Home

Barnebortføring straff

Barnebortføring og straffeansvar - advokat

 1. Hvem kan få straff ved barnebortføring Hittil har den som barnet har fast bosted hos, kunnet bortføre barnet til utlandet uten å risikere straffeansvar. Straffeloven § 216 var tidligere kun en straffebestemmelse som rammet en samværsforelder som ulovlig bortførte barnet til utlandet
 2. Barnebortføring og straff. Bortføring fra den som har foreldreansvaret (felles eller alene) for barnet, er straffbart etter norsk rett. Det samme gjelder der et barn ulovlig holdes tilbake i utlandet etter for eksempel samvær eller lovlig ferieopphold. Det er også straffbart å bortføre et barn fra barnevernet
 3. Du kan bortføre egne barn uten å bli straffet Dersom du har hovedomsorg eller delt omsorg for barnet ditt, blir du ikke straffet med fengsel om du bortfører det
Slik skal norske myndigheter bekjempe barnebortføring

III. I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff gjøres følgende endringer: § 261 første ledd skal lyde: Den som alvorlig eller gjentatte ganger unndrar en mindreårig eller holder denne unndratt fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse skal ha den mindreårige boende fast hos seg, eller som urettmessig unndrar den mindreårige fra noen som har omsorgen etter barnevernloven. Barnebortføring er ulovlig, men har likevel ikke vært straffbart dersom bortføringen ble begått av forelderen med daglig omsorg. Politiet har ikke følt seg forpliktet til å motta anmeldelser for forhold som ikke er straffbare, noe som har ført til mye ergrelse og tap av tid i arbeidet med å få barna returnert i henhold til Haagkonvensjonen Ei kvinne som bortførte barna sine frå Trondheim til Malaysia i 2016, slapp straff då ho var pågripen etter to år. No er advokaten hennar tiltalt for å ha råda kvinna til flykte for å. Vil ha strengere straffer for barnebortføring Justisdepartementet sender nytt lovforslag på høring etter sommerferien. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert. Høyesterett ville ha strengere straff. Barnebortføring er når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder

En typisk barnebortføring er når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder. Et barn kan også bli ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet, for eksempel et ferieopphold ell.. Straff. Barnebortføring er straffbart etter straffeloven § 216. Av bestemmelsens første ledd følger det at Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg Mor dømt til fengsel for barnebortføring mener de at et normalt straffenivå burde være et halvt års ubetinget fengsel. En ganske markant straff, sier advokaten til NRK Straffeloven 2005 inneholder detaljerte bestemmelser om opphør av straff. En handling er ikke lenger straffbar når foreldelse, eller preskripsjon, har inntrådt. Nedenfor er det en oversikt over fristene for foreldelse både for den gamle og den nye straffeloven

Høyesterett mente at riktig straff burde være seks måneder ubetinget fengselsstraff, men fordi påtalemyndigheten ikke hadde bedt om strengere straff, ble det bare 120 dager ubetinget fengsel. Høyesterett har imidlertid klart fastsatt et strengt straffenivå i saker om internasjonal barnebortføring, og dette er viktig å merke seg Straff for barnebortføring til utlandet Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1251-A, (sak nr. 2017/434), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tore Kulstad Skjerper lovverket for barnebortføring. Mens justisminister Knut Storberget (Ap) lover strengere straff for barnebortføring, beskylder André Oktay Dahl (H) statsråden for løftebrudd

Barnebortføring - når barnevernet har truffet vedtak om omsorgsovertakelse. Objektive vilkår for straff. For at en person skal kunne straffes for overtredelse av straffeloven § 261, må personen ha unndratt en mindreårig fra noen som har omsorgen for barnet 3.7 Straff. Barnebortføring er straffbart etter straffeloven § 216. Av bestemmelsens første ledd følger det at Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra sine foreldres eller andre vedkommendes omsorg

Barnebortføring kan straffes med inntil seks års fengsel. Norsk og polsk politi samarbeider for å spore opp det etterlyste foreldreparet fra Stange. - Straffen for grov omsorgsunndragelse har en strafferamme på seks års fengsel, så dette er et meget alvorlig lovbrudd Uncategorized advokat barnebortføring,advokat barneloven,advokat barnerett,advokat barnevern,advokat foreldrekonflikt,advokat kidnapping,advokat samvær,alvorlig omsorgssvikt,barnebortføring,hjemmel for å hindre barnet å dra hjem,kidnapping,stoppe bosted,stoppe samvær,straffbart å holde barnet tilbake,straffbart å stoppe barnet fra å. Dømt til to års fengsel for barnebortføring . SOLA: Den tiltalte 43-åringen, som er nigeriansk statsborger, mener at det er hans onkel - familiens overhode - som bestemmer om barnet skal returneres til sin mor i Norge eller ikke

Barnebortføring? Barnefordeling - Codex Advoka

 1. Barnebortføring er straffbart. Barnebortføring er straffbart etter norsk rett. Den som gjør seg skyldig i en barnebortføring kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år, mens for de grovere tilfellene kan straffen være fengsel inntil 6 år. Dersom du har spørsmål om barnebortføring, må du gjerne kontakte våre erfarne advokater
 2. barnebortføring. Mor og barn ble også etterlyst både i Norge og internasjonalt. For å kunne straffe slike tilfeller tilstrekkelig hardt, foreslår departementet en egen bestemmelse om grov omsorgsunndragelse, der den øvre strafferammen settes til fengsel inntil seks år
 3. Frifinnelse i straffesak gir deg i utgangspunktet krav på erstatning fra staten. Ved frifinnelse kan det kreves erstatning for både faktiske økonomiske tap, og oppreisningserstatning for ikke-økonomiske tap i forbindelse med straffeforfølgelsen
 4. Barnebortføring vil si at et barn ulovlig tas ut av landet, i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder. Gjelder også ulovlig tilbakeholdelse etter et opphold i utlandet. Barnebortføring rammes av straffelovens paragraf 216, men er ikke straffbart for bostedsforelder (den barnet bor hos fast)

Du kan bortføre egne barn uten å bli straffe

BARNEBORTFØRING: Til tross for en skjerpelse i straffeloven i 2012, har det kun vært 32 barnebortføringssaker oppe til retten i Norge fra 2012 til 2016, viser tall P4 Nyhetene har fått fra Domstoladministrasjonen. Foto: Shutterstock. Nyheter. Svært få straffes for barnebortføring Straffen ble satt til fengsel i 3 år og 3 måneder, hovedsakelig på grunn av lang saksbehandlingstid. Lagmannsretten la ved straffutmålingen også noe vekt på gjerningsmannens alder på gjerningstidspunktet, 18 1/2 år. Barnebortføring, utenlandsk rettsavgjørels LES OGSÅ: Skjerpet straffen for barnebortføring. Statssekretæren oppfordrer både foreldre og polititjenestemenn til å se nærmere på Justisdepartementets nettsider om barnebortføring Regjeringen skjerper straffen for barnebortføring. Posted on December 9, 2011 by Child Recovery Services by ABP World Group Det er særlig problemer med barnebortføring til andre land som gjør samvær med begge foreldrene vanskelig som er bakgrunnen for lovendringen

Lov om endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven

Straff anvendt mot barn, foreldre og hjelpere ved flukt fra barnevernet . Samlemapper: Henninen-saken Det er sjokkerende og avslørende at en mor kan bli fengslet og tiltalt for å hjelpe barnet sitt bort fra en barnevernsinstitusjon, en institusjon barnet selv har forlatt Dette er barnebortføring: • 13. juli skrev vi at Justisdepartementet vil straffe barnebortførere hardere • 13. juli avslørte vi at foreldre blir nektet å anmelde barnebortføringe Straff fordrer at den umyndige er unndratt Essensen i forslaget til endring er at internasjonal barnebortføring vil bli gjort straffbar også der den bortførende forelderen har barnet fast. Eks-kona til norsk diplomat dømt for å ha bortført sønnen til Nicaragua 15 måneders fengsel for barnebortføring Dommerne festet ikke lit til tiltalte Paula Matanovich' (51) forklaring 19. januar 2015 kl. 13:44 Fengsel for barnebortføring. Ei kvinne i Lister er dømt til fengsel i sju måneder for å ha ført bort sitt eget barn. Barnet som er to år, skulle ha blitt hentet av.

Ved å rope barnebortføring og at det er urimelig å straffe foreldre ved å ta fra dem barn blir det enkelt. Barnevernet er ikke politi som skal gi foreldre straff for sine feil, men å sikre at barn ikke blir utsatt for omsorgssvikt i en så stor grad at det kan skade deres helse og utvikling Barnebortføring kan straffes med inntil seks års fengsel July 5, 2016. Kilde: h-a.no - Christian E. Bergheim. - Straffen for grov omsorgsunndragelse har en strafferamme på seks års fengsel, så dette er et meget alvorlig lovbrudd

Endelig er barnebortføring straffbart for all

Mor slapp straff etter å ha rømt frå barnevernet

 1. Bistandsadvokat sammenligner barnebortføring med drap . STAVANGER: 43-åringen som er tiltalt for å ha bortført sitt eget barn, risikerer to års fengsel om han blir funnet skyldig i Stavanger tingrett. I tillegg kan han bli dømt til å betale 475.000 kroner i oppreisningserstatning
 2. dreårige datter til Skottland og derved unndratt henne fra far. Partene hadde i rettsforlik seks måneder før bortføringen avtalt at de skulle ha delt foreldreansvar og delt omsorg for barnet
 3. klients tap av hennes eldste sønn. Etter endt soning vil tiltalte måtte forlate Norge, uten at gutten bringes tilbake. Gutten er henvist til en usikker fremtid i Nigeria, et land som titusenvis av mennesker forlater hvert år på grunn av dårlige framtidsutsikter, korrupsjon og svært ugunstige levevilkår
 4. Barnefordeling Barnevern Barnebortføring Bistandsadvokat Erstatning personskade Oppsigelse i arbeidsforhold Klage på vedtak om ytelser fra NAV Skifte etter samlivsbrudd Utlendingsrett Vold i nære relasjoner. Straff. Bortføring fra Norge til konvensjonsland. Bortføring fra Norge til ikke-konvensjonsland

Kvinnen som er siktet for barnebortføring til Malaysia blir ikke stilt for retten. Statsadvokaten mener det er det er til barnas beste at moren slipper straff for å ha tatt med seg barna utenlands i nesten to år. tirsdag 03.04 2018 At angrep på religion eller livssyn innlemmes i den nye rasismeparagrafen, betyr i praksis følgende: En kan straffes for å komme med følgende ytring: Jeg er imot din religionsforståelse fordi du mener din religion pålegger deg å omskjære din 8 år gamle datter mot hennes vilje Vi hjelper ved barnebortføring til eller fra Norge. Trykk Kontakt oss-knappen hvis du frykter at dine barn kan bli bortført. Vi hjelper hurtig og effektivt ved barnebortføring fra eller til Norge

Vil ha strengere straffer for barnebortføring

Andre Lover & Regler Barn som er ulovlig bortført,barn ulovlig tas ut av landet,barnebortføring,barnebortføring og tilbakeholdelse,barnebortføringsloven,bortføring av barn,Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction,Rundskriv G-136/91 om barnebortføring Legg igjen èn kommentar ;- Når en dom er rettskraftig skal den i iverksettes «straks», men erfaringsmessig tar dette noe lengere tid. Det er påtalemyndigheten som iverksetter straffen og kriminalomsorgen som innkaller til soning. Det skal ikke fastsette en soningsdato som er lenger frem i tid enn 60 dager fra kriminalomsorgen mottok saken fra påtalemyndigheten STOCKHOLM TINGSRÄTT (VG Nett) Nordmannen som er tiltalt for å ha bortført sin egen sønn (2) til Japan i fjor mener han ikke har gjort noe galt og erkjenner ikke straffskyld. Onsdag startet. Kvinnen ble anmeldt av barnevernet for barnebortføring og siktet for grov omsorgsunndragelse. 2. februar 2018 kom de to mindreårige barna og moren tilbake til Norge, etter nesten to års opphold i Malaysia. Barna ble tatt hånd om av barnevernet og er fortsatt under barnevernets omsorg. Kjernen i saken er en langvarig foreldrekonflikt Det er en stor belastning å være mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak. Matrix advokater tilbyr rådgivning og juridisk bistand gjennom hele prosessen - fra sakens start til den er ferdig behandlet i siste instans i domstolen

Gjennomføring av straff med fotlenke i ditt eget hjem er et godt alternativ til sonin anmelde barnebortføring Maktesløshet og strategi når politiet ikke gjør jobben sin i saker etter straffeloven § 261. 20/12/2016 Advokat Christian Wulff Hansen. Som jeg har skrevet om før så er det politiets oppgave å avbryte et straffbart forhold som de vet pågår og etterforske et straffbart forhold som er anmeldt

Tror fersk dom kan avskrekke barnebortføring - NRK Norge

 1. Barnebortføring. Barnebortforing. Haagkonvensjonen om barnebortføring. Europarådkonvensjonen. Når foreligger en ulovlig barnebortføring? Foreldreansvar. Utenlandsreiser med foreldre. Straff. Bortføring fra Norge til konvensjonsland. Bortføring fra Norge til ikke-konvensjonsland. Bortføring til Norge fra konvensjonsland
 2. Pro Risk AS har 30 års erfaring med internasjonal barnebortføring. Vi vet hvordan vi kan hjelpe foreldre med bortførte barn med å få barna trygt hjem igjen. Mennesker som bortfører barn er som oftest svært selvopptatte, og tenker lite på barnets ve og vel. Det er som regel tre faktorer til at barnebortførere tar med seg barna på flukt
 3. Motiv. Vanligvis er motivet å få løsepenger eller krav oppfylt. Fra 1960-tallet har revolusjonære brukt kidnapping (herunder gisseltaking) som ledd i sin politiske virksomhet. Politikere, diplomater og andre fremstående personer har vært særlig utsatt for politisk motivert kidnapping. Økonomisk og politiske gevinster regnes som de viktigste typene motiver

- Frp straffer de lavtlønnede . Frp får slakt for forslaget om å fjerne retten til tredagers egenmelding. Nav sier nei til tiltak mot barnebortføring . Nav sier nei til forslaget om at foreldre som bortfører sine barn fra Norge skal miste all trygd, bidrag og sosialhjelp. SV vil ha nye lobbyregle Det prinsipielle utgangspunktet til departementet var at ein ikkje bør nytte straff i større utstrekning enn naudsynt. Høyringa har styrkt departementet i synet på at straffansvaret for internasjonal barnebortføring bør bli utvida til også å omfatte bortføringar sette i verk av den forelderen barnet bur fast hos

Hva er en barnebortføring? - regjeringen

Advokat Sjak R. Haaheim har erfaring fra både påtalemyndigheten og som privatpraktiserende advokat. Han har særlig kompetanse som bistandsadvokat etter familievold, seksuelle overgrep/voldetekt og i saker om barn Kjøp Strafferett fra Bokklubber Hovedtemaet i Strafferett er gjeldende alminnelig strafferett ved inngangen til det 21. århundret. Det gis en inngående redegjørelse for betingelsene for straff, strafferettslige reaksjoner og - mer kortfattet - fullbyrdelse av fengselsstraff Barnebortføring kan straffes med inntil seks års fengsel. juli 5, 2016 Redaksjonen Nyheter 0. Har du meninger? Send oss din mening. Følg oss på Facebook. - Straffen for grov omsorgsunndragelse har en strafferamme på seks års fengsel, så dette er et meget alvorlig lovbrudd 3. Barnebortføring. Å bli frarøvet sitt barn er på mange måter noe av det verste et menneske kan oppleve. De klassiske barnebortføringssakene kommer også ofte sammen med andre store belastninger som for eksempel samlivsbrudd, noe som gjør påkjenningen overveldende

Far arrestert for barnebortføring En 43 år gammel mann er pågrepet, siktet for å kidnappet sin fire år gamle datter og tatt henne med til Tyskland. Av Ole Martin Sjetne Onsdag 08.11 201 Ti personer er dømt for legemsfornærmelse og tvang etter at to barn ble hentet hjemme hos sin far i Åmli midt på natta. Blant de dømte er barnas mor Det blir også bedre vern mot hatefulle ytringer, og skjerpet straff for grov barnebortføring. Identitetstyveri, som er en økende form for kriminalitet, blir nå straffbart

Barnebortføring - Fri rettshjelp advoka

Jeg er ikke enig i dette. I saker om barnebortføring vil foreldre normalt være i en vanskelig situasjon.» Alvorlig sak. Anken forkastes av Høyesterett. Dermed blir dommen fra lagmannsretten på 120 dagers fengsel stående. Dette er i alle fall ikke en for streng straff, mener Høyesterett, som anser at 6 måneders fengsel ville vært riktig Fikk vedtatt nye tiltak. Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann, Knut Storberget, er ikke fornøyd med Regjeringens innsats for å hindre barnebortføring

Mor dømt til fengsel for barnebortføring - Roganyt

Et nytt rundskriv om barnebortføring trer i kraft samme dato. Regjeringen håper lovendringene skal bidra til å redusere skadevirkningene av en bortføring og føre til raskere behandling av sakene. Domfelte skal sone straffen umiddelbart etter rettskraftig dom I denne oppsummeringsartikkelen gis en oversikt over utvalgte dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg, fra både Storkammer og kammer. Sakene gjelder EMK artikkel 8 om retten til privat- og familieliv, og de er avsagt i perioden 15. februar 2015 til 10. mars 2016. Denne oversikten er en årviss gjennomgang av EMDs praksis som gjelder avgjørelser som faller inn under. Regjeringa.no skal gje befolkninga innsikt i arbeidet til regjeringa og departementa, og skape engasjement i demokratiske prosessar Haagkonvensjonen om Barnebortføring av 1980 Vårt utsagn er at Haagkonvensjonen er for mangelfull til å være et effektivt verktøy for å få bortførte barn returnert til hjemlandet. Den er rett og slett for full av unntaksbestemmelser Finn ressurser om vold og overgrep i nære relasjoner, vold og overgrep mot barn og unge, tvangsekteskap og æresrelatert vol

Ny straffelov - reglene om foreldelse - Lovdat

Om endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring) I I lov 8. juli 1988 nr. 72 om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn gjøres følgende endringe En typisk barnebortføring er når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder.Et barn kan også bli ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet, for eksempel et ferieopphold eller samvær.Flytting innenfor landegrensene omfattes ikke.Når barnevernet har overtatt omsorgen for et barn, vil det være en ulovlig. Barnebortføring er straffbart i Danmark, jf. dansk straffelov § 215. Det følger av denne bestemmelsen at «eftergift» kan skje i spørsmål om påtale eller straff, dersom den som mistenkes for overtredelsen eller gjerningsmannen frivillig har tilbakelevert barnet,. Barnebortføring. Bakgrunnen for siktelsen mot lagdommeren, var at Sølberg, barnefaren og hans samboer ble anmeldt av barnemoren i den aktuelle saken

I 2012 ble straffene for barnebortføring skjerpet. og en eventuell strafforfølgning med tanke på tiltale og straff for bortføreren. Det er iverksatt flere tiltak for å øke politi- og påtalemyndighetens kompetanse i barnebortføringssaker En barnebortføring er når et barn ulovlig tas ut av landet, er straffen for grov omsorgsunndragelse skjerpet til seks års fengsel. Justis- og beredskapsdepartementet sier til Foreldre & Barn at det prioriterer arbeidet med barnebortføringssakene høyt Regjeringen innrømmer at det kan virke inkonsekvent at barnebortføring ikke straffes En typisk barnebortføring er når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder. Et barn kan også bli ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet (f eks et ferieopphold eller samvær) Frihetsberøvelse er å frata noen deres frihet.Frihetsberøvelse regnes som en forbrytelse med mindre det foreligger lovhjemmel.I det siste tilfellet er frihetsberøvelse å regne som straff (frihetsstraff) som sones i fengsel, eller som varetekt.Ulovlig frihetsberøvelse kan ta form av kidnapping (barnebortføring)

Forsiden

Frykman Kramer Advokatfirma Internasjonal barnebortføring

Oppreisning Oppreisning er en erstatningspost som er ment å kompensere for den tort og svie som krenkelsen har påført skadelidte. Oppreisningserstatning er meget praktisk i alle tilfeller der noen er utsatt for en straffbar handling, ettersom vilkårene for oppreisning som regel er oppfylt i disse tilfellene. Vilkårene for å få oppreisning er nesten helt like uavhengig av om ma Advokatfirmaet Staff tilbyr hjelp og rådgivning når du trenger en dyktig advokat med riktig innstilling og gode kunnskaper Tilsvarende gjelder ved en ilagt særreaksjon som følge av et straffbart forhold som nevnt, - når utlendingen for mindre enn ett år siden her i riket har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff i mer enn ett år, - når utlendingen har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for brudd på straffeloven §§ 228 første ledd, 237. Strengere straffer og stans i ytelser. Justisdepartementet tror stans av ytelser og barnebidrag kan bidra til færre barnebortføringer fra Norge. Departementet ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men sier at det er et internasjonalt mål å hindre barnebortføring og påskynde tilbakeføring av disse barna Barnebortføring er et økende problem og kommer til å bli et stort problem, og vil bli en kjempeutfordring. Det skyldes at det norske samfunnet har blitt mer internasjonalt. Det er flere ekteskap mellom etniske nordmenn og borgere fra andre land, og når du da opplever samlivsbrudd eller skilsmisse, er det naturlig at de konfliktene som vi er kjent med i Norge, også vil krysse landegrensene.

 • Gårdskart på internett skog og landskap.
 • Land area by country.
 • Loriot sketche.
 • Rune drest longboard.
 • Polyamory married & dating.
 • Advokathjelpen gratis.
 • Fisker i sør norge.
 • Hollandsnieuwe iphone 6 plus.
 • Tilhenger med skap.
 • Camping nær moskenes.
 • Lagebezeichnungen gehirn.
 • During i hodet.
 • Diskotheken gelsenkirchen.
 • Blåhval baby.
 • Mietkauf wohnung villach.
 • Parship korting.
 • Linerle tegning.
 • Frühstück rostock innenstadt.
 • Word 2016 das bild kann nicht angezeigt werden.
 • Haus mieten freising provisionsfrei.
 • Sprüche schilder selber machen.
 • Freud psykoanalyse.
 • Controversies betekenis.
 • Sykle før frokost.
 • Silbervergiftung symptome.
 • Nabbi pattern.
 • Skf lager montering.
 • Soverom inspirasjon 2018.
 • Sherlock producers.
 • Forsterker høyttalere.
 • Sats masthugget.
 • Dc movies chronological order.
 • Holdbarhet røkelaks fryser.
 • Weihnachtsmarkt wolfenbüttel plan.
 • Udo lindenberg bekannteste lieder.
 • Deaktivere pin kode sim kort telia.
 • Lükaz lünen vofi fotos.
 • Eksamensoppgaver løm.
 • Lg vaskemaskin app.
 • Punsjboller av kakerester.
 • Conjugate irregular verbs.