Home

Ppt henvisning stavanger

Henvisningsskjema PPT 0-6 år.docx. Pedagogisk plan barnehage.docx. Melding om nye behov til PPT barnehage.docx. Henvisningsskjema PPT skole.docx. Pedagogisk rapport og momentliste (1).dotx. Melding om nye behov til PPT skole revidert.docx. Avslutning av spesialundervisning.doc. Henvisning til PPT voksne 2.do PPT tilbyr henviste elever samtaler om ulike utfordringer. Dersom du har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, har vært i utlandet, er hjemmeisolert eller er i hjemmekarantene, skal du ikke møte opp til avtale hos PPT. Vi ber deg i stedet for ta kontakt med PPT på telefon 51 92 17 00, ev Kontakt PPT. Rogaland fylkeskommune har en Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som dekker videregående opplæring i hele fylket. Vi har to kontorer - hovedkontoret i Stavanger og et avdelingskontor i Haugesund Grunn til henvisning til PPT kan være mange og sammensatte: Mistanke om forsinket utvikling Språk- og kommunikasjonsvansker Lærevansker Fagvansker Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker Atferdsvansker Sosiale og emosjonelle vansker Funksjonshemming Slik søker du Henvisningsskjema (word) Henvisningsskjema (pdf) PPT - ansatte PPT - ansatte Ansatte ved PPT-kontoret Dette elementet er ikke.

PPT vil innhente pedagogisk rapport fra barnehage eller skole. Henvisningsskjema PPT. Fullmakt . Har dere felles foreldreansvar, må du laste opp et fullmaktsskjema som er signert av den andre foresatte (den som ikke fyller ut skjema). Husk å ha denne klart før du fyller ut henvisningsskjemaet Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne med særlige behov gjennom utdanningsløpet. og utarbeiding av sakkyndig vurdering etter henvisning; Tjenesten er rettet mot innbyggerne i Hustadvika og Gjemnes Karmøy kommune. Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik. Telefon: 52 85 75 00 · Servicetorg: 52 85 75 1 Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark

PPT-henvisningsskjemaer Stavanger kommun

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder, elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område Skjema - Henvisning til PPT 0-6 år . Skjema - Henvisning til PPT 6-16 år. Skjema - Egenhenvisning til PPT (barn/voksne) For barnehager og skoler . PPT kan gi råd og veiledning til barnehager og skoler om barn som ikke er henvist til oss, etter at foresatte har samtykket til det. Barnehager kan også ta kontakt med PPT sitt barnehageteam. Henvisning til PPT. Når skolen skal henvise en eleven vil vi først drøfte dette i ressursteam på den enkelte skole, hvor skolen og PP-tjenesten samarbeider. Før skolen henviser en elev til PP-tjenesten skal det være gjort et forarbeid ved skolen, som kartlegging og utprøving av tiltak • Henvisning til PPT sendes til den enheten som faglig og geografisk har ansvaret. • Alle skal få skriftlig tilbakemelding innen 3 uker etter at PPT har mottatt henvisning. • Dersom PPT avviser en henvisning på grunnlag av at henvisningsgrunnen ligger utenfor PPT ansvarsområde, skal det ikke fattes enkeltvedtak

PP-tjenesten (PPT) - Rogaland fylkeskommun

PPT har også laget en læringsmiljøveiledning for barnehage og skole. Søknadsskjema utsatt/fremskutt skolestart. Søknad om utsatt/fremskutt skolestart. Lenker. Les mer om PPT på Utdanningsdirektoratets sider. KONTAKT PP-TJENESTEN Telefon: 476 24 619 Send sikker digital post til PP-tjenesten PPT Vest-Lofoten er en del av Familieenheten i Vestvågøy kommune og holder til i 3.etasje på Origobygget på Leknes. Tjenesten har 6 saksbehandlere og leder er Siri Wangsvik . Henvisning - nye skjemaer pr. august 2017. Førskolebarn Hvis barnehagen mener at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, tar de bekymringen opp med foreldrene HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT - BARNEHAGE . Søknaden behandles konfidensielt. Når du har fylt ut skjema skal det sendes i lukket konvolutt til: PPT Tysvær, postboks 94, 5575 Aksdal ☐ NY HENVINSING ☐ RE-HENVISNING / GJENTATT HENVISNING . Opplysninger om henviser Henvisende instans: Kontaktperson: Telefon nr.: e-post adresse

Kontakt PPT - Rogaland fylkeskommun

 1. Henvise til PPT. Foreldre, barnehager og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning. Hvem kan henvise
 2. PP-tjenesten (PPT) står for Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en PP-tjeneste (PPT). Noen kommuner har PPT sammen med flere kommuner. PP-tjenesten skal for eksempel gi individrettet støtte. Det gjør de ved å sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gi skoler råd og veiledning om tilrettelegging for barn.
 3. Du kan kontakte barnehagen, skolen eller det pedagogisk psykologiske senteret (PPS) i byområdet ditt for å få hjelp med å fylle ut skjemaet der du ber om hjelp av PPT. Dette skjemaet heter henvisning. Barnehage eller skole utarbeider en pedagogisk rapport som følger henvisningen. Når PPT utreder saken når de har mottatt henvisningen
 4. Det skal foreligge et samtykke fra foreldrene/eleven før kommunen/fylkeskommunen sender en henvisning for sakkyndig vurdering. PP-tjenesten kan samarbeide tverrfaglig på lokalt nivå, for eksempel med helsetjenesten eller barneverntjenesten, og på statlig nivå med for eksempel Statped eller psykiatriske tjenester
 5. Kort fortalt PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. Gir hjelp til voksne som ønsker utredning. Tilbyr opplæring, råd og veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og skoler. Vi har taushetsplikt Hvem kan få hjelp av oss? Henvisninger til PPT skjer i samråd med foreldre og sendes fra skole, barnehage, helsestasjon og andre instanser
 6. Henvisning fra lege. BUP samarbeider blant annet med fastleger, helsestasjon, barnevernstjenesten, psykisk helsetjeneste i kommunen og PPT. som alle er lokalisert i Stavanger. Individuell plan . Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til individuell plan (IP)
 7. Skjema for henvisning til PPT i Stavanger kommune Last ned skjema for henvisning til ppt i stavanger kommune fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder

PPT - gjesdal_kommun

Vi er en interkommunal pedagogisk- psykologisk tjeneste (PP-tjeneste) for kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. PP-tjenesten arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilby Free Templates. Convert Doc Henvisning til PP-tjenesten - Systemarbeid (pdf, 0.1Mb) Skjemaet benyttes av skole og barnehage for å be om kompetanseheving med hjelp fra PPT ; Henvisningskjema for barnehage og skole - Individ Benyttes av ansatte hos PPT for å kartlegge behov hos en enkelt person

Før henvisning kan sendes til PPT skal kontaktlærer drøfte behovet med foresatte, spesialpedagogisk team og enhetsleder. Skolen skal forsøke å tilpasse undervisningen for at eleven skal få tilfredsstillende utbytte. Dersom skolen har behov for bistand, sendes det inn henvisningsskjema til PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Om PPT, hvem kan få hjelp, henvisning, kontaktinformasjon. Logoped for barn og unge . Hjelp med språk- og kommunikasjonsvansker, kartlegging, oppfølging og veiledning. Synspedagog for barn og unge . Synstap og synsvansker, forebygging, tilrettelegging, veiledning, opplæring og trening Ved henvisning til PPT bestiller barnehagen en sakkyndig vurdering. PPT utarbeider en sakkyndig vurdering som beskriver barnets behov, og tilrår spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skal kommunen gjøre vedtak om at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp i barnehagen PPT i Elverum er en interkommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste som betjener kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot. I tillegg betjenes videregående skoler som har adresse i disse kommunene. PPT består av 10 fagpersoner, spesialpedagoger og pedagogisk-psykologiske rådgivere

PPT - Sola kommun

 1. HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Henvisning for sakkyndig vurdering og viderehenvisning (Fyll ut del 1) Vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder - jf. § 19 a og § 19 c PPT annen kommun
 2. Ved henvisning fra skule eller barnehage skal elevens/barnets utbytte av det ordinære tilbudet vurderes. I forbindelse med dette skal ulike tiltak være forsøkt og vurdert i samarbeid med PPT. Det utarbeides en pedagogisk rapport hvor tiltak og effekt av tiltak beskrives i tillegg til andre viktige forhold
 3. I denne fasen får eleven ordinær opplæring, og ikke spesialundervisning. Fasen kjennetegnes ved at noen på skolen eller foreldrene/eleven stiller spørsmål ved om eleven får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Årsaken til bekymringen kan være at eleven strever faglig eller sosialt
 4. PPT - Pedagogisk Psykologisk tjeneste for Ytre Namdal. PPT for Ytre Namdal er en interkommunal tjeneste for kommunene Nærøysund, Leka og Trøndelag fylkeskommune (YNVS og Val videregående skole). Kontoret er lokalisert til Kolvereid geografisk midt i regionen. PPT har høsten 2020 flyttet inn i FriskHuset (det tidligere DPS-bygget
 5. Skjema for henvisning for kontakt med PPT for elever i grunnskolen - kun Østfold; Her henvender du deg. Du kan ta kontakt med lærer eller rådgiver på skolen din, som hjelper deg med å kontakte oss. Du og dine foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT. Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke fra/tillatelse fra foresatte
 6. Pedagogisk psykologisk tjeneste er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov. Pedagogisk psykologisk tjeneste omtales også som PP-tjenesten eller PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - Hustadvika kommun

 1. PPT samarbeider med skoler, barnehager, og andre kommunale tjenester som fysioterapi, ergoterapi, rehabiliteringstjeneste og omsorgstjeneste. Henvisning til statlige kompetansesentre (STATPED) skjer via PP-tjenesten. PPT. Skjema for henvisning. Henvisningsskjema, PPT, grunnskoleelev (PDF, 173 kB
 2. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov
 3. Henvisningsskjema ppt stavanger Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) Stavanger kommun . For å hindre spredning av koronaviruset har Stavanger PPT stengt for fysisk kontakt med samarbeidspartnere. Vi er tilgjengelige på telefon, mail og via Skype/Teams-møter. Resepsjonen er bare delvis betjent
 4. Vi kan også vurdere videre henvisning til ulike statlige kompetansesentra. Systemarbeid. Elever over 15 år, foresatte og voksne kan også selv ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for tjenesten. Barnehager/skoler kan ikke henvise til PP-tjenesten uten samtykke fra foresatte
 5. PPT - og Logopedtjenesten. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og logopedtjenesten er interkommunale tjenester som yter tjenester til: Tynset kommune, Tolga kommune, Alvdal kommune, Folldal kommune, Os kommune, Rendalen kommune og Hedmark fylkeskommune

Karmøy pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) - Karmøy kommun

Spesialundervisning og PPT Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Kontaktinformasjon. Søk spesialskole eller spesialgruppe Søknadsskjema, søknadsfrist. Jobb i Oslo kommune. Ledige stillinger. Lønn og arbeidsforhold. Kontakt Oslo kommune. Oslo kommunes. HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Kartlegging Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes Besøksadresse: Haakon 7's gate 6, 4306 Sandnes Telefon: 51 33 51 20 Faks: 51 33 51 21 ppt-kontoret@sandnes.kommune.n

PPT - pedagogisk-psykologisk tjeneste - Færder kommun

Skjema - henvisning til PPT og logoped. For barnehager og skoler. PPT kan gi råd og veiledning til barnehager og skoler om barn som ikke er henvist til oss, etter at foresatte har samtykket til det. Barnehager kan også ta kontakt med PPT sitt barnehageteam, hvis foresatte har samtykket til det Henvisning til PPT Litt informasjon om henvisning til PPT. Når personalet i barnehagen eller skolen opplever bekymring for et barn eller en elevs utvikling, vil dette være grunnlag for å se nærmere på bakenforliggende årsaker. Den aktuelle bekymring skal da, uten unntak,. PPT kan før henvisning bidra med veiledning før henvisning Det legges i dette samarbeide med skole og barnehage vekt på at barnet får hjelp inne det ordinære inkluderende læringsmiljøet. PPT er opptatt at i individutredning har et fokus på hele systemet som barnet er i. Det kan være aktuelt å utrede f. eks: språk- og talevanske

Henvisning. Dersom bistand fra PPT er ønskelig, må barnet/ungdommen henvises. Foresatte kan henvise selv, men som oftest mottar tjenesten henvisninger fra skoler og barnehager i samarbeid med foresatte. Foresatte må alltid samtykke til henvisning. Elever over 15 år kan henvise seg selv Her finner du henvisningsskjema: Henvisning til PP-tjenesten (word-skjema) Henvisning til PP-tjenesten (pdf-skjema) Henvisning systemsak (word-skjema) Henvisning sysemsak (pdf- skjem

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - Agder fylkeskommun

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) - VESTBY KOMMUN

Sandnes kommune - Støttetjenester til barnehager og skole

PPT stiller krav til kartlegging fra barnehage/skole før en eventuell henvisning, jfr. Pedagogisk Rapport og System for Kartlegging. Alle barnehager/skoler skal drøfte eventuell sak med PPT før henvisning Besøksadresse: Damsgårdsveien 165 Vis større kart. E-post: ina.eriksen. bergen.kommune.no. bergen.kommune.no Telefon: 53035000 - fra kl. 08:00 til kl. 15:30. Fra 1. juli 2015 har psykologer hatt anledning til å henvise pasienter til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Her finner du informasjon om hvordan henvise og hvilke prioriteringer som gjelder for vurdering av henvisningen AUSTEVOLL KOMMUNE Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø. Send e-post. Organisasjonsnummer NO 941 139 787. EHFNO (elektronisk handelsnr) 941 139 787. Kommunenummer frå 2020: 462

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - Hammerfest kommun

PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste - Namsos kommun

HENVISNING TIL PPT KONFIDENSIELT Lister PPT Postboks 100, 4552 Farsund Tlf. 38 38 20 00 J.nr: Rutine ved henvisning til PPT: Henvisningsskjema er ferdig utfylt til første samtale av skole/barnehage. Skolen/barnehagen kaller inn til oppstartsamtale (og skriver referat fra denne samtalen) mellom skolen/barnehagen, foresatte og PPT (PPT har eget samtaleskjema som benyttes) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Hver kommune er pålagt å ha pedagogisk-psykologisk tjeneste, dette er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven § 19 Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte: mistanke om forsinket utviklin Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT). PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon ppt@skien.kommune.no Post: Pb. 158, 3701 Skien Besøk: Kongengsgate 31 Senter for Oppvekst 5. etasje i Kverndalen HENVISNINGSSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For systemarbeid i barnehage Unntatt offentlighet Jfr. Off.l §13 Saksnr: Fylles ut av PPT Mottatt: Vennligst fyll ut skjemaet på PC, flytt deg fra felt til felt ved hjelp av tab

Henvisning til PPT - Agder fylkeskommun

v/ PPT Postboks 250, Borgheim 3163 Nøtterøy. Merk at det ikke er mulig å lagre et påbegynt skjema for å fylle ut senere. * Betyr obligatorisk for utfylling. Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. Oppgaver. PPTs oppgaver er blant annet å hjelpe foreldre, barnehage og skole i arbeidet med å tilrettelegge opplæringen for barn, ungdom eller voksne med spesielle behov

PPT kan gje råd og rettleiing til barnehagar og skuler om barn som ikkje er tilvist til oss, etter at føresette har samtykt til det. Barnehager kan også ta kontakt med PPT sitt barnehageteam, hvis føresette har samtykt til det. Skulane kan venda seg direkte til kontaktperson sin i PPT. Informasjon om spesialundervisning på fleire språ Utarbeide sakkyndig vurdering: PPT utarbeider sakkyndig vurdering blant annet av behov for spesialundervisning, utvidet tid og behov for tilrettelegging i bedrift. Dette krever en formell henvisning med ditt samtykke. Slik tar du kontakt med PPT

Video: PPT - Nord-Aurdal kommun

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT i Værnesregionen er tjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal, i tillegg til Aglo, Meråker og Ole Vig videregående skoler. Våre rådgivere er utdannet innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, rådgivning og logopedi Vi som jobber i PPT er mye ute på skoler og barnehager, og kan derfor være vanskelige å treffe på telefon. Det går imidlertid an å legge igjen beskjed på mobiltelefon eller ved å ringe servicekontoret. Henvisningsskjema til PPT finner du under snarveier og søknadsskjema. Henvisning til PPT for voksne. Her finner du skjema: Lede PPT er kommunens sakkyndige organ i spørsmål om spesialpedagogisk hjelp i hjem, barnehage og skole. Henvisningsskjema enkeltsak (PDF, 610 kB) gir individrettet støtte i form av drøftingsmøter før en eventuell henvisning, og utarbeiding av sakkyndig vurdering etter henvisning * se modell for samarbeid med barnehage (PDF, 264 kB). Stavanger innfører et beredskapsteam for mobbing «Kristian» fikk ikke plass ved egen avdeling for spesialtilpasset opplæring: - Jeg er veldig redd for at han skal bli psykisk belastet, sier more

 • Rösti recept.
 • Rabattkode den lille gartner.
 • Wolfcraft borejigg.
 • Tsv mannheim hockey live ticker.
 • Garderobe designklassiker.
 • Frühlingsfest lüdinghausen 2018.
 • Avisbud vestfold.
 • Paal andre grinderud kreft.
 • Ddr spielzeug.
 • Sephiroth wikipedia.
 • Hvor lang tid tar det før munnsår forsvinner.
 • Objektkobling.
 • Ambrosia bildergalerie.
 • Regnbue symbol.
 • Vinsjan på kaia tekst.
 • Pelle politibil skuespillere.
 • Roser stell.
 • Olavsdagene 2017 sarpsborg.
 • Bovine spongiform encephalopathy.
 • Bilderrahmen 100x70.
 • Landkreis rosenheim gemeinden.
 • The legend of zelda twilight princess characters.
 • Flammepunkt fareklasse a.
 • Restylane vital before and after.
 • Samsung galaxy tab a 10.1 32gb.
 • Divertikler.
 • Oralcon større bryster.
 • Wanddekoration selber machen anleitung.
 • Fitnessstudio mainz weisenau.
 • Heart of trondheim.
 • Hvorfor er jeg ikke kilen.
 • Star wars rogue one tarkin scenes.
 • Bobby axelrod.
 • Nidaros domkirke.
 • Gumbalimba park.
 • Solresor från luleå.
 • Hva er peptider.
 • Byglandsfjord.
 • Boeing 737 max 200.
 • Goldener schnitt gesicht online berechnen.
 • Hund vondt i munnen.