Home

Politikk på 1800 tallet

Politikk og ideologier på 1800-tallet. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Politikk og ideologier på 1800. Karl Marx (1818-83). Kilde:Wikipedia. «Hele samfunnets historie fram til nå er historien om klassekamper. Fri mann og slave, patrisier og plebeier, baron og livegen, laugsborger og. På 1800-tallet var det mange analfabeter i Norge. At man i Norge skreiv dansk, var derfor et stort pedagogisk problem. Det nasjonale motivet. De pedagogiske, sosiale og demokratiske motivene til Aasen er alle nært knyttet til tanker fra opplysningstida på 1700-tallet Politikk og ideologier på 1800-tallet. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Politikk og ideologier på 1800-tallet. Test deg selv. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt oss.

Sammendrag: Ideologier i Europa 1800-tallet - Historie Oversikt Ideologiene konservatisme, liberalisme, feminisme, darwinisme og sosialdarwinisme, sosialisme, marxisme, sosialliberalisme, sosialdemokratisme blir beskrevet med typiske trekk På 1800-tallet var det en kraftig befolkningstilvekst her i landet. Mens innbyggertallet var 883 487 i 1801, hadde det i 1900 steget til 2 240 032. I 1801 bodde 8,8 prosent av innbyggerne i byene, mens hele 28 prosent bodde der i 1900

Notater fra kapittel 10 Politikk og ideologier på 1800-tallet (s. 273-287) fra boken Alle tiders historie. VG På slutten av 1600-tallet meldte en ny ressursknapphet seg, og mange ble husmenn på små og lite drivverdige bruk. Befolkningspresset økte utover på 1700-tallet, og det var først med industrialisering og emigrasjon til Amerika i andre halvdel av 1800-tallet at dette presset lettet. Norsk næringsliv fikk et kraftig oppsving i tidlig nytid Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne. Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Den industrielle revolusjon var ingen brå overgang fra tradisjonelt håndverk til.

Med den industrielle revolusjon fra midten av 1700-tallet og på 1800-tallet, og med kolonier i alle verdensdeler, utviklet Storbritannia historiens største imperium.På 1900-tallet gikk det britiske imperium tapt, men Storbritannia regnes fremdeles som en politisk, økonomisk og kulturell stormakt. Frihandelstanken og parlamentarismen er ideer som har sin opprinnelse i Storbritannia, og. På 1800-tallet fikk politikken et mer sosialdarwinistisk og nasjonalistisk preg, der samer og samisk kultur ble ansett som primitive og fremmede som måtte underordnes den siviliserte norske majoritetskulturen, under framveksten av nasjonalstaten Norge Med en befolkningseksplosjon på 1800-tallet, vokste disse gruppene sterkt. Dette førte til andelen stemmeberettigede av befolkningen sank. I følge Andenæs, Statsforfatningen i Norge (1998) s. 98, regnet man at knapt 7,5 % av befolkningen var stemmeberettigede før den første utvidelsen av stemmeretten i 1884 Hvordan politikk ga unge menn en vei til manndom som de ikke fant på tradisjonelle steder som kirke, familie eller arbeid [15:00] Hva amerikanere fra 1800-tallet mente mannlighet betydde [17:50] Hva jomfrustemmen var [22:30] Hvordan 1800-tallets stemmegivning fikk avstemningen til å bli enda viktigere [25:00] Bråkene og kampene. Liberalisme, konservatisme, nasjonalisme og tradisjonalisme var til sammen med på å prege økonomi og politikk i Europa på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Etter 1850 var det særlig liberalismen som fikk stadig større tilslutning

Stortingsvalg Kommunevalg Fylkestingsvalg Utdypende artikkel: Valgordning i Norge Valgkanalen er en av de politiske påvirkningskanalene . Ved Grunnloven av 1814 hadde bare embedsmenn , bønder og kjøbstadborgere stemmerett, i 1898 fikk alle menn over 25 år stemmerett og i 1913 kvinner over 25 år. I 1920 ble stemmerettsalderen senket til 23, i 1946 til 21, i 1967 til 20 og i 1978 til 18 år. Til Politikk og ideologier på 1800-tallet. Bismarcks sosiale reformer. Bilde: Wikicommons. Otto von Bismarck (1815-1898) var tysk statsminister og kansler fra 1862-1890. Bismarck er kjent for sin motstand mot sosialismen. Likevel innførte han sosiale lover som sikret en del rettigheter for den voksende arbeiderklassen Politikk og ideologier på 1800-tallet - video 2 av 4. First Lady Michelle Obama Does Her Best Barack Impression - Duration: 9:04. The Late Show with Stephen Colbert Recommended for yo Opplysningstiden la grunnlaget for store endringer innenfor tenkemåter, teknologi og politikk på 1800-tallet. Nasjonalisme som en samlende idé, 1870-1914. Perioden fra omkring 1870 og fram til første verdenskrig var en liberal periode i verdenshistorien, mens flere og flere land ble samlet. Nasjonalstaten Norge.

Alle tiders historie: Politikk og ideologier på 1800-tallet

Politikk og ideologier på 1800-tallet. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Politikk og ideologier på 1800-tallet. Marxismen. Les om sosialismen. Karl Marx og Friedrich Engels i læreboka, side 282-286 fellesutgaven/71-74 vg3-boka/181-184 påbyggsboka. Les også kildene side 282/70/180. Start studying 03b Politikk og ideologier på 1800-tallet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Med 1800-tallets kvinner.På vei til stemmerett har Aasen fullført arbeidet ho byrja for 20 år sidan med Driftige damer, ei kvinnekulturhistorisk reise gjennom seks bøker frå europeisk mellomalder til norsk kvinneleg røysterett i 1913.- Guri Kulaas, Klassekampen. Med imponerande overblikk gir [Elisabeth Aasen] oss oversikt over eit mangfaldig hundreår der kvinnene kjempa seg plass i. Det å undervise om norsk språkhistorie på en måte som engasjerer, er ikke alltid like enkelt. Elevene skal både se, lese og skrive - og ikke minst skal de leve seg inn tiden gjennom å innta roller. Dette opplegget er ment som et oppstartsopplegg til emnet språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet. Tid. 2 X 45 minutter. Fra Panorama Vg

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet - NDL

 1. Hvorfor ble nasjonalismen så sentral på 1800-tallet? Nasjonalisme er ikke bare politikk. Det er også en følelse av tilhørighet for mennesker som kjenner seg igjen i elementene (språk, kultur, religion, politikk) som blir definert som sentrale i nasjonen
 2. Politikk og ideologier på 1800-tallet. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Politikk og ideologier på 1800-tallet. Liberalismen. Les om liberalismen side 281-281 fellesutgaven/69-70 vg3-boka/179-180 påbygg), samt kildeoppgave 8 side 287/75/185. Se noen av innslagene der den klassiske.
 3. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Norsk økonomi 1850 - 1900 Fra ca. 1850 startet en endrings- og moderniseringsprosess i Norge som omskapte hele det gamle bondesamfunnet. Det skjedde forandringer både på det materielle og det ideologiske plan. Norsk økonomi 1537 - 1800 Fra 1537 til 1814 var Norge i stor grad underlagt dansk styre. Denne perioden i Norges historie regnes fra reformasjonen og underordningen under Danmark i. På 1800-tallet sto klassekampen mellom arbeiderklassen og det dominerende borgerskapet. Det klasseløse samfunnet kan bare skapes gjennom en revolusjon der arbeiderklassen tar makten. Se også sosialisme og kommunisme

Fant skipsvrak fra 1800-tallet på Askøy - Dagbladet

 1. Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet Mye er skrevet om kvinner og likestillingskampen. Denne antologien, som består av ni artikler og åtte forfattere, tar mer overordnet og prinsipielt enn tidligere forskning et viktig spørsmål opp til diskusjon: Hvordan kvinner på 1800- og 1900-tallet etter hvert fikk adgang til ulike offentligheter politiske, religiøse, økonomiske og sosiale
 2. Grunnlovskonservatisme er den politikken som gjør at Norges radikale og demokratiske grunnlov ble stående uforandret. Tidlig på 1800-tallet var mange norske bønder lite interessert i politikk. Valgreglene sa at to tredjedeler av stortingsrepresentantene skulle velges fra landdistriktene, men når det var valg, stemte bøndene på embetsmenn
 3. Befolkningsveksten la utover 1600-tallet igjen press på den dyrkbare jorda og selv om mange bønder ble selveiere etterhvert, oppstod også en helt ny og egen klasse av bønder; husmannen. Byene vokste, både i antall og størrelse, men på begynnelsen av 1800-tallet var Norge fortsatt et utpreget bondesamfunn hvor 9 av 10 bodde på bygda
Norge blir moderne

Ideologier i Europa 1800-tallet - Historie Oversikt

gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken Begrep antisemittisme, jødefiendtlighet Politikk og ideologier på 1800-tallet. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Politikk og ideologier på 1800-tallet. Konservatismen. Bilde: Edmund Burke, konservatismens far. Fra Wikicommons. Les om konservatismen side 279-280 fellesutgaven/67-68 vg3-boka/177-178 påbyggsboka. Les også. Dødeligheten på 1800 tallet var synkende, men rammet alle samfunnslag. Etter Napoleonskrigene, da de verste nødsårene var over, fant det sted en eksplosiv folkevekst i Norge. Folketellingen i 1801 viser en total folkemengde på ca. 880.000. Til tross for den kolossale utvandringen, tredoblet befolkningen seg de neste 100 årene Sjølforsyning var ett mål, sunn folkeernæring et annet. Etter kort tid gikk det politikk i spørsmålene om befolkningens kosthold. Vitaminer og skolefrokost. Den politiske interessen for mat og ernæring hadde startet som del av hygiene- og folkeopplysningsbevegelsen på 1800-tallet

Norsk historie fra 1815 til 1905 - Store norske leksiko

 1. - Den norskamerikanske offentligheten på 1800-tallet hadde trolig stor innvirkning på den norske, hevder Henrik Olav Mathiesen. Historiestipendiaten ved Universitetet i Oslo blar gjennom kildematerialet av gamle aviser og brevsamlinger, som «Fra Amerika til Norge», mens han beskriver det tette forholdet mellom det amerikanske og det norske samfunnet på slutten av 1800-tallet
 2. utter Fra Panorama Vg2 Side 95 - 104 Organisering Grupper med 3 elever Mål for elevene: Få oversikt over de mest sentrale hendelsene i norsk språkhistorie Reflektere over sammenhengen mellom språk og demokrati Bli kjent med e
 3. Konsekvensene av den liberalistiske politikken på 1800-tallet viste seg raskt. Fordelingen ble skjev, og mange hadde store problemer med å klare seg. Kvinner begynte nå å organisere seg for å få fulle politiske rettigheter på linje med menn
 4. 1800-tallet: Hungersnød, epidemier, oppdagelse av mikrobene og det første sinnsykeasylet. Utviklingen i folkehelse på 1800- og 1900-tallet. Det er ingen skarp grense mellom folkehelse på 1800- og 1900-tallet, men disse periodene har likevel sine særtrekk. Hovedpunkter. Trange kår, stor folkevekst, fattigdom og dårlig ernæring

Politikk og ideologier på 1800-tallet På denne hjemmesiden kan dere finne informasjon om politikk og ideologier på 1800-tallet. Samfunnet ble forandret helt etter industrialiseringen og de politiske omveltningene etter den franske revolusjonen Politikk og ideologier på 1800-tallet - video 4 av

10. Politikk og ideologier på 1800-tallet Flashcards Quizle

 1. Start studying Kap 10 politikk og ideologier på 1800-tallet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Sosiale ordninger på 1800-tallet: kårfolk, fattige, syke Kårordningen kan vi kalle pensjonsordningen på landsbygda i Norge på 1800-tallet, og for fattige og syke fantes det sosiale ordninger. Å ta kår betyr å gi fra seg rettighetene til en gård mot å få bolig, mat, omsorg og pleie til gjengjeld
 3. Begge bøkene vil altså ha 1800-tallet på agendaen, og det er en god idé (se Osiander 2001 for et lignende argument). Når man leser faglitteraturen om internasjonal politikk, kan man lure på hvor hele 1800-tallet har blitt av. Faget IR, som i USA er et underbruk av statsvitenskapen,.
 4. Sundt gir her uttrykk for en rasebiologisk tenkning. Denne tenkningen hadde sammenheng med fornorskningspolitikken på 1800-tallet, en politikk som gav grobunn for en nedvurdering av samer og kvener. Rasebiologi og sosialdarwinisme ga legitimitet til en hierarkisk plassering av nordmenn over samer og kvener

Vi har valgt å ta for oss kvinnenes situasjon i det norske samfunnet på 1800-tallet. Elin har fordypet seg i kvinnens sosiale forskjeller og de ulike klassene. Hun nevner ulikheter på rike og fattige, de ulike arbeidsmulighetene som de hadde, og om karens jul (Amalie Skram). Mens Jannicke har skrevet om kvinnenes posisjon i samfunne vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet. gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken Ramme for opplegget: 2 økter (dobbelttimer) NB Første halvdel av 1800-tallet ble befolkningen i Norge fordoblet. I siste halvdel av århundret fortsatte den sterke befolkningsøkningen. Gjennom hele 1800-tallet fikk familier gjerne fem eller seks barn. Samtidig ble folk eldre. En løsning på befolkningsøkningen var å lage stadig flere husmannsplasser tidlig på 1800-tallet På slutten av 1800-tallet ble språkdebatten en politisk sak i Norge, og det viktigst språkpolitiske vedtaket var det såkalte jamstillingsvedtaket av 1885. Med dette vedtaket ble Landsmaal og Rigsmaal likestilt som offisielle skriftspråk, som vi forsatt har frem til i dag Alkoholpolitikk på 1800-tallet Hører til Forebyggende arbeid Hjørnesteinene i norsk alkoholpolitikk og som gjelder den dag i dag, ble etablert fra midten av 1800-tallet og fram til 1871

Norges historie - Store norske leksiko

I denne faktasjekken skal vi se nærmere på påstanden om at den økonomiske ulikheten er like stor i dag som den var på slutten av 1800-tallet. Derfor viser rapporten høyere ulikhet Forklaringen på at ulikheten er mye større i Norge enn det den offisielle statistikken viser, er at denne kun tar med inntekt som rapporteres i de personlige skattemeldingene Språket i NRK. Språkdebattene på 1950 og 1960-tallet dreide seg ofte om hvilken språknorm medarbeidere i NRK skulle følge. I 1962 blei statsmeteorolog Sigurd Smebye fjernet fra sin stilling som værmelder i NRK fordi han insisterte på å lese værmeldingene på riksmål og ikke på bokmål

Video: den industrielle revolusjon - Store norske leksiko

Storbritannias historie - Store norske leksiko

Men midt på 1800-tallet så ikke politikere flest på seg selv som ansvarlige for å sette kunnskapsbasert politikk ut i live, det fikk folk som Eilert Sundt selv ta seg av. Les også: De mange drukningsulykkene i Nord-Norge førte til at Eilert Sundt tok opp spørsmålet om nye båttyper i 1860 gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken undersøke en eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektive Politikk på 1600-tallet Politikk på 1700-tallet Politikk på 1800-tallet << - Politikk på 1700-tallet - >>

Faktiskfakta er en upolitisk- og næringsliv uavhengig forening. Vår oppgave er å faktasjekke faktasjekkerne, samt påståtte fakta ytringer og falske nyheter. I motsetning til Faktisk.no der driften i all hovedsak er finansiert av eierbedriftene (PolarisMedia, Amedia. TV2, NRK, Dagbladet og VG), er FaktiskFakta helt avhengig av bidrag og støtte fra enkeltpersoner og næringsliv for å. Politikk på 1800-tallet Politikk på 1900-tallet Politikk på 2000-tallet << - Politikk på 1900-tallet - >> Norsk økonomi 1800 - 1850 1800 - tallet representerer også overgangen til et moderne kapitalistisk samfunn i Norge. Norsk økonomi 1900 - 1930 I perioden etter århundreskiftet ble vitenskapen, dvs. naturvitenskapen, sett som et at de viktigste virkemidlene for å modernisere samfunnet

Fornorsking av samer - Wikipedi

På 1800-tallet ble de liberale ideene fra opplysningstiden videreført av det fremadstormende borgerskapet i Europa. Liberalismen er et ideologisk våpen for den nye dominerende samfunnsklassen i kampen mot enerådende monarker og adelens tradisjonelle rettigheter På 1800-tallet vokste oppdragelsesidealet om det naturskapte barnet. Oppdragelsesoppgaven ble kjennetegnet av å innøve gode vaner og ønsket atferd. Barnet ble forstått som «tabula rasa», en tom tavle som foreldrene skulle forme (Thuen & Sommerschild, 1997). På starten av 1900-tallet vokste det tredje oppdragelsesidealet frem Den politikken som ble meislet ut under unionstiden med Sverige ble avgjørende for de spillereglene som kom til å gjelde da landet ble uavhengig i 1905 både lokalt og nasjonalt. Derfor gjennomgås i artikkelen viktige lover for forhold som behandles i Samkult 2 og begivenheter som la grunnlaget for landets politiske praksis som følge av parlamentarismens gjennombrudd på 1880-tallet :) Forøvrig lurer jeg litt på om hvilke elementær i Liberalistenes politikk som Per Sandberg tiltrekkes av. De er f.eks. for fri innvandring og en minimumsstat i ren 1800-talls-tradisjon. Ikke akkurat ting som Sandberg frontet som nestleder i FrP Nils Hansen Østby var født i det historiske år 1814 og levde fram til 1901. Vi leser i bygdebok for Nittedal og Hakadal at Nils Hansen fra Stalsberghagan i Skedsmo fikk skjøte på eiendommen Østby 30. november 1841 for 1.400 riksdaler og 12 shilling. Han drev gården fram til 1884 da sønnen Andreas overtok

Politikk på 1500-tallet Politikk på 1600-tallet Politikk på 1700-tallet << - Politikk på 1600-tallet - >> Språkhistorie på 1800-tallet På 1800-tallet var skriftspråket i Norge dansk. Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbygginge

Alle tiders historie: Det moderne Norge tar form

Starten av 1970-tallet ble preget av EF-kamp og folkeavstemning. Kvinnekampen sto også sterkt på 1970-tallet. Fra 1980-tallet og til i dag har det norske samfunnet vært ganske stabilt, uten store omveltninger. Regjeringer har skiftet. Etter en høyrebølge på 80-tallet, ble Arbeiderpartiet igjen dominerende i norsk politikk - På 1700-tallet så man på alkohol som helsebringende. Dette snudde på 1800-tallet. Da fikk man poteten som økte brennevinsproduksjonen og medførte at mange menn drakk seg og familiene sine fra gård og grunn, sier han. - Dette ga kvinnene en ny status: Kvinner drakk ikke, de tok ansvar for barna og holdt familien sammen Kjøp Politikk, profesjon og vekkelse fra Bokklubber Mye er skrevet om kvinner og likestillingskampen. Denne antologien, som består av ni artikler og åtte forfattere, tar mer overordnet og prinsipielt enn tidligere forskning et viktig spørsmål opp til diskusjon: Hvordan kvinner på 1800- og 1900-tallet etter hvert fikk adgang til ulike offentligheter politiske, religiøse, økonomiske og.

Fra et økonomisk perspektiv var 70-tallet en gyllen æra sammenlignet med de siste ti årene. Men det er noen interessante paralleller mellom økonomisk politikk de siste årene og økonomisk politikk på slutten av 70-tallet. På slutten av 70-tallet forsøkte man å redde inntektspolitikken fra inflasjonskonsekvensene av denne politikken Politikk på 1300-tallet Politikk på 1400-tallet Politikk på 1500-tallet << - Politikk på 1400-tallet - >> Britisk politikk ble på 1800-tallet kraftig preget av den skotske opplysningsfilosofen Adam Smiths teorier om frie markeder. Århundrene før hadde vært preget av merkantilistisk økonomisk politikk hvor målet var å øke egen velstand ved å importere minst mulig og sikre nye markeder og varer gjennom kolonier i stedet for handel med andre land Kategori:Politikk på 1800-talet. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategoriar. Kategorien har desse 10 underkategoriane, av totalt 10. P Politikk i 1800-åra‎ (1 K) Politikk i 1810-åra‎ (5 K).

Susannah (116) er ett av to gjenlevende mennesker født på

Demokratiseringsutviklingen i Norge på 1800-tallet - Daria

Kjøp 'Politikk, profesjon og vekkelse, kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet' av Knut Dørum fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978824501703 Start studying Politikk og ideologier på 1800-tallet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 1800-tallets medisinske revolusjon I århundrer bygde europeisk legevitenskap på den gamle greske teorien om at sykdom skyldes en ubalanse mellom de fire kroppsvæskene - blod, slim, svart galle og gul galle. Kjennskap til sykdommene var ytterst begrenset, og årelating blant de viktigste behandlings-metodene Et av de første Stephenson-lokomotivene på Norges hovedjernbane mellom Bøn og Eidsvoll i 1860. Jernbanen var både en transportrevolusjon først for trelastnæringen og etter hvert som persontransport, samt en viktig arbeidsplass for tusenvis av nordmenn på 1800-tallet, særlig i nedgangstider Det vil bli avholdt 2 forelesninger om kristendom og politikk i et historisk og aktuelt perspektiv før avreise til København og Schæffergården 27. februar. I disse timene vil temaer fra reformasjonstiden, statspietismen og nasjonsbyggingen på 1800-tallet bli behandlet. Resten av undervisningen vil foregå i København 27. februar - 4. mars

podcast: u.s. politikk på 1800-tallet mannskaps kunste

Rundt midten av 1800-tallet var det fortsatt store forskjeller mellom skolene på landet og i byene, og fra sted til sted. På landet hadde de hatt allmueskole og skoleplikt siden 1739, mens byene først fikk sin lov om allmueskole i 1848. I løpet av 1800-tallet kom det flere endringer for skolene Tilhengerne av den såkalte nattvekterstaten på 1800-tallet så for seg at staten hadde som hovedoppgave å verne om liv og eiendom, dvs. politi, rettsvesen og forsvar, og ellers gjøre så lite som mulig. I velferdsstaten, som i Europa vokste fram i siste halvdel av 1900-tallet, er staten langt mer aktiv På 1800-tallet var denne formen for omsorg minkende, men fortsatt i bruk. Ifølge Eilert Sundt fantes det i 1851 i landdistriktene til sammen 49 536 fattige som fikk støtte, derav 10 343 som gikk på legd. 61 Det vil si at nesten en femtedel av de fattige fikk forsørgelse i form av legd. Tallene for 1800.

Historie Vg2 og Vg3 - Liberalisme - NDL

På slutten rundt 1880 og 1890 årene kom det i Norge også røster om endringer og behov for å gi arbeidskraften beskyttelse. Hvor kampen i denne perioden stod mellom Venstre og Høiere. Høiere som kjempet mot den liv som ble vedtatt i 1892 Fabrikkarbeiderloven For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Kategori:Politikk i 1800-årene. Home; News; Random Article; Install Wikiwand; Send a suggestion; Uninstall Wikiwand; Our magic isn't perfect. << - Politikk på 1800-tallet - >> Politikk i 1800-årene:. Tidlig på 1800-tallet hadde knapt 4/10 av befolkningen i Bergen og vel ¼ i Kristiansand og Fredrikstad faste slektsnavn. Mange av navnene ble likevel ikke fast etablert for flere generasjoner. De fleste navnene i disse byene var utenlandske og helst tyske, men det var også noen få norske gårds- eller stedsnavn og sen-navn Befolkningen ble på 1800-tallet mer enn fordoblet. Frem til midten av århundret levde de fleste i Norge av jordbruk, og var generelt lite interessert i politikk, så lenge man ikke ble forstyrret i hverdagen, og ting fikk gå slik de alltid hadde gjort, uten innblanding fra høyere hold På slutten av 1800-tallet var trolig nærmere en tredjedel av byens innbyggere å regne som fattige, selv om bare i underkant av 10 prosent offisielt ble regnet som det i år 1900. 25 prosent av byens skoleelever fikk rett til skolemat innført i 1895 fordi de ikke hadde nok mat hjemme

Birkebeinerne på ukjent sted - AftenpostenSem og Slagen bygdebok - annet bind, kulturhistorie

Norges politiske system - Wikipedi

Et kort blikk på norsk politisk utvikling på syttitallet. Politikk på 70-tallet harrunostasj. Loading (Klipp fra Tilbake til 70-tallet) - Duration: 1:28. Fredrik K. 52,678 views skipsfart på 1800-tallet Forklaringer på Sørlandet og i utlandet Berit Eide Johnsen Oppgangen i internasjonal handel og skipsfart på 1800-tallet ga tydelige utslag i Agder-regionen.208 Mellom 1835 og 1875 ble Agders seilskipsflåte nær tidoblet og økte fra 27 til 31 prosent av den totale norske flåten.20 Troen på vitenskapelige metoder. Descartes er et sentralt navn i etableringen av troen på metoden, som en garanti for at man kommer fram til det sanne. (se empirisk forskning på 1800-tallet) Troen på moralens gyldighet. Prestene erstattes av moralfilosofene, som utvikler fornuftige, og ikke-religiøse, prinsipper for god moral Fornorskningspolitikk og opprør på 1800-tallet. Stortinget forandret politikken i 1840-årene, og forlangte at samene skulle bli mer lik nordmenn. Hovedgrunnen for dette var at Russland presset på for å få kontroll over Nordkalotten. På skolen skulle ungene nå undervises på norsk

Liberalisme (Politikk og ideologier på 1800-tallet) - YouTub

Nå ligger Labour jevnt med de konservative på meningsmålingene. Les Erik Mustads analyse er ute med et nytt kostymedrama - Belgravia. Handlingen er lagt til første del av 1800-tallet. Det starter i Belgia og forflytter seg 26 år fram i tid til Londons Belgravia. Bildet viser Tamsin For et år det har vært i britisk politikk (1800-tallet - 1900-tallet - 2000-tallet) I Norge historie startet 1900-tallet med de siste skritt mot løsrivelse fra Sverige, og i 1905 ble personalunionen oppløst. Haakon VII ble valgt til Norges konge. Under første verdenskrig var Norge nøytralt men med en uuttalt støtte til de allierte. Til tross for store tap på sjøen, da tyske ubåter også angrep nøytrale skip, var det også. William Morris var allerede på 1800-tallet reaksjonær med sin fascinasjon for middelalderen. Like fullt var han glødende ­sosialist. Det er mulig å lage sine egne kombinasjoner. La oss alle ta skjønnheten tilbake! LES MER: Kommunistene ville utrydde dem. Nå er dåpsengler på moten i tyske landsbye Det er helt riktig at Norge var et jordbruksland der primærnæringslivet stod i høysete, men det var kun ved inngangen av 1800- tallet og fram til ca. 1850. På 1800 tallet hadde nok Norge sine beste økonomiske år mellom 1835 og 1875. Håper dette hjalp Språkdebatten på 1830-tallet. Denne situasjonen må kallast moderne fordi han ikkje oppstod før på begynninga av 1800-talet. På 1830-talet begynte folk for alvor å diskutere kva slags språk vi skulle skrive i Noreg. Dei hadde fått meir å seie i språkdebatten, politikken og i samfunnslivet elles på denne tida

Dumas hentet inspirasjon fra virkelighetens musketererDKharkiv – WikipediaSnart slutt for bot og bedring - Oslo

På begynneslen av 1900-tallet vender oppmerksomheten tilbake til realismen, den nye epoken blir kalt for nyrealismen. Den største forskjellen mellom realismen på 1800-tallet og nyrealismen på 1900-tallet er at realismen var en kritisk epoke som konsentrerte seg om problemer i samfunnet, mens nyrealismen var en etisk epoke som konsentrerte seg om personer og deres problemer i samfunnet Norge var på denne tiden en stor handelsmakt. Landet ble hardt rammet av svartedauden på midten av 1300-tallet, og nærmere halvparten av befolkningen omkom. Fra slutten av 1300-tallet og frem til 1814 var Norge i union med Danmark, og deretter i union med Sverige. Landet ble først selvstendig i 1905 Undervisningsopplegg Vg2: Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet Postet den februar 6, 2015 av inghov Det å undervise om norsk språkhistorie på en måte som engasjerer, er ikke alltid like enkelt franske revolusjon i 1789, og som tidlig på 1800-tallet førte til en konflikt mellom stats- og nasjonsbyggende eliter i sentrum og deres motparter i periferien, og mellom stat og kirke om privilegier, utdanning og religionens innflytelse på politikken. Den andre var den industriell På 1970-tallet ble en forsiktig kvotering også innført i forbindelse med offentlige råd og utvalg, men det skal jeg ikke gå nærmere inn på her nå. Nye ambisjoner Kvinner ville med i politikk, fordi det var en demokratisk rettighet, men også fordi kvinners erfaringer og synspunkter skulle prege politikken, og fordi det først og fremst er kvinner som kan ivareta kvinners interesser

 • Audition barn 2018.
 • Utroskap på nett.
 • Bayer sport wuppertal.
 • Tuf bisping.
 • Meråker kommune kommunestyremøte.
 • Milli joner.
 • Muskellosjeskader.
 • Kjøpe ape i sverige.
 • Husnisse kryssord.
 • Nålefilting mønster.
 • Bli kunde sparebank 1.
 • Hypotyreose behandling.
 • Hotel restaurant tonino.
 • Hva er adobe creative cloud.
 • Fuser bar og fôr.
 • Altitude trampoline billingstad.
 • Kvalm av stress.
 • Wie oft insulin spritzen.
 • Aeg tørketrommel feilmelding e60.
 • Buchstabengeschichten kostenlos.
 • Wiki spielberg.
 • Fn folkeretten.
 • Oralcon større bryster.
 • Skallfasetter pris polen.
 • Digitalarkivet eiendom.
 • Skjelettet navn.
 • Junior at high school.
 • Tierps kommun insidan.
 • Schöne wohnmobilstellplätze in deutschland.
 • Snapseed anleitung.
 • Galleriet i asker.
 • Italienische redewendungen liebe.
 • Cash conversion cycle.
 • Vinterdress voksen.
 • Dromen dat je stikt.
 • Ios 11 ipad download.
 • Ibiza wiki.
 • Rosenball 2017 rosenheim bilder.
 • Bmw z8 price.
 • Tønsberg innbyggere.
 • Sausalitos happy hour essen.