Home

Flammepunkt fareklasse a

Fareklasser og faresedler - Brannmanne

 1. Stoffer i klasse 3 kan være brannfarlige og etsende eller brannfarlige og giftige. Utrykningslederen må da ut i fra flammepunkt, tenntemperatur og metningskonsentrasjon, bestemme vernetøy. Husk det kan være forskjell på utetemperaturen og væskens temperatur. Fareklasse 4 Brannfarlige faste stoffer. Denne klassen er delt i 4.1, 4.2 og 4.3
 2. Klasse A: Væsker med flammepunkt høyst + 23° C. Klasse B: Væsker med flammepunkt over + 23° C, men ikke over + 55° C. Klasse C: Motorbrensel og fyringsolje med flammepunkt over + 55° C samt væsker som Kongen i medhold av § 2 første ledd bokstav c) bestemmer skal regnes som brannfarlig vare
 3. Flammepunkt er den laveste temperaturen der en brennbar væske avgir damper som kan tennes med en flamme. Flammepunkt er et viktig begrep og sammenligningsmål ved inndeling av ildsfarlige væsker i forskjellige fareklasser.
 4. Fareklasse 9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander; Flycontainere og flypaller; open/close. De 9 fareklassene. Farlig gods er materialer eller gjenstander med egenskaper som, hvis de ikke er riktig tatt vare på, utgjør en potensiell fare for menneskers helse og sikkerhet,.

C-væsker har flammepunkt over 55 °C. C-væske benyttes til fyring eller som drivstoff. I praksis er dette diesel og fyringsoljer. OVERSIKT OVER LAGREDE BRANNFARLIGE VÆSKER OG GASSER Type: Produkt: Fareklasse / mengde: Plassering: A- væsker B- væsker C- væsker Gasse Klasse C: Motorbrensel og fyringsolje med flammepunkt over +55 °C samt de væsker som Direktoratet for brann- og elsikkerhet bestemmer skal regnes som brannfarlig vare. Oppstår det tvil om hvilken fareklasse en brannfarlig væske skal henføres til, avgjøres spørsmålet av Direktoratet for brann- og elsikkerhet Væske: Stof som er flydende ved alm. temperaturer og tryk. Flammepunkt: Den laveste temperatur, ved hvilken en væske afgiver antændelige dampe. Brandfarlig væske: Væske med flammepunkt under 100 o C. Klasse I: Brandfarlig væske med flammepunkt under 21 o C. Klasse II: Brandfarlig væske med flammepunkt på 21-55 o C. Klasse III: Brandfarlig væske med flammepunkt over 55-100 o C Klasse Væskens flammepunkt CLP I < 23 °C Kategori 1 og 2 (H224 og H225) II ≥ 23 °C og ≤ 60 °C Kategori 3 (H226) III > 60 °C og ≤ 93 °C Ikke omfattet (GHS kategori 4) IV > 93 °C og ≤ 370 °C Ikke omfattet Temadag om risikobekendtgørelsen 31. august 2017.

Flammepunkt er den lågaste temperaturen ei brennbar væske ved normalt trykk gjev frå seg nok damp til at denne kan byrja brenna. Ved denne temperaturen trengst kontakt med ein flamme eller anna tenningstype for å setja i gang elden, som kan stoppa om flammekjelden blir teken vekk Flammepunktet er den minimumstemperatur, hvor en væske under normale trykforhold afgiver dampe i en antændelig koncentration.. Eksempelvis har benzin et flammepunkt på omtrent -24° C og afgiver ved almindelig stuetemperatur antændelige dampe, hvorimod petroleum har et flammepunkt på omtrent 35° C og derfor ikke afgiver brændbare dampe ved normal stuetemperatur Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparla-ments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalie

- Andre væsker med flammepunkt ≤ 60 °C, der det ved særskilte prosessforhold som f.eks. høyt trykk og høy temperatur kan oppstå fare for storulykker (se merknad 12) 50 : 200 : P5c BRANNFARLIGE VÆSKER Brannfarlige væsker, kategori 2 eller 3, som ikke omfattes av P5a og P5b : 5 000 : 50 00 Diesel, egentlig dieselolje, er et petroleumbasert drivstoff som brukes i motorer hvor tenning er basert på kompresjon i stedet for gnist. Navnet kommer av Rudolf Christian Karl Diesel (1858-1913), en tysk ingeniør som oppfant dieselmotoren.Dieselmotoren ble senere videreutviklet av Charles F. Kettering.I Europa er krav til dieselolje fastsatt i EN 590 Flammepunkt anngir den laveste temperaturen hvor en væske avgir nok gass eller damp til å antenne med en gnist eller åpen flamme. Disse opplysningene finnes på stoffets/væskens datablad. Ref NEK420 side 15 IEC 60079-10 Pkt. 2.1 FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2015 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 OSLO Telefon: 406 18 20

Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under

Jeg tenker på væskene sitt flammepunkt. Kunne jeg fått litt informasjon om hvilke forskrifter dette er jamført med? Postet: 04.05.2007 - 23:0 Flammepunktet er den laveste temperaturen en brennbar væske kan ha under normale forhold for å avgi damp i en antennelig konsentrasjon. Ved denne temperaturen kan dampen slutte å brenne når flammens kilde fjernes. Temperaturen som er nødvendig for selvantenning er normalt høyere. Flammepunktet avgjør hvilken fareklasse disse brennbare væskene hører til FNs øvre grense for fareklasse 3 er et flammepunkt på høyst 60°C over hvilket materiale som ikke anses som farlig å transportere. Diesel har nylig kommet innenfor forskriften. Utover det er en brannfarlig væske inkludert i fareklasse 3 hvis den har et flammepunkt over 60°C og oppbevares ved en temperatur over væskens flammepunkt

flammepunkt - Store norske leksiko

 1. Flammepunkt OBS: Siden bliver ikke længere opdateret Hvad er et flammepunkt? Flammepunktet er den laveste temperatur, hvor en brændbar væske afgiver dampe nok til at kunne antændes. Holder man en tændstik hen over en skål med benzin, så antændes dampene. Holder man derimod en tændstik hen over en skål med petroleum, så antændes.
 2. flammepunkt lavere enn 21 grader º C. De kan være ømfiendtlige for slag/friksjon, og kan reagere voldsomt. Eksempler på stoffer: organisk peroksid type C, fast - UN 3104 organisk peroksid type C, flytende under temperaturkontroll -UN 3113 Di-2,4-diklor-benzoylperoksid - UN 310
 3. Fareklasse: Flammepunkt (°C ) Smøreolier > 100: Fuelolier og gasolier, herunder dieselolie og fyringsolie: III - 1 > 55 - 100: Petroleum, herunder jetbrændstof (Jet A-1) II - 1: 21 - 55: Benzin: I - 1 < 2
 4. ologi: SØKERESULTAT. fareklasse (1) Tilbake til forrige side : Startsiden : Faguttrykk : Henvisninger.
 5. Flammepunkt Verdi: -17 °C Eksplosjonsgrense Verdi: 2-14 % Damptrykk Verdi: 24 kPa Test temperatur: 20 °C Damptetthet Verdi: 2,1 Transport fareklasse ADR 3 Farenr. 33 RID 3 Aceton Side 7 av 9 Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline) ADN 33 IMDG 3 ICAO/IATA 3 14.4. Emballasjegruppe ADR I
 6. flammepunkt: Den laveste temperaturen der et materiale eller produkt avgir tilstrekkelig mengde brennbar gass til å antennes momentant ved eksponering for flamme ved angitte prøvingsbetingelser. Det Kommentar: Flammepunkt skiller seg fra antennelsestemperatur ved at forbrenningen ikke vedvarer

FAREKLASSE 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander. UN 12fyringsolje, lett - UN 12diesel. Motorolj e for bensin- og dieselmotorer, samt 2-taktsmotorer. J P-eller Jet B (blanding av parafin og bensin - fareklasse A). Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. Brennbare væsker inndeles i fareklasse A, B og C etter flammepunkt Flammepunkt. Sorter Sortering: Bilde Produkt Pris Kjøp; Elcometer 6910 Åpen flammepunkttester. For produsenter ; Info. Elcometer 6910 Lukket flammepunkttester. For produsenter ; Info. Har du behov for måling av flammepunkt Closed Cup. DIN EN ISO 2719, ASTM D93. , kokepunkt, damptrykk eller viskositet kan vi være behjelpelig. Merk: Skulle det være behov for andre tester, målinger eller analyser bør du kontakte oss ettersom vi sannsynligvis også kan være behjelpelig med disse. Som en naturlig utvikling av våre kunders behov og samling av ytelser, tilbyr vi nå diverse.

De 9 fareklassene - Farlig gods under transport DS

Forskrift om brannfarlig vare - Lovdat

Brandfarlige væsker - Aarhus Universite

fareklasse - brennbar væske : Inndelingskategori for brennbar væske basert på flammepunkt og kokepunkt. Den Kommentar: Deles inn i kategoriene 1, 2 og 3. Eldre inndeling var i klassene A, B og C. Kilde: Akutt forurensning terminologi Flammepunkt 99 C ISO 3679 Støtter ikke brenning. Fordamping Langsommere enn eter Antennelighet (fast stoff, gass) ikke relevant da produktet er flytende Nedre eksplosjonsgrense ingen data tilgjengelig Øvre eksplosjonsgrense ingen data tilgjengelig Damptrykk 1,0 hPa Damptetthet ingen data tilgjengelig Relativ tetthet 1,03 g=cm3 20 C - DIN. 1. Vi har lasten COPRA (Dry) UN 1363 som har fareklasse 4.2 og lasten Fishmeal (Fishscrap) Stabilized UN 2216 som har fareklasse 9. I krysningspunktet mellom klasse 4.2 og klasse 9, finner vi en segregeringskode X, se segregeringstabell 9.3.4 (figur 6.0.3). Svar: Segregeringen, dersom det er noen segregering, vil stå under de individuelle lastene

Flammepunkt - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. 5.1 Flammepunkt Ikke brennbart fast form. 5.2 Tenntemperatur-5.3 Selvantennelsestemperatur- 14.3 Transport fareklasse Ikke relevant 14.4 Emballasjegruppe Ikke relevant 14.5 Miljøfarer Ikke relevant 14.7 Andre relevante opplysninger Det anbefales å holde sekker lukkede, og tørre bulk
 2. Fareklasse Gener iske afskær ingsværdier, som der skal tages hensyn til Akut toksicitet: — Kategor i 1-3 0,1 % — Kategor i 4 1 % Hudætsning/-hudir r itation 1 % (1) Alvorlig øjenskade/øjenir r itation 1 % (2) Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponer ing, kategori 3 1 % (3) Aspirationstoksicitet 1
 3. HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD . Sist endret: 31.08.2009. Internt nr.:1 . Erstatter dato: N
 4. FAGUTTRYKK: Her kan du søke etter faguttrykk. Klikk på en bokstav for å se alle uttrykk som begynner på den bokstaven, eller søk i fritekst
 5. Fareklasse/Anm. Helseskadelig Meget brannfarlig SAMMENSETNING TOLUEN (50-100), ETANOL (10-25), N-BUTYLACETAT (10-25) R-SETNINGER R11 - Meget brannfarlig. R20 - Farlig ved innånding. S-SETNINGER S2 Oppbevares utilgjengelig for barn
 6. Flammepunkt [°C]: Ikke relevant for gasser og gassblandinger. Fordampningshastighet (eter=1): Ikke relevant for gasser og gassblandinger. Brennbarhetsområde: Ikke brannfarlig. Damptrykk [20°C]: Ikke anvendelig. Relativ tetthet, gass (luft=1):1.1 Relativ tetthet, væske (vann=1):1.1 Løselighet i vann [mg/l]:3

Del 1 Klasser og til - Arbeidstilsyne

Produktet er utenfor fareklasse, og skal derfor ikke forsynes med advarselsetikett. Under herdning avgis små mengder metanol. Ved omfattende arbeid på store flater i små og dårlig ventilerte rom kan der utvikles dampe i konsentrasjoner, der medfører ubehag i form av hovedpine, svimmelhet og kvalme. 5. Tiltak ved brannslukking Acetone (CH 3-CO-CH 3) Farveløs, brændbar væske med kogepunkt 56 °C, flammepunkt-20 °C og massefylde v/15 °C 0,797.Anvendes som opløsningsmiddel i farve- og lakindustrien. Indgår i cellulosefortynder.. Acetylen (C 2 H 2) Brændbar luftart, som kan fremstilles ved tilsætning af vand til calciumkarbid Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål, herunder:Funktionalitet, statistik og marketing. Ved at trykke på 'Accepter alle' giver du samtykke til alle disse formål Denne tabel viser alle typer farligt gods i fareklasse 3 brandfarlige væsker sorteret efter UN-nummer og med angivelse af frimængden for hvert UN-nummer. Her finder du for eksempel frimængden for benzin og diesel Væskernes flammepunkt og brandfareklasse er fra Kemikalieberedskab (5), fareklasse I-1 eller I-2, tilsammen 15 oplagsenheder. Tre flasker med hver 2,5 liter dimethylformamid. DMF var efter tidligere regler brandfareklasse III-2 dvs. tilsammen 0,15 oplagsenhed

Diesel - Wikipedi

Varens fareklasse skal oppgis. Det er viktig at denne rubrikken blir fullstendig utfylt. Oppsettet kan være som i følgende eksempel: Mengde m³ Type væske/gass Antall beholdere Beholder-størrelse m³ Beholder. nr. År tatt. i bruk Merknader 4 A-væske, bensin 2 3 1, 2 1993 EST nedgravd, aut. Tilstandsovervåking 1 600 3 1996 SST over grun Flammepunkt −49 °C Hvis ikke andet er angivet, er data givet for stoffer i standardtilstanden (ved 25 °C, 100 kPa) Pentan er en organisk kemisk forbindelse, som består af kulstof og brint. Pentan indeholder fem kulstofatomer. Pentan kaldes også n-pentan når alle kulstofatomerne sidder i en lang kæde

g) Flammepunkt > 60°C h) Fordampingshastighet Ikke aktuelt i) Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke aktuelt j) Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense Nedre eksplosjonsgrense 1% Øvre eksplosjonsgrense 6% k) Damptrykk 1.00kPa l) Damptetthet Ikke aktuelt m) Relativ tetthet 0.8 kg/L n) Løselighet(er) Vannløselighet Uoppløselig(<0. HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11.01.05 Internt nr.: Erstatter dato: 18.04.02 TM BOLTEMØRTEL veiledende. Bruker må selv angi riktig EAK-kode hvis bruksområdet avviker

Flammepunkt - Forum www

NANOPHOS S.A. Revisjonsnr. 1 Datert 03/08/2018 DeSalin C Utskriftsdato 03/08/2018 Side nr. 1/11 Sikkerhetsdatablad. I samsvar med REACH vedlegg II - Forordning 2015/830. AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretake FLAMMEPUNKT IK GENERELT Stoffet er ikke klassifisert som farlig gods på vei eller bane. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Fareklasse/Anm. Irriterende INGREDIENSER PÅ EDIKETTEN Kalsiumhydroksid 3-7 SAMMENSETNING Portlandsement (10-30%). Natur sand (70-90%) R-SETNINGER R-37/38 Irriterer luftveiene og huden Flammepunkt Lukket kopp 346 °C Litteraturdata Fordampningshastighet (butylacetat = 1) Ingen data tilgjengelig Brennbarhet (fast stoff, gass) Forventes ikke å danne eksplosive blandinger av støv og luft. 14.3 Fareklasse for transport Ikke relevan Fareklasse/Anm. SAMMENSETNING Silikonolje (60-100), fortykningsmiddel (5-15) R-SETNINGER Ingen R-setning angitt. Produktet er vurdert ikke merkepliktig. 16. ANDRE OPPLYSNINGER UTGITT: 10/02/97 INFORMASJONSKILDER

farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stan Tabel 2: Fareklasse- og kategorikode(r) og faresætningskode(r) med henblik på klassificering af affald som farligt af typen HP 2: »Brandfarlig«: — brandfarligt væskeformigt affald: væskeformigt affald, som har et flammepunkt på under 60 °C eller spildolie, diesel og let fyringsolie, som har et flammepunkt > 55 °C og ≤ 75 ° Denne tabel viser frimængden (FM) for alle UN-numre i fareklasse 6. Klasse 6 er underinddelt i. 6.1 Giftige stoffer; 6.2 Smittefarlige stoffer; Hvis du har brug for at beregne frimængden for en blandet last, skal du gange mængden per UN-nummer med farefaktoren Flammepunkt Ikke brennbar Fordampningshastighet Ikke fastsatt Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelighetsgrenser i luft Verdier 11-12 Ikke fastsatt FAREKLASSE: 8 14.4. EMBALLASJEGRUPPE: II 14.5. KRAV TIL MERKING: 8 14.6 14.7 Avsnitt 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSE

Klasse A væske - Forum www

Brandskader bliver ofte meget omfattende - men de fleste brande kan faktisk undgås med få forholdsregler. Læs vores gode råd om brand Flammepunkt 215 °C Eksplosive egenskaper Ingen informasjon tilgjengelig Eksplosjonsgrense Ingen informasjon tilgjengelig 14.3 Transport fareklasse ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.4 Emballasjegruppe ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.5 Miljøfarer IMDG Marine pollutant Nei Miljøskadelig Nei Page 11 of 13 Ved all bruk av Kemetyl Rødsprit skal den brukes ufortynnet direkte på flaten med en fille. Produktet fordamper hurtig fra overflater og er raskt biologisk nedbrytbar. Kemetyl Rødsprit kan også brukes som antifrost ved at den hindrer frost i vannlås og vannpumpe. Flammepunkt er 13°C

Flammepunkt - Wikiwan

endringene i regelverket om kjemikalier og særlig de nye kodene for fareklasse og farekategori fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008. 10) Nye betegnelser bør innføres for de tidligere farlige egenskapene H 12 og H 15 for å sikre sammenheng med betegnelsene på de andre farlige egenskapene Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. fareklasse - giftig stoff med fare ved innånding av damp, støv eller tåke: fareklasse - oksiderende fast stoff: fareklasse - oksiderende væske: fareklasse - stoff som utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann: fareklasse-selvopphetende stoff: flammepunkt: flau vind: flo: fl. Flammepunkt >61°C Eksplosive egenskaper Ingen informasjon tilgjengelig Eksplosjonsgrense 0.60 - 7 vol-% Selvantennelighet Ingen informasjon tilgjengelig Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen informasjon tilgjengelig 14.3 Transport fareklasse ADR

Fareklasse Data Test Datakilde Akutt giftighet: Inhalation Ingen data til rådighet - - Dermal Ingen data til rådighet - - Oral LD 50 (rotte) = 770 mg/kg (etsning) (Dinatriummetasilikat) LD 50 (rotte) = 300-2000 mg/kg (Alkohol etoksylat, C 10-16) Ikke opplyst OECD 401 RTECS EC Sikkerhetsdatablad for LifeClean. Utgave 2018-11-13 Side 6 av 6 16b. Forklaring av forkortelsene i sikkerhetsdatabladet Fulltekst for koder for fareklasse og kategori er nevnt i Avsnitt Fareklasse Data (Natriumazid) Test Datakilde Akut giftighet: Inhalation Dermal Oral LC 50 (rotte) = 37 mg/m 3 LD 50 (kanin) = 20 mg/kg LD Lo (woman) = 14 mg/kg LD 50 (rotte) = 27 mg/kg Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst RTECS RTECS RTECS RTECS Etsning/irritasjon Ingen hudirritasjon, kanin Ingen irritasjon av øyne In vitro In vitr Flammepunkt Intet Egenvekt (H 20 4 - 4,5 Kokepunkt Ikke tilgjengelig (>1000 ºC) Oppløslighet i vann Svakt oppløslig Egenvekt: (H 2O=1) 0,75 g/cm 3 Damptetthet (luft=1) Ikke målbart Grenseverdier eksplosjon Nedre: Ingen Øvre: Ingen Selvantennelses-punkt ikke selvantennelig 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabiitet: Stabi Flammepunkt > 95 °C / > 203 °F Tag lukket digel Fordunstningstall Ingen informasjon tilgjengelig Brennbarhet (fast stoff, gass) 14.3 Fareklasse Ikke klassifisert 14.4 Emballasjegruppe Ingen 14.5 Miljøfare Ikke relevant 14.6 Spesielle forskrifter Ingen informasjon tilgjengelig 14.7 EmS-Nr Ikke relevan

Flammepunkt ca. - 15 °C Eksplosjonsgrense Nedre: ca. 1,0 volumprosent. Øvre: ca. 13,0 volumprosent Fareklasse VbF AI, meget antennelig Bestemmelse om antennelige væsker Aldringsstabilitet Meget god Værbestandighet Meget god Forbehandling av flater som skal limes. Rengjør skitne flater og Armaflex-flater med Armaflex Rensevæske/Cleaner Limemørtel Side 5 av 5 FLAMMEPUNKT IK GENERELT Stoffet er ikke klassifisert som farlig gods på vei eller bane. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER SIKKERHETS-DATABLAD 15.01.2014 RELEVANTE H315 Irriterer huden. RISIKOSETNINGER H318 Gir alvorlig øyeskade. ANGITT I SEKSJON 3 H335 Kan forårsake irritasjon i luftveiene.. 14.3. Transport fareklasse 14.4. Emballasjegruppe 14.5. Miljøfarer 14.6. Spesielle forholdsregler for bruker 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Ikke farlig gods ifølge ADR/RID, IMDG eller DGR. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter. LNG har fareklasse «ekstremt brannfarlig gass». LNG består hovedsakelig av metan. For at gassen skal kondensere og opptre i væskeform må den kjøles ned til under -160°C. LNG kan derfor gi alvorlige frostskader ved eksponering. Flytende gass er ikke brannfarlig og ikke giftig. Ved et eventuelt utslipp vil væskefase raskt fordampe 14.3. Transport fareklasse 14.4. Emballasjegruppe 14.5. Miljøfarer 14.6. Spesielle forholdsregler for bruker 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter 15.1. Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og milj

Fareklasse 3 Brannfarlig væske DS

Flammepunkt Ikke anvendbar _____ Thermo Fisher Scientific Revisjonsdato 26-aug-2010 HMS-DATABLAD Side 3 / 7 Ifølge EF-direktiv 1907/2006 Microbact Reagent VP II Fareklasse8 EmballasjegruppeII VarenavnetPOTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION ADR UN-Nr1814 Fareklasse Flammepunkt Fordampningshastighet (Vann = 1) Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelighetsgrenser i luft Verdier Ikke fastsatt > 61,1 °C / > 142 °F 0,9 i/r-væske Merknader • Metode 14.3 Fareklasse 8 14.4 Emballasjegruppe III 14.5 14.6 14.7 RID 14.1 FN-nummer UN176

14.3. Transport fareklasse ADR 3 Farenr. 33 RID 3 ADN 33 IMDG 3 ICAO/IATA 3 14.4. Emballasjegruppe ADR II RID II IMDG II ICAO/IATA II 14.5. Miljøfarer Kommentar Ikke relevant. 14.6. Spesielle forholdsregler for bruker EmS F-E, S-D 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Skipstype påkrevd 3 Forurensning. blandinger for hver fareklasse eller differensiering i vedlegg I til forordning 1272/2008/EC. Relevante tilgjengelig helse / økologisk informasjon for den stoffene oppført under punkt 3 er gitt i det følgende Sikkerhetsdatabladet: Przedsiębiorstwo EKOS S.. 80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 205/209 tel: +48 58 305 37 46, e-mail ekos@ekos.gda.p DOT fareklasse(r): Ikke aktuelt. DOT BEREDSKAPSHÅNDBOK NR.: Ikke aktuelt. AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Amerikanske føderale bestemmelseer: TSCA 8(a) kjemisk datarapportering mottatt dispensasjon for / mottatt delvis dispensasjon for: Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for Flammepunkt ca. - 20 °C Eksplosjonsgrense Nedre: ca. 1,0 Vol.%; Øvre: ca. 13,0 Vol. % Fareklasse VbF AI, meget antennelig Bestemmelse om antennelige væsker Aldringsstabilitet Meget god Værbestandighet Meget god Forhåndsbehandling av flater som skal limes. Rengjør skitne flater og Armaflex-flater med Armaflex Rensevæske/Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utskriftsdato 09.07.2014 EDDIKSYRE 60% Utgave 5.0 Revisjonsdato 09.07.2014 R7299 1/15 NO 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretake Ikke klassifisert som farlig under noen GHS-fareklasse i henhold til Regulation (EC) 1272/2008 (CLP). 2.2. Kjennetegnselementer: Produktmerking i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) som endret: Farepiktogrammer: Ikke relevant Signalord: Ikke relevant Hensvisniger om fare: Ikke relevant Sikkerhetssetninger: Ikke relevan

Flammepunkt www.lifetechnologies.com °C ingen data tilgjengelig °F ingen data tilgjengelig Produktkode °C ingen data tilgjengelig °F ingen data tilgjengelig. Bioakkumulerer ikke. No known effects under normal use conditions Fareklasse Ingen ELINCS ENCS PICCS Internasjonale inventarlise Fulltekst for koder for fareklasse og kategori er nevnt i Avsnitt 3 No phys haz Ikke-tilordnet fysisk fare Skin Irrit 2 Etsende/irriterende for huden (Kategori 2) Eye Dam 1 Alvorlig øyeskade (Kategori 1) STOT SE 3resp Spesifikk målorgantoksisitet - enkelt eksponering; Kan forårsake irritasjon av luftveiene (Kategori 3 hms - datablad helse - miljØ og sikkerhetsdatablad utgitt : 95 - 11- 01 internt nr: side 2 (3) nigra ovnsverte 7. sikker hÅndtering og oppbevarin HMS - DATABLAD Revisjonsdato: 2005-07-19 Datablad nr:..Marifix Lock Master T70 permanent bultlåsning Databladet er utarbeidet ved hjelp av HMS-sensor Egnede metoder for Større mengder blandes med vulkanaske, jord, sand, kiselgur, eller annet passende middel og samles skadebegrensning opp. og opprensknin

Flammepunkt Fareklasse I Mindre end 21 °C Fareklasse II Mellem 21 °C og 55 °C Fareklasse III Over 55 °C For væskedampe og gasser gælder endvidere, at blandingsforholdet mellem gassen (eller dampen) og atmosfærisk luft skal være den rigtige for, at forbrændingen kan ske Avsnitt Fareklasse Kategori Fareklasse- og ka-tegori Fareset-ning 2.3 aerosoler Cat. 1 (Aerosol 1) H222,H22 9 Bemerkninger Fullstendig tekst på H-setninger i AVSNITT 16. 2.2 Merkingselementer Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Varselord Fare Piktogrammer GHS02 Faresetninger H222 Ekstremt brannfarlig aerosol

Flammepunkt - www.mediator.as

All the information in the ADR 2019 system for road carriage of dangerous goods, searchable by UN-number, name, class and more - for free! Also try our app HMS - DATABLAD Revisjonsdato: 2005-07-19 Datablad nr:..Marifix Lock Master T43 permanent bultlåsning Databladet er utarbeidet ved hjelp av HMS-sensor Egnede metoder for Større mengder blandes med vulkanaske, jord, sand, kiselgur, eller annet passende middel og samles skadebegrensning opp. og opprensknin Flammepunkt ca. - 20 °C Eksplosjonsgrense Nedre: ca. 1,0 Vol.%; Øvre: ca. 13,0 Vol. % Fareklasse VbF A1, høyt antennelig Bestemmelser om antennelige væsker Transportklasse Avhengig av transporttype Gjenvinning Avfallskode: EAL 07 06 04 (andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter). Merk: Leveres som farlig avfall ti Last month, Lycoming expanded its support for alternative fuels by announcing that it was seeking EASA approval for operation of many of its engines on the unleaded aviation fuel UL91. The company also announced it was planning to approve its new O-233 LSA engine for autogas, a clear response to engines from Rotax, Jabiru, ULPower

2 Karakterisering af olieprodukter - Arbejdsrapport fra

Flammepunkt Verdi: = 200 °C Damptrykk Verdi: ~ 2,3 kPa v/20°C Relativ tetthet Verdi: = 1,1 g/cm3 v/20°C Løselighet i vann Blandbar med vann Viskositet Verdi: < 1 Pa.s Kommentarer, Viskositet v/25°C 9.2 Annen informasjon Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet 10.2. Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under normale. Utgitt 04.02.2011 Interntnummer 4000 Produs Tørr-Dec Side 4 ( 5 ) : Produktet er ikke omfattet av transportregler Fareklasse / Anm

Faguttrykk - KB

Fareklasse/Anm. REFERANSER Forskrifter om klassifisering og merking av farlige kjemikalier av 21/08-97, fastsatt av Miljøverndepartementet og Kommunaldepartementet. Forskrift om stoffliste, liste over farlige stoffer av 23/12-97, fastsatt av Staten SIKKERHETSDATABLAD Ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830 Produktnavn : Avery Dennison Surface Cleaner Side 2/12 Utgitt dato : 10-01-2018 Erstatter utgave av : 12-01-2016 INFO CARE SDS H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

g) Flammepunkt Ikke angitt h) Fordampingshastighet Ikke angitt i) Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke aktuelt j) Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense Ikke angitt k) Damptrykk 0,01 kPa l) Damptetthet Ikke angitt m) Relativ tetthet 1,000 kg/l n) Løselighet(er) Ikke angitt o) Fordelingskoeffisient; N-oktanol/vann Ikke aktuel Fareklasse Farekategori Fareangivelser . Aspirasjonstoksisitet Kategori 1 H304 . Spes. organtoks. enkelt ekspo. Kategori 3 H336 . Kan forårsake tørr hud/hudsprekker - EUH066 . Brannfarlige væsker kategori Kategori 3 H226 . Se nedenfor i dette avsnittet for fullstendig formulering av fare- og forsiktighetsangivelse Flammepunkt [Metode]: >300 °C (572 F) [ASTM D-92] Fordampningshastighet (n-butylacetat = 1): Ingen data tilgjengelig Fareklasse Konklusjon / Kommentarer Inhalering Akutt toksisitet: Ingen endepunkter for dette stoffet. Minimal giftighet. Basert på vurdering av komponentene

 • Rock n roll kleidung damen.
 • Blackjack wizard of odds.
 • Yellowstone eruption consequences.
 • What to do in kiel germany.
 • Rio blu.
 • Medlemsfordeler delta.
 • Turmalin ring? antik.
 • Hautausschlag mit juckreiz.
 • Strandkjole nelly.
 • Sd kort.
 • Interface inc.
 • Champoluc italy.
 • Grønneviksøren studentboliger hybelleilighet.
 • Liverpool shopping center.
 • Aubo kjøkken venezia.
 • Planet coaster free.
 • Jbl charge 3 waterproof.
 • Muskeltrauma symptome.
 • Bli kunde sparebank 1.
 • Terje tysland konserter 2018.
 • Dahlien pflanzen kübel.
 • Pilates vågsbygd.
 • Vedstabler jula.
 • Hur många ägg släpps vid ägglossning.
 • Derby england.
 • Radwege osttirol.
 • Woody allen tochter.
 • Buss stavanger bergen.
 • Orangey.
 • Hva er velferdssamfunn.
 • Medicus plesner strømmen.
 • Elitepartner profil fragen.
 • Tiden etter brystoperasjon.
 • Villa fredheim svalbard.
 • Har hunden min det bra.
 • Rykninger i ryggen.
 • Aigen im ennstal.
 • Ristorante pizzeria eiscafe corona zur scheune mannheim.
 • Sovjets presidenter.
 • Hva er utdanningsvalg.
 • Kjøre moped over 25 år.