Home

Krav til etisk handel

Krav til forhold i leverandørkjeden: Som medlem av IEH må Felleskjøpet inkludere følgende 12 prinsipper i sin helhet i sine retningslinjer for etisk handel. IEHs retningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumstandarder Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Bransjeforeningen Handel er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). Dette er en medlemsorganisasjon for organisasjoner, private og offentlige virksomheter, og er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel

Beer Sten Granitt > Etisk Handel

TINEs retningslinjer for etisk handel er innarbeidet i selskapet vilkår for varekjøp. Videre setter vi krav til våre leverandører om at de har systemer for sporbarhet som ved avtale skal oppgis til TINE. TINE vil hovedsakelig påvirke selskapets leverandører til selv å ta ansvaret for etisk handel videre bakover i leverandørkjeden Handel er et gode og bidrar til utvikling, men uansvarlig næringsvirksomhet motvirker en positiv utvikling i samfunn som ellers kunne ha tjent på handel. For norske virksomheter vil etisk handel også lønne seg, både omdømmemessig og økonomisk. - Arbeidet med etisk handel forutsetter internasjonalt samarbeid og felles tilnærmingsmåter OVLs retningslinjer for etisk handel. Hensikten er å sikre at medlemmer av OVL opptrer i henhold til internasjonalt anerkjente standarder i forhold til menneskerettigheter, arbeids- og miljøforhold. Alle medlemsbedrifter i OVL forplikter seg til å følge disse reglene 11.02.2010: Aktuelt i foreningen - Helse Sør-Øst følger opp Legeforeningens krav til myndighetene om at offentlige innkjøp av medisinsk utstyr, underlegges etisk handel Etisk handel er en retning eller prinsipp innenfor handel som fremmer hensynet til etiske prinsipper gjennom hele forsyningskjeden fra produksjon til forbruk. Viktige organisasjoner innenfor etisk handel er Ethical Trading Initiative (ETI), norsk gren er Initiativ for Etisk Handel (IEH), Fairtrade Labelling Organizations International og Max Havelaar

Nor Tekstil handler tekstiler hovedsakelig fra europeiske agenter. Det meste av tekstilproduksjonen foregår i Asia, men vi handler også med produsenter i europeiske land. Selskapet ser det som strategisk viktig å ha klare krav og retningslinjer knyttet til etisk handel. Code of Conduct og krav til samarbeidspartner Etisk handel Norge er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder, samt sørge for at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering NHO Handel og våre leverandører skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter. Krav til forhold i leverandørkjeden NHO Handels retningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder I veletablerte samarbeidsforhold bør det ligge godt til rette for samarbeid om etisk handel. Når vi får nye samarbeidspartnere, er det viktig at vi informerer dem om våre retningslinjer for etisk handel og hva de vil bety for samarbeidet

Etisk handel - NHO Service og Handel

Etisk handel - tine

etiske krav til leverandørkjedene i anskaffelser hvor dette er en risiko, mens arbeidet med å følge opp kravene til etisk handel er lagt til avtaleforvaltning hos Sykehuspartner. Innkjøpsavdelingen ved det regionale foretaket, Helse Sør-Øst RHF, vil delta i oppfølgingsaktiviteter ved behov Tidligere i år presenterte Etisk handel Norge og nåværende DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) «Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden». Et av punktene der er et krav til aktuelle leverandører å gjennomføre aktsomhetsvurderinger

Forslag til reviderte kontraktsvilkår Difi og Etisk Handel Norge Våre leverandører skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og leverandørkjeden. Dette innebærer at leverandøren under kontraktsperioden skal overholde punkt 1-4 i kontraktsvilkårene For første gang har Sykehusinnkjøp benyttet krav til etisk handel som tildelingskriterier. Trolig er dette også første gang i det hele tatt i en anskaffelse fra en norsk oppdragsgiver - i hvert fall så konkret som her, ifølge Grete T. Solli, fagsjef samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp, divisjon Sør-Øst Bare en håndfull av Norges 430 kommuner har fattet vedtak om at det skal stilles etiske krav. Rådgiver Magne Paulsrud i Initiativ for etisk handel (IEH) tror prosessen går sent i Norge fordi offentlig sektor mangler kunnskap. - Vi møter ofte holdningen om at etisk handel både er vanskelig og ressurs­krevende å gjennomføre Særskilte kontraktsvilkår som stiller obligatoriske krav til at leverandøren skal gjennomføre kontrakten på en måte som sikrer respekt for grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Kilde: DFØ og Etisk Handel Norge

Krever etisk handel Tidsskrift for Den norske legeforenin

Retningslinjer for etisk handel - Sophies Minde Ortoped

En nederlandsk provins har kjøpt Fairtrade-merkede kaffemaskiner. Det gir svar på hvordan norske kommuner må gjøre for å holde styr på etikken retningslinjer for etisk handel. Hensikten med retningslinjene for etisk handel er å sikre at medlemmer av OVL opptrer i henhold til internasjonalt anerkjente standarder i forhold til menneskerettigheter, arbeids- og miljøforhold. Alle medlemsbedrifter i OVL forplikter seg til å følge disse reglene For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden Norske myndigheter gjør for lite for å sikre at ikke innkjøpene de foretar bidrar til menneskerettighetsbrudd. Det mener organisasjonen Initiativ for etisk handel Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Maske Gruppen AS er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). IEH er en medlemsorganisasjon for organisasjoner, private og offentlige virksomheter, og en pådriver og et ressurssenter for etisk handel

Initiativ for etisk handel og Anbud365 sjekker status for etisk handel TOPICS:: Etikk Undersøkelse Tidligere i år lanserte IEH en undersøkelse om bruken av etiske krav (ILOs kjernekonvensjoner eller strengere) i høyrisikoanskaffelser. 620 anskaffelser, innenfor fem risikokategorier, i perioden 2009 - 2014 ble grundig analysert retningslinjene for etisk handel i YS. YS rapporterer til IEH på progresjon i vårt arbeid med etisk handel og denne rapporten er offentlig tilgjengelig. Krav til forhold i leverandørkjeden Retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder De etiske reglene handler om krav til etisk adferd, men fanger ikke opp alle forhold knyttet til «riktig atferd». Konsernet har flere retningslinjer og regelverk som utfyller de etiske reglene. Det er derfor viktig å bruke skjønn når selskapet vurderer hva som er en etisk riktig handlemåte i hver enkelt situasjon Etisk handel. Foredragsholderne som tok for seg krav om etisk handel, la vekt på gode rutiner og oppfølging av disse. Årlige, overordnede risikovurderinger på bakgrunn av relevante kriterier bør f.eks. settes i gang høsten før året den konkrete anskaffelsesplanen iverksettes

Et skritt nærmere etisk handel Tidsskrift for Den norske

Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn - Statsbygg har over tid stilt krav om at man skal følge et sett estiske retningslinjer rundt bruken av byggematerialer, men vi har ikke vært flinke nok til å følge opp dette regelverket Snart kommer nye verktøy til bruk ved krav om etisk handel TOPICS:: Egenerklæring Etikk Leverandører Undersøkelse Det er positivt at leverandørene i undersøkelsen opplyser at offentlige oppdragsgivere stiller etiske krav i relevante anskaffelser, selv om svarene tyder på et forbedringspotensial med tanke på kontraktsoppfølgingen, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Difi Krav til forhold i leverandørkjeden. IEHs retningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres like omfattende, til sine underleverandører og bidrar til deres etterlevelse av dem, i tillegg til å jobbe for å etterleve kravene på egne vegne. Puls AS er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). IEH er et ressurssenter for etisk handel, hvor vi årlig rapporterer åpent om vårt arbeid med etisk handel. Krav til egen virksomhe Erfaringene har direkte overføringsverdi til offentlig sektor. Dette, i kombinasjon med en helhetlig tenkning om etiske krav gjennom hele anskaffelsesprosessen, har resultert i en målrettet og systematisk tilnærming til etisk handel, som oppdragsgivere og leverandører kan forholde seg seg til på en konkret måte

handlingsplanen for etisk handel gjennom ledergruppen. Etisk handel rapporteres også til NG på konsernnivå. Q1.2 Beskriv hvordan arbeidet med etisk handel er forankret i ledelsen: Navn og stilling på person(er) i ledelsen med etisk handel som del av sitt hovedansvar: Odd Ture Wang, Administrerende direktør Ingen kan garantere anstendige arbeidsforhold, men alle kan medvirke til at dette går i riktig retning. Som medlem i Etisk ­handel Norge jobber Wittusen & Jensen med forbedringer, gjennom aktsomhetsvurderinger og at vi setter krav til våre leverandører. Wittusen & Jensen har siden 2017 vært medlem i Etisk handel Norge, som er et ressurssenter og en pådriver for bærekraftig. Etisk Regelverk for Regnskapsførere Utarbeidet av Regnskap Norge Side | 5 7.5 ARF skal ikke gå til media eller tredjepart med ufordelaktig omtale av andre regnskapsførere. 7.6 ARF bør gi opplysninger om kritikkverdige forhold hos annen ARF til relevant instans der det er saklig begrunnet. Kapittel 8 - Overholdelse av reglene 8.1 Foreningens Disiplinærutvalg og Appellutvalg anses som. Introduksjon til nytt kontraktsvilkår om etiske krav i offentlige anskaffelser Webinar, 2. september 2020 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Etisk handel Norge. Praktisk informasjon - Vi er mange på webinaret så skriv spørsmål i chatten -skriver hvem dere er og hvor dere jobber samme etisk handel Finansdepartementet Oslo, 28.januar 2011 Initiativ for etisk handel (IEH) takker for anledningen til å delta i høringen på krav til rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven. IEH støtter sterkt en slik innføring. Forslaget slik det står per i dag vi

Krav til forhold i leverandørkjeden IEHs retningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvo Sjekkliste etisk handel Som medlem i Initiativ for Etisk Handel (IEH) har YS forpliktet seg til å utarbeide egne retningslinjer for etisk handel. Disse retningslinjene forefinnes i det eget dokument. Under følger et forslag til en sjekkliste for YS, som også kan anvendes av YS-forbundene, ove På 20 år har «etisk handel» gått fra å være for spesielt interesserte til noe alle snakker om.Nå som Etisk Handel Norge markerer 20 år med arbeid for et mer bærekraftig næringsliv er leder Heidi Furustøl fornøyd med at utviklingen har gått i riktig retning. 21 oktober arrangerte Etisk Handel Norge en stor konferanse i Oslo - med flere næringslivstopper til stede, blant annet. etisk handel det mulig å dele kompetanse og erfaring. Nettverket kan være organisert innen en sektor eller geografisk. I anskaffelser hvor det er stilt krav til leverandørene om systematisk oppfølgning av produksjonskjeden, må kravene følges opp. Dette krever erfaring og kompetanse, i tillegg til a

etisk handel - Store norske leksiko

Vi krever at våre leverandører og deres underleverandører samtykker i, og etterlever, de krav vi stiller i vår Atferdskodeks. Vi evaluerer og forbedrer vår innsats på dette området løpende. Lekolars atferdskodeks. IEH - Initiativ for etisk handel. Lekolar er stolt medlem av Initiativ for etisk hande (IEH) til arbeidet med etisk handel «Vi stiller krav til våre leverandører om at varer levert til stavanger kommune skal være produsert under lovlige og anstendige forhold. Med denne veilederen får leverandører til offentlig sektor god og konkret hjelp til å etablere gode systemer og rutiner for etisk handel, som sette Etisk Handel Norge er en pådriver for etisk handel, både overfor medlemmene, men også for at norske myndigheter legger til rette for etisk handel generelt i privat og offentlig sektor. Vi setter krav til leverandørkjeden, og vi setter krav til egen virksomhet: Vi skal bruke vår innflytelse til å styrke oppslutningen om og forståelsen for. RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Hensikten med retningslinjene for etisk handel er å sikre at medlemmer av OVL opptrer i henhold til internasjonalt anerkjente standarder i forhold til menneskerettigheter, arbeids- og miljøforhold. Alle medlemsbedrifter i OVL forplikter seg til å følge disse reglene For oss er definisjon av etisk handel enkel. Engelsrud mener etisk handel, er det å ta et bevisst valg mellom rett og galt. Etisk handel er for oss helt enkelt å drive handel på et profesjonelt og lovlig vis. Vi skal ha oversikt over vår leverandørkjede og vi stiller krav til forsvarlige og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører

Etisk handel i offentlige anskaffelser: Samarbeid er

Etisk handel — Nor Teksti

 1. dre ressurser
 2. Vårt arbeid bygger på regjeringens krav om at statlig eide bedrifter skal jobbe systematisk med samfunnsansvar og etisk handel. I Stortingsmelding nr. 10 fra 2008-2009 heter det at statlige bedrifter skal være ledende i å ta samfunnsansvar
 3. Statsbygg, en av landets største innkjøpere, har skjerpet inn sine etiske retningslinjer rundt bruken av byggematerialer på sine byggeplasser
 4. st tre anskaffingar kvart år skal Stavanger kommune stille krav til etisk handel hos leverandørane. Både kvalifikasjons- og kontraktskrav vert tekne i bruk. Samtidig vert kommunens kompetanse på området sakte, men sikkert bygt opp. Det er ei langsiktig, men målbevisst satsing
 5. ar om det nye anskaffelsesregelverket. I juni vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser. Loven stiller strengere krav til etisk handel. Hva betyr dette for leverandører til offentlig sektor? §5 i loven omhandler blant annet krav til etisk handel
 6. VITAs retningslinjer for etisk handel. VITA jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder.Dette ønsker vi å gjøre i nært. samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører,. har VITA utarbeidet retningslinjer for etisk handel.Retningslinjene dekker grunnleggende krav til
 7. Krav til arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn er forutsetninger for utviklingsfremmende handel. Mange ansatte er opptatt av hvilken etisk profil arbeidsgiveren har. Norske sykehus og andre helseinstitusjoner kan ikke komme i en situasjon der det stilles spørsmålstegn ved deres innkjøpspolitikk, om de har handlingsplaner og systemer for etisk handel
Om Norrøna Storkjøkken

Etisk Handel Norg

 1. Til lesere av rapporten Etisk handel skal sikre at produksjon skjer på rettferdig, forsvarlig og lovlig vis. Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder. Til grunn for dette arbeidet ligger IEHs retningslinjer for etisk handel
 2. Vi kan ikke unngå å komme opp i situasjoner som er etisk utfordrende: juks på skolen, rettferdig handel, kjøp og salg av piratkopier, sosial dumping, varsling om ulovlige forhold. Eksempel. I lagidrett er det dommeren som dømmer
 3. Vårt arbeid med etisk handel. Et besøk hos Nordic Choice Hotels skal være både positivt og smart for våre gjester og for samfunnet. Det er viktig for oss at alt vi trenger for å levere den ultimate hotellopplevelsen er produsert og levert med omtanke for mennesker og miljø
 4. anskaffelsesregelverk og regnskapsloven stiller også bestemte etiske krav til offentlig og privat forretningsvirksomhet. Etisk og rettferdig handel Etisk og rettferdig handel går under flere navn, slik som bedriftens samfunnsansvar, ansvarlig forretningspraksis eller bærekraftig næringsliv. Felles er en handel som følger internasjonal
 5. Vi ønsket å utforske hvorvidt etisk refleksjonsveiledning kunne bidra til økt refleksjon og bevisstgjøring om samhandlingssituasjoner i praksis. Hensikt: Å undersøke hvordan etisk refleksjon i veiledning kan bidra til økt bevisstgjøring og forebygge moralsk stress. Metode: Studien har et utforskende deskriptivt design
 6. Krav til storkjøkkenprodusenter. Culina har siden 2008 hatt etisk handel, miljøhensyn og matsikkerhet som en integrert del av kolleksjonsutvikling, innkjøpsarbeid og drift. - Vår bransje selger flere varer produsert i lavkostland
Indkøbskurven: Hvad og hvem bestemmer, hvad du putter i

Reiseliv - Hva er etisk handel? - NDL

Stine Foss, seniorrådgiver Etisk handel Norge Løsningslab 2: Hvordan kan leverandører til offentlig sektor oppfylle lovpålagte krav om aktsomhetsvurderinger i risikoanskaffelser? Simen Høy Dypvik, rådgiver Etisk handel Norge Etisk handel i dag og i morgen Løsningslab-er oppsummert, panelsamtal Etiske retningslinjer og krav til leverandørers samfunnsansvar. har Bane NOR et særlig ansvar for å opptre etisk og forsvarlig. Verdiene våre - åpen, respektfull, En viktig del av dette arbeidet handler om hvilke krav til etikk og bærekraftig utvikling vi stiller til våre samarbeidspartnere Handlingsplanen for etisk handel 2017-2021 går inn i UiS sin strategi for innkjøp (anskaffelsesstrategi) og skal medverke til auka kvalitet på innkjøp og at innkjøpa skjer på ein sunn og berekraftig måte.. Handlingsplanen er eit styringsverktøy som fortel kva etiske og sosiale krav som skal stillast og i kva for type anskaffelsar det skal stillast krav, og korleis desse krava skal. retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. NIF er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). IEH er en medlemsorganisasjon for organisasjoner, private og offentlige virksomheter, og en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. NIF rapporterer til. bidrar til deres etterlevelse av dem, i tillegg til å jobbe for å etterleve kravene på egne vegne. Krav til egen virksomhet. IFE . jobber kontinuerlig for å forbedre egen policy og praksis, blant annet innkjøpspraksis, som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjerfor etisk handel i dialog med leverandører og andr

Etiske krav - Krav til leverandører - Oslo kommun

Statsbygg har skjerpet inn kravene til etisk handel : Bygg

I 2020 har fylkeskommunen fått flere oppgaver og handler mye mer enn før. Det betyr at vi kan være en langt større pådriver for etisk handel, flere lærlinger i næringslivet, universell utforming og være med å sørge for at krav til klima og miljø blir en ny standard Euro Sko Norge AS har vedtatt retningslinjer for etisk handel, en såkalt Code of Conduct, som er en del av bedriftens verdigrunnlag. Vår CoC uttrykker Euro Sko Norge AS målsettinger knyttet til etisk handel, for eksempel at barnearbeid ikke skal forekomme, at arbeiderne skal ha arbeidskontrakt, at leverandørene betaler arbeiderne en lønn det er mulig å leve av osv Maske AS er medlem i Etisk handel Norge (EHN - tidligere IEH, Initiativ for etisk handel). Vi jobber for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Maske ønsker å ta samfunnsansvar og bidra til en bærekraftig utvikling hvor det tas hensyn til miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter. Det er viktig å kunne sikre dette arbeidet på best måte. Komiteen viser også til veilederen om etiske krav i offentlige innkjøp, som ble utarbeidet av Initiativ for etisk handel (IEH) på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet i januar 2009, og mener dette er et viktig redskap for å få næringslivet til å utvise samfunnsansvar i forhold til hele leverandørkjeden, og at denne aktivt må følges opp

Bærekraft NorthugBæredygtig soja er en reklamegimmick | Gylle

Video: Etisk handel - Sport Innovatio

Etisk handel - Drevelin Ortoped

 1. Selv om Regjeringen gjennom Soria Moria-erklæringen har nedfelt å være i front når det gjelder etisk handel, så viser det seg at privat sektor er mer på hugget. Svært få statlige etater og kommuner stiller krav til sine leverandører om arbeidsforhold i leverandørkjeden
 2. stestandarder for disse områdene. Å stille etiske krav handler ikke om å eksportere norske arbeidsstandarder til andre land
 3. Krav til egen virksomhet INNVA AS vil kontinuerlig jobbe for å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel. INWA AS, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver elle
 4. ar med Initiativ for Etisk Handel (IEH) og Helse Sør-Øst
 5. stemål av rettigheter. Blant disse rettigheter er vanligvis en garantert
 6. Ved å være medlem har vi også forpliktet oss til årlig å rapportere til IEH om vårt arbeid med etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig, og vårt medlemsbevis i IEH kan du se nederst på denne siden. Helsport har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) siden 2009

Retningslinjer for etisk handel ved Universitetet i Bergen

 1. Han forteller at KNIF begynte å stille krav til sine leverandører og samarbeidspartnere på midten av 2000-tallet, og at det de siste årene har vært en sterk økning i fokus på bærekraft. - Det er ulike risikofaktorer for ulike land, KNIFs anbefalinger for etisk handel
 2. Etisk handel og ansvarlig næringsliv #BNmøte. Informasjon Min side Sted Samtidig stiller forbrukere krav til informasjon om forholdene bak varer og tjenester. Dette inkluderer tema som arbeidsvilkår/innleie av arbeidskraft, antikorrupsjon, menneskerettigheter, og klima- og miljøansvar i næringslivet
 3. Etisk handel i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst skal være pådrivere både for miljøkrav og for etisk handel. Det er tydeliggjort gjennom etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt, som ble vedtatt av styret 10. desember 2009 og implementert i foretaksgruppen våren 2010
 4. istrativ og politisk leiing, og korleis konkrete krav til leverandører bør utformast i konkurransegrunnlag. Du kan laste ned veileieren her

Introduksjon til nytt kontraktsvilkår om - Etisk Handel

 1. For åtte år siden vedtok bystyret i Kristiansand å være først i landet på etisk handel. Men kommunen stiller etiske krav ved kun noen få innkjøp hvert år. Venstre krever innskjerping
 2. Grunnleggende menneskerettigheter, etisk handel, Oslo som fairtradehovedstad. Standard kravspesifikasjoner Oslo kommunes standard krav til bygg. Lov om offentlige anskaffelser Gå til anskaffelsesloven på lovdata.no Anskaffelsesstrategien Strategi for Oslo kommunes.
 3. Hvorfor er sporbarhed så vigtigt, når man taler om etisk handel? Krav til en FSC-skov Er skoven FSC-godkendt, skal man leve op til forskellige krav inden for områderne: Skovens miljø, indfødte folk, arbejderne og lokalsamfundet samt økonomi
 4. lingsplaner for etisk handel. Etisk handel skal ikke nødvendigvis fungere som en boikott og bidra til redusert import fra lavinntektsland. Den pakistanske pro-dusenten av kirurgisk utstyr, Sialkot, er klar over at de har pro-blemer med arbeidsforholdene og er opptatt av å gjøre endringer. Istedenfor å gå til boikott bør innkjøpslandene.
Slik jobber vi mot barnearbeid - Sykehusinnkjøp

Skal løfte oppfølging av menneskerettighets-krav

Krav til egen virksomhet Trøndelag Ortopediske Verksted vil kontinuerlig jobbe for å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel. Trøndelag Ortopediske Verksted, inkludert dets styre og alle ansatte, skal aldri tilby eller mott Etiske retningslinjer. For å forsikre seg om at fabrikkene overholder internasjonale og nasjonale lover og regler for arbeidsvilkår, arbeidsrettigheter, miljø, helse og sikkerhet på arbeidsplassen har selskapet, i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel (IEH) utarbeidet et sett med etiske retningslinjer som alle leverandørene må signere før de kan levere varer til Voice

Første anskaffelse med krav til etisk handel som

Krav til forhold i leverandørkjeden. Probats retningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres Både som leverandør til NorgesGruppen og som en del av NorgesGruppen følger vi konsernets retningslinjer for etisk handel. Vi er bevisst vårt sosiale ansvar, og vår målsetning er å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø 8. Etisk handel Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling. Helse Sør-Øst er som medlem av organisasjonen «Initiativ for etisk handel» (IEH) forpliktet til å følge IEHs Code of Conduct1 og jobbe for en forbedring av arbeids- o

Ledige stillinger - Lekolar NorgeMorten er online - Glass og Fasadeforeningen

Etiske krav til Andreas Ribe-Nyhus' forskning om soning i norske fengsler Fremfor alt ville det avspore fra det som forskningen handler om. Også en slik påstand kan gjøres til gjenstand for etisk begrunnet kritikk. meninger forskning debatt andreas ribe-nyhus nord universitet forskningsetikk. Meld deg på Khronos nyhetsbrev Etiske krav i offentlige anskaffelser lE1f infitriv-1 hondel li ntkosi• n4; i1kislit.1611taiblrAMW.11.111111.1.1 Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet Etisk handel. Byggmakker Handel AS stiller en rekke krav til våre leverandører når det gjelder etisk handel i leverandørkjeden. Kravene knytter seg til ILOs kjernekonvensjoner og gjelder forhold som blant annet barnearbeid, tvangsarbeid, retten til å organisere seg og forhandle kollektivt, diskriminering og arbeidstid Etisk handel i helseforetakene i Norge. Etisk handel i helseforetakene i Norge. Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Analytics Article stories Visual Stories SEO Vestre Slidre kommune. Økonomisjef. Åmot kommun

 • Disruptive technologies google.
 • Gråsten slott.
 • Leksaker waldorf.
 • Madrass 150x200 jysk.
 • Dikt om tarmen.
 • Traktor bilder gemalt.
 • Wetteinsätze partner.
 • Tysk dialog på restaurant.
 • Salvato twitter.
 • Karte balingen umgebung.
 • Californian redwoods.
 • Bobil og caravan nettbutikk.
 • Monty hall explained.
 • Pho recipe beef.
 • Helios klinik damp praktikum.
 • Cosa vedere a milano gratis.
 • Berlinblockaden karta.
 • Ansiktspleie for kombinasjonshud.
 • Olavsdagene 2017 sarpsborg.
 • Basis treningsprogram.
 • One.com pop server.
 • Schäfer omplacering kennel.
 • Tyske navn menn.
 • George lucas 2017.
 • Ideeen juffendag groep 5.
 • Trattoria popolare tripadvisor.
 • Ходячие мертвецы 8 сезон 13 серия дата выхода.
 • Norsk protein innlogging.
 • Tilskudd utmarksbeite.
 • Narrentreffen murg 2018.
 • Når livet er kjipt.
 • Slektstre mal excel.
 • Svangerskap nr 3.
 • Sjakkregler hest.
 • Hva er en aktuator.
 • Sasuke bilder.
 • Fjerne hard hud på tær.
 • Lukke strømper af.
 • Bergensk fiskesuppe oppskrifter.
 • Schulportal schleswig holstein.
 • Eritrea.