Home

Krav til aksjeeierbok

Krav til aksjeeierbok (1) Når et aksjeselskap er stiftet, skal styret uten opphold sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet. Aksjeeierboken skal føres på betryggende måte og kan føres elektronisk

Eierskapet i et aksjeselskap fremkommer av aksjene. Aksjene gir aksjeeierne både rettigheter og plikter. Som aksjeeier har du for eksempel rett til å stemme på generalforsamlingen, og du har rett til å motta utbytte fra aksjeselskapet. På den annen side har du som aksjeeier plikt til å innbetale aksjekapitalen og opptre forsvarlig i din rolle som aksjeeier Aksjeselskapets styre har plikt til å opprette og ajourføre aksjeeierbok for selskapet. Her gir advokat Kåre Klausen en oversikt over reglene som gjelder for aksjeeierboken. Vi har erfaring med at flere aksjeselskaper ikke har opprettet aksjeeierbok, eller at denne ikke er ajourført. Et aksjeselskap har behov for å vite hvem som til enhver tid eier [

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - II

 1. Forholdet til Skatteetatens aksjonærregister Elektronisk aksjeeierbok i et større digitalt perspektiv.....10 5. Konseptet elektronisk aksjeeierbok i Altinn krav om innlogging via ID-porten for å få innsyn
 2. Eksempel på aksjeeierbok. Det presiseres at dette dokumentet er av generell art, og at teksten må tilpasses den enkeltes virksomhet. Innledning: Lovhjemmel: Lov om aksjeselskaper - kapittel 4 § 4-5. Når selskapet er stiftet, skal styret uten opphold opprette en aksjeeierbok
 3. - Vår sjanse til å bli hørt; Ny partneravtale på HMS LIVE kl 14:00! SEMINAR: Bidrar alternativ medisin til lavere sykefravær? Gjennomslag for SMB Norge i ny kompensasjonsordning for reiselivsbransjen; Eksempel på aksjeeierbok. Av Nils Otto Lillegrein den 20/01/2016 0 Comments
 4. Aksjeeierbok Aksjonæravtale Elektronisk stiftelse Stiftelsesdokument og vedtekter Innkalling til generalforsamling Generalforsamlingsprotokoll (kapitalforhøyelse Generalforsamlingsprotokoll (ordinær) Styremøteprotokoll Taushetserklæring for styremedlemmer. Ansvarlig selskap (DA/ANS) Kompanjongavtale Selskapsavtale ANS Selskapsavtale D
 5. § 4-5. Krav til aksjeeierbok § 4-6. Innsynsrett i aksjeeierboken § 4-7. Eierskifte mv § 4-8. Pant i aksjer § 4-9. Kapitalforhøyelse § 4-10. Aksjebevis § 4-11. Overgang fra aksjeeierbok til aksjeeierregistrering i en verdipapirsentral og omvendt . III. Overdragelse og annet eierskifte (§§ 4-12 - 4-14) § 4-12. Meldeplikt ved eierskifte.
 6. Krav til organisering fremkommer av aksjeloven og det er de samme kravene som stilles om selskapet er lite eller stort. Sist oppdatert 08.06.2020 . Generalforsamlingen består av aksjeeierne og utgjør øverste myndighet i et aksjeselskap. Det er generalforsamlingen som velger styre
 7. Aksjeeierbok er en oversikt over hvem som er aksjeeiere i et aksjeselskap.. Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. Den er avgjørende for hvem som er aksjonærer og hvilke rettigheter de har i selskapet.. Reglene for Aksjeeierboken går frem av Aksjeloven §§ 4-5 til 4-11.. I aksjeeierboken skal alle aksjeeierne innføres alfabetisk med angivelse av navn, fødselsdato.

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Lovdat

§ 4-5 Krav til aksjeeierbok. 1. Når et aksjeselskap er stiftet, skal styret uten opphold sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet. Aksjeeierboken skal føres på betryggende måte og kan føres elektronisk Krav til åpningsbalanse og utkast til åpningsbalanse har gått ut. Frem til og med 31.12.2017 var det krav til: Åpningsbalanse ved stiftelse med tingsinnskudd og omdanning fra AS til ASA. Utkast til åpningsbalanse ved fusjon og fisjon. Det vil heller naturlig nok ikke være krav til revisors uttalelse om åpningsbalanse/utkast til. En aksjeeierbok er et dokument som beviser viser hvem som eier aksjer i selskapett, og det er påkrevd at selskapet har dette oppdatert og tilgjengelig så lenge selskapet eksisterer. Aksjeboken skal oppdateres når en ny aksjonær blir innført i aksjeeierboken eller senere når innføringen i aksjeeierboken endres

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Kapittel 4

Aksjekapital og aksjeeierbok. Etter at selskapet er stiftet skal stifterne innbetale til selskapet den aksjekapitalen de har forpliktet seg til å tegne i stiftelsesdokumentet. Bestemme hvor mye hver aksje skal være verdt (krav til aksjekapital minimum kr. 30 000 Aksjeeierbok. Hvem som eier et aksjeselskap, kommer frem av hvem som eier aksjene. Det er eieren eller eierne av aksjene, og ikke minst majoriteten av disse, som gir både rettigheter og plikter i selskapet. Med statusen som aksjeeier har du blant annet rett både til å stemme ved generalforsamlingen og rett til å motta utbytte fra. Aksjeeierbok er en oversikt over hvem som eier aksjer i et selskap som selskapets styre plikter å holde kontinuerlig oppdatert. Alle aksjeselskaper, unntatt de som har benyttet seg av den frivillige mulighetene til å registrere aksjene sine i et verdipapirregister er pliktige til å føre aksjeeierbok. Endringer skal alltid være uten opphold med mindre vedtektene fastsetter at aksjene ikke. Høring - utkast til forskrift om innsynsrett i aksjeeierbok og aksjeeierregisteret. I allmennaksjeloven § 4-4 er det stilt krav til at styret uten opphold oppretter et aksjeeierregister i et verdipapirregister i medhold av lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter. Ved salg til nærstående, Vedtektene kan også oppheve de andre aksjonærene sin forkjøpsrett som er nedfelt i loven, samt stille strengere krav til kjøperen av aksjene enn det som står i aksjeloven. Du kan laste ned et eksempel på aksjeeierbok fra Altinn

Krav til driftsgrunnlag. For fartøy over 15 meter kreves det, med noen få unntak, at fartøyet har driftsgrunnlag i form av en deltakeradgang eller spesiell tillatelse (konsesjon). Eventuell søknad om spesielle tillatelser eller tillatelse til å delta i lukket gruppe i deltakerregulerte fiskerier, blir behandlet sammen med ervervssøknaden Veiledning om utfylling, krav til opplysninger og dokumentasjon Utskrift av aksjeeierbok med oversikt over bevillingssøkende selskaps aksjonærer per dags dato (i tilfellet med bakenforliggende selskap som eiere, bør som regel aksjeeierbok for disse legges ved)

aksjeeierbok med historikk for de siste 5 år med revisors bekreftelse. Ved andre eierformer kan tilsvarende dokumentasjon så langt det passer. For virksomheter med bakenforliggende eiere bes det om at det vedlegges en oversikt over krav til interkontroll følger av lov og forskrift Når man skal starte et nytt aksjeselskap stiller loven en rekke krav til hva som skal foreligge av dokumentasjon. En aksjeeierbok er et dokument som beviser viser hvem som eier aksjer i selskapet. Det er påkrevd at selskapet har dette oppdatert og tilgjengelig så lenge selskapet eksisterer Selv om aksjeloven har strenge regler for hvordan et AS skal styres og drives, er det likevel til en viss grad opp til dere som eier det hvor mye dere vil gjøre ut av det. Det er krav om at dere må avholdes generalforsamling, styremøte, osv., og det skal skrives referater, såkalte protokoller

Altinn - Aksjeeie

Øvrige krav til stiftelsesdokumentet. I tillegg til vedtektene krever aksjeloven at også enkelte andre bestemmelser skal tas inn i stiftelsesdokumentet: For det første skal alle aksjetegnerne angis ved navn, adresse og fødselsnummer. Videre skal det fremgå av stiftelsesdokumentet hvor mange aksjer som skal tegnes av hver av aksjetegnerne Aksjeeierbok - oversikt over selskapets aksjonærer. Av: Karl Ibsen Styreforeningen til Gjensidige:- Høyere krav til styret i koronakrisen Ved å bruke nettstedet styreforeningen.no, samtykker du til at vi setter noen få informasjonskapsler. Ofte stilte spørsmål i Brønnøysundregistrene. I Altinn får du gratis tilgang til firmaattester og andre produkter på ditt eget selskap

Søk i aksjonærregisteret - Se alle eierne i norske aksjeselskaper fra årene 2014-2019. Her kan du søke gratis både på de siste offentlige dataene i aksjonærregisteret, og historiske data Krav til driftsgrunnlag. For fartøy over 15 meter kreves det, med noen få unntak, at fartøyet har driftsgrunnlag i form av en deltakeradgang eller spesiell tillatelse (konsesjon). Eventuell søknad om spesielle tillatelser eller tillatelse til å delta i lukket gruppe i deltakerregulerte fiskerier, blir behandlet sammen med ervervssøknaden aksjeeierbok i Altinn, føring av aksjeeierbok, melding om eierskifte og pantsettelse av aksjer og innsyn i aksjeeierboken. Det fremgår av rapporten (blant annet på side 24 til 25) at innføring i aksjeeierboken i Altinn vil være en forutsetning for å kunne utøve aksjonærrettigheter. Dett

Aksjeeierboken - opretting og ajourføring - Jusstorge

Dette gjelder likevel ikke retten til utbytte og andre utdelinger og retten til nye aksjer ved kapitalforhøyelse. § 4-5.Krav til aksjeeierbok (1) Når et aksjeselskap er stiftet, skal styret uten opphold sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet. Aksjeeierboken skal føres på betryggende måte og kan føres elektronisk Her får du en kort oversikt over hvordan kjøp og salg av aksjer mellom selskaper som ikke er på børs gjennomføres i praksis. Hvordan overføringen får gyldighet partene i mellom, overfor selskapet og overfor tredjemenn (utenforstående). Reglene for omsetning av unoterte aksjer fremgår av aksjelovens (asl.) kap. 4 (iii - vi) Utgangspunktet er i realiteten [

 1. Aksjeeierbok og aksjebevis Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. Lovdata: krav til aksjeeierboken VPS registrering. Forfattere. Advokat MNA Hanne Elmenhorst +47 22 42 40 00 +47 98 68 42 10 hanne@lokaladvokaten.no. Kontakt. Purehelp.no AS. 817 788 572. 32 24 14 00. post@purehelp.no
 2. Stortinget fattet 6. juni i år et nytt anmodningsvedtak for å bidra til økt åpenhet om eierskap. Denne internasjonale reguleringen omfatter anbefalinger og krav knyttet til åpenhet om «egentlige eiere», Elektronisk aksjeeierbok i Altinn
 3. st 1 000 000 euro beregnet over en periode på 12 måneder
 4. Krav til aksjeeierbok § 4-6. Innsynsrett i aksjeeierboken § 4-7. Eierskifte mv § 4-8. Pant i aksjer § 4-9. Kapitalforhøyelse § 4-10. Aksjebevis § 4-11. Overgang fra aksjeeierbok til aksjeeierregistrering i et verdipapirregister og omvendt III. Overdragelse og annet eierskifte § 4-12. Meldeplikt ved eierskifte § 4-13. Legitimasjons.

Eksempel på aksjeeierbok SMB Norg

Altinn - Last ned dokumentmale

Hvitvaskingsloven § 14 stiller krav til løpende oppdatering av dokumentasjon og opplysninger om kunder. Det er kunden selv som har ansvar for å holde banken oppdatert om eventuelle endringer. Oversikt over den /de som eier eller har kontroll over et selskap (reelle rettighetshavere) er banken til en hver tid forpliktet til å ha oppdatert informasjon/ dokumentasjon om så lenge. Da er det ingen krav til dokumentasjon. (Utvidet tid betyr åpningstid for et serveringssted som ikke skjenker alkohol. For et sted som skjenker alkohol betyr det både åpnings- og skjenketid. Skjenkingen skal alltid slutte en halvtime før stedet stenger, slik at gjestene får drukket ut. Utvidet tid kan gjelde inne, ute eller både inne og ute) Aksjeeierbok; Med Starte-AS.no slipper du å skrive alle de ulike stiftelsesdokumentene selv. Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til minst 14 sider med lovmessige stiftelsesdokumenter Aksjeselskap, forkortelse AS, er et selskap med bestemt kapital fordelt på én eller flere andeler som kalles aksjer. Deltakerne, det vil si aksjonærene, har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Aksjeselskapene er regulert i aksjeloven. Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i næringslivet. I 2020 var det registrert drøyt 340 000 aksjeselskaper i Norge

- Krav til innholdet i § 2-2 - 2-4 - Avtalen om å etablere et selskap jf asl § 2-9 - Den enkelte stifter tegner aksjer • Aksjeeierne skal fremgå av aksjeeierbok -jf asl § 4-5 eller -verdipapirregister jf asl § 4-4 • Få eller mange • Kjennskap til hverandre eller ukjent Melding om endring og/eller sletting av fartøy, brukes for å lette og strukturere meldinger til Fiskeridirektoratet om endring av eiersammensetning, endringer som gjelder fartøyet (lengde, motorskift mv.), sletting av fartøy fra merkeregisteret, samt eierskifte når fartøyet selges innen samme kommune og ikke skal skifte merke Alle krav til åpningsbalanser skulle oppheves. Næringsdepartementet har imidlertid ikke gått like langt i sin proposisjon til Stortinget. Aksjekapitalens størrelse. Det er ikke foreslått endringer i kravet til minste aksjekapital, slik at det fortsatt vil være krav om minimum kr 30 000 når du skal stifte et aksjeselskap Kravene til protokoll fra generalforsamling fremgår av aksjeloven § 5-16. Kravene er de samme for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, men sakene som behandles vil ofte være ulike

MAGMA NR7 2017 Samfunnsansvar. Vi hører ofte at norske bedrifter er digitale sinker. Norge ligger imidlertid langt foran i å ta i bruk nye og tekniske løsninger for produkter og tjenester, men artiklene i denne utgaven av Magma viser at vi har en lang vei å gå før digitalisering siver nedover i organisasjonen Kort fortalt Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling. En salgsbevilling gjelder for salg og utlevering av drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Salgsbevilling kan gis til person eller selskap som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. Søknad om salgsbevilling behandles etter bestemmelsene i alkoholloven I tillegg til å ha ansvaret for utøvelsen av den daglige virksomhet i selskapet, skal også daglig leder tilrettelegge for selve styrearbeidet ved å forberede styresaker og fremlegge disse slik at styret får et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag (asl § 6-21).Slik denne paragrafen er formulert, ligger initiativet og gjennomføringen hos daglig leder, men dette skal skje i samråd med.

Video: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - I

Altinn - Drift av aksjeselska

Her skal du legge inn organisasjonsnummeret til DNB Bank ASA, nr. 984 851 006. Brønnøysundregisteret/Altinn.no Ønsker du hjelp med registrering på altinn.no eller lurer på om du har levert riktige dokumenter, kan du ta kontakt med Brønnøysundregistrene Registeret vil derfor skille seg fra Skatteetatens eksisterende aksjonærregister (se kapittel 5.2.4) og aksjeselskapers krav til aksjeeierbok (se kapittel 5.1.3) ved at disse bare inneholder. • Krav til opplysninger følger av fregl. § 3-4 • Ikke slike særregler om bortfall av forpliktelser som i aksjeloven § 2-18 • Ikke like strenge krav til stiftelsen, mindre konsekvenser av å etablere selskapet - Deltakerne hefter uansett jf. § 1-2 første ledd a) jf. 1-1 første ledd og § 2-4 første led

Aksjeeierbok - Jusleksikon

Revisor ber hvert år om at ledelsen gjennomgår og signerer en egen skriftlig uttalelse, ofte kalt fullstendighetserklæring, i tilknytning til avleggelse av årsregnskap og årsberetning. Bakgrunnen for dette er at revisjonsstandardene, som revisor er lovpålagt å følge i sitt arbeid, stiller krav om slike skriftlige uttalelser Krav til søker. Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet. Aksjeeierbok, bekreftet av revisor; Skatteattest for merverdiavgift og attest for skatt for eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten,. ‹ Tilbake til artikler. Nærings- og fiskeridepartementet har kommet med en proposisjon 1 som følger opp NOU'en 2 om forenklinger i aksjeloven fra i fjor høst.. Flere av forslagene gjelder både for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, men departementet forbeholder enkelte forslag foreløpig kun til aksjeselskaper Krav til vandel Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklagerlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminierng på grunnlag av etnisitet, religion mv

Aksjeeierbok Starte-AS

Krav til søker Det må utnevnes en skjenkeansvarlig med stedfortreder, som har ansvar for skjenkingen. Begge må være over 20 år. Videre stilles det krav om uklanderlig vandel for de involverte. Det er ikke krav om at skjenkeansvarlig og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven, men dette er foretrukket Alle dokumenter du trenger for å starte ditt aksjeselskap. Når man skal starte AS stiller loven en rekke krav til hva som skal foreligge av dokumentasjon. Da er det betryggende å ha advokater som har utviklet dokumentene som tas i bruk Der boligaksjeselskapet ikke følger aksjelovens krav om å føre aksjeeierbok, må megleren vurdere om det er forsvarlig å påta seg oppdraget. Hvis megleren velger å gjennomføre oppdraget, bør i alle fall 1. prioritets panthaver tilskrives med spørsmål om det er registrertytterligere og/eller eldre noteringer 1 Aksjelovens § 4-5 Krav til aksjeeierbok 2 Aksjelovens § 4-6 Innsynsrett i aksjeeierboken . Side 4 av 11 2 Aksjonærregisteret i Duett: Side 5 av 11 Punkt 1: Opprette aksjonærer: Punkt 2: Opprett aksjeklasser: Programmet vil automatisk foreslå inneværende kalenderår som År, og dette må endres derso

Lovens krav til aksjekapital betyr at stifterne må sette inn minimum 30 000 kr på selskapets bankkonto under etableringen. Beløpet kan selvfølgelig være høyere, etter eget ønske. Firmaet disponerer disse pengene fritt etter oppstart, Aksjeeierbok og aksjebevis Aksjeeierbok Orgbrain inneholder en aksjeeierbok som gir full oversikt over hvem som er aksjonærer. Endring i krav til norske styrer som følge av Brexit Etter dagens lovverk må daglig leder og minst halvparten av styremedlemmer i aksjeselskaper,. Innkalling til dialogmøte under sykemelding; Innkalling til sykeoppfølgingsamtale - oppfølgingsplan; Kommisjonsavtale; Konsulentavtale; Eksempel på aksjeeierbok; Eksempel aksjebevis - brev til aksjeeier; Mal bestridelse av krav; Medarbeidersamtale - eksempel; Oppdragsavtale regnskapsfører; Oppløsning og avvikling av AS/AS Dersom utbytte ikke brukes til nedbetaling av lån, men utbetales til aksjonær, skal dette skattlegges som vanlig utbytte. Ved rapportering via Altinn må man i slike tilfeller krysse av i feltet Beholde aksjelån i post 21. For riktig utfylling, se eksempler på utfylt aksjonærregisteroppgaver: Aksjonærlån. Hovedskjema og underskjem

 • Tanzstudio emotion achern.
 • Pil pil scampi.
 • Doga julemarked.
 • Kristne retninger.
 • Amadeus lacuna.
 • Mietzinsrechner vermieter.
 • Conjugate irregular verbs.
 • Herkules søndagsåpent.
 • Parkhaus berliner allee düsseldorf.
 • Nathan hamill.
 • Phantom of the opera oslo cast.
 • Prusa mk2 slic3r.
 • Lifesum norge.
 • Primera division tabell.
 • Cavi lipo ultra.
 • Luxus ferienhaus eifel mit hund.
 • Kano delstatshovedstad.
 • Bergans skibukse dame.
 • Anastasia disney norsk.
 • Ikea pax aanbieding 2017.
 • Fargelegging vinter.
 • Politiet steinkjer ansatte.
 • Schüssler salze mandelsteine.
 • Newspaper the sun.
 • Lmk if.
 • Inklämningssyndrom axel övningar.
 • Nbc sports schedule.
 • Udo lindenberg daumen im wind titel.
 • Tim bendzko download kostenlos.
 • Makrellstørje kilopris.
 • Metall hund kinesisk astrologi.
 • Hammer wikipedia english.
 • Måle netthastighet altibox.
 • Sitron nyrer.
 • Fahrradshops bayreuth.
 • The voice stemme på nett.
 • Feuerdrache bedeutung.
 • Lagre passord safari iphone.
 • Capitalist asmr.
 • Dr spielberger landau.
 • Chess norge kontakt.