Home

Veileder kart og planforskriften

(kart- og planforskriften). Med endringer sist fastsatt i forskrift 29. desember 2011 nr. 1828 Forord Dette er en veileder til forskrift 26. juni 2009 nr. 861 om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Veiledningen er først og fremst rettet mot kommunene og andre etater, men kan også vær (kart- og planforskriften). Med endringer sist fastsatt i forskrift 26. februar 2018 nr. 285. Forord . Dette er en veileder til forskrift 26. juni 2009 nr. 861 om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Veiledningen er først og fremst rettet mot kommunene og andre etater, men kan også vær Veileder er oppdatert pr. 5. juli 2010. 2 . Merknader til Forskrift 26. juni 2009 nr. 861 om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Med endringer sist fastsatt i : forskrift 29. juni 2010 nr. 1033 (i kraft 1. juli 2010). Forord Plan- og bygningsloven (pbl.) § 2-2 sier at kommunene skal ha et planregister som gir opplysninger om gjeldende arealplaner. Kart- og planforskriften følger opp med bestemmelser om innholdet i kommunens planregister. Videre er det utarbeidet en Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (NPAD) Veileder - etablering av digitalt planregister - første versjon - til revidering Kart- og planforskriften § 14 første ledd om tilgang til informasjon i planregister og offentlig kartgrunnlag: Alle har rett til gratis å gjøre seg kjent med innholdet i kommunens planregister og det offentlig

 1. Veileder Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister jf. kart- og planforskriften § 9 tredje ledd. o I reguleringsplan kan man kombinere hovedformål for samme areal, jf. plan- og bygningsloven § 12-5 første ledd nr. 1-6
 2. Kart- og planforskriften: Kapitteloversikt: Kapittel 1. Fellesbestemmelser (§§ 1 - 4) Kapittel 2. Det offentlige kartgrunnlaget (§§ 5 - 8) Kapitel 3. Framstilling av arealplan (§§ 9 - 11) Kapittel 4. Kommunalt planregister (§§ 12 - 15) Kapittel 5. Overgangsbestemmelser, ikrafttredelse (§§ 16 - 17
 3. Kart- og planforskriften (Lovdata) Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger (Regjeringen) Kart- og planforskriften, spesifikasjon, tegneregler m.v. (Regjeringen) Veileder til kart- og planforskriften (Regjeringen
 4. 2014 og gir en fortolkning av hver paragraf i tilhørende lov i kart- og planforskriften og fokuserer på roller og ansvar. Dette inkluderer ansvaret for å etablere og sikre et tilgjengelig kartgrunnlag som DOK. I vedlegget til departementets veileder er også en del praktiske forhold beskrevet

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og

GISLINE WebPlan 4

PBL 2008: Kart- og planforskriften, spesifikasjon, tegneregler m.v. PBL 1985: Plan & Bygningsloven PBL 1985: Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen kommunalt planregister ( kart- og planforskriften ) og veiledning til forskriften, samt Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister - del 0, del 1 og del 2, Spesifikasjon Microsoft Word - Veileder for framstilling og kontroll av plandata - rev s Veileder - etablering av digitalt planregister - første versjon - til revidering. Innholdsfortegnelse. Kart- og planforskriften § 14 første ledd om tilgang til informasjon i planregister og offentlig. kartgrunnlag: Alle har rett til gratis å gjøre seg kjent med innholdet i kommunens planregister og det offentlige

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring - endringer i Kart- og planforskriften 3. Nærmere om forslagene Forslagene omhandler endringer i forskriftsbestemmelsene om kart, stedfestet informasjon, arealformål og planregister. Formålet med endringsforslagene er blant annet å legge til rette fo § 17-1. Planer på kart og dokumentasjon § 17-2. Kostnadsoverslag over refusjonsenheten § 17-3. Tekniske planer § 17-4. Forslag til fordeling av utgifter § 17-5. Berørte grunneiere og festere § 17-6. Kommunens godkjenning av planer og kostnadsoverslag § 17-7 Rammene for et veiprosjekt (veitrasé og standard) blir som regel avklart gjennom en kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) etter plan- og bygningsloven. Også andre forhold som har stor betydning for totalkostnadene, herunder antall kryss, valg av krysstype og beslutning om bruk av tunnel, bør avklares i kommunedelplan

- Kart- og planforskriften - veileder - Nasjonal produktspesifikasjon - Temakart for hensynssoner i Nesodden kommune (PDF, 15 MB) - Plankart (PDF, 17 MB) - Krav til digitalt plankart i Nesodden kommune (PDF, 284 kB) - Mal - forslag til planprogram (DOC, 112 kB) - Mal - planbeskrivelse (DOC, 69 kB) - Mal - reguleringsbestemmelser (DOC, 133 kB Veileder for framstilling av digitalt planforslag i Halden kommune I henhold til kart- og planforskriften § 9, siste ledd skal alle plankart inneholde plannavn, nasjonal ID, tegnforklaring, nordpil, målestokktall og målestokklinjal samt markering av koordinatnett

Reguleringsplan Statens vegvese

Veileder til kart- og planforskriften (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) Retningslinjer og veiledere: Retningslinjer for innsigelse i plansaker (H-2/14) (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) Innsigelsespraksis på miljøområdet (T-2/16) (Klima- og miljødepartementet

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften) Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging; Medvirkning i planlegging - veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Planlegging i sjøområdene - veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartemente Veileder drikkevannsforskriften Innhold § 28 Tilsyn og vedtak.. 39 Mattilsynet fører tilsyn etter de fleste bestemmelsene i forskriften..... 39 § 29 Dispensasjon. forklart i tittelfeltet. Linjer, symboler og flater som ikke benyttes i planen skal fjernes fra tittelfeltet. Det skal angis i tittelfeltet hvem som har utar beidet planforslaget, samt dato for uttak av kartgrunnlag. Plankartet skal dateres. Se for øvrig kapittel 3 i kart- og planforskriften om krav til endelig vedtatt plankart

Kart- og planforskriften - Wikipedi

Veileder for utforming av reguleringsbestemmelser og plankart (pdf) Veileder for bymessig utforming (PDF 9,5 MB) Kart- og bestemmelsemøte: doc/docx: Plankart: Konstruksjonsdata for reguleringskart i henhold til kravspesifikasjon for digitale kart (PDF). Kart- og bestemmelsesmøte: dwg/dxf/sosi Må ikke dekomprimeres. Plankar Viktige verktøy: NVE veileder nr. 2/2017 om Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging.Veilederens hovedformål er å klargjøre hva som anses som nasjonale og vesentlige regionale interesser knyttet til NVEs saksområder i arealplan­legging, og hva som skal til for at disse interessene skal være tilstrekkelig ivaretatt i planer etter plan- og. Veileder om datafangst og forvaltning av data til Nasjonal database for turruter Versjon 2.5 7 2 Innledning/bakgrunn Bakgrunn for utarbeidelsen av denne veilederen er behov for en oppdatering av dokumentet «Forvaltning av Nasjonal database for tur- og friluftsruter - veileder» fra 2014 og økt fokus på innhold i Turrutebasen Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag Det har blitt utarbeidet en veileder til matjordplan. Veilederen skal fungere som et hjelpemiddel til kommunene og planleggere for å følge opp retningslinje 2.1.2 i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk: I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til.

Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften) Forskrift om konsekvensutredninger; Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) Rundskriv og veiledere. Veileder om konsekvensutredninger, KMD 26.02.2020; Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og. Kart- og planforskriften . Kapitteloversikt. Kapittel 1. Fellesbestemmelser (§§ 1 - 4) § 1. Formål § 2. Definisjoner § 3. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. mai 2004 nr. 736 om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen. Vedlegg I Arealformål,. Kart og planforskriften Offentlig høring Riksantikvarens merknader Planen er utformet i samsvar med plan og bygningsloven og kart Lysbilde 1 Høring endringer i kart og planforskriften, oppstartfasen i Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook. Posted by Christina Wilhelm Labels: 2019 Veileder til forskrift om kart, stadfestet informasjon, arealplan og digitale planregister. Denne veilederen kommer med råd og anbefalinger til hvordan digitale reguleringsplaner og digitale kommuneplaner bør utformes. Dette for at de digitale planene skal få en mest mulig helhetlig utforming

Utarbeide privat reguleringsplan - Trondheim kommun

Kart- og planforskriften §14 (og Offentleglova) krever at kommunene gjør plandata tilgjengelig på Internett for innsyn og videre bruk. Det er derfor sentralt at vi kan tilby løsninger som tilgjengeliggjør planinformasjon for mobil, nettbrett og PC Kriseledelse i helseforetak og kommuner har et felles ansvar for å sikre kapasitet i helsetjenestene Nasjonal veileder - Koronavirus - beslutninger og anbefalinger Abonnér Helsenorge.no har råd og informasjon om korona til befolkningen. Kontakt oss.

-Plan og bygningslov - «Det offentlige kartgrunnlaget» -§2-1. Kart og stedfestet informasjon, Kart- og planforskriften,§5 Etablering og tilgang til det offentlige kartgrunnlaget: «Kommunen skal i samarbeid med staten sørge for et oppdatert offentlig kartgrunnlag for kommunens areal » 09.11.201 Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid. Vold i nære relasjoner Søk. Vold og overgrep mot barn. Personer som utøver vold og overgrep. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Vold og overgrep mot voksne og eldre. Aktuelt

Bygg, kart og eiendom. Skole. Helse og omsorg. Kultur og fritid. Politikk og planer. Skatt og næring. Sosiale tjenester. Veg, vann og avløp. Andre områder. Veileder for byform og arkitektur; Veileder for illustrasjoner i plansaker; Veileder for plan og- byggesaker i Midtbyen; Veileder til kap Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften) av 26. juni 2009 nr. 861. Ajourført med endringer ved forskrift 26 februar 2018 nr. 285, med.. Høringgsvar - endringer i kart- og planforskriften. Byggenæringens Landsforening; Dokumenter; Høringgsvar - endringer i kart- og planforskriften 7. juni 2017. Del denne siden: Facebook; Twitter; LinkedIn; Epost; Last ned. Høringssvar Endringer kart og planforskriften.pdf Besøksadresse Planinitiativ og anmodning om oppstartmøte sendes til postmottak@hamar.kommune.no. Verktøykasse for privat planarbeid : Når er det nødvendig å lage reguleringsplan? Plan- og bygningsloven §12-8 (om oppstart av reguleringsplanarbeid) Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering; Kart- og planforskriften; Hva er. VEILEDER Plan for friluftslivets ferdselsårer M-1292 | 2019. Miljødirektoratet i samarbeid med Salten friluftsråd Tittel - norsk og engelsk: Plan for friluftslivets ferdselsårer Plan for pathways for outdoor recreation 4 emneord • kart med eksisterende ferdselsårer og turruter som er relevant for planarbeidet, samt turmål.

Veileder til kart- og planforskriften: Opprettet: 18.10.2011 09:50 Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.no. I forskrift 26. juni 2009 nr. 861 om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften) gjøres følgende endringer: § 2 skal lyde: § 2. Definisjoner. I forskriften menes med. a) plandata, geodata i digital arealplan som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningsloven: b Hjem Bygg, kart og eiendom Prosjektering anlegg Veileder til søknadsskjema. Veileder til søknadsskjema. Innhold. Veiledning til skjema: Det er ikke mulig å lagre skjemaet undervegs. Opplysningene som skal inn i skjema bør derfor gjøres klar før utfylling Vei - Veileder til plassering av byggverk i avstand til offentlig vei (PDF 327KB) Dokumenttype: Tegninger foto og kart, Veiledere Utsteder: Plan- og bygningsetate

Endr. i kart- og planforskriften Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 29. desember 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 2-1, § 2-2, § 11-1, § 12-1 og § 12-5 1.1 Kart- og planforskriften . Miljøverndepartementet kunngjorde 1. juni 2007 Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften). Forskriften gir kommunene muligheten til å kreve at plandata leveres på digital form (§7), og utarbeidet i henhold til nasjonale standarder (§8) Høringssvar - Kart- og planforskriften; Høringssvar - Kart- og planforskriften. 21. mars 2017. Klikk på dokumentet for å lese Eiendom Norges høringssvar: Aktuelt. Nyheter; Fagartikler; Høringssvar; Blogg; Relaterte Artikler. Bransjepolitikk. Høringssvar - Digitale generalforsamlinger og årsmøter Veileder til digitalt planregister For å finne ut hvilke tiltak som er tillatt på eiendommen din, må du sette deg inn i regler, planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Planregisteret gir deg en samlet oversikt over hvilke arealplaner som gjelder eiendommen

Det offentlige kartgrunnlaget Kartverket

Veileder om Enhetlig ledelsessystem (ELS) ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning er utviklet i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Veileder for leveranser Utkast versjon 0.72 10 3 Ord og begreper 3.1 Ordliste API Application Programming Interface. Teknisk grensesnitt beregne

GISLINE WebPlan 4.1.1

Forslagsstiller legger frem planinitiativet, mens kommunen stiller krav til planen, veileder om hvordan planen bør utarbeides og kan bistå i planarbeidet. Planforslaget må utarbeides i samsvar med kart- og planforskriften og nasjonale produktspesifikasjoner NB! For å vise helheten i kurstilbudet over tid er denne kurslisten satt til å inkludere kurs som ikke er søkbare per dags dato. Kurslisten oppdateres fortløpende når neste gjennomføring av et kurs tidfestes

Kart- og planforskriften - Veileder; Behandling av private planforslag . Retningslinjer og veiledere Rikspolitiske/statlige planretningslinjer (RPR/SPR) og - bestemmelser (RPB/SPB) SPR - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.14) RPR - barn og planlegging (T-2/08) SPR - klima- og energiplanleggin Kart- og planforskriften Veileder; Behandling av private planforslag; Retningslinjer og veiledere Rundskriv. Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling H-5/18; Retningslinjer for innsigelse i plansaker (H-2/14) Innsigelsespraksis på miljøområdet (T-2/16) Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven - H-6/1

Offentlig høring av kart- og planforskriften Vedlagt oversendes forslag til revisjon av kart- og planforskriften på høring. Endringene gjøres for å få bedre tilpasning til digitale planprosesser samt noen utvidede fremstillingsmuligheter på arealplan. Det foreslås forenklinger i noen av dagens bestemmelser og utvidelse av noen arealformål veileder om utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven (T-1490) • Veileder til forskrift om kart, forskrift om kart, stedfeste informasjon, arealformål og digitalt planregister, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2019 - erstatter tidligere henvisning til forskrift om kart, stedfest Statens kartverks rolle -kart-og planforskriften §15 Statens kartverk skal veilede kommunene om etablering av planregister Statens Kartverk skal biståkommunene med åkontrollere den tekniske kvaliteten til: • det offentlige kartgrunnlaget, • digitale arealplaner, og • digitale planregistre Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på offentlig høring nytt forslag til kart- og planforskrift. Høringsbrev, nytt forslag (29 sider), adresseliste. Ønsker du å delta i arbeidet med NLAs høringsuttalelse, send epost til NLA v/ marit.hovi@landskapsarkitektur.n

Fylkeskommunen har gitt ut en veileder som viser hvordan kart, flybilder og lokalkunnskap kan brukes for å finne grensa for lokalisering av nye bygg og anlegg i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag Kart- og planforskriften; Fant du det du lette etter? Ja Nei. Send. Send. Opprettet: 14.05.2013 14:46 Tilbud og tjenester Barn, familie, SFO Brann og feiing Kultur, Idrett, fritid Vei og trafikk Helse og sosial Natur, miljø og avfall Omsorg Skatt. Oppdatert kart og tabell for røde og grønne regioner og land. 22.07.2020: Presisering av testing x1 for helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har oppholdt seg i, eller vært på reise i «grønne» regioner og land utenom Norden, og at ved reiser i grønne regioner og land i Norden trengs det ikke testing av helsepersonell Veiledere beskriver blant annet hvordan datasett og tjenester skal dokumenteres før leveranse, eller hvordan man skal levere filer og grensesnitt (API/nettbaserte tjenester). Slik sikrer du som leverandør at andre får enkel tilgang til data og informasjon. På denne siden finner du veiledere sortert under følgende temaer: Generelle veileder

Video: Veileder â etablering av digitalt planregister - første

Bruksordning på vei er en stor og økende sakstype i jordskifterettene. Domstoladministrasjonen nedsatte derfor i 2018 en arbeidsgruppe som bl.a. fikk i oppdrag å lage en ny veileder for denne sakstypen samt revidere og modernisere ekempelvedtekter for veglag stiftet av jordskifteretten Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2 | M-820 6 3.1.3 Forskriften gjelder også for terrenginngrep som ikke har søknadsplikt ifølge plan- og bygningsloven. I henhold til plan- og bygningsloven jf. § 20-2 første ledd jf. § 20-1 første ledd bokstav k kreves det tillatelse ved vesentlige terrenginngrep

Høringsnotat Forslag til endringer i kart- og planforskriften

Veileder om forebygging av malaria hos reisende (Malariaveilederen) Den nettbaserte veilederen inneholder blant annet en oversikt over ulike land hvor malaria forekommer og hvilke forebyggende tiltak (profylakse) som anbefales - felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem. Illustrasjonsfoto: Kristin Ellefsen/UiO Forskningsprosjektet Forberedende samtaler i sykehjem ved Senter for medisinsk etikk har laget en veileder til planlegging og gjennomføring av forhåndssamtaler på sykehjem Oversikt over veiledere, normer og skjemaer som arkitekter, byggherrer og entreprenører trenger å forholde seg til i en byggesak eller plansak Det vises spesielt til kravspesifikasjonen og gjeldende maler for reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Innsending av komplett planforslag. Planforslag til behandling skal leveres samlet og sendes på e-post til Plan- og bygningsetatens postmottak. Planforslag med mange eller store filer må sendes via nettbaserte overføringsløsninger Veileder i gynekologi - omskjæring (legeforeningen.no) Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll (bufdir.no) De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS

Byggesaksforskriften (SAK10) - Direktoratet for byggkvalite

spesifikasjonen er en standard for digitale arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl.), samt tilsvarende eldre lover. Der det utarbeides digital arealplan eller etableres digitalt planregister, skal standarden følges jf. kart- og planforskriften. Spesifikasjon: SOSI Generell objektkatalog\Plan\Plan-4. Veileder for private planforslag. Hensikten med planinitiativ og oppstartsmøte er å legge til rette for en effektiv og forutsigbar planprosess, du kan dokumentere at du har mottatt basiskart fra oss tidligere, i samme plansak, vil du kunne få tilsendt nytt kart vederlagsfritt ved å kontakte postmottaket til arealinformasjon:. Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 6 1 INTRODUKSJON Formål og virkeområde Hovedformålet med retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging er å legge til rette for e

Kommunedelplan med konsekvensutredning Statens vegvese

Slik er en planprosess - Nesodden kommun

Garasje, carport og bod - veileder; Veranda, balkong og terrasse - veileder; Beregning av utnyttelsesgrad - veileder; Tegning (plan-, snitt og fasadetegning) - veileder sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder. Begge ble framlagt av regjeringen i 2013. Her er det et mål at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. Veilederen er i hovedsak utarbeidet som en faglig veileder til bruk i arbeidet med å kartlegge og

Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00 Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida. Besøk oss Innbyggertorg og møteplass. En veileder for håndtering av om og overvann i landbruket med kart og kunnskap over egne arealer, og i Kvalitetssystemet i landbru-ket-standardens del 1. Landbruksetaten i kommu-nen og hos fylkesmannen har fagkunnskap om krav og regelverk som gjelder landbruksarealene Energi og konsesjon Roller og ansvar i konsesjons­saker innenfor energi­feltet Konse­kvens­­­ut­rednings­­forskrift­en for plansaker Veileder til forskrift om konsekvensutredninger for konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven. Pløy­ing, jord­arbeid og beite Fortsatt drift av marka over auto­­­matisk fred­ete kultur­­­minner

24. RUNDE VEILEDER TIL SØKNAD OM UTVINNINGSTILLATELSE 20.06.2017 5 Table 2: Resource Potential 1 Navnet på prospektet eller prospektmuligheten er uformelt og kan velges fritt.Påse at navnet brukes konsekvent i hele søknadsdokumentasjone Veileder for utforming av reguleringsbestemmelser og plankart (pdf) Veileder for bymessig utforming (PDF 9,5 MB) Kart- og bestemmelsemøte: doc/docx: Plankart: Hvis kartet skal endres: Konstruksjonsdata for reguleringskart i henhold til kravspesifikasjon for digitale kart (PDF) Kart- og bestemmelsesmøte: dwg/dxf/sosi Må ikke dekomprimeres. Innledning. Det er byggesaksforskriften § 4-1 som sier hvilke tiltak som ikke er søknadspliktige. For at du skal slippe å søke om tiltaket må det være i samsvar med plan- og bygningslovens øvrige bestemmelser, veglova, tilhørende forskrifter (for eksempel teknisk forskrift), reguleringsplan dersom eiendommen din er regulert, og kommuneplanens arealdel dersom eiendommen din ikke er. Veileder i helseavklaringsteam fra FINN. Kart og flyfoto Veileder i akuttpsykiatri (VAP) ble opprinnelig skrevet av leger for leger i psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Østfold. Veilederen ble til etter et ønske fra leger i spesialisering, som savnet et lett tilgjengelig redskap for vurdering og behandling av pasienter på vakt. VAP har siden vist seg nyttig både for leger og annet helsepersonell ved andre psykiatriske avdelinger i Norge, i. og ajourføring av flomutsatte områder med utløp i sjø. Totalt per 2015 har NVE ca. 10 prosjekter hvor det er tatt hensyn til havnivåstigning. Eksempler Naustdal kommune: Flomsonekart er utarbeidet for 20-, 200- og 1000-års flom for Nausta og Bæreelva i Naustdal kommune Se kart over området Vigeland i Lindesnes kommune

 • Wochenkurier mittwoch.
 • God marinade til kalkunfilet.
 • Armenia.
 • Höhlen und grotten in thüringen.
 • Vigsel i utlandet doc.
 • Historisk empirisme.
 • Lese og skrivevansker hjelpemidler.
 • Scholl gel activ work.
 • Fennikel te spedbarn.
 • Weekday åsane.
 • Jordmorforeningen hordaland.
 • Wikipedia alexander graham bell.
 • Aldi kierspe.
 • Airsoft gun shop norway.
 • The legend of zelda twilight princess characters.
 • Marie av danmark alain cavallier.
 • Solpass.
 • Thorn konto.
 • Personalausweis lindau.
 • 1 zimmer wohnung hanau lamboy.
 • Landkreis rosenheim gemeinden.
 • Bovine spongiform encephalopathy.
 • Hvor mange kromosomer er det i en kjønnscelle.
 • Azun panna trikseball.
 • Regressiv skatt.
 • Bauer hockey dress.
 • Bocas mountainbike 26 zoll.
 • Glee season 6 cast.
 • Wesley snipes blade 4.
 • Coco chanel familie.
 • Mio min mio film norsk.
 • Größte rinderfarm australien.
 • Lettest kryssord.
 • Kone glans suihkukaappi.
 • Bindinger mellom molekyler.
 • Lese og skrivevansker hjelpemidler.
 • Morgan karlsson.
 • Donnie yen movies.
 • Lego dinosaur spill.
 • Scholl gel activ work.
 • Daddy's home netflix.