Home

Energikilder eksempler

Energikilder er Jordens forråd av energi som kan utnyttes direkte eller omdannet (foredlet) til menneskenes aktivitet. Fra naturens hånd forekommer energikildene som primærenergi, og det er vanlig å inndele forekomstene i fornybare og ikke-fornybare energikilder: Ikke-fornybare energikilder er hovedsakelig olje, naturgass og kull. Disse energikildene er dannet i jorden av forråtnede. Energikilder kan deles inn i følgende grupper etter sine egenskaper: Primære, som finnes i naturen; noen eksempler er vind, vann, sol, ved, kull, olje og kjernekraft. Sekundære, som hentes fra primære energikilder, som for eksempel elektrisitet og gass skapt ved industrielle prosesser Fornybare energikilder er en betegnelse på energikilder som har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uuttømmelige. Et kjennetegn for denne type naturressurser er at de uansett inngår i Jordens eget energikretsløp, enten de blir utvunnet til nyttige formål eller ikke

For eksempel har fossile brennstoffer vært rimelig å utvinne og en gjennomgående høyere energitetthet enn for eksempel trevirke og torv, og disse brennstoffene dominerer derfor energimarkedet i dag. Mange fornybare energikilder har en spesielt lav energitetthet og er derfor vanskelig å utnytte Eksempel: Mennesker kan bli underernærte selv om matinntaket ser normalt ut. Spiseplanen for en kvinne som hadde kreft og ikke orket å spise store porsjoner, viste at hun spiste regelmessige og varierte måltider. Da det ble regnet ut hvor høyt energiinntaket hennes var, fant man at hun fikk i seg 950 kalorier, mens hun skulle hatt det dobbelte

Noen energikilder er miljøvennlige og har minimalt med utslipp av giftige stoffer. Andre er svært skadelige for miljøet vårt, fordi de slipper ut store mengder med forurensende stoffer, eller har forurensende avfallsprodukter. Eksempel på slike gasser er nitrogendioksid og svoveldioksid De aller fleste energikilder stammer enten direkte eller indirekte fra sola. Solenergi er en blanding av lys- og varmeenergi som vi kan utnytte på ulike måter, for eksempel har frukt, grønnsaker og fisk fra gammelt av blitt tørket i sola Ikke-fornybare energikilder er energikilder som er lagret i naturen og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, ikke fornyes og dermed må betraktes som en ressurs som kan gå tom. De viktigste ikke-fornybare energikildene er olje, naturgass og kull. Disse energikildene er dannet i jorden av forråtnede rester av planter og dyr og kalles derfor også for fossil energi

Et eksempel er hydrogengasssom reagerer med oksygengass i en spontan prosess: 2H 2 (g) + O 2 (g) → 2H 2 O(l) ΔH = −571,6 kJ/mol ved 25 ºC. I denne reaksjonen brytes bindingene mellom H-atomene og O-atomene, og det krever energi. Det dannes deretter sterkere bindinger mellom H-atomene og O-atomene i vannmolekylene, og da frigjøres energi Alfred Getz' vei 3 Gløshaugen, Sentralbygg 1, 9. etasje.. Fornybare energikilder. Med fornybare energikilder, mener vi energikilder, som aldri tar slutt, men som går i et vedvarende kretsløp. Som f.eks. vannenergi, bølgeenergi , vindenergi, tidevannsenergi, jordenergi, bioenergi og ikke minst solenergi. Alle disse energikildene har en konkret fordel, og det er at de aldri tar slutt Energikilder og energikjeder. Rapport fra diverse energiforsøk. Sjanger Rapport Språkform Bokmål Lastet opp 23.04.2004 Tema Naturfagsrapporter. Forsøk utført av: Henrik B, Erik R, Sebastian S og Amund M . Forsøk utført: 20.01.04 . Hensikten med. Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala.Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft.Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all.

Ikke-fornybare energikilder. Vi kaller dem ikke-fornybare fordi det har tatt naturen millioner av år å lage dem. De ligger lagret i jorda. Så når vi har brukt opp dem, sier det seg selv at det vil ta alt for lang tid å lage nye. Noen av dem kan vi riktignok lage selv, ved hjelp av kjemiske prosesser. Men vi vil aldri klare å lage nok Biobrensel kan brukes på samme måte som fossile energikilder til strømproduksjon. Kraftverk og varmeverk kan for eksempel benytte seg av torv, flis, brikett, pellets, biodiesel, bioolje eller bioetanol. Biobrensel anses som et mer miljøvennlig alternativ til fossilt brensel, ettersom det er en fornybar energikilde Ikke-fornybar energi er energi som baserer seg på ressurser som ikke kan fornyes og som en dag vil ta slutt. Slike ressurser kalles også lagerressurser.Eksempler på ikke-fornybar energiressurser er fossile energikilder (kull, olje, naturgass) og kjerneenergi (uran, thorium).. Motstykket til ikke-fornybar energi er fornybar energi.. I 2005 var 43% av Norges totale sluttforbruk av energi ikke.

Det finnes altså mange energikilder som kan brukes til oppvarming, men ikke alle er like enkle å varme hus med. Energikildene deles Derfor kan ikke-fornybare energikilder bli tomme. Olje og kull er eksempler på ikke-fornybare energikilder som kan gå tomme. Les mer om: Fornybare energikilder. Ikke-fornybare energikilder. Energifakta En energibærer er en mekanisme eller stoff som kan holde på energi for så å benytte seg av den på et annet sted og til senere tid. Det kan benyttes til å drive en maskin eller kjøretøy. En energibærer kan være en springfjær, elektrisk batteri, kondensator, trykkluft, oppdemmet vann, hydrogen, petroleum, kull, treverk og naturgass Eksempler på fornybare energikilder er vannkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft. Mesteparten av fornybar energi har sin opprinnelse i solenergi (unntakene er geotermisk energi og tidevannsenergi)

Ukonvensjonelle fossile energikilder. Oljesand er en blanding av sand eller leire og bitumen. Oljesand har tidligere ikke vært drivverdig som energikilde, men høyere energipriser har gjort oljesand økonomisk drivverdig. Oljeskifer er en sedimentær bergart som det er mulig å utvinne hydrokarboner fra Andre energikilder. Vannkraft. Vindkraft. Solenergi. Geoenergi. Atomkraft. Fossil energi. Bildebase. Energivettregler. Om ENERGI. Butikken. Fossil energi. Fossil energi er energi vi tar ut fra fossile energikilder. De deles opp i kull, olje og naturgass og er alle rester av planter og dyr som levde for millioner av år siden En energiovergang finner sted når energi går over fra en energiform til en annen. Ifølge termodynamikkens 1. lov (energiprinsippet) kan høyverdig energi verken forsvinne eller oppstå, men kun gå over i andre, mer lavverdige former.Energi i et system kan omformes slik at den forekommer som en annen energitype. Energi i ulike tilstander kan brukes til å gjøre forskjellige former for. Eksempler på biomateriale kan være: tang, mais, ved og avføring fra dyr. All biomasse har sin opprinnelse fra fotosyntesen. Det betyr at bioenergi, som så mange andre fornybare energikilder, egentlig bare er lagret solenergi

energikilder - Store norske leksiko

I Norge, og mange andre land i verden, er det vanlig å bruke biomasse i form av ved til oppvarming. I land der elektrisitet og fossile energikilder er lite tilgjengelige, er ved eller tørket avføring fra husdyr ofte eneste alternativ for oppvarming av mat. Eksempler på ubehandlet biomasse er ved, flis, husdyrgjødsel og torv Bioenergi angår mange typer energi, men en grov inndeling gjøres gjerne mellom tradisjonell og moderne bioenergi.. Les mer: Energikilder i strømproduksjon Tradisjonell bioenergi (konvensjonell bioenergi) omfatter biomasse slik man har brukt den i tusenvis av år, for eksempel ved å brenne ved til varme og matlaging. Før vannkraft og fossile brensler tok over var dette den viktigste. Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold; Energien fra sollyset er opphavet til nesten alle andre energikilder vi har her på jorda, både fornybare og ikke-fornybare. Fotosyntesen, en av naturens viktigste kjemiske prosesser, ville ikke fungert uten sollys

Verden er fortsatt sterkt avhengig av fossil energi. Olje og kull er de dominerende energikildene, med gass på tredjeplass. Grafen over, laget av forskningsprosjektet Global Carbon Budget, viser utviklingen i totalt globalt energiforbruk (primærenergi) fra 1965 til 2018 10 alternative energikilder. Noen eksempler på bioenergi er forbrenning av landbruksavlinger og avfallsstoffer for å produsere biodrivstoff og husdyrgjødsel eller menneskelig kloakk for.

Eksempel på beregning av E%: 80 gram fett bidrar med ca 3 000 kJ (80g x 37kJ/g = 2 960 kJ). Hos en person med et totalt daglig energiinntak på 10 000 kJ bidrar et slikt fettinntak med 30 E% (3 000 kJ/10 000 kJ) x 100 = 30 %. Matvaretabellen. Du kan sjekke energiinnholdet i ulike varer i Matvaretabelle Viser noe kunnskap om bruk av energikilder før og nå. Gir noen eksempler på miljøkonsekvenser. Kan til en viss grad trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster. Viser kunnskaper om energi, energikilder og miljø. Bruker en del faglige begreper. Gjør greie for bruk av noen energikilder før og nå Dette er eksempler på hvordan energi for fremtiden vil se ut, og det dukker stadig opp nye, innovative metoder for å få best mulig utbytte av den grønne energien. Forskningen er livsviktig Hadde det ikke vært for at forskere startet forskningsprosjekter og studier for å kartlegge hva fossile brennstoffer faktisk gjør med kloden, kunne forutsetningene for fremtiden vært en helt annen. Norsk Fjernvarme samler hvert år inn statistiske data fra norske fjernvarmeselskaper, som også sender detaljerte data til SSBs fjernvarmestatistikk.Hvis man slår sammen energikildene til alle Norges fjernvarmeselskaper, får man en nasjonal energimiks, som viser størrelsesforholdet mellom ulike energikilder i norske fjernvarmeanlegg Fornybare energikilder. Fornybare ressurser er måter å utvinne energi på, som skjer med hjelp av ressurser som mennesket hele tiden kan finne mer av. Det handler for eksempel om vindkraft, solenergi, vannkraft og energi fra tre og planter

Bioenergi er energi som kommer direkte eller indirekte fra forskjellige typer biologisk materiale. Kort forklart er det bioenergi i alt som kan råtne. Vi har utnyttet energien fra biomasse i tusenvis av år. Biomasse dannes ved at planter og trær utnytter energien fra sollyset gjennom fotosyntese ved å produsere.. Energi er en dyrebar ressurs, og det er miljøet som betaler prisen. All energiproduksjon har i større eller mindre grad konsekvenser for miljøet. De energikildene vi bruker desidert mest av er også de desidert farligste, og er i ferd med å endre klimaet på kloden. Men fremtiden er både fornybar og energieffektiv

Energikilde - Wikipedi

 1. Mer informasjon om næringsstoffer: Helsedirektoratet - Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet fra 2013 angir anbefalt daglig inntak av en rekke næringsstoffer. Anbefalingene kan ses i sammenheng med Helsedirektoratet - Rapport: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer og Nøkkelråd for et sunt kosthold som gir råd om valg av matvarer som kan.
 2. Fossile energikilder som kull, olje og gass dekker mer enn 75 prosent av dagens energibehov, mens sol og vind som vokser raskest dekker rundt 2 prosent. Eksempler er innfasing av lav- og nullutslipjøretøy og energiproduksjon og -bruksstyring av sluttbrukere
 3. Energikilder brukes om tilgjengelig energi som mennesker kan nyttegjøre seg av og omforme til nyttig energi. Eksempler på dette er sollys, olje, gass, geotermisk energi osv. Energibære
 4. Andre energikilder. Tekst av Fra lavenergiprogrammet 12. feb. 2019. Eksempler på dette er kompaktaggregater, mikrovind-turbiner, ko-generering og gråvannsvarmepumper. Kompaktaggregater. Kompaktaggregater kombinerer ventilasjon og produksjon av varmt vann i én løsning
 5. g, for eksempel bruker store deler av Europa gass. Det brukes til drivstoff i transport - biler, båter og fly. I industrien brukes fossil energi for eksempel i smelteverk og sementproduksjon
 6. Det finnes en lang rekke energikilder som er tilgjengelige for menneskelige aktiviteter, hvorav noen få er ikke-fornybare (hovedsakelig fossile brensler), men mange av disse er fornybare (for eksempel vind, sol, vannkraft, biodrivstoff). Ren energi har kommet til fordel på grunn av bekymring for karbondioksid

Elevene skal kunne forklare hva en energikilde er og kunne gi noen eksempler på energikilder. Eleven skal kunne forklare hva energi og energikilde er. Gjennomføring og metodikk Det kan vurderes hvor mye av innledning som gjøres før kulebane-aktiviteten, eller etter Energikilder: Eksempel på energikilder er solenergi, vindkraft, havenergi, luft/jord/grunn (benyttes bla til varmepumper), vannkraft, olje, gass, kull, atomenergi. Du finner mye info om disse temaene her For mer om fysikken rundt bølger og bølgekraft, samt eksempler finner du her (NTNU Havromsteknologi) under bok/læringsmateriell, kapittel 13. Bølgekraft er fremdeles nokså nytt når det kommer til forsknings- og teknologistadiet, til tross for at det kan spores tilbake til 1799, da det første patentet ble tatt

Video: fornybare energikilder - Store norske leksiko

energiressurs - Store norske leksiko

Helsearbeiderfag Vg2 - Energi og energibehov - NDL

konstruer ditt eget kjøretøy (pdf) - teachers4energy eu

Eksempler på ikke-fornybar energi? Dette er altså kilder som som tømmes får man bruker ressursene, og det kan ofte ta flere milioner år å skape nye ressurser. Eksempler på ikke-fornybare energikilder, såkalte fossile energikilder er Med fornybare energikilder mener vi energikilder som i all overskuelig framtid er tilgjengelige for å høste energi fra. Dette påvirkes ikke av om vi henter energi fra denne kilden eller ikke. Eksempler på fornybare energikilder er sollys, vind, regn (i vannkraftverk), geotermisk varme, tidevann og biomasse Direkte solenergi er særlig godt egnet i land som har mange soltimer, for eksempel Spania og Frankrike Utfordringene med solenergi? Solinnstrålingen er ikke stabil, den varierer gjennom døgnet og gjennom årstidene. Det krever at vi må lagre energien og det er forholdsvis kostbart. Elektrisitet produsert av solenergi er fortsatt gangske. Vedvarende energi (eller alternativ energi) er energi som kommer fra vedvarende kilder, altså kilder som inden for et menneskes levetid er uudtømmelige, såsom sollys, vind, nedbør, tidevand, bølger og jordvarme, det sidste også kaldet geotermisk energi. Vedvarende energi anvendes især på fire områder: elproduktion, fjernvarme, transport og energiforsyning i afsides egne, hvor der ikke. Ikke-fornybare og fornybare energikilder. Drøfteoppgave i naturfag om energikilder. Bokmål. Illegal stat. Stilen handler om Midtøsten-konflikten mellom jøder Presenter noen trekk ved Sigbjørn Obstfelders diktning. Bruk eksempler fra de vedlagte tekstene «I en eventuel digtsamling», «Orkan», «Jeg ser», «Byen», «Jeg'et.

Jordas Energikilder - Daria

 1. For eksempel kan kinetisk energi i havet i form av bølger og havstrømmer drive turbiner, Alternative energikilder, Sally Morgan, Flachs forlag, 2005, side 53-54. Fornybar energi 2007, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, side 114-117, 124, 127. Nyttige lenker
 2. I alt 20 prosent av energibruken i EU skal være fornybar i 2020. EU har satt individuelle mål for hvor stor andelen skal være i hvert enkelt av de 28 medlemslandene. Direktivet gjelder også for EØS og dermed for Norge, som har fått et mål på hele 67,5 prosent. Norge hadde allerede en høy fornybarandel på 64,5 prosent i 2012, på grunn av mye energi fra vannkraft
 3. Ikke fornybare energikilder er fossile brensler (kull, olje og naturgass), samt uran som brukes i kjernekraftverk. Fossile energikilder er ikke fornybare, ettersom det tar millioner av år å danne ny olje, kull og gass. I naturen. Norge har siden 1970-tallet også hatt svært rik tilgang på olje og etterhvert gass. Mesteparten går til eksport
 4. st for at vi skal kunne stoppe klimaendringene innen 2030, er det svært viktig at all energien vi bruker kommer fra fornybare energikilder som for eksempel vannkraft, vindkraft, bølgekraft eller.
Sparer kroner med halm og gass - SvineportalenHva lærte jeg i fjor i 8

Eksempler på bruk av energikilden i setninger. Vi fant 3 eksempler på bruk av ordet energikilden i setninger på bokmål.Eksemplene er hentet fra blant annet bøker, blogger og kjente tidsskrifter. Det ser for øvrig ut til at dette ordet har flere former, så kanskje også vil prøve å søke etter energikilde, energikildene, energikilder Fornybare energikilder • Vannkraft • Bioenergi • Solenergi • Vindenergi • Bølgeenergi • Jordvarme • Hydrogen • Tidevann Fornybare energikilder inngår i jordas naturlige kretsløp. Det tar kort tid å gjendanne disse ressursene i forhold til å danne olje, gass og kull. Vi kan utnytte energien uten at selve kilden blir brukt opp Når man snakker med eleverne om energi er det sådanne eksempler man skal forsøge at inddrage i undervisningen. Man skal forklare dem at energikilder kan afgive og modtage energi samt at forklare hvad der er tegn på energioverførsel. Energikilder Med fornybare energikilder, mener vi energikilder som aldri tar slutt. Eksempler på dette er energi fra vannfall, bølger, vind, tidevann, jordvarme, biomasse og ikke minst direkte fra sola. Tinfos. Vannkraft var alfa omega for utbyggelsen av kraftverkene Tinfos 1 på Notodden

Slik kan du forenkle varmeanlegget i nye bygg - ITBaktuelt

Frokost bidrar til en god start på dagen, og som består av sunne energikilder for eksempel egg, smør, ost, kjøttpålegg, grovbrød og havregryn. Lunsjmåltidet er barna med og tilbereder etter barnehagens satsningsområde En opprinnelsesgaranti er et bevis på at en viss mengde strøm er produsert fra fornybare energikilder, for eksempel at strømmen er produsert i et vann- eller v i ndkraftverk. Ordningen har bakgrunn i EUs fornybardirektiv, som har som hensikt å fremme bruken av fornybare energikilder Eksempler på resultat: «Det var mer utslipp av CO 2 fra strømproduksjon i 2016 enn i 1990», eller «utslippene fra CO 2-strømproduksjon steg raskere fra 2009-2012 enn fra 2013-2016» Eksempler på hypoteser til videre utforsking: «Vi bruker mer fossile brensler til strømproduksjon enn vi gjorde i 1990», eller «CO 2-utslippene fra strømproduksjon har flatet ut fordi vi får mer energi. Strøm produseres av mange ulike energikilder rundt om i verden: Vann og vind er eksempler på fornybare energikilder, mens kull og gass er fossile og ikke-fornybare kilder. Norge har en stor produksjon av fornybar energi fra vannkraft Eksempler. Demme opp. Samsvarer . alle nøyaktig enhver . ord . Barrierer for å implementere fornybar energikilder er «først og fremst sosiale og politiske, ikke teknologiske eller økonomiske». WikiMatrix WikiMatrix . Pilotprogrammer som «EWEBs customer opt in Green Power.

Energibruk før og nå - Kunnskapsfil

 1. Hydrogen, karbon, oksygen og uran er eksempler på ulike atomtyper (grunnstoff). Det som skiller hydrogenatomet, karbonatomet, oksygenatomet og uranatomet fra hverandre, er at de innholder ulikt antall protoner. I tillegg har de heller ikke samme antall elektroner og nøytroner. Noen atomer som for eksempel uran er radioaktive
 2. Fornybare energikilder er energikilder som kan brukes om igjen og som ikke blir brukt opp. De har heller ikke noen skadelige utslipp. Eksempler på fornybare energikilder er: Hydrogen kommer først og fremst til å bli brukt i småelektronikk som mobil, lommelykter osv. Det snakkes mye om at hydrogen skal bli brukt i transportsektoren, som drivstoff
 3. Med fornybare energikilder, mener vi energikilder som aldri tar slutt, men som går i et varende kretsløp. De er altså fornybare, de kan fornyes hele tiden.. Noen eksempler på fornybare energikilder er: Vannenergi, vindenergi, bølgekraft, bioenergi og solenergi. Alle disse energiene har en viktig felles fordel
 4. Eksempler på fornybare energikilder. Solenergi, saltkraft, bioenergi, vindenergi, bølgeenergi og vannkraft. Hva menes med ikke-fornybare energikilder? Ikke fornybare energikilder som ikke kan brukes om igjen, eller som tar veldig lang tid til å danne. Eksempler på energikilde

ikke-fornybare energikilder - Store norske leksiko

 1. Alle levende celler og organismer er avhengig av tilført energi for å kunne vokse og utføre arbeid. Mennesket tilføres energi fra næringsstoffene i mat og drikke. I cellene brytes de organiske stoffene ned til karbondioksid og vann samtidig som energien frigjøres. Nedbrytningen kalles gjerne forbrenning, og det må være oksygen til stede
 2. Alternative energikilder. Begrepet alternative energikilder er ofte brukt i ulike sammenhenger - men hva mener vi egentlig med begrepet? Selve ordet alternative antyder vel at de energikildene vi bruker, ikke fyller krava eller ønska som vi setter til framtidas energikilder. Krava eller ønska kan gå på at de kildene vi bruker i dag ikke vil gi nok energi i framtida, eller at de økonomiske.
 3. Sekundære energikilder som elektrisitet, er skapt ved å omforme energi fra primærkilder i en ny form. Ikke-fornybare primærkilder . Selv om ikke-fornybare energikilder er de mest brukte energikilder, har Earth bare en begrenset tilførsel av dem. Eksempler på ikke-fornybare energikilder omfatter kull, olje og naturgass
 4. Hva er naturgass? For flere hundre millioner år siden ble rester etter døde planter og dyr fra urtiden utsatt for et enormt trykk uten lufttilførsel og omdannet til kull, olje og gass. Kull, olje og gass er derfor via fotosyntese omdannet solenergi, men regnes som ikke-fornybart siden omdannelsen tar flere [

Start studying Fornybare og ikke-fornybare energikilder. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Framtidens energikilder Batteriet har snart gått ut på dato. Men hva kommer i steden? Forskere utvikler alternative energikilder. vil vi kunne komme fram til meget interessante løsninger,for eksempel i form av kondensatorer som lagre for elektrisk energi, såkalte superkondensatorer,. Slik tenker man seg flytende naturgass levert til Statoils kjempeanlegg som er under bygging på Melkøya utenfor Hammerfest. Ill.: Statoil.De fire artikkelforfatterne jobber på Statoils. Sitat: Eksempler på ikke-fornybar energiressurser er fossile energikilder (kull, olje, naturgass) og kjerneenergi (uran, thorium). Kilde:Wikipedi

energibærer - Store norske leksiko

Ikke-fornybare energikilder, olje, naturgass og kull. Fornybare energikilder -eksempler og animasjoner: tidevann, vannkraft, jordvarme, solenergi eller solcellepaneler, vindkraft, biomasse. Eksperimenter: sammenlign fornybare energikilder med ikke fornybare og se hvordan værforholdene kan påvirke elektrisitetsmengde Olje og gass er svært anvendelige energikilder, og kan brukes til mange ulike formål. Mens olje tidligere ble brukt i strømproduksjon, går nå mesteparten av oljen vi produserer til drivstoff. I dag står olje for 94 % av energiforbruket innenfor transportsektoren, noe som bidrar til at olje står for en god del av verdens energiforbruk

Energikilder UngEnerg

Eksempel 1. Når bussen bremser og farten blir mindre, opplever vi at vi presses framover. Det er fordi kreftene fra setet og gulvet skyver oss bakover. Eksempel 2. Når bussen svinger mot venstre, opplever vi at vi presses mot høyre. Det er fordi kreftene fra setet, gulvet, og veggene i bussen skyver oss mot venstre Eksempler på fornybare energikilder er solenergi, vann- og vindkraft. Ordningen med elsertifikater fører til at produsenter som investerer i fornybar energi får inntekter fra salg av elsertifikater. Hensikten med ordningen er å gjøre det mer lønnsomt for dem som produserer strøm å investere i fornybar produksjon EKSEMPLER. olje og vannkraft er våre viktigste energikilder. fornybare og ikke-fornybare energikilder. SITATER. utrede i hvilken grad de ulike energikilder som benyttes i industrien kan erstattes med hverandre (Aftenposten 1983/408/31/6) kull skulle bli energi-kilden for den nye maskinaldere Fornybare energikilder dobler strømproduksjonen. I solcellene trengs det for eksempel kobber for å lede strømmen, og i vindmøllene går det med mye jern. Vindkraftanlegg trenger 6 til 14 ganger mer jern enn det som trengs i kraftproduksjon med fossilt brensel

Fornybare og ikke-fornybare energikilder - Daria

Strøm fra fornybare energikilder som vann, vind og sol har økt sin andel av strømproduksjonen fra 17 prosent i 2000 til 25 prosent i 2018. Selv om det er bygd ut mye strøm fra fornybar energi de siste årene, har det også vært en kraftig økning i strømproduksjonen fra fossile energikilder for å dekke veksten i verdens strømforbruk Med fall i oljeprisen og teknologiutvikling innenfor fornybar energiproduksjon, fremstår satsing på grønne energikilder mer og mer lukrativt. I 2016 spådde for eksempel Bloomberg at vind- og solenergi vil bli den billigste måten å produsere strøm på i flere land innen 2020 Fremtidens energikilder Klassetrinn 8.-10. klasse Fag Naturfag Læringsfokus Teknologi og produksjon Tema Energikilder Emne Lys Elektrisitet Fornybar energi Fossilt brensel Type Tekst I både Norden og Europa, og for den saks skyld i hele verden, har energiforbruket til alt fra belysning, transport, matlaging og produksjon av varer økt med eksplosiv fart de siste hundre årene Energikilder for Kids Kjærligheten er ikke det som gjør at verden går 'round --- energi er. Uten energikilder, vil vi være i stand til å gjøre mange av de vanlige aktivitetene som vi tar for gitt. Det er viktig for barna å realisere energikilder som finnes der ute, samt

Kull, olje og gass er eksempler på ikke-fornybare energikilder. Energi som alltid vil være der og som ikke kan brukes opp, kalles fornybare energikilder. Sol, vind og vann er eksempler på fornybare energikilder. For å få nok energi i framtida, må vi utnytte de fornybare energikildene KOMMENTAR: Energikilders material- og arealbruk - Kjernekraft er overlegen andre energikilder når det gjelder areal- og materialbehov. Areal- og materialforbruk er sentrale parametere som vi må forholde oss til når verden skal redusere sin avhengighet av fossilt, mener TU-bidragsyter Jonny Hesthammer

EWS GmbH & Co

Energikilder og energikjeder - Daria

7.1) Hva menes med at noen energikilder ikke er fornybare? Det som menes med at noen energikilder ikke er fornybare er at de ikke kan brukes om igjen. Du kan si at energien er oppbrukt. Eksempler på ikke fornybar energi kan være olje, gass og kull. 7.2) Hva menes med at noen energikilder er fornybare Skal fremtidens energikilder være fornybare eller ikke-fornybare? Det har tatt jordkloden millioner av år å bygge opp de lagrene av olje, kull og gass Den kanskje største fordelen med hydrogen er at den kan lagres og benyttes når det for eksempel er ustabile strømforsyninger fra andre fornybare energikilder Forskjellen på fornybare og ikke-fornybare energikilder. Forskjellen på fornybare og ikke fornybar energi ligger i navnet. Eksempler på fornybare ressurser er for eksempel vannkraft, vindkraft eller solenergi. Fellesnevner for disse er at dette er energiressurser som ikke vil gå tom innenfor overskuelig fremtid for menneskeheten Eksempler på energibærere som produseres ved hjelp av energikilder er hydrogengass, bensin, diesel, andre oljeprodukter, elektrisitet, fjernvarme. Naturgass og olje kan være både en energikilde og en energibærer, avhengig av om de brukes der de finnes (energikilde) eller må transporteres (energibærer) Eksempler på energikilder er solenergi, vindenergi eller vindkraft, biomasse, naturgass. En energibærer er produsert av en energikilde. Energibærere bærer eller transporterer energien dit den kan utnyttes. Eksempler på energibærere som produseres ved hjelp av energikilder er hydrogengass, bensin,.

Fornybar energi - Wikipedi

observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p Et godt eksempel er bensin. Bensin inneholder mye kjemisk energi, Alle disse energibærerene kan produseres fra nær sagt alle energikilder, inkludert fornybare kilder, og de kan alle utnyttes effektivt hos sluttbruker. Elektrisitet stammer i Norge i dag fra vannkraft som ikke slipper ut forurensende utslipp Statkraft utvikler og drifter anlegg for fornybar kraft, kjøper og selger kraft og investerer 100 prosent av vår videre vekst i fornybar energi

Ikke-fornybare energikilder - Regnmakern

- Etterspørselen etter fornybare energikilder har vokst enormt de siste årene, sier Motyka. Motyka mener at mye av grunnen for økningen er at regjeringer, lokalsamfunn, fremvoksende markeder og bedrifter i større grad forstår at fornybar energi er bærekraftig og rimelig, og vil da ha fornybar energi inkludert i nåværende og fremtidige anskaffelsesplaner Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala.Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft.Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all

Energikilder i strømproduksjon Strøm

For eksempel utga de i 2018 en spesialrapport om oppvarming på 1,5°C. Rapporten var bestilt av verdens land på klimatoppmøtet i Paris i 2015, COP21. Slik energisystemet nå er innrettet, er verden avhengig av fossile energikilder når vi skal produsere strøm, varme opp og kjøle ned bygg, transportere varer og mennesker,. Eksempler på areal som ofte ikke tas med i oppvarmet bruksareal, er garasje og utvendig bod. Oppvarmet areal er gjerne begrenset til areal innenfor isolerte yttervegger. Til § 14-2 første og annet ledd: Dere viser til energikrav for småhus, men hva regnes som et småhus Hvordan man kan generere elektrisitet ved bruk av fornybare energikilder som vind, vann, sol og biomasse. Fremtidens nye bærekraftige energiløsninger. Overvåking av jorden for å kartlegge hvor mye is som smelter, hvordan havstrømmer endrer seg og kartlegging av hav- og landområder forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjo

Elevene skal kunne beskrive hvordan råolje og naturgass er blitt dannet, og gi eksempler på hvor forekomster av disse råstoffene finnes. Elevene skal kunne argumentere for fordeler og ulemper ved bruk av både fornybare energikilder og fossilt brensel. Gjennomføring og metodikk Undervisningsforløpet i Newton -rommet er et rollespill Andre mulige energikilder er tidevand, varme fra jordens indre og atomenergi. Hvad er vedvarende energi? Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har denne definition på deres hjemmeside (se kilder): Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi, geotermi og andre teknologier, der adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet at være.

Invester for en bedre fremtid - formue

De vigtigste energikilder er de fossile brændstoffer kul, olie og gas. De kaldes fossile energikilder, fordi de alle er skabt på baggrund af millioner år gammelt biologisk materiale, som er blevet presset sammen i undergrunden og nu bliver 'hevet op' fra undergrunden (fossil = opgravet) og benyttet som energikilder Eksempler. Demme opp. Samsvarer . alle nøyaktig enhver . ord . Men kan menneskene noen gang håpe på å danne en verdensregjering som vil være i stand til å gjøre slike ting som å regulere den økonomiske vekst, utvikle energikilder som ikke forurenser,. Dette er en utvikling vi bør ønske velkommen også i Norge. Solenergi har flere fordeler som tilsier at energiformen bør spille en vesentlig større rolle for å dekke energibehovet i den norske bygningssektoren, for eksempel: Det er en klimavennlig form for energiproduksjon som ikke medfører naturinngrep Vi kan bruke forskjellige energikilder, som for eksempel bioenergi eller spillvarme fra avfall og industri. I Bergen bruker vi spillvarmen fra BIRs avfallsanlegg. Det varme vannet distribueres til kundene gjennom isolerte rør i bakken. Vel fremme hos kundene overføres varmen fra vannet til kundenes egne varmeanlegg gjennom en varmeveksler Eksempel oppgavetype 2: Emne: Energikilder i et hus: Problemformulering. Tenk deg at familien din skal bygge hus. Dere er opptatt av å finne miljøvennlige løsninger, så her gjelder det å tenke igjennom hvordan energiforbruket kan bli så lavt som mulig og å planlegge hvilke energikilder dere skal bruke i huset

 • Vondt i nakken dårlig syn.
 • Kristiansand utesteder 18 år.
 • Baileyskake oppskrift.
 • Dual sourcing vorteile.
 • Stellenangebote freiburg badische zeitung.
 • Merkevareledelse definisjon.
 • Barbour sale outlet.
 • Amo kultur und kongreßhaus.
 • Selge delebil.
 • Burger king sørlandsparken meny.
 • Odla zucchini på balkongen.
 • Miami to bahamas ferry.
 • Armensk avstamning.
 • Gaffelbånd engelsk.
 • Coco chanel familie.
 • Inkagames juegos flash chavo torta jamon.
 • Orkanen irma.
 • Persian new year 1396.
 • Protuberantia occipitalis externa.
 • The legend of zelda twilight princess characters.
 • Skjermkort engelsk.
 • Lag din egen melodi gratis.
 • Miss peregrine's home for peculiar children book series.
 • Yoghurt mot diare.
 • Fitness konkurranse sko.
 • Pauschalversteuerung geschenke an dritte.
 • Runde zeiten yoga.
 • French national tv.
 • Lundby dukkehus med lys.
 • Golf hybrid 2018.
 • Docrates helsingfors.
 • Lnb kjell.
 • Gemälde auf echtheit prüfen lassen.
 • Skriva krya på dig kort.
 • Tschernobyl unfall.
 • Difi markedsdialog.
 • Smart casual damen kaufen.
 • Bryllupssanger til festen.
 • Oslo beijing direkte.
 • Haflinger mankehøyde.
 • Flytte til sverige uten jobb.