar med 388 millioner euro i året, tilsvarende ca. 3,4 milliarder kroner EØS-midlene gir norske bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører muligheten til å gjennomføre prosjekter i samarbeid med mottakerland i EU. Midlene kan finansiere felles utvikling, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger, samt kompetanseoverføring

Informasjon og råd om folkehelseprogrammene under EØS-midlene. Tema. Internasjonale helseregister-prosjekter (eRegistries) Her finner du informasjon om systemet eRegister som innhenter, administrerer, analyserer og bruker informasjon om helsen til mødre, nyfødte og barn for å forbedre helsen EØS-midlene er en unik mulighet til å delta i internasjonalt samarbeid. Som en hovedregel kan offentlige eller private virksomheter, kommersielle eller ikke-kommersielle og frivillige organisasjoner delta i prosjekter med partnere fra mottakerlandene EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS. I tillegg skal midlene, som går til 15 ulike land i Sør- og Øst-Europa, bidra til å styrke de bilaterale båndene mellom giver- og mottakerlandene. Budsjettet for perioden 2014-2021 er på om lag 2,8 milliarder euro, der omtrent 98 prosent dekkes [ EØS-midlene: Polen. Polsk-norsk forskningssamarbeid er inne i en tredje periode med finansiering fra EØS-midlene. 129 millioner euro er bevilget til to forskningsprogrammer for grunn- og anvendt forskning. Grunnforskning i Krakow. 51,7 millioner euro er satt av til et program for grunnforskning,.

EØS-midlene finansierer prosjektsamarbeid og mobilitet mellom norske skoler og utdanningsinstitusjoner og tilsvarende parter i en rekke land i sentral- og sør-Europa. Det overordna formålet med ordningen er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa og samtidig styrke relasjonene og samarbeidet mellom landene EØS-midlene finansierer prosjektamarbeid og mobilitet mellom norske skoler og utdanningsinstitusjoner og tilsvarende parter i en rekke land i sentral- og sør-Europa. Det overordna formålet med ordningen er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og samtidig styrke relasjonene og samarbeidet mellom Norge og programlandene EØS-midlene Norge betaler har økt kraftig, men gir EØS-midlene Norge innflytelse på mottakerland i Sentral- og Øst-Europa? Det undersøker Jens Wroldsen Haugdal i en ny masteroppgave, som fikk fjorårets Dag Seierstad-stipend EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 landene i Sentral- og Sør-Europa som mottar midler. I perioden 2014-2021 er det satt av 2,8 milliarder euro til ulike programmer og prosjekter

EØS-midlene - Innovasjon Norg

EØS-midlene. Senterpartiet mener det ikke burde være nødvendig for Norge å betale en slik kontingent for å ha en avtale med EU-landene. Samtidig stiller vi oss også kritisk til om disse midlene blir brukt på den mest effektive måten for å sørge for sosial og økonomisk utjevning i de fattigste EU-landene EØS-midlene. Europarådet er en viktig samarbeidspartner for EØS-midlene og bistår med ekspertise innen sine kjerneområder - menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper. 28. mar 2017. I tillegg til kunnskaps- og kompetansedeling mellom organisasjonene dekker partnerskapet 18 prosjekter i ni land Fokus på samfunnsnytte. I tråd med utviklingen i kulturarvsektoren generelt er det samfunnsnytten som står i sentrum innen EØS-midlene. Programmene handler om mennesker og muligheter; kulturarv gir mennesker muligheter, og vår oppgave er å synliggjøre og realisere disse mulighetene

EØS-midlene - kulturradet

EØS-midlene er ikke bare solidaritet i praksis og en fantastisk mulighet for norske aktører til å samarbeide med nye aktører i Europa. De er også et viktig europastrategisk verktøy for enhver regjering som aktivt ønsker å fremme og forsvare norske interesser i enkelte europeiske land og i forhold til EU. Senterpartiets EU-motstand gjør partiet blind for disse aspektene av EØS. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Bilde: EEA Grants. 25. mai 2016 lanserte EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker de nye EØS-midlene for en fullsatt sal i Norges Hus i Brussel EØS-midlene: blå vekst. EØS-midlene er en del av Norges internasjonale satsing på hav. EUR 90 millioner kan gå til blå prosjekter i til sammen 7 europeiske land de neste årene. Polen og Portugal er blant dem. De stiller denne uken på #OurOcean-konferansen i Oslo. Følg med LIVE fra onsdag: https://ourocean2019.no

EØS-midlene representerer Islands, Liechtensteins og Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og til styrking av de bilaterale forbindelsene med 15 EU-stater i Sentral- og Sør-Europa. EØS-midlene bidrar dessuten til å styrke grunnleggende europeiske verdier som demokrati, toleranse og rettsstaten Our projects deserve all the spotlight they can get, and what better place than social media to make it happen? Join us on Facebook, Linkedin, Twitter and Instagram to learn more about what we do, the people we work with and all the inspiring projects we help lift off the ground. Don't miss out & join the conversation EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene, konkluderer en uavhengig evaluering. NVE er rådgiver i programmer i Bulgaria, Romania, Slovakia og Polen. NVEs engasjement er innenfor områdene fornybar energi, energieffektivitet, kraftmarked, vannforvaltning og klimatilpasning Gjennom EØS-midlene kan norske utdanningsinstitusjoner samarbeide med institusjoner i de landene som representerer mottakersiden i programmet. EEA Grants/Norway Grants omfatter støtte og samarbeid på en rekke områder

EØS-midlene gir norske organisasjoner og sivilt samfunn muligheter til å delta i samarbeid og utveksle erfaringer med organisasjoner fra en rekke land i Europa. Den norske Helsingforskomité, som kontaktpunkt for norske organisasjoner, inviterer til informasjonsmøte i Stavanger 1. mars 28/01/2019 Studiebesøk fra Bærum kommune og Regionrådet for Hadeland . post@osloregion.org Front Page Bærum kommune, Erasmus+, EU-politikk, EU-prosjekter, EØS-midlene, FMO, FNs bærekraftsmål, Gran kommune, Horizon 2020, Jevnaker kommune, JPI Oceans, Kreativt Europa, KS Europakontor, Lunner kommune, Norges delegasjon til EU, Regionrådet for Hadeland, Regionspolitik

EØS - Wikipedi

Formålet med EØS-midlene er å bidra til å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i Europa og styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.EØS-midlene består av to separate ordninger: en norsk finansieringsordning og en EØS-finansieringsordning, hvor også Island og Liechtenstein bidrar. Vel 97,7 prosent av EØS-midlene til Polen kommer fra Norge (se også EØS. Fakta: EØS-midlene EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein betaler bidrag over femårsperioder til EUs minst velstående regioner til sosial og økonomisk utjevning og miljøtiltak Bidraget er ingen formell kontingent for EØS-avtalen, som sikrer Norge tilgang til EUs indre marked, men oppfattes i praksis slik.Midlene for 2009 til 2014 er på rundt 14 milliarder kroner EØS-midlene har økt med 37 prosent fra perioden 2004-2009 til perioden 2009-2014. Kostnadene til administrasjon av midlene forventes å øke med 76 prosent, og kostnadene til faglig assistanse anslås å øke med 62 prosent. Selv om programmodellen gir økte administrasjonskostnader, framhever Utenriks I februar i år trakk Norge seg dessuten fra et program for justissektoren under EØS-midlene på grunn av politisk press mot domstolene i Polen. Største mottaker . De økonomiske konsekvensene av grepet Norge nå tar, kan bli store. Polen er største mottaker av EØS-midler, med en pott på 809,3 millioner euro for perioden fra 2014 til 2021 EØS-midlene: praktikantstillinger 2020-2021. EØS-midlene. 5,2 k visninger · 25. februar. Relaterte sider Se alle. Språkrådet (NO) 24 381 følgere · Statlig organisasjon. Finansdepartementet (Norge) 12 129 følgere · Statlig organisasjon. Kulturdepartementet (Norge

EØS-midlene 2009 - 2014 Europaprogrammet 2011 -Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) 4. april 2011 -Vibeke Rysst-Jensen, underdirektørSEEF-seksjonen, U EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Land som mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Foto: Illustrasjon: BLY . Publisert: 26.02.2019. Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene Vi har tidligere skrevet om EØS-midlene til forskning på denne bloggen, se f.eks. innlegg fra 4. april 2018. Nå er det ikke lenge til nye utlysninger av disse midlene blir lansert, og Forskningsrådet holder i den forbindelse et informasjonsmøte i sine lokaler på Lysaker den 18. juni (se info om arrangementet her).Påmeldingsfrist er 16. juni EØS-midlene går til sektorer som både er sentrale for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge. Dette gjenspeiles i de fem hovedsektorene Regjeringen har valgt for bruk av EØS-midlene: Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevn

Besøk av lærere fra Verdal videregående skole - TrøndelagsEØS-fond for regionalt samarbeid lansert

EØS-midlene. EØS-avtalen sørger for fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital over landegrensene. Avtalen inkluderer også en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. EØS-midlene er Norges bidrag til å nå dette målet Under EØS-midlene har nå de to første åpne utlysningene blitt lagt ut under det rumenske programmet om 'Miljø, tilpasninger til klimaendringer og økosystemer' Avdeling Business Partnerships søker Rådgiver/Seniorrådgiver til arbeid med EØS-midlene. For periode 2014-2021 bidrar Norge med om lag 2,8 milliarder euro til 15 av EUs mindre velstående medlemsland. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i EØS. Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene EØS-midlene, Oslo, Norway. 3.4K likes. Dette er Utenriksdepartementets Facebook-side for EØS-midlene. Her deler vi informasjon om resultater, muligheter for samarbeid og svarer på spørsmål

EU / EØS - Trøndelags EuropakontorTrøndelags Europakontor

EØS - Store norske leksiko

EØS-midlene Vedlegg: Vedlegg 1 prosjektsammenfatning Direktørens sakssammendrag: EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området, og er basert på avtale mellom EU og Norge. 20. desember 2017 signerte Norge og Polen Memorandum of Understanding (MoU) for justisprogrammet i EØS-midlene 2014-2021 EØS-midlene. EØS-midlene representerer Islands, Liechtensteins og Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og til styrking av de bilaterale forbindelsene med 15 EU-stater i Sentral- og Sør-Europa - EØS-midlene bidrar til vekst og utvikling i Europa, som er Norges viktigste eksportmarked, mener Helgesen. Også Anniken Huitfeldt, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité er fornøyd med avtalen. - Jeg kjenner ikke alle detaljene, men er meget tilfreds med at forhandlingene har kommet i havn Sjefredaktør: Pål Steigan Eier: Mot Dag AS Daglig leder i Mot Dag AS: Ivar Austb EØS-midlene har bidratt til at fagetater, bedrifter, forskere, kommuner, regioner og organisasjoner har vært partnere i prosjekter i 16 europeiske land gjennom året som har gått. Totalt for perioden 2009-2014, har det totale budsjettet for EØS-midlene vært på 1,8 milliarder euro, som har bidratt i et bredt spekter av sektorer

Respekt for menneskerettighetene er fastlagt som prinsipp i Norges avtale med Polen om EØS-midlene i 2014-21. Flere polske kommuner har vedtatt å være såkalte «LHBT-frie soner», f.eks. Krasnik i Øst-Polen i mai 2019. Krasnik mottar norske EØS-midler. Hva vil utenriksministeren foreta seg overfor Krasnik og andre polske kommuner for å sørge for at EØS-midlene faktisk ivaretar. EØS-midlene er ment å bidra til utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller i Europa og bidra til blant annet styrking av utdanningssamarbeidet mellom giverlandene (Norge, Liechtenstein og Island) og mottakerlandene EØS-midlene er ikke bare solidaritet i praksis og en fantastisk mulighet for norske aktører til å samarbeide med nye aktører i Europa. De er også et viktig europastrategisk verktøy for enhver regjering som aktivt ønsker å fremme og forsvare norske interesser i enkelte europeiske land og i forhold til EU Norge og EU er endelig enige om nye EØS-midler. Regningen for Norge blir 388 millioner euro i året i perioden 2014-2021 - EØS-midlene bidrar til vekst og utvikling i Europa, som er Norges viktigste eksportmarked, mener Helgesen. Forlenger. Midlene varer tradisjonelt i fem år, men er denne gangen utvidet til sju for årene 2014- 2021

FNs bærekraftsmål innen helse: hva betyr det for EUHiNT tilbyr grunnleggende kurs om EU og EØS - Trøndelags

EØS-midlene gir en mulighet for norske institusjoner til å knytte kontakter med nye institusjoner i land som vi oftest ikke har lange samarbeidsrelasjoner med. EØS-midlene setter søkelyset på Norge og norske samarbeidspartnere i mottakerlandene, og kan gjøre det lettere å finne samarbeidspartnere der Visiting address: 47-48, Boulevard du Régent 1000 Brussels, Belgium. Postal address: 12-16 Rue Joseph II, 1000 Brussels, Belgium. Email: info-fmo@efta.in

Innkalling til årsmøte og årsberetning – RamfjordRettssaker, Krim | Norske domstoler avslutter samarbeid

EU-/EØS-landene - helsenorge

I hovedstaden Athen vil EØS-midlene fra Norge, Island og Liechtenstein finansiere et senter for 175 enslige kvinner med og uten barn, blant dem gravide og ofre for menneskehandel. - Jeg snakket torsdag med min greske kollega. Tema for samtalen var norsk bistand til sårbare migranter gjennom EØS-midlene i forbindelse med denne utlysningen 8. september 2014 gikk ungarsk politi til aksjon mot kontorene til organisasjonen Økotars i Budapest. Organisasjonen hadde i oppdrag å forvalte EØS-midlene til frivillige organisasjoner i Ungarn på vegne av Island, Liechtenstein og Norge. Politiet aksjonerte også mot privatboligene til noen av de ansatte, og beslagla dokumenter og IT-utstyr Utlysningene av EØS-midlene har startet - og fem utvalgte deadliner nærmer seg! Utlysninger i delprogrammer for EØS-midlene er i gang, og vi vil minne om følgende utlysninger med deadline i henholdvis januar og mars. Sørlandets Europakontor veileder, hjelper med partnersøk og søknadsutvikling EØS-midlene Kultursamarbeid i EØS-midlene er støtte til samarbeidsprosjekter på kunst, kultur og formidling av kulturarv Kulturrådet bistår mottakerlandene i utviklingen av programmer med støtte til kultursamarbeid Det blir midler til kultursamarbeid i Bulgaria, Latvia, Portugal, Polen Utlysningene av EØS-midlene har startet - delta nå! Nå rulles delprogrammene for EØS-midlene ut. I tiden fremover vil det komme en rekke utlysninger for 13 land i Sentral- og Øst-Europa, samt Portugal og Hellas, hvor norske aktører kan delta som prosjektpartnere

Rådgiver EØS-midlene. Ineta Balule. Kulturmedarbeider og ambassadørens sekretær. Jana Janševska. Adm. medarbeider (regnskap, administrative og konsulære saker) Studentpraktikant. Juris Brieže. Sjåfør og resepsjonist. Ambassadens åpningstider Mandag til fredag: 09:00 til 16:00 Torsdag 28. februar deltok Vest Norges Brusselkontor på seminaret «EØS-midlene og partnerskapsmuligheter for norske aktører», arrangert i samarbeid med EFTAs sekretariat i Brussel, Financial Mechanim Office (FMO). EØS-midlene er Norges økonomiske bidrag til 15 av EUs minst velstående medlemsland. Midlenes formål er å utjevne sosiale og økonomiske ujevnheter i Europa og styrke. EØS-midlene har bidratt til å styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Videreutvikling av det bilaterale samarbeidet skal vektlegges i denne nye perioden. - Vi legger til rette for at blant annet norske bedrifter, forskere, kommuner, arbeidslivets parter og frivillige organisasjoner fortsatt kan delta i programmer og samarbeidsprosjekter Solberg tror på enighet med Ungarn om EØS-midlene Statsminister Erna Solberg tror Ungarn vil bøye av for Norges krav om at tildelingen av EØS-penger til sivilsamfunnet må skje uavhengig av. Vi har tidligere skrevet om EØS-midlene til forskning på denne bloggen, se f.eks. innlegg fra 4. april 2018. Nå er det ikke lenge til nye utlysninger av disse midlene blir lansert, og Forskningsrådet holder i den forbindelse et informasjonsmøte i sine lokaler på Lysaker den 18. juni (se info om arrangementet her). Påmeldingsfrist er 16. juni. Hvis du ikke har anledning til å reise til.

EØS-midlene finansierer helseprosjekter i Europa

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og det bilaterale samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. EØS-avtalen gir Norge tilgang ti EØS-midlene. 15. nov 2019. Vet du om noen som sitter på en idé for fremtidens bærekraftige byer? Fremtidens byer må tilpasses demografiske trender, og urban utvikling må svare på utfordringer knyttet til klimaendringer, forurensning, energieffektivitet og transport Innenfor EØS-midlene finnes finansieringsmuligheter for bedrifter, offentlige aktører og utdanningsinstitusjoner som har, eller ønsker, samarbeidspartnere i de utvalgte samarbeidslandene. Verdt å merke seg for bedrifter er at det er egne midler øremerket for forretningsutvikling, innovasjon og SMBer. EØS-midler kan i noen tilfeller være en god arena for din bedrift dersom dere har.

EØS-midlene - Norges forskningsrå

Gjennombrudd i forhandlingene med Polen om EØS-midlene. Polen godtar at regjeringen ikke får kontrollere pengehjelpen som skal gå til sivilsamfunnet gjennom EØS-midlene EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Les mer om EØS-midlene. EU-samarbeid mot svart økonomi

EØS-midlene - Miljødirektorate

I februar i år trakk Norge seg dessuten fra et program for justissektoren under EØS-midlene på grunn av politisk press mot domstolene i Polen. Største mottaker De økonomiske konsekvensene av grepet Norge nå tar, kan bli store. Polen er største mottaker av EØS-midler, med en pott på 809,3 millioner euro for perioden fra 2014 til 2021 Advarer mot korrupsjonsrisiko med EØS-midlene Norske EØS-midler kan ende på avveie. - Vi har nulltoleranse, men det er naivt å tro vi kan slippe unna korrupsjon, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) EØS-midlene er EØS /EFTA-landene Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa og til å styrke samarbeidet med 16 EU- og EØS-medlemsland i Sentral- og Sør-Europa EØS-midlene finansierer helseprosjekter i Europa. Muligheter for deltakelse i prosjekter for utjevning av helseforskjeller, styrking av folkehelse og forebygging av vold i nære relasjoner. Opptrappingsplaner. Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021 (regjeringen.no Norge har tidligere vært i konflikt med Polen om den delen av EØS-midlene som skal gå til sivilsamfunnet. Norge har insistert på at disse pengene ikke skal underlegges politisk kontroll fra.

EØS-midlene: - De stille milliardene er Norges europeiske

Ved hjelp av finansiering fra EØS-midlene kan norske skoler, videregående og yrkesfaglige skoler, fagskoler, høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner, bedrifter og andre organisasjoner etablere utdanningssamarbeid med partnere fra Portugal. Det lyses nå ut 1,550 millioner euro med søknadsfrist 11. desember 2020 EØS-midlene - Bilateral studie. Registrert Dato: Onsdag 02. Mai 2012. Norge har siden etableringen av EØS bidratt til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Fra og med EU-utvidelsen i 2004 ble støtten samlet under EØS-midlene. Støtten utgjør om lag 14 milliarder kroner for perioden 2009-14 Nytt EØS-prosjekt med Litauen om dekommisjonering. DSA har nå signert en avtale med Ignalina atomkraftverk og strålevernsmyndigheten i Litauen (VATESI) om radioaktiv avfallshåndtering og dekommisjonering

Gjennombrudd i forhandlingene med Polen om EØS-midlene Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) forsikrer om at Norge ikke firer på prinsippene i avtalen som nå skal inngås med Polen om EØS-midlene Stortingsbehandlingen av de nye EØS-midlene for perioden 2009-2014 førte ikke med seg debatt. Det hele varte kun i fem minutter og bar preg av å være en formalitet. I perioden 2009-2014 skal Norge bidra med 14 milliarder kroner til fattigere EU-land BAKGRUNN (fra Utenriksdepartementets pressemelding 27.4.2012) EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid i Europa - Denne stortingsmeldingen er en solid dokumentasjon på at Norge gjør en forskjell for de nye demokratiene i Europa, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.? Regjeringen har i dag fremmet melding til Stortinget om EØS-midlene Styringskomiteen for EØS-midlene, EFTAs revisjonsråd og deres representanter har rett til å utføre ethvert faglig eller økonomisk oppdrag eller enhver faglig eller økonomisk gjennomgang som de finner nødvendig for å følge opp planleggingen, gjennomføringen og overvåkingen av programmer og prosjekter samt bruken av midler

 • Brow rehab brynsløft.
 • Fahrrad rex atb.
 • Weibliche scheide.
 • Alfa romeo 8c price.
 • Astrid s p3 gull.
 • Øisteins blyant bokstaven å.
 • Nashville kommende veranstaltungen.
 • Handbrake guide.
 • Rock n roll kleidung damen.
 • Degu käfig fressnapf.
 • Inklämningssyndrom axel övningar.
 • Moringa pulver rezepte.
 • Synonyme de rencontrer une personne.
 • Konveksjon varmeoverføring.
 • Sephiroth wikipedia.
 • Yamaha vmax outboard.
 • Flaggdagar 2017 24 oktober.
 • Ole dole doffen sang.
 • Jernutvinning.
 • Webkamera hadeland.
 • Inntektsfordeling norge.
 • Icloud für windows 10 funktioniert nicht.
 • Benkeplater coop obs bygg.
 • Sovjetunionen invaderer afghanistan.
 • Påskeaften rød dag 2018.
 • Honigmelone zuckergehalt.
 • Hvor skal man bo i tokyo.
 • Strikkehula.
 • Ruf nusskuchen backmischung.
 • Bild der frau rezepte wundersuppe.
 • Osm ecrew.
 • Fade out picture online.
 • Aar bus und bahn adresse.
 • Monster headset bluetooth.
 • Crash freiburg facebook.
 • Brilletrend 2017 herre.
 • Søt brunost.
 • Psykisk arbeidsmiljø definisjon.
 • Flaggdagar 2017 24 oktober.
 • Skur 13 restaurant.
 • Messepark flohmarkt.