Home

Sentralt stadnamnregister (ssr)

Sentralt stedsnavnregister, SSR, er et register over norske stedsnavn i offentlig bruk. Registeret ble opprettet som følge av ny lov om stedsnavn i 1990/1991, og forvaltes av Statens kartverk. Offentlige organ er pålagt å følge skrivemåtene som er registrert i SSR. Fastsettelsen av norske stedsnavn er regulert av stedsnavnloven. Paragraf 12 i stedsnavnloven omhandler stedsnavnregisteret. Produksjon Versjon 1.10.0 Se informasjon om denne versjonen.. Implementasjonsmodell Dokumentasjon av SSR API v1 Brukere av API-et anbefales å bruker vår zip-fil med WSDL-er og skjemafiler, da nedlasting av skjemaer via endpointene kan gi litt uforutsigbare resultater.. Last ned saksbehandleren for Sentralt stedsnavnregister (SSR) bygger opprinnelig på kartnavndatabaser over alle navn som forekom på hovedkartserien Norge 1:50 000. Disse kartbladvise databasene ble samlet i en landsdekkende database i perioden 1989-91, som et grunnlag for å lage et 3-binds navneregister for Forsvaret Sentralt stadnamnregister (bokmål Sentralt stedsnavnregister, fork.SSR) er eit register over norske stadnamn i offentlig bruk. Det vart oppretta i 1991 i tråd med stadnamnlova av 1990.Registeret vert forvalta av Statens kartverk.Per 2018 var det registrert omkring ein million norske stadnamn, omkring 30 000 samiske namn og rundt 2500 kvenske namn Sentralt stadnamnregister (SSR) er Noregs offisielle register over stadnamn i offentleg bruk. Med heimel i § 12 i lov om stadnamn har Kartverket fått oppgåva å drifte og utvikle dette registeret

Sentralt stedsnavnregister - Store norske leksiko

Ett urval av data - bebyggelsenamn i tre dataset - från de öppna data i json-format som tillgängliggjorts från Sentralt stedsnavnregister (SSR). Data är möjliga att uppdatera, men detta kräver att originalfilerna laddas ner. Det vore en stor förbättring om dessa data blev tillgängliga som LOD direkt via URI:er Sentralt stedsnavnregister (SSR) er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk.Registret vedlikeholdes av Kartverket i henhold til § 14 i lov om stadnamn.. Stedsnavn og navneform som vises på digitale og analoge kart, samt nettjenester som yr.no stammer fra Sentralt stedsnavnregister-data.. Det er Kartverket selv som har ansvaret for å formidle dataene Sentralt stedsnavnregister (SSR) Offisielle skrivemåte for norske stedsnavn finnes i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Steinkjerleksikonet har som intensjon å bruke offisiell skrivemåte på steder. Sentralt stedsnavnregister (SSR) er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk

Produktark: Navn fra Sentralt Stedsnavnregister (SSR) BESKRIVELSE Stedsnavn på geografiske detaljer basert på kartseriene Norge 1:50 000, økonomisk kartverk, sjøkart og navnevedtak gjort etter Lov 18.mai 1990 nr.111 om stadnamn. Hvert navn har opplysninger om språk/språkform, koordinater for posisjon (punkt) Sentralt stedsnavnregister SSR. Norges offisielle register over stedsnavn i offentlig bruk. Kartverket drifter og utvikler registeret med hjemmel i § 12 i lov om stadnamn. Inneholder alle skrivemåter som er fastsatt etter reglene i loven, og navn som er godkjent og brukt i offentlig sammenheng etter gammelt regelverk

Sentralt stadnamnregister (SSR) Se egen side om import fra Sentralt stedsnavnregister (SSR). Nasjonal database for tur- og friluftsruter. Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om den nasjonale databasen for tur- og friluftsruter: Kartverkets produktspesifikasjon for nasjonal database for tur- og friluftsruter Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier. I tillegg finner du luftfartshindre, tilgjengelighetsdata og fastmerker. Lag dine egne kart, og del på din egen nettside Stedsnavn m/koordinater for en kommune. Bestilling av alle stedsnavn m/koordinater for en kommune, se nederst på sida. Stedsnavn med geografiske koordinater (øst/nord) er hentet fra Statens kartverks «Sentralt stadnamnregister - SSR» og redigert/sortert til oversiktlige tabeller i søkbart PDF-format Kartverket - Ansvarlig - Sentralt stedsnavnregister (SSR). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Sentralt stedsnavnregiste

Kartverket - Ansvarlig for Sentralt stedsnavnregister (SSR). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Dette er tilfeller hvor kommunen ønsker en annen skrivemåte som avviker fra skirvemåten(e) i SSR (Sentralt stadnamnregister). Det vil si at kommunen tar opp navnesaken med vedtaksorganet (som regel Kartverket), og at det blir gjennomført høringsrunder slik at de som har uttalerett gis muligheten til dette Sted.866865 http://data.geonorge.no/stedsnavn 2019-12-27T09:47:23.326 NO markslag isOgPermafrost isbre 67.241431 16.067158 67.274769 16.066778 67.259422 16.080375 67. det som er registrert i Sentralt stadnamnregister (SSR) frå før, normeringspraksisen i området og skrifttradisjonen for namnet saka gjeld. Lokale ynske frå dei som har uttalerett skal spela inn, og serskilt ynsket til eigaren skal vektleggjast når saka gjeldbruksnamn, og skrivemåten som eigaren ynskjer lig g innanfor regelverket

6 Sentralt stedsnavnregister (SSR) Kartverke

 1. Lokal høring: Oppdatering av innholdet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) Nasjonal adressefastsettelse. Høringsfrist 10. oktober 2020. Følgende forslag og foreløpig anbefalte adressenavn fra Språkrådet i området Stallogargo legges ut til høring
 2. Next message: [NUUG kart] SSR Sentralt Stedsnavnregister import Messages sorted by: > 29. juli 2015 kl. 17:43 skrev N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>: > > Tenker at ein må dele opp SSR i kategoriar. Enig. Da kan kanskje importen deles opp i.
 3. Prosjektets formål er å rydde opp i alle navn og få en god og konsistent navnebase i Sentralt Stadnamnregister (SSR) til offentlig bruk. Dette vil lette arbeidet med navn på kart, navn på nye prosjekt og dempe bruken av feil og ikke godkjente navn
 4. Sentralt Stadnamnregister (SSR) for korrekt skrivemåte på stedsnavn. Eks: Detaljreguleringsplan for nytt rådhus, Vesterålsgata 1 . Ved planendring: Endring av <navn på opprinnelig plan> PLANAVGRENSNING OG PLAN ID • Plandokumenter skal leveres samlet og i digitalt format. • Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige (jf. PBL § 12-3)
 5. Sted.496851 http://data.geonorge.no/stedsnavn 2019-12-27T09:12:53.137 NO ferskvann stilleståendeVann vann 62.212031 8.447764 62.216317 8.438333 62.226378 8.410167 62.
 6. 1.3 Drift av Sentralt stedsnavnsregister (SSR) 2 Organisering av navnearbeidet; 3 Reising av namnesak; 4 Saksbehandling og navnevedtak; 5 Klageordninga; 6 Sentralt stedsnavnregister (SSR) 7 Namnsetjin
 7. I Sentralt stadnamnregister (SSR) er det per 2019 registrert over 4000 kvenske stadnamn, og over 1100 av dei har ein vedteken skrivemåte etter stadnamnlova, der det i § 4 Reglar om skrivemåten står: «Skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk, samisk og kvensk

Sentralt stadnamnregister - lokalhistoriewiki

Sentralt stadnamnregister (SSR), administrert av Statens kartverk som vedtaksorgan etter stadnamnlova, kjem inn under det som artikkel 12 omtalar som fortegnelser eller register over immateriell kulturarv, som alle statar pliktar å ha Då SSR er oppretta, er ordlyden i § 12 endra til at det skal førast eit sentralt stadnamnregister. I siste ledd i paragrafen er det teke inn ein heimel for at departementet i forskrift kan gi reglar om betaling for informasjon frå registeret Sentralt stadnamnregister (SSR) Lova gjeld ikkje ved val av namn (namnedåp), men det heiter i kommentarane til § 3 Namnevern og namnsetjing at når nye namneobjekt skal namnsetjast, bør namneskikken på staden følgjast når det er mogleg. Hovudprinsip (Kilde for tallmateriale: Sentralt stedsnavnregister (SSR), totalinnhold pr. 26.02.2009.) SSR gir imidlertid kun et bilde av samiske stedsnavn som er i offisiell bruk. Det finnes langt større forekomster av samiske stedsnavn enn det som til nå er registrert og lagt inn i SSR

SSR Kartverke

 1. g av nye adressenamn ─ Rapportering til Sentralt stadnamnregister (SSR) Repr.koordinatar (ev. legg ved kart) Author: Erlend Trones Last modified by: Karsten Lien Created Date: 9/18/2018 9:02:13 AM Other titles: Ark1 Company
 2. Sentralt stadnamnregister (Statens kartverk) Oluf Rygh: Norske Gaardnavne (UiO) Matrikkelutkastet 1950 (UiO) Alle godkjende skrivemåtar av stadnamn står i Sentralt stadnamnregister (SSR). Gå til Språkrådet - stadnamntenesta | | Kjeldereferanse Publisert av Oddmund, 12.08.2007 (sist endra 07.07.2015.
 3. Framleis er Heissa namnet på øya, slik det står i Sentralt stadnamnregister (SSR). No skal altså Kartverket snart gjere vedtak om å halde fram med Heissa eller endre til Hessa
 4. I Noreg fylgjer yr.no konsekvent skrivemåtane og inndelingane til Statens kartverk, henta frå Sentralt stadnamnregister (SSR). SSR kan du kjøpe frå Norsk eigedomsinformasjon, eiendomsinfo.no . Lenker til XML-varsel for utlandet. Lenkene til utanlandske punkt er bygd opp på same måte som dei norske varsla
 5. Lokal høring: Oppdatering av innholdet i Sentralt stedsnavnregister (SSR) Nasjonal adressefastsettelse. Høringsfrist 10. oktober 2020. Følgende forslag og foreløpig anbefalte adressenavn fra Språkråde i området Stallogargo legges ut til høring

Det er Stjørdal kommune som tildeler adresse. Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal den som er registrert eier eller fester informeres og få mulighet til å uttale seg. Når det gjelder stedsnavn kan man kontakte Kartverket for å gjøre rettinger, få informasjon og se hvilke rettigheter man har for å klage eller endre på et stedsnavn Ønsker om adressetilleggsnavn som allerede er godkjent i Sentralt stadnamnregister (SSR) vil bli lagt til adressen uten ugrunnet opphold. Navn som har status «ikke godkjent» vil ikke kunne brukes i en adresse. Om vi får inn ønske om navn som ikke er i SSR, vil Kåfjord kommune starte en navnesak for å få det navnet godkjent. Her er et. kva som er registrert i Sentralt stadnamnregister (SSR) frå før. Lokale ynske frå dei som har uttalerett skal òg spela inn. Det skal leggjast serleg vekt på ynsket til eigaren når saka gjeld bruksnamn, og skrivemåten som eigaren ynskjer, ligg innanfor regelverket. Skrivemåten av slektsnamn skal ikkje påverka skrivemåten av stadnamn Vi har siden februar 2019 vært leid inn i rollen som backend-utvikler i teamet som forvalter og videreutvikler løsningen Stadnamn. Stadnamn er en løsning som henter, slår sammen og tilgjengeliggjør data fra eksterne kilder som f.eks. Sentralt stadnamnregister (SSR), Meteorologisk institutt, og Norsk Polarinstitutt På kartet og i SSR Klukken brukt. Skal vi endre namn må det kanskje reisast namnesak, som ein lang prosess. Men vi kan prøve Kuggen 2.1 Hovde-vegen 2.2 Barekstad-vegen 2.3 Kjetang-Høyringsuttale 6: Alf Bareksten Hei! Eg ser på oversikt over vegane på Hovden med namneforslag. Eg har tidligare sendt in

som er registrert i Sentralt stadnamnregister (SSR) &å før, normeringspraksisen i området og skritttradisjonen for namnet saka gjeld. Lokale ynske ii'å dei som har uttalerett skal spela inn, og serskilt ynsket til eigaren skal vektlegjast når sak SSR-basen Sentralt stadnamnregister (SSR) inneheld alle skriftformer som er vedtekne etter at lova kom i 1990. Registeret inneheld i tillegg flest mogleg av dei skriftformene som er godkjende. Ved positivt vedtak legges nytt vegnavn inn i matrikkelen og Sentralt stadnamnregister (SSR) Det kan nå gjøres adresseringer med det nye vegnavnet Publisert 09.03.2020 11.1 som er registrert i Sentralt stadnamnregister (SSR) frå før, normeringspraksisen i området og skrifctradisj onen for'namnet saka gjeld. Lokale ynske frå dei som har uttalerett skal spela inn, og serskilt ynsket til eigaren skal vektleggjast når sak

Scripts for converting data from Sentralt stadnamnregister to the OpenStreetMap file format(s) - huftis/ssr2os Stedsnavn på geografiske detaljer basert på kartseriene Norge 1:50 000, økonomisk kartverk, sjøkart og navnevedtak gjort etter lov 18. mai 1990 nr.11 om stadnamn Adressering - Namnesak Kartverket har etter § 5 i Lov om stadnamn oppretta namnesak på 12 namna knytt til adressering i Hemsedal og ber kommunen legge namna ut på høyring namna inn i Sentralt stadnamnregister (SSR). - 3 - Klage Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklagast av dei som etter § 5 fyrste ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn. Klagefristen er tre veker fr

Nye Veier har kommet med flere trafikkmeldinger. Lodda er godkjent og tilrådd, mens Loddbekken ikke er tilrådd. Nye Veier har deretter bekreftet av de vil sørge for at i offisiell skilting av brua over Lodda vil navnet Loddbrua bli benyttet. Dette skjedde etter at Melhus Historielag høsten 2019. Kartverket 11.1.2013 Oppdatering av innhald i Sentralt stadnamnregister (SSR) Kvæfjord kommune 15.7.2016 veiadresser, bolignummer Kvæfjord kommune 27.2.2014 veiadressering i Kvæfjord kommune Kvæfjord historielag 30.11./1.12.2010 Fråsegn om skrivemåten Kveøya/Kvæøya K-sak 26/13 Nedklassifisering av kommunale veie det som er registrert i Sentralt stadnamnregister (SSR) frå før, normeringspraksisen i området og skrifttradisjonen for namnet saka gjeld. Lokale ynske frå dei som har uttalerett skal spela inn, og serskilt ynsket til eigaren skal vektleggjast når saka gjeld bruksnamn, og skrivemåten som eigaren ynskjer ligg innanfor regelverket Et stygt hack for å trekke stedsnavn ut av tekster. Sånn ca. Bruker ordlister som startpunkter og aksepterer også ord som er steder (er oppførst i Sentralt Stedsnavns Register, SSR) som er innen rimelig avstand fra allerede aksepterte steder. - eiriks/locationfinde

SSR - 2 vask 600 sentralt. SSR - 2 vask 600 sentralt - All products 5 Artikkel Sorter etter . Konstruksjonsdybde: 600 mm. B 1000 x T 600 x H 850 mm. Art.Nr. SSR106BM2. Konstruksjonsdybde: 600 mm. B 1200 x T 600 x H 850 mm. Art.Nr. SSR126BM2. Konstruksjonsdybde: 600 mm. B 1400 x T 600 x H 850 mm Kartverket reiser i tillegg namnesak for namnet Brennevinsgrunnen, som vart lagt inn i Sentralt stadnamnregister (SSR) som føreslegen skrivemåte på ei grunne i sjøen i 2004. Endeleg reiser Kartverket namnesak for namnelekken -vig(a)/-vik(a) i Finnøy kommune. Det er i SSR 1

Sentralt register for parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Sentralt stadnamnregister (SSR) er Noregs offisielle register over stadnamn. NSKER SKILTING PÅ SAMISK VELKOMMEN: På UiT Norges arktiske. Skatteetaten er ansvarlig for et oppdatert folkeregister Norske stadnamn. Lov om stadnamn er ei lov som regulerer offentleg bruk av stadnamn i Noreg.Etter lova skal alle skriftformer som er endeleg fastsette, verte registrerte i Sentralt stadnamnregister (SSR).. I dei norske polarområde, det vil seie Svalbard, Jan Mayen, Dronning Maud Land, Bouvetøya og Peter I Øy er det Norsk Polarinstitutt]] som har heimelen for handsaming av stadnamn registrerte i Sentralt stadnamnregister (SSR) og som finst på ulike typar kart. Vedlagt brevet frå Stadnamntenesta fØlgde førebels tilråding om skrivemåten for kvart einskilt namn. Ved brev datert 21. juli 2011 sende Statens kattverk saka til Samnanger kommune til uttale og for kunngjering lokalt

einaste godkjende skrivemåte for offentleg bruk i Sentralt stadnamnregister (SSR). Rådmannen har vore i kontakt med Kartverket v/ Erlend Trones og drøfta og fått råd om korleis ein kan gå vidare med saka. Ein av måtane å gjera det på var å reisa namnesak overfor Kartverket med tanke på å endra naturnamnet frå Kleppelunden til. I tillegg reiser dei namnesak for ei rad naturnamn som har lege inne i Sentralt stadnamnregister SSR som forslag, men var ikkje vedtekne før. Desse har ikkje noko med adresseringsprosjektet å gjere. Saka vert no lagt ut på ny høyring. Meir info om skrivemåten er å finne her eller på Testetorget For meir informasjon om namna, sjå innsynsløysinga vår for Sentralt stadnamnregister (SSR): Ø/mheimse/vi (bekk) Ølmeda/stø/en / Y/meda/ (seter/støl) Ølmeim kirkegård (bruk 80/17) Ølmheim / Ølmheimsbrui (bru) Ylmheim / Ylmeim / Ølmheim / Ølmeim (gard 80) I matril<kele Oppvask Arbeidsbenk 2,0 m - 2 kum i midten L 50 x B 50 x D 30 cm. SSR - 2 vask sentralt 700 - All products 1 Artikkel Sorter ette

Sentralt stadnamnregister - Wikipedi

Sentralt stadnamnregister (Kartverket) Følg oss i sosiale medier. Kontakt Tlf.: 22 54 19 50 post@sprakradet.no Postadresse Postboks 1573 Vika 0118 Oslo Besøksadresse Observatoriegata 1 B Oslo a a a. Other languages Informasjonskapsler. Sentralt stedsnavnregister (SSR) Beskrivelse. Data fra Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra Kartverket. Utvalg av koder som håndteres: Gammel bosetting (kode 206) og Historisk bosetting (kode 310) Kilde. Stedsnavndata, Kartverket. Datasett. Sentralt stedsnavnregister (SSR) 18.04.2020 15:01:3 Sentralt stadnamnregister skal innehalde opplysningar om alle stadnamn som har fått skrivemåten vedteken etter stadnamnlova. I tillegg skal registeret innehalde flest mogleg andre stadnamn som er godkjende etter tidlegare lov og forskrift og brukte i offentleg samanheng, og tilhøyrande opplysningar om desse namna

Norske stedsnavn på Yr er for det meste hentet fra Sentralt stedsnavnregister fra Statens kartverk. Fra januar 2018 vil holdeplasser også inkluderes i stedsnavnregisteret vårt. Navnene får vi fra statseide Entur, som jobber med å levere tjenester på tvers av alle kollektivtilbud i Norge.. Om du ser et stedsnavn på Yr som du ikke kjenner igjen, kan du slå opp navnet på norgeskart.no. ─ Rapportering til Sentralt stedsnavnregister (SSR) Tilråding fra Stedsnavntjenesten (fyll ut ved avvik fra vedtaket) Vedtatte navn til SSR Repr.koordinater (ev. legg ved kart) Author: Erlend Trones Last modified by: Karsten Lien Created Date: 9/18/2018 9:02:13 AM Other titles: Ark

8.5 Sentralt stadnamnregister 151 9 Stadnamn i fleirspråklege område 153 9.1 Utbreiing av samiske og finske stadnamn 153 9.2 Tidlegare behandling av samiske og finske stadnamn 154 gives Norsk Navn» 155 • 9.3 Behandling av samiske og finske stadnamn i dag 155 Eigedomsnamn 155 • Stadnamnlova 156 • 9.4 Inndelingsnamn 15 Stedsnavn på UT.no er hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR), Noregs offisielle register over norske stedsnavn i offentlig bruk. Registeret forvaltes av Statens kartverk. UT.no viser kun et utvalg av stedsnavn og stedsnavntyper, derfor kan du oppleve at ikke alle stedsnavn i Norge er søkbare Store norske leksikon følger skrivemåtene som er fastsatt av Statens kartverk og registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR). SSR er Norges offisielle register over stedsnavn og er regulert av lov om stadnamn. Du finner de offisielle skrivemåtene på norgeskart.no (best, er helt oppdatert) eller kartene som er utgitt av Statens kartverk Som bruker av Kystinfo kan man også kjøre spørringer mot sentrale registre som SSR (Sentralt Stedsnavnregister), angi koordinater for visning av posisjon i kartet, lagre kartbilder som pdf, sende link til et aktuelt kartbilde eller benytte ulike typer integrerte tjenester, som for eksempel værmeldinger fra yr.no Sentralt i artikkelen står spørsmålet om hvilken funksjon SSR har i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Norsk SSR-støtte kanaliseres hovedsakelig gjennom multilaterale kanaler som FN, OSSE, EU og NATO. Norges bilaterale tiltak er gjerne desentraliserte, noe som har følger for koordinering, informasjonsflyt og samstemthet

Statens vegvesen er pliktig ifylgje «Lov om stadnamn» å bruke den skrivemåten som er godkjent og tilrådd i Statens Stadnamnregister (SSR). I 2004 var det Huldrefossen som var godkjent og tilrådd i SSR - og skiltet har altså stått med feil namn i over 15 år. Det var mitt poeng då eg skreiv brev til Statens vegvesen Gjengis både i den form, som er benyttet i publikasjon, og i moderne (standardisert form), hentet fra: Sentralt stadnamnregister (norske stedsnavn) og Språkrådets lister (utenlandske stedsnavn) Marc-tag: 260, delfelt «a» Marc-tag: 752, delfelt «a» (moderne form) Marc-tag: 752, delfelt «4» : stedets funksjon. Utgiver / trykke Sentralt Stedsnavn Register. Stedsnavn er tilgjengelig i SOSI filer, fylkesvis. Stedsnavn forekommer mange ganger i denne fila kodet med forskjellig objekttype og innhold. Navneenhet inneholder liste over navneenheter. Tabellen har info om Navn, kommune, navn_type, språk, SSR_ID, SSR_OBJID, koordinater

Statens kartverk har forvaltningsansvaret for Sentralt stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale stedsnavnregister. Yr følger skrivemåtene i SSR konsekvent. Mange steder i Norge har flere stedsnavn eller flere godkjente skrivemåter; i Oslo er f.eks. både Majorstua og Majorstuen godkjente skrivemåter Svar. Stadnamn skal ha berre éi skriftform i offentleg bruk. Du kan difor trygt skriva Østensjøvannet på nynorsk.. Namn på fylke har òg berre éi form: Østfold og Aust-Agder heiter det same i begge målformene. Godkjende skrivemåtar finst i Sentralt stadnamnregister ved Statens kartverk

Kva står i Sentralt stadnamnregister? Tenesten Norgesglasset skal i prinsippet vise innhald frå stadnamnregisteret, viss ikkje, kontakt Statens kartverk , tilgang til registeret skal vere gratis. Er det samsvar mellom merking på kart, stadnamnregister og skrivemåten som er komen i bruk Sentralt stadnamnregister - Det offisielle registeret over stedsnavn i Norge. Last ned kart til mobil og nettbrett. Andre aktører. NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi Gårdskart - Kart som gir arealtall for valgt landbrukseiendom. Kilden - NIBIOs hovedkartløsning Trøndelag Fylkeskommun Emneordene henter foretrukket navn fra Sentralt stadnamnregister for norske steder, og fra Statsnavn, hovedsteder og nasjonaldager og Utenlandske stadnamn for utenlandske steder. Samtlige er mappet til Norsk WebDewey. Mest populære steder i kultur- og historiebøker Gnr. 53 har per i dag adresse «Furnes», lik som skrivemåten i bygdeboka. Men i Sentralt Stadnamnregister (SSR) er namnet registrert med tilrådd skrivemåte «Fornes». Fjellet som ruver over Dale, Dystingen/Dustingen er ein tilsvarande sak: I SSR er namnet tilrådd skrevet «Dustingen». Har du innspel om korleis namna skal skrivast Navn fra Sentralt Stedsnavnregister (SSR) text/xml spraak Språk no-keyword here EPSG:4326 -18.6663 49.8428 55.9362 80.2292 Navn fra Sentralt Stedsnavnregister (SSR) text/xml nors

Sentralt stedsnavnregister er Kartverkets nettløsning for innsyn i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Her kan du søke på alle stedsnavn i Norge og få informasjon om blant annet skrivemåte og navnevedtak sentralt stadnamnregister er stedsnavnet kun plassert på sørsiden av elva og det Kvenske navnet Pulmanki er ikke godkjent i registeret ved utsendelse av dette brevet. Før skilt byttes bes det om at det avklares at alle vedtak er gjort og at stadnamnregisteret er oppdatert. Dette gjelder både for skilt på E6 og på fv. 895

Kategoriar i Sentralt stadnamnregister (SSR) - Erik Bolsta

Når det gjelder Vadalveien (på Strøksnes), må vi gå en runde til. Språkrådet opplyser at dette navnet ikke er registrert i Sentralt stadnamnregister, og mener det er naturlig med en binde-s, altså Vadalsveien, sier Andreassen. Forhåndsvarsel med forslag til adressenummer. Offisiell adresse tildeles til bygninger som brukes til. I flere tiår har finske MSM-journalister feriert på Negerøya - som de selv har navngitt. Nå unnskylder de seg med tradisjonell bransjeterminologi. Med sin grønne løvskrud og lange, safirblå innsjøer er Finland - kjent som de tusen sjøers land - pur idyll for mang en naturelsker. Men selv ik Statens kartverk og Sentralt stadnamnregister er enig. - Vi følger Språkrådets tilrådning om ikke å ha med den doble endingen, sier Brede Aspen. Kommunen har nå bedt grunneieren som tok initiativ til hele navneendingen, Geir Fröyland, om råd Setra har en sentral plass i landbrukets kulturhistorie. Seterbruket har vært svært omfattende i Norge, og dette har skapt et særegent landskap med store biologiske og kulturelle verdier. For 100 år siden var det seterdrift i alle landets fylker. I dag er det melkeproduksjon på bare rundt 900 setre. Det har foregått en overgang fra produksjon til rekreasjon i seterområdene, noe som har.

Status for saksbehandling av stedsnavn Kartverke

Dersom det er tale om nedervde bruksnamn, skal grunneigaren kontaktast. Nye namnevedtak skal dessutan kunngjerast ved oppslag eller på annan måte. Alle namn som er vedtekne etter lova, eller som har status som godkjende, er lagde inn i Sentralt stadnamnregister som Statens kartverk forvaltar Det er altså Storfjella, og ikkje Storfjelli, som er den vedtekne forma som er registrert i Sentralt stadnamnregister (SSR). Namn som er med i SSR, finn ein på https://www.norgeskart.no Viss einskildpersonar eller ein kommune vil endra skrivemåten for eit namn, må dette skje etter den saksgangen som eg har lagt lenkje til lenger oppe

Jostedal historielag » Sentralt stadnamnregister (Statens

Sentralt stadnamnregister Sentralt stadnamnregister skal innehalde opplysningar om alle stadnamn som har fått skrivemåten vedteken etter stadnamnlova. I tillegg skal registeret innehalde flest mogleg andre stadnamn som er godkjende etter tidlegare lov og forskrift og brukte i offentleg samanheng, og tilhøyrande opplysningar om desse namna Stadnamnregister Det skal opprettast eit sentralt stadnamnregister. Alle skriftformer som er endelege fastsette, skal meldast til stadnamnregisteret av det organet som har gjort vedtaket. Opplysningane i registeret er offentlege. § 11. Unnta Siden sist er alle navneartiklene som gjelder Kvænangen kommune publisert, i alt 650 artikler. Under arbeidet oppdaga jeg at flere kartnavn i kommunen ennå ikke er kommet med i Sentralt stedsnavnregister (SSR). For tida redigeres artikler fra Porsanger. Til nå er godt over 500 artikler ferdige, og mer enn 400 artikler gjenstår God kundeservice er viktig for oss og våre kunders totale opplevelse av SR Group. Våre medarbeidere har en løsningsorientert og positiv adferd, høy grad av fagkompetanse, imøtekommenhet og rask respons. 24/7 Support (+47) 51 71 53 50 Generelle forespørsler post@sr-group.no Innland booking@sr-group.no Utland global@sr-group.no Våre selgere er første kontaktpunkt for kunder. De kjenner.

ssr 2017-12-22T13:54:01+00:00 Nyrenovert murbygning i fem etasjer på hjørnet Langbryggen - Nesbakken har leieareal på totalt 1658 kvm, utleid til restaurant- og kontorvirksomhet. Store deler av bygget er utleid til kraftmeglerselskapet Markedskraft og Arendals Fossekompani Sentralt i statistikken er at i et utvalg er gjennomsnittsverdien den verdien som best representerer observasjonene i utvalget. La oss derfor kalkulere sentralverdien for dette utvalget: 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 200 400 600 800 1000 (100,30) (300,340) (500,450) (900,880) (x,500) (700,800 ssr 2017-12-22T13:53:59+00:00 Stor, ny næringseiendom (4000 m2) like ved Arendals nye politistasjon og brannstasjon. Bygget ble oppført i 2014 og er i sin helhet utleid til Volvo og Renaultforhandleren JM Auto AS som er deleid av Einar Johnsen gruppen Oversynet tek utgangspunkt i det offisielle Sentralt stadnamnregister frå Statens kartverk. Alle turisthytter som er registrert hjå Kartverket er med i lista nedanfor. Dersom du har merknader, korrigeringar eller vil føye til ei hytte, må du ta kontakt med Statens kartverk Røssesund bru eller Røssesundbrua er en buebro over Røssesundet mellom øyene Tjøme og Brøtsø i Færder kommune i Vestfold.Veien over brua (fylkesvei 380) fører fra Tjøme og sørøstover mot Hvasser

Søk stadnamn i kart Kartverket

Godkjende skrivemåtar finst i Sentralt stadnamnregister ved Statens kartverk. Kategorier: Navn på steder, byer, stater og annet Riktig form på nynorsk. Anskaffe og anskaffelsesprotokoll på nynorsk. Har de eit godt nynorskord for anskaffelsesprotokoll? Heiter anskaffelse verkeleg anskaffing på. Sentralt stadnamnregister med l. Alle uttaler det likt. Spørsmål 2: Hva kommer smor eller smol av? Det var en fin tur som gir viktigere ettertanke enn en skrivemåte. Tenk om husa hadde stått der. Med tette tak. Hvilket minne det ville ha vært om hvordan en fjellgard langt fra bilveg så ut før de siste flyttet for 60 år sida i Sentralt stadnamnregister, ingen av dei har endinga -brua i det godkjente namnet. Dei fire godkjente namna er: 1. Bakkastraumen 2. Kilstraumen 3. Lauvøystraumen 4. Sævrøysundet Det er ulike instansar som skal setja namn på dei ulike bruene.. Sentralt i Mona Lisa 2.0 sto mer effektiv ruteplanlegging, bedre flyt i logistikken og mindre kø i havner og trafikknutepunkt. Og som praktisk følge av prosjektet; etablering av et stort europeisk nettverk av skipssimulatorer hvor altså SSR var, og er, en aktiv bidragsyter Sentralt stedsnavnregister (SSR) ved Kartverket er Norges . nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk. Alle navnevedtak kommunen gjør, skal føres i dette registeret. Kartverkets adresseveileder. er en håndbok i tildeling og . forvaltning av adresser etter matrikkelloven

 • Marc anthony age.
 • Volvat moss.
 • Tønsberg innbyggere.
 • Lalandia legoland.
 • Anpr kamera.
 • The pursuit of happyness main themes.
 • Tannbro pris.
 • Esel i norge.
 • Åland hovedstad.
 • Message naissance bébé fille.
 • Bilder russland.
 • Drikke under halvmaraton.
 • Amino acid.
 • Black forest marathon 2018.
 • Swag abbreviation.
 • Straßenkarte deutsche weinstraße.
 • Admiral distinksjoner.
 • Wolverine filmer.
 • Meråker kommune kommunestyremøte.
 • Smart casual damen kaufen.
 • Block 47 winterthur.
 • Vidaråsen tønsberg.
 • Kara ben nemsi trakehner.
 • Allgemeinmediziner burtscheid.
 • Lønn vestfold fylkeskommune.
 • The north face boblejakke.
 • Skagen grenen.
 • American units conversion.
 • Wg aufbau bautzen.
 • Åkra elektriske lamper.
 • Poetiske tekster.
 • Generalisere.
 • Model pintu minimalis 2017.
 • Restauranter paleet.
 • Tanzfabrik chemnitz.
 • Brukt kjøleskap.
 • Rtl mediathek download.
 • Nuclear blast radius.
 • Sykkelpumpe overgang.
 • Alice cooper riverdale.
 • Fast dusjvegg.