Home

Standard kubikkmeter oljeekvivalenter

Gaute Wahl

oljeekvivalent - Store norske leksiko

Standardkubikkmeter - Wikipedi

Utvinnbare ressurser er anslått til 8 - 14 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 50 - 88 millioner fat oljeekvivalenter. - Dette er gode nyheter. Ørn-funnet viser mulighetene som fortsatt finnes på norsk sokkel, og bekrefter nok en gang Norskehavets betydning for vår aktivitet, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel Nick Ashton Olje-, kondensat og gassmengder oppgis i standard kubikkmeter (Sm3) og NGL-mengder oppgis i tonn. De totale ressursene er en kombinasjon av de forskjellige petroleumstypene og oppgis i Sm3 olje-ekvivalenter (Sm3 o.e.). Tidligere ble de totale ressurser og reserver oppgitt i tonn oljeekvivalenter (toe). 1 Sm3 olje = 1,0 Sm3 o.e. 1 Sm3 kondensat. Den totale petroleumsproduksjonen på norsk sokkel så langt i 2020 oppgis til cirka 153,6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, en oppgang på 9,8 millioner sammenlignet med fjoråret. - Dette er ikke kjempebra for oljeprisen

Om kalkulatoren - Norskpetroleum

 1. dre enn i 2017. Gassalget var også noe redusert, og enkelte oljefelt har produsert
 2. Utvinnbare ressurser er anslått å være mellom 2 - 6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 13 - 38 millioner fat oljeekvivalenter, skriver Equinor i en pressemelding. - Vi jobber kontinuerlig for å ha en funnportefølje som både danner grunnlaget for høy verdiskaping og samtidig kan produseres med et lavt CO 2 fotavtrykk
 3. Standard kubikkmeter. Standardkubikkmeter (Sm³) er en enhet for volumetrisk måling av olje, naturgass og naturgasskondensat ved standardbetingelser definert i ISO-standarden ISO 13443. Standardkubikkmeter angir hvor mange kubikkmeter det er av et stoff når stoffet har en temperatur på 15 °C og et trykk lik 101,325 kPa (standard lufttrykk).

Regjeringen anslår olje- og gasspriser for 2020 Finansavise

Totalt estimerer Oljedirektoratet at det finnes 15,7 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter som enten er påvist eller ikke påvist på norsk sokkel. 7,6 milliarder er allerede. Det nye anslaget for de samlede petroleumsressursene lyder på 14,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (SM3 o.e). - Av dette er 48 prosent solgt og levert. Omtrent 39 prosent av de totale ressursene er fortsatt ikke oppdaget, heter det i ressursrapporten som summerer opp hvor mye olje og gass som kan utvinnes Aker BP har gjort et lite olje- og gassfunn i Alve NE-brønnen i Norskehavet. Oljefunnet, som ble påvist i nedrekritt, er på mellom 1 og 2,7 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter innenfor utvinningstillatelsen 127 C og kan være en forlengelse av Cape Vulture-funnet fra 2017, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.) ble produsert på norsk sokkel i 2018. Kilde: Norsk Petroleum, olje- og gassproduksjon 124,2 milliarder Sm³ gass (122 milliarder Sm³ 40 megajoule gass) ble solgt i 2017. Kilde: Norsk Petroleum, olje- og gassproduksjon 340 milliarder kroner var omsetningen til den norskbasert Funnet i letebrønnen er beregnet til å utgjøre opptil 19 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter eller opptil 120 millioner fat med olje. - Dette er et betydelig og.

standard kubikkmeter - Store norske leksiko

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,5 og 1,6 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, opplyses det. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn/prospekter i nærheten med hensyn til videre oppfølging, heter det i meldingen De utvinnbare ressursene i funnet er anslått å være på mellom 2 og 6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, som tilsvarer mellom 13 og 38 millioner fat olje og gass Foreløpige tall viser at det i 2018 ble solgt 226,7 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det er fire prosent mindre enn i 2017. Gassalget er også noe redusert, og enkelte oljefelt.

I juni ble det produsert 18 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det er 0,2 millioner høyere enn i samme måned i fjor. Men så langt i år er produksjonen lavere enn fjoråret Oljemengder oppgis i millioner Sm3 (standard kubikkmeter) og gassmengder i milliarder Sm3. Omregning fra volumenhet til oljeekvivalenter for olje- og gassmengder brukes når man skal summere eller sammenlikne olje- og gassressurser, og når det ikke er nødvendig med eksakte mengdeangivelser Han viser til Oljedirektoratets Ressursrapport for 2018, som anslår at det er ca. 4.000 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter som ennå ikke er oppdaget. Dette tilsvarer over 25.000 millioner fat oljeekvivalenter De gjenværende olje- og gassreservene på norsk sokkel anslås å være i underkant av 9 milliarder Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Til sammenlikning er den samlede produksjonen fram til 2007 i overkant av 4,8 milliarder Sm3 o.e. 1 Sm3 (standard kubikkmeter) oljeekvivalenter (o.e.) = 6,29 fat 1 fat = 159 liter Den samlede produksjonsmengden i februar er 1 million standard kubikkmeter høyere enn i februar i fjor. I januar i år ble det derimot hentet opp 21,7 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter daglig. I opplysningene fra Oljedirektoratet nevnes det at Snøhvit-feltet var stengt i ti dager i produksjonsperioden på grunn av tekniske.

Ved utgangen av 2010 var det produsert 5,5 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm 3 o.e.) - eller 34,6 milliarder fat oljeekvivalenter. Det utgjør rundt 40 prosent av ressursene som er mulig å utvinne på norsk sokkel lioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette tilsvarer 183 millioner fat oljeekvivalenter. Om lag 90 pst. av de utvinnbare reservene er olje, mens resten er gass. Planlagt produksjonsstart er 4. kvartal 2015, og forventet produksjonsperiode er 20 år. Totale investeringer for utbyggingen er av opera-tøren anslått til 24,2 mrd. 2012-kroner Fra disse ventes det at petroleumsselskapene kan utvinne 82 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det er mer enn ressursanslagene fra funnene i 2015, 2016 og 2017, ifølge NTB

Oljedirektoratet anslår at den totale mengden petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel er på rundt 15,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Disse er fordelt på følgende måte: * 7,3 milliarder er allerede solgt og levert. * 8,3 milliarder gjenstår å produsere Ifølge E24 har oljeselskapet Neptune Energy og deres partnere gjort funn ved Dugong-feltet på norsk sokkel. E24 viser til en pressemelding fra Neptune Energy. Oljefunnet er beregnet å være på 6,3-19,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, noe som tilsvarer 40-120 millioner fat, noe som selskapet anslår er det største oljefunnet i Norge hittil i år

I september ble det produsert 18,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette er 2,0 millionar lavere enn produksjonen i samme måned i fjor. Gjennomsnittleg dagsproduksjon i september var om lag 2.221.000 fat olje, om lag 235 000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og om lag 117 000 fat kondensat Oljeselskapet Neptune Energy er operatør for Dugong-lisensen med en eierandel på 40 prosent. Funnet i letebrønnen er beregnet til å utgjøre opptil 19 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter eller opptil 120 millioner fat med olje. - Dette er et betydelig og strategisk viktig funn for Neptune Energy Oljeproduksjonen økte i fjor. Det ble produsert 230,6 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.). Kilde: Norsk Petroleum De totale utvinnbare petroleumsressursene ved utgangen av 2013 er estimert til 14,2 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter, melder Oljedirektoratet. Ressursene har økt med 586 millioner.

- Ørn-funnet viser mulighetene som fortsatt finnes på

Innledning og sammendrag - Oljedirektorate

 1. Så langt i år har det blitt produsert 60,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter på norsk sokkel. Det er 2,1 millioner lavere enn på samme tid i fjor. Gassen utgjør nå mer enn oljen. Av de 60,3 millioner oljeekvivalentene utgjør oljen 22,5 og gassen 32,2, mens NGL og kondensat utgjør 5,6 millioner oljeekvivalenter
 2. Beregninger viser at de totale utvinnbare reservene er om lag 430 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (2,7 milliarder fat). Lik Haugesunds Avis på Facebook Artikkeltag
 3. Funnets beregnede utvinnbare ressurser er på mellom 2-6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 13-38 millioner fat oljeekvivalenter, melder Equinor. annonse I Swisher-prospektet har Equinor partnerne Petoro AS og Wellesley Petroleum AS
 4. Størrelsen på funnet er foreløpig anslått å være mellom 9 og 16 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, eller mellom 55 og 100 millioner fat olje. Det er tredje gang på kort tid at Statoil finner olje i nærheten av eksisterende oljefelter
 5. 300 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter er tallet direktoratet anser som mest sannsynlig, men opererer med en sikkerhetsmargin ned til 55 mill og opp til 555. Størst er forventningene til at det finnes gass i området, men i områdene som ligger inn mot kysten er det også forventninger til olje
 6. Den norske stats egne eksperter i Oljedirektoratet anslo dette i 2010 i rapporten Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Deres beste og mest kvalifiserte gjetning, basert på den seismikken de hadde skutt de foregående årene, var 202 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter* (sm oe)

Samlede reserver for Aasta Hansteen og Snefrid Nord er anslått til 55,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm 3) gass og 0,6 million Sm 3 kondensat. Det tilsvarer 353 millioner fat oljeekvivalenter. Aasta Hansteen startet produksjonen 16. desember 2018 og Snefrid Nord skal etter planen starte mot slutten av 2019 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Funnet anslås til å ha en størrelse på 450-550 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. To nye brønner skal bores, og volumet kan øke til mellom 600-1.000 millioner, opplyser.

Selskapets produksjon i andre kvartal var 209,8 (208,1) tusen fat oljeekvivalenter per dag (mboepd). realisert væskepris (olje og ngl) var 29,9 (44,7) dollar per fat, mens realisert gasspris var 0,08 (0,14) dollar per standard kubikkmeter. Produksjonskostnader for olje og gass solgt i kvartalet var 196 (156). * Det offisielle anslaget på 90 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter blir derfor mer usikkert enn vanlig. *Dersom det gjøres ett funn av petroleum i området, øker sannsynligheten for funn betraktelig. Da tror Oljedirektoratet at sokkelen rundt Jan Mayen kan inneholde 200 millioner standart kubikkmeter oljeekvivalenter Aker BP ASA sine totale inntekter var USD 595 (256) millioner i andre kvartal 2017. Produksjonen i perioden var 142,7 (62,4) tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») til en realisert oljepris på gjennomsnittlig USD 51 (49) per fat og en gasspris på USD 0,18 (0,17) per standard kubikkmeter (scm) Ressursene i de nye funnene er beregnet til 132 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm 3 o.e.), dette tilsvarer 58 prosent av produksjonen i 2012. Leting. Per i dag er det 16 feltutbygginger i gang på norsk sokkel

Oljedirektoratet anslår at den totale mengden petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel er på rundt 15,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Disse er fordelt på følgende måte Funnet har beregnede utvinnbare ressurser på mellom 2-6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 13-38 millioner fat oljeekvivalenter, melder Equinor Opprinnelige utvinnbare ressurser var om lag 400 millioner fat oljeekvivalenter. Feltet ble funnet i 1990, og produksjonen startet i 2003. Gassmodulen øker gassbehandlingskapasiteten ved Troll C med 3,5 millioner standard kubikkmeter per dag, tilsvarende 22 000 fat oljeekvivalenter per dag Det kommer frem i enmelding.Oljefunnet er beregnet å være på 6,3-19,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, noe som tilsvarer 40-120 millioner fat. Norges framtid er i EU Bruce Springsteen til VG: - Donald Trump vil tape! Coronavaksine blir gratis

De utvinnbare ressursene i funnet er anslått å være på mellom 2 og 6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, som tilsvarer m. Les mer. Teknisk Ukeblad. Boks 380 Sentrum. 0102 OSLO. Tlf 23 19 93 00. Faks 23 19 93 01. redaksjonen@tu.no. www.tu.no. Antall lesere 537 000. GEP-tall TNS Gallup kubikkmeter standard oljeekvivalenter (soe) er en nedgang på ca. 4 prosent, fra 238 mill. kubikkmeter i 2017. 2018 hadde den laveste totalproduksjonen siden 2014. Råoljeutvinningen sank mest, fra 92 til 86 mill. kubikkmeter, eller med 6-7 prosent Kubikkmeter. En metrisk volumenhet er mest brukt til å uttrykke konsentrasjonen av et kjemisk stoff i en mengde av luft. En kubikkmeter tilsvarer 35,3 kubikkfot eller 1,3 kubikk yards. En kubikkmeter tilsvarer også 1000 liter eller én million kubikkcentimeter

Foreløpig beregninger anslår at funnet inneholder mellom 30 og 50 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Statoil ASA har sammen med partnerne Eni Norge AS og Petoro AS gjort et betydelig oljefunn i Havis-prospektet i samme utvinningstillatelse som Skrugard i Barentshavet 1 Det teoretiske energiinnholdet kan variere for den enkelte energivare; verdiene er derfor gjennomsnittsverdier.. 2 Sm 3 = standard kubikkmeter (15 °C og 1 atmosfæres trykk).. Kilder: Energistatistikk, Statistisk sentralbyrå, Norsk Petroleumsinstitutt, Kjelforeningen - Norsk Energi og Norges byggforskningsinstitutt Standardvolum blir beregnet på grunnlag av standardbetingelser: ved et trykk på 101.325 kPa (760 torr) og DIN 1343: en temperatur på 273.15 K (0 °C / 32 °F) ISO 2533: en temperatur på 288.15 K (15 °C / 59 °F

Hva Er Oljeekvivalent? Fat oljeekvivalenter (FOE) er en enhet av energi som brukes hovedsakelig for å sammenligne ulike former for drivstoff reserver. Den er definert som den energien som frigjøres ved forbrenning av et fat råolje. Det er tilknyttede enheter av energi so Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom tre og åtte millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. En ny undersøkelsesbrønne er boret om lag fem kilometer sør for funnet 7220/8-1 Johan Castberg i Barentshavet og om lag 240 kilometer nordvest for Hammerfest

Produksjonsnedgang på 18 prosent i september - Energi24Kan dele felt med russerne - Troms

Historisk produksjon på norsk sokkel - Norskpetroleum

 1. Maria-feltet anslås å ha mest olje (23,3 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter), men også gass og NGL (Natural Gas Liquids). Operatør på feltet er Wintershall (50 prosent) og lisenspartnere Petoro (30 prosent) og Centrica (20 prosent)
 2. De utvinnbare reservene er beregnet til 10 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm 3). Produksjonen planlegges startet igjen i slutten av 2020. De totale investeringskostnadene for re-utviklingen er beregnet til seks milliarder kroner
 3. «Dette arbeidet, sammen med nye funn og revurdering av tidligere ressursanslag har gitt en økning i de totale ressursene på sokkelen - fra 13,1 til 13,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter», heter det i oppsummeringen som ble presentert fredag. Les også: Klart for Norskehavets nordligste gassfel

Foreløpige beregninger viser at funnet kan ligge på mellom 2,5 og 8 milliarder standard kubikkmeter gass. Det er et lite funn, og utgjør mellom 15 og 50 millioner oljeekvivalenter Foreløpige beregninger anslår størrelsen på gassfunnet til mellom 2 og 4 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, opplyser Oljedirektoratet. Ifølge Richardsen er det snakk om et relativt lite gassfunn, men sier det er fullt kommersielt drivverdig Det er Equinor og partnerne AkerBP og Wellesley Petroleum som har funnet gass i letebrønnen Ørn 230 km vest for Sandnessjøen. Stedet ligger i nærheten av Marulk-feltet i Norskehavet.Utvinnbare ressurser er anslått til 8 - 14 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, dette tilsvarer ca det samme som gassvolumene som finnes på Goliat i Barentshavet. 50 - 88 millioner fat. Grosbeak-funnet er estimert til mellom 6 og 30 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter - eller mellom 35 og 180 millioner fat. — Planen videre når det gjelder Grosbeak er å bore et prospekt som kalles Gnatcatcher, som ligger like ved. Siden skal vi tidlig neste år bore en togrens avgrensning på Grosbeak, sier. Konvertering av enheter mellan 500 Ton Oljeekvivalenter och Cubic Gården Av Atmosfär; Standard Kubikmeter Gården (500 TOE och cu yd atm; scy) är konverteringen mellan olika måttenheter, i det här fallet är det 500 Ton Oljeekvivalenter och Cubic Gården Av Atmosfär; Standard Kubikmeter Gården, För samma mängd, vanligtvis genom multiplicativa konverteringsfaktorer (TOE och cu yd atm.

2 Petroleumsproduksjon - Oljedirektoratet

Nytt gassfunn i Norskehavet - equinor

Gassalget økte med 8,5 prosent og endte på 10,2 standard kubikkmeter. Når alle de ulike produktene regnes om til såkalte oljeekvivalenter, viser årsstatistikken for 2013 en samlet produksjon på rundt 215,2 millioner kubikkmeter eller drøyt 1,35 milliarder fat. Les også: SV vil la oljen ligg Da var produksjonen på 11 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, som tilsvarer 69 millioner fat olje. I 2001 var gjennomsnittsprisen på et fat olje 219 kroner Statoil har funnet ny olje i nærheten av Njord- og Hymefeltene i Norskehavet

Chaffeys blogg: Olje- og gassproduksjon i Norge feirer 50 årOlje, Norge | Estimater: Norsk olje verdt mer ennÅpnet for gass fra Snefrid Nord - Helgelands BladFunn på Slemmestad – Geo365Resultat andre kvartal 2015 | Aker BP ASATror fortsatt på nye funn – Geo365
 • Snus engelska.
 • Lage snarvei windows 10.
 • French national tv.
 • Elfen figuren günstig.
 • Konzentrationslager in sachsen.
 • Immobilien ammerland kaufen.
 • Spørgsmål om robotter.
 • Black forest marathon 2018.
 • Nasta as.
 • Genitalherpes mann.
 • Legeløftet.
 • Grundigligaen kvinner 2017 tabell.
 • Bhutan reise.
 • Simmern hunsrückhalle veranstaltungen.
 • Texas befolkning.
 • Teun kuilboer vriendin.
 • Unik barneklær.
 • Legend of zelda majora's mask 3ds.
 • Kjøp gt sykkel.
 • Music filter snapchat.
 • Faktor 8 terminprøve 2015.
 • Ferienwohnung unikat gemünd.
 • Seitlich kreuzworträtsel 7 buchstaben.
 • Alana thompson jessica shannon.
 • Bilder von kindern.
 • Bybanen ruteplan.
 • Star stable star coins hack.
 • Bästa slottet att bo på i skottland.
 • Beregn kvartalsvis rente.
 • Kulingvarsel.
 • Skrudrill test.
 • Flohmarkt recklinghausen.
 • Hörmann brandschutztür.
 • Flyttevask oslo garanti.
 • Aloe vera mot kløe i underlivet.
 • Swag abbreviation.
 • Google kundeservice telefon.
 • Lokale artister rogaland.
 • Degu käfig fressnapf.
 • Extremtextil alternative.
 • Black forest marathon 2018.