Home

Kan arbeidsgiver redusere stillingen min

Kan arbeidsgiver endre stillingen min? Aurlien Vordahl

Skal be min arbeidsgiver om å redusere stillingen min

 1. Videre kan ikke arbeidsgiver ta fra deg eller endre dine oppgaver i en slik grad at du får en lavere stilling enn den du opprinnelig hadde etter arbeidsavtalen. I begge tilfeller må arbeidsgiver gå veien om en endringsoppsigelse med strenge krav til saklig grunnlag, hvis du ikke samtykker. Still krav til at endringer i stillingen skal drøfte
 2. stilling under tvist om oppsigelse? kan du kreve rettens kjennelse for at du skal gjeninntre i stillingen. Arbeidsgiver må likevel på vanlig måte kunne ansette vikar i ditt sted dersom du er syk mens du står i stilling
 3. første sjef at jeg går på skole, og kan kun jobbe 16.00-20.00 osv på hverdager, men står fritt i helgene. Sånn har det vært i 2 år og plutselig nå sier sjefen til en del av oss at vi bare får annenhver lørdag, pga at han vil ha folk som kan jobbe 13.00-20.00
 4. Med grunnlag i styringsretten kan arbeidsgiver fordele og kontrollere arbeidsoppgavene slik han eller hun finner mest hensiktsmessig ut fra bedriftens behov. Her vil arbeidsgiver se hen til stillingen og hvem som best kan løse oppgavene: Regnskapsansvarlig får f.eks. oppgavene med å følge opp regnskap og fakturering, mens selgerne får i oppgave å ha kontakt med kundene
 5. Arbeidsgiver har styringsrett overfor sine ansatte. Det betyr at arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, og dette er også bakgrunnen for at arbeidsgiver kan inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør
 6. reduseres da arbeidsgivers arbeidsforhold reduseres. Hva er riktig? (Innlegget ble redigert 10.04.10 00:23) Upassende innlegg? Svar. krikkert2 Innlegg: 5191. 10.04.10 10:38. Del. Spørs på situasjonen.
 7. Kan arbeidsgiver gjøre dette helt uten videre - uten at det ligger mer til grunne for denne avgjørelsen?Advokaten svarer- Arbeidsgiver har bestemt at en butikkstilling skal endres fra 100 % til 70 %. Arbeidsgiver grunngir dette med at firmaet må kutte ned på timer, uten at dette er presisert nærmere

Kan arbeidsgiver endre min arbeidstid uten mitt samtykke? Arbeidstageren jobber i dag til kl 16, men arbeidsgiver vil endre arbeidstiden til klokken 18. Er det lov? Les hva Aftenpostens jobbekspert Runar Homble svarer Hvordan går arbeidsgiver fram for å redusere antall timer de ansatte jobber? Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 5. mars 2013, 09:41 Spørsmål: Sammen med min kone driver jeg en bensinstasjon I de tilfeller arbeidsgiver kan påvise at arbeidstidsreduksjonen vil medføre en betydelig merbelastning for øvrige ansatte, har dette vært ansett som en vesentlig ulempe. Også i situasjoner hvor arbeidstidsreduksjonen påvirker tredjepersoner, som for eksempel brukere av en helse- eller omsorgstjeneste, og hvor behovet for trygghet, omsorg og kontinuitet i tilbudet er vesentlig, har dette. Jeg jobber for tiden 30 prosent redusert da jeg har små barn. Det er nå utlyst en 100 prosent lederstilling internt på min arbeidsplass som jeg ønsker å søke på. Jeg har ellers alle kvalifikasjonene for denne stillingen. Kan arbeidsgiver velge meg bort på grunnlag av min reduserte stilling? Svar fra Thor-Arne Wullum Dersom arbeidsgiver skal gjøre en vesentlig endring av avtalen (redusere fra 100 til 50% stilling) må arbeidsgiver ha en saklig grunn og følge reglene om endringsoppsigelse. Dersom du er medlem av en fagforening kan du be om hjelp fra de til å vurdere denne endringen av din stilling

Arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte. Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare. Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon Unnlatt varsling til Arbeidstilsynet og politiet kan medføre straff i form av bøter eller fengsel, eller begge deler, for arbeidsgiver. Plikt til å registrere skader i virksomheten. I henhold til arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver plikt til å registrere alle personskader som oppstår i arbeidstiden

Et alternativ er at arbeidstakeren kan velge å akseptere endringsoppsigelsen, og trer umiddelbart inn i den nye endrede stillingen etter avtale med arbeidsgiver. Et annet alternativ er arbeidstakeren velger å akseptere endringen, men står i den gamle stillingen ut oppsigelsestiden En arbeidstaker kan ha rett til redusert arbeidstid fra fylte 62 år, eller hvis helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner tilsier det. Retten gjelder bare når arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Se arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) Foreldrene kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole til og med 30. juni 2020. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp. I slike tilfeller må arbeidstakeren levere bekreftelse fra lege på at det er særlige smittevernhensyn som må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole Du kan lese mer om det i «Født i 1963 eller senere - jobb med offentlig tjenestepensjon før 2020». Denne artikkelen er beregnet på de som er født før 1963. Tar du ut delvis alderspensjon. Du kan jobbe på deltid og ta ut delvis alderspensjon selv om stillingen du jobber i gir medlemskap i KLP

Endret stillingsprosent - Dagens Perspekti

 1. Pensjon fra arbeidsgiver kalles for tjenestepensjon. Denne pensjonen kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden som alle har rett til. For å få offentlig tjenestepensjon må du jobbe i offentlig sektor eller i en stilling med offentlig tjenestepensjon
 2. Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige om hvorvidt arbeidstakeren har rett til redusert arbeidstid, kan tvisten bringes inn for tvisteløsningsnemnda. Fristen for å bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgivers avslag har kommet fram til arbeidstaker. Se også: Tvisteløsningsnemnda. Regelver
 3. arbeidsgiver , I april i år ble jeg permittert som et ledd i en kostnadsbesparende prosess der målet er å redusere antall faste instruktører, Siden din kjære har avsluttet arbeidsforholdet og gått over i ny jobb er det jo lite han kan gjøre i forhold til å kreve stillingen tilbake,.
 4. Jobbanalysen er selve grunnlaget for rekrutteringsprosessen. En jobbanalyse gjør det enklere å skrive en god utlysningstekst, så de riktige kandidatene søker. Du får en mer treffsikker rekruttering når du gjør et grundig forarbeid
 5. Du kan i utgangspunktet ikke kombinere arbeid på heltid og pensjon fra Statens pensjonskasse. Dersom du ønsker å jobbe fullt og samtidig ta ut pensjon, må du ta ut alderspensjon fra folketrygden

Jeg har blitt permittert fra jobben, på en veldig stygg måte. Ikke koronarelatert, men arbeidsgiver sier det offentlig. Jeg ble rett og slett skvist ut. Daglig leder ansetter samboeren sin som konsulent, for å gjøre min tidligere jobb. Jeg finner også ut at daglig leder har gitt ulike, usanne opp.. Jeg vil redusere min stillingsprosent når jeg skal tilbake i jobb. » Fellesforum » Anonymforum Jeg sier ikke dermed at du ikke bør redusere stillingen. men det er helt opp til arbeidsgiver om det blir innvilget eller ikke med mindre du har det tarifffestet 8slik det er i staten) § 15-11. Retten til å fortsette i stillingen. Ved tvist om et arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør etter reglene i § 15-7 kan arbeidstaker fortsette i stillingen så lenge forhandlinger pågår etter § 17-3. Dersom søksmål reises innen de frister som følger av § 17-4, kan arbeidstaker fortsette i stillingen Du kan samtykke til endringsoppsigelsen og tre inn i den endrede stillingen umiddelbart etter avtale med arbeidsgiver. Du kan godta endringsoppsigelsen men kreve å arbeide etter den opprinnelige arbeidsavtalen til oppsigelsestiden er utløpt. Den endrede stillingen vil trå i kraft etter oppsigelsestidens utløpt. Du kan avslutte. Jeg jobber i en kommune og min arbeidsgiver har spurt meg om det er greit at vi ansetter en psykolog fast uten å lyse ut stillingen. Både arbeidsgiver og jeg er enige om at vi ikke kan tenke oss at vi får en søker som er bedre kvalifisert enn denne aktuelle kandidaten som jobber her i dag midlertidig

Arbeidsgiver ønsker å redusere stillingen min - Karriere

Arbeidsgiver kan likevel ikke foreta så store endringer av innholdet i arbeidsoppgavene og arbeidsforholdet at stillingens grunnpreg/kjerneinnhold endres - det går med andre ord en grense for hva arbeidsgiver kan pålegge en arbeidstaker uten samtykke Kan min arbeidsgiver publisere opplysninger om meg på intra- eller internett? Opprettelse av en intern kontaktdatabase for hele virksomheten som inneholder medarbeidernes navn, telefonnummer e-postadresse slik at ansatte kan komme i kontakt med deres kollegaer er lovlig

Kommentarer til § 15-4. Formkrav ved oppsigelse Arbeidsmiljøloven har svært strenge formkrav for oppsigelse av arbeidsforhold. Bestemmelsen gjelder også ved oppsigelse i prøvetid og ved avskjed. Bestemmelsen retter seg i første rekke mot oppsigelse gitt av arbeidsgiver, men stiller også ordenskrav til en oppsigelse fra arbeidstakeren. Oppsigelse skal skje skriftlig Det er for det. Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan benytte seg av rådgivere under forhandlingene. Så lenge forhandlingene foregår, har arbeidstakeren rett til å fortsette i stillingen (3) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker, på eget initiativ, kan utføre arbeid mellom kl. 2100 og kl. 2300. (4) Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om nattarbeid dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette Jeg jobber deltid på bensinstasjon ved siden av studiene. Har vært på samme stasjon i 5 år og jobber fast en kveld i uken samt annenhver helg. Sjefen har fått beskjed fra ledelsen at det må kuttes i antall timer og ettersom det er stille på sommeren har han bestemt å kutte litt ekstra nå. Istedet.. Det kan maksimalt søkes om redusert arbeidstid for inntil 2 år av gangen. Arbeidstidsreduksjon skal drøftes Retten til arbeidstidsreduksjon skal drøftes før arbeidsgiver treffer sin avgjørelse. Arbeidstaker kan velge om han/hun vil la seg bistå med en tillitsvalgt e.l. under disse drøftingene

(2) Dersom søksmål reises innen de frister som følger av § 17-4, kan arbeidstaker fortsette i stillingen. Etter krav fra arbeidsgiver kan retten likevel bestemme at arbeidstaker skal fratre under sakens behandling dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling Trår arbeidsgiver feil kan det faktisk medføre at oppsigelsen ikke er gyldig. Videre kan arbeidstaker ha et erstatningskrav mot arbeidsgiver hvis reglene for oppsigelse ikke blir fulgt. Før beslutning om oppsigelse blir fattet skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker til et drøftelsesmøte, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-1 Merk at arbeidsgiver allikevel kan kreve dokumentasjon for dette sykefraværet fra lege selv om du ikke har krav på sykelønn. Dersom du kun har søkt attføring/uføre hos KLP (uføregrad mindre enn 50 %) må du ved sykdom i den delen av stillingen du jobber i snarest mulig selv ta kontakt med NAV for avklaring av evt. rettigheter Koronaviruset spres nå både i Norge og internasjonalt, og mange norske arbeidstakere vil i tiden fremover risikere å bli eksponert for viruset privat eller i jobbsammenheng. Det reiser en del spørsmål for arbeidsgivere, som må forholde seg til arbeidstakere med påvist eller mistanke om smitte Sykemeldte kan sies opp. Sjefen din kan omplassere deg dersom du er sykmeldt. Av samme grunn kan du sies opp, men i stedet er arbeidsgivere for passive til å følge opp styringsretten, sier arbeidsrettsadvokat

Det er også tilfeller hvor endringer i arbeidsforholdet kan gjøres ensidig av arbeidsgiver gjennom det som omtales som arbeidsgivers styringsrett. Ligger endringene innenfor det som anses for å være uvesentlig, for eksempel ved å endre tittel på stillingen, vil det som den brede hovedregel bli akseptert av domstolene Dine rettigheter ved oppsigelse kort oppsummert: Arbeidsgiver bare kan gå til oppsigelse av en arbeidstaker når oppsigelsen er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold.; Arbeidsgiver må drøfte grunnlaget med deg før en oppsigelse.; Det er krav til oppsigelsens innhold og viktige frister du må være oppmerksom på Retten til å fortsette i stillingen. Arbeidstaker har rett til å fortsette i stillingen ved tvist om lovligheten hvis han krever forhandlinger. Arbeidstaker som vil kreve forhandlinger må skriftlig underrette arbeidsgiver om dette innen to uker. Fristen til å kreve forhandlinger regnes fra: oppsigelsen eller avskjeden fant ste

Er ansatt i 70 %-stilling i butikk - og har fått beskjed at en som er inne som ekstrahjelp nå skal få denne 70 %-stillingen og jeg skal ned til 50 %. Har heller ikke mottatt skriftlig kontrakt på 70 %-stillingen min. Begrunnelsen for at jeg blir nedgradert til 50 % er at jeg har vært syk, hadde ett kort sykehusopphold og var borte noen dager Dette kan for eksempel være at arbeidstageren likevel ikke oppfyller kvalifikasjonskravene for stillingen eller har vært involvert i straffbare forhold. I disse situasjonene er det lagt til grunn at arbeidsavtalen kan bli kjent ugyldig etter avtalerettslige regler, forutsatt at de nye opplysningene er tilstrekkelig alvorlige og har en direkte relevans for arbeidsforholdet På min jobb har vi hatt feiende flotte og kvalifiserte kandidater som rett og slett ikke visste godt nok hva stillingen gikk ut på. De traff ikke. Vi følte ikke at de visste hvem vi var - eller hvorfor vi drev med det vi driver med. Og da er det vanskelig å forestille seg dem i kollegastolen

Det har vært fokus i helse­etaten på å redusere antall ufrivillig deltidsansatte, og jeg trodde at arbeidsgiver ville vurdere muligheten for å øke min stilling, forteller sykepleieren. Brattgjerd var svært glad i jobben på Legevakten og ønsket å fortsette der. Hun hadde derimot ikke trodd at det skulle bli en så vanskelig prosess å få full stilling - Det kan være at arbeidsgiver har gyldig grunn til oppsigelse eller avskjed, men at arbeidstakerne heller ønsker at det fremstå som at de sagt opp selv. Dette diskuteres gjerne i forhandlinger. I et drøftingsmøte før en oppsigelse kan det hende du får tilbud om å si opp selv så du slipper avskjed, eller du kan spørre om det er greit at du heller sier opp selv, sier LO-advokaten og. Intervjuet åpner gjerne med at intervjuer/arbeidsgiver forteller litt om bedriften og den ledige stillingen. Du presenterer deg, og vil så få stilt spørsmål. Nedenfor finner du noen spørsmål som vanligvis stilles under et intervju. Du kan få andre spørsmål, og du behøver heller ikke få alle disse spørsmålene

kan arbeidsgiver redusere stillingen når

Permitterte konsulenter kan sette til side konkurranse-klausuler. Mange arbeidstagere vil tape store deler av lønnen sin om de skal gå på dagpenger. I tillegg henger det dårlig sammen at en skal motta dagpenger fra det offentlige, når arbeidstager selv kan ta en annen jobb. De siste ukene har flere konsulentselskaper permittert sine ansatte Arbeidsgivere kan gi ansatte rett til å bruke egenmelding for hele arbeidsgiverperioden - de første 16 dagene av en sykmelding. Mange har stilt spørsmål ved om arbeidsgiver ville få refusjon for sykelønn ved bruk av egenmeldinger utover 3 dager i slike tilfeller Deltidsansatte vil ved å utvide stillingen midlertidig som følge av ferievikariater kunne bidra til å redusere behovet for eksterne vikarer. Organisering av ferieavvikling For å få best mulig oversikt over ferieplanleggingen i 2020 bør arbeidsgiver foreta en kartlegging av hvordan den enkelte arbeidstaker kan se for seg ferieavviklingen Arbeidsgiver: NAV Larvik. Det å skrive en god søknad og bruke det du har erfart i livet opp mot hva som kan ha en relevans til stillingen, og fagmiljøet blant kollegaene og de dyktige lederne ved NAV Larvik er flere av tingene jeg liker ved jobben min

Du kan uansett gå av med særalderspensjon når du når aldersgrensen for stillingen din. Her kan du lese mer om hvordan Jobber du et sted der du blir meldt inn i en offentlig tjenestepensjonsordning, kan det redusere den offentlige Da må du snakke med arbeidsgiver for å høre hvordan det fungerer. Les mer om. KAs arbeidsgiveravdeling får mange henvendelser knyttet til stengte skoler og barnehager, sykepenger, karantene, feriereiser og mye annet. Se de mest stilte spørsmålene - og svarene - her. Sist oppdatert 11.06.2020

Koronaviruset - slik kan virksomheten din redusere smittefaren; Koronaviruset - slik kan virksomheten din redusere smittefaren. For å redusere spredningen av koronaviruset har myndighetene gjort en rekke tiltak. Som arbeidsgiver er det viktig at du holder deg oppdatert om myndighetenes påbud, forbud, anbefalinger og vedtak Arbeidsgiver kan ikke endre tiden for fastsatt ferie på grunn av lovlig arbeidskamp. Unnlater arbeidsgiver å utbetale feriepenger i samsvar med § 11 nr. 4, kan fastsatt ferie ikke anses som avviklet under fraværet. (5) (Fravikelighet) Reglene i nr. 1, 2 og 3 kan ikke til skade for arbeidstaker fravikes ved tariffavtale eller annen. Ledere for styring og for arkitektur i Norsk Helsenett Den statlige IT-giganten Norsk Helsenett skal ansette to nye ledere. Se hvem som vil bli leder for styring og for arkitektur, prosesser og leveranse Arbeidsgiver kan i enkelte tilfeller pålegge tillitsvalgte taushetsplikt hvis det er bestemte opplysninger om tiltak for å unngå masseoppsigelse og andre tiltak for å redusere omfanget av nedbemanning. eventuelt etter en opplæringsperiode, kan utføre arbeidet som ligger til stillingen på en rimelig god måte,. Dersom du jobber i privat sektor, kan du jobbe så mye du vil uten at det vil redusere tjenestepensjonen din fra det offentlige. Staten har foreløpig lavere aldersgrenser enn det private. Du er nødt til å snakke med arbeidsgiver for å få tillatelse til å jobbe etter fylte 70 år

Arbeidsgivers krav om endringer i arbeidstakers stilling

Som følge av koronaviruset har bruk av hjemmekontor blitt et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer både på arbeidsplassen og på reisen til og fra ved bruk av offentlig transport. Bruk av hjemmekontor i perioder med høy smitte er derfor anbefalt av helsemyndighetene som et smitteforebyggende tiltak og har på kort tid blitt mye mer aktuelt enn tidligere Skattedirektoratets uttalelse fra 31. mars 2020 åpner for at ytelser gitt av arbeidsgiver som klart er begrunnet i å holde aktiviteten i virksomhetene i gang samt redusere smittefare i forbindelse med koronasituasjonen, ikke vil utløse skatteplikt Uten endringer i strukturen kan man i Nærøysund spare ca. 7,1 millioner kroner ved å redusere med 9,5 årsverk ordinær undervisning; Kommunen kan spare ca. 0,85 millioner kroner på SFO ved å øke foreldrebetalingen; Ved å flytte ungdomstrinnet fra Austafjord skole til Rørvik skole kan man spare ca. 0,9 millioner krone

Jobbekspertene svarer: «Kan arbeidsgiver ansette en ny

Arbeidsgiver kan derfor legge ferien til oppsigelsestiden så lenge det er innenfor de vanlige reglene, for eksempel om «tidspunktet for ferie». Som ansatt kan heller ikke du kreve at ferien legges i oppsigelsestiden med mindre sluttdatoen gjør at du ikke har tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret som helhet Om stillingen I Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøy Midt, er det ledig to faste stillinger som kjøretøykontrollører hallkontroll. Hovedarbeidssted vil for tiden være en stilling ved Ålesund trafikkstasjon og en stilling ved Steinkjer trafikkstasjonen, men det må påregnes noe arbeid ved andre trafikkstasjoner Naturviteren nr. 1 - 2009. Jobb og karriere. Klimaendringer Geir svarer Regjeringen inviterer til en internasjonal høynivåkonferanse om klimaendringer

Kan min arbeidsgiver endre min stillingsprosent

Fremme kommunene som en attraktiv arbeidsgiver også i framtida; Utnytte ubenyttet, som frigir tid til ledelse. Undersøkelse som er gjort, viser at det er avgjørende for nyutdannede at de kan få jobbe heltid for at de skal bli i yrket. hvis stillingen kunne lyses ut med 60 %, vil det bli 11,87 timer mer i måneden å arbeide Samboeren min har blitt sagt opp av jobben sin på veldig tynt grunnlag. Vi selv mener at dette er fordi hun er gravid, da sjefen i firmaet opptrer veldig uproffesjonelt. Nå har det seg slik at arbeidsgiver nekter (overser) innsending av inntektsopplysninger til NAV, slik at vi per nå ikke får krav på de stønadene i forbindelse med svangerskap Om stillingen I Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøydivisjonen, Kjøretøy vest A, er det ledig en fast stilling som kjøretøykontrollør i hallkontroll og ved utekontroll lette kjøretøy. Område vest A dekker alle trafikkstasjonene og utekontroll lette kjøretøy i Rogaland. Tjenestested vil være ved Stavanger trafikkstasjon, men periodevis kan det forekomme arbeid ved andre. Arbeidsgiver kan ikke spørre deg om diagnose, men du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle. Du kan bli spurt om dine tilretteleggingsbehov, og det kan være lurt å ha tenkt gjennom dette på forhånd av et eventuelt intervju Kan arbeidsgiver redusere lønnen min? Arbeidsavtalen din er en gjensidig forpliktende avtale, og lønnen din er et av elementene som skal inngå i avtalen. Utgangspunktet er altså at det kreves enighet - og en endret avtale mellom deg og arbeidsgiver - for at du skal kunne settes ned i lønn

Vi anbefaler at du legger inn et skriftlig krav på stillingen dersom arbeidsgiver ikke på eget initiativ tar kontakt med deg. 4. Dersom arbeidsgiver ikke er villig til å la deg utvide stillingen din - be om å få en skriftlig begrunnelse. 5 Arbeidsgiver kan ikke nedbemanne uten at det foreligger en saklig grunn. Bakgrunnen for virksomhetens ønske om å redusere bemanningen er ofte knyttet til reduksjon av kostnader samt mer effektiv drift. Det kan også være ønske om å skille ut eller legge ned en del av virksomheten for å satse mer spesifikt på noen kjerneområder

Fortrinnsrett til deltidsstilling - arbeidstakeren må ta hele den ledige stillingen. Deltidsansatte har fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver foretar en nyansettelse i den ledige stillingen. Det følger av arbeidsmiljøloven § 14 - 3. Bestemmelsen ble innført for å redusere uønsket deltidsarbeid Det kan være forskjellige årsaker til at arbeidsgiver har grunn for å kreve økonomisk kompensasjon fra en ansatt. Arbeidsgiver har behov for vern mot den risikoen bedriften bærer ved å tilby et lønnet ansettelsesforhold. Å holde tilbake goder som lønn og feriepenger er et enkelt og forholdsvis effektivt virkemiddel samtidig som det sikrer arbeidsgiver mot økonomisk tap

Eventuell tvist om retten til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år kan iht. arbeidsmiljøloven § 10-13 legges frem for en partssammensatt tvisteløsningsnemnd for avgjørelse. Saken må legges frem skriftlig, senest fire uker etter at arbeidsgiver avslo kravet fra arbeidstaker Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden Arbeidsgiver kan imidlertid begjære at arbeidstaker skal fratre under sakens gang. Dersom oppsigelsen skyldes arbeidstakers forhold, vil arbeidsgiver som regel få medhold i en slik begjæring, men dersom arbeidstaker har fått rettens medhold i begjæring om å fortsette i stillingen ved oppsigelse eller avskjed, kan han gjeninntre i stillingen En arbeidsgiver er ofte interessert i hvorfor du søkte på jobben, hva du kan bidra med i bedriften, hvordan du er som person, med både gode og dårlige sider, og hva du har gjort tidligere. Det er helt greit å være nervøs, og det er noe de på andre siden av bordet også skjønner

Du kan for eksempel skrive: Jeg, [ditt navn] født [din fødselsdato], sier herved opp min stilling som [tittel på stillingen] i/hos/på Gi en forklaring og takk arbeidsgiver for godt samarbeid. Det kan være fint å gi en begrunnelse for hvorfor man velger å avslutte arbeidsforholdet Videre kan slike brudd på grunnreglene for hvordan oppsigelse eller avskjed skal si gi grunnlag for at det gis en oppreisningserstatning som del av sluttpakken. Oppreisningserstatning er en kompensasjon for «tort-og-svie». Beløpet er skattefritt med inntil 1,5 G, og oppreisningserstatning vil ikke redusere ytelser fra NAV Arbeidsgiver kan fastsette retningslinjer om frister m.m., men konsekvensen av en overskridelse av slike frister vil ikke innebære at retten faller bort - kun at den skyves frem i tid. Lovgiver har heller ikke angitt hvordan arbeidstidsreduksjonen skal ordnes, men overlater dette til partene Skal redusere uønsket deltid. vil det gjenstå 70 prosent av denne stillingen. I slike tilfeller kan arbeidsgiver vurdere at bruk av fortrinnsretten er til vesentlig ulempe for virksomheten. Dersom arbeidsgiver blir sittende med en deltidsstilling det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte søkere til,. Det kan være at flere skal slutte i jobben, og du kan faktisk møte de i en annen jobb du får i fremtiden. Under får du et forslag til oppsigelse. Husk at den skal være kort og konkret. Oppsigelse av stilling som [navnet på stillingen] Med dette så sier jeg opp stillingen min [navnet på stillingen] hos [firma]

Arbeidsgivers endring av arbeidstakers stilling ved

Arbeidsgiver dekker de to første dagene, deretter dekker staten regningen fra dag 3 til 20. Deretter skal det innføres en ordning hvor arbeidstakere får en inntekt på min. 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G Skal du gjennomføre intervjuer for en stilling i bedriften? Da trenger du en god intervjuguide. Her får du beste praksis for hva en intervjuguide burde inneholde og hvordan du kan lage en intervjuguide som passer din bedrift. Vi gir deg også en full mal du kan følge - Å stille arbeidsgiver gode spørsmål er en mulighet til å vise at du har forberedt deg, at du er interessert i bedriften, og vil ha jobben. Guri Larsen er direktør i Adecco Search & Select og mener mange er for lite flinke til å stille spørsmål til potensielle arbeidsgivere når de er innkalt på jobbintervju

Arbeidsgiver har plikt til å tilby arbeidstaker som har fortrinnsrett nytt arbeid når det oppstår ledig stilling som arbeidstaker er skikket for. I forarbeidene heter det at arbeidstakeren bør «gi opplysninger om sin adresse», slik at han kan nås med et eventuelt tilbud om arbeid. Arbeidsgiver vil ikke ha plikt til å etterlyse vedkommende Min side. Meny . Lukk . I de tilfeller der arbeidstakeren ikke har tiltrådt stillingen vil det kunne bli aktuelt å fremsette krav om erstatning tilsvarende det økonomiske tap man har lidt. Arbeidsgiver kan når som helst endre pensjonsavtalen slik at arbeidstakeren ikke meldes ut ved permittering Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er de ikke lenger pålagt å godta dette. Dersom det ikke er avtalt å gi utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver fra 1. juni kreve legeerklæring fra fjerde dag Vikariatet jeg nå har, utløper den 30.juni 2010. Da har jeg jobbet i virksomheten i nesten tre år. Nå har jeg fått opplyst av min arbeidsgiver at vikariatet ikke vil bli forlenget ut over 1. juli, selv om han jeg vikarierer for, først kommer tilbake til stillingen 1. januar 2011. Kan arbeidsgiveren min gjøre dette

- Jeg har gått noen runder med meg selv. Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater. Men likevel har tanken vært der om at jeg kanskje har gjort noe galt, sier en av de saksøkte sykepleierne Disse reglene gjelder for ferie i oppsigelsestid. Ferieloven regulerer bestemmelsene om ferie i oppsigelsestid. Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sticos. 25.06.18. Reglene er forskjellige ut fra oppsigelsestidens lengde, og om oppsigelsen gis av arbeidsgiver eller arbeidstaker Arbeidsgiver skal tidligst mulig legge til rette for at den sykmeldte kan være i arbeid. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal føre en åpen dialog om løsningsmuligheter. Bedriftshelsetjenesten , verneombud , tillitsvalgte og arbeidstakerorganisasjoner kan bistå med råd og veiledning Kort om arbeidsgiver . Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen. Om stillingen Fylkesmannen i Oslo og Viken har ledig fast stilling (100%) som assisterende fylkeslege i helseavdelingen

Endringsoppsigelse og styringsrett - NH

Eirik Slagtern har sagt opp stillingen sin som kulturskolerektor i Sør-Varanger kommune. Gå til sidens Da kan du få digital tilgang uten ekstra via FD! Abonnerer du på Finnmarken? Da har du allerede digital tilgang. Få tilgang via Finnmarken! Fikk beskjed om å redusere sin stilling: Nå har han sagt opp Artikkeltags. Sør. Firmaet jobber med teknologi, som ikke er min spisskompetanse, men jeg har en solid teknisk bakgrunn som jeg mener kan overføres til det de holder på med. For et års tid siden kom jeg så langt som å være innstilt som nummer to på en stilling, og før jul var jeg også blant de fire som ble intervjuet for to stillinger (denne gangen gikk det via et rekrutteringsselskap) Som arbeidsgiver plikter du å foreta skattetrekk i lønnen til dine ansatte. Det finnes to typer skattetrekk i arbeidstakeres lønn: forskuddstrekk; utleggstrekk; Etter at du har beregnet forskuddstrekket, skal du redusere bruttolønnen med forskuddstrekket og utbetale nettolønnen til den ansatte Sjekk din kredittscore nå. Hos defero kan du sjekke kredittscoren din gratis nå, det tar under 1 minutt.. De samarbeider med Experian, som er en av Norges største leverandører av kredittopplysninger. På Defero får du gratis personlig kredittsjekk der du ser din kredittscore og eventuelle betalingsanmerkninger Det vil si at: «den som er best kvalifisert for stillingen skal ansettes», som vi finner i Statens personalhåndbok. I arbeidsmiljøloven finner vi om opplysningsplikten at: «Arbeidssøker som mener seg forbigått i strid med bestemmelsene i dette kapittel, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet.

Arbeidstaker hadde vært ansatt som vikar i en 80 prosent stilling. Idet hun ble syk, sluttet arbeidsgiver å sette henne opp på vakter. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen forklarte vår klient at arbeidsgiver ikke har anledning til å redusere stillingen vesentlig uten at det inngås en skriftlig avtale eller at det gis en skriftlig oppsigelse Gjør hun det, kan hun risikere oppsigelse eller i alvorlige tilfelle avskjed. Hva bør du gjøre Dersom arbeidsgiver gjennomfører endringer i arbeidstiden, bør du rent faktisk etterkomme pålegget om ny arbeidstid, men samtidig gi uttrykk for at du ikke uten videre aksepterer at arbeidsgiver har rett til å gjennomføre endringen Arbeidskonflikter kan unntaksvis være en rimelig grunn for begrenset aktivitetsplikt. Ved vurderingen av om en arbeidstaker har rimelig grunn til helt eller delvis å unnlate dialog med arbeidsgiver, vil først og fremst medisinske grunner være relevante. Men også behovet og hensiktsmessigheten for et møte må tas i betraktning I stillingen min jobber jeg med overordnet strategisk planlegging, særlig knyttet til kommuneplanens samfunnsdel. Det vil si at jeg har et ansvar for langsiktigheten og helheten i planarbeidet, og at de ulike områder og interesser blir hørt i planarbeid BÆRUM KOMMUNE HR-DIREKTØR NOTAT Dato: 05.10.2020 Arkivkode: J.postID: 20/59932 Arkivsaksnr: 20/5643 Vedrørende: Retningslinjer for medabeidere ifm koronavirus pr 05.10.2020 Denne informasjonen er oppdatert pr 05.10.2020

Kan sjefen kutte i din stilling? Finansavise

Ny arbeidsgiver Pergus skriver: Torgeir Gagnat er ny oppdragsansvarlig revisor i Pergus AS fra august 2020. Torgeir har 15 års erfaring fra revisjonsbransjen og er klar til å ønske gamle og nye kunder velkommen. Pergus AS ble etablert i april 2019 og leverer tjenester innen revisjon, rådgivning og utleie av CFO/controller Arbeidsgiver har selvsagt lov til å legge vekt på innsats, samt erfaring og opparbeidet kompetanse. Det må imidlertid være saklig begrunnet. Hvis arbeidsgiver kan vise til at det mangler vurderingsgrunnlag, noe som skyldes fravær på grunn av foreldrepermisjonen, kan det etter en konkret vurdering anses som et saklig grunnlag

Video: Kan arbeidsgiver endre min arbeidstid uten mitt samtykke

For arbeidsgiver er det på denne bakgrunn følgelig viktig å påse at arbeidsavtalen fyller lovens krav, men den bør samtidig være så vidt vag at det kan innfortolkes en rett til å foreta endringer når behovet tilsier det. Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling IT-sjef i avdeling for infrastruktur ved USN 16 menn og 1 kvinne vil bli IT-sjef ved Universitetet i Sørøst-Norge. USN er på jakt etter en analytisk leder som ser muligheter i de teknologiske endringene i samfunnet Miljøvennlig asfalt Her testes miljøvennlig asfalt for aller første gang i Norge - kan redusere klimautslippene med 80 prosent. Ved å benytte seg av plantebasert olje i stedet for tungolje som bindemiddel i asfalt håper Veidekke på å kunne produsere klimanøytral asfalt

 • Svartedauden statistikk.
 • Tabletter for å få mensen.
 • Nike air force norge.
 • Steampunk herren mantel.
 • Fylkesmannen i innlandet.
 • Forsikring fartøy.
 • Arbejdsmoral.
 • Danse de salon youtube.
 • Bild kompassrose.
 • Css web.
 • Minicolor hårfarge.
 • Magistrat der stadt eschwege.
 • Billige duftlys.
 • Therese johannessen funnet.
 • Columbia film.
 • Kirmes kamen 2018.
 • Gothic stuttgart.
 • Håndgravering trondheim.
 • Bovine spongiform encephalopathy.
 • Fotoabzüge test 2017.
 • Hvordan motarbeide fordommer.
 • Chevrolet deutschland händler.
 • Einwohnermeldeamt greifswald öffnungszeiten.
 • Umamy oslo.
 • Vorstellungsgespräch speed dating fragen.
 • Båtpoteter trines matblogg.
 • Fns mål fattigdom.
 • Kjøp gt sykkel.
 • Therese johannessen funnet.
 • Song joong ki and song hye kyo.
 • Krav til aksjeeierbok.
 • Joe rogan podcast.
 • Sirkus shopping intranett.
 • Ord på e som beskriver en person.
 • Kavaleriet hæren.
 • Tradescantia zebrina giftig für katzen.
 • Doğatepe cafe restaurant istanbul.
 • Bayside ink bad rappenau.
 • Griech. wein.
 • Clas ohlson södermalm.
 • Snl den franske revolusjonen.