Home

Sfs 2213

File:1930년대 ~ 1960년대 서울소방 역사 사진 SFS 9512

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i hovedavtalen del A § 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder, med mindre noe annet er regulert i denne avtale. 2. Avtalens omfang, ikrafttreden og varighe Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet - SFS 2213 - videreføres for perioden 1.1. 2020 -31.12. 2021. Særavtalen SFS 2213 gjeldende fra 01.01.2020 til 31.12.2021 Se de siste tilbudene fra KS. Del Arbeidstidsavtalen SFS 2213 (pdf) Grunnlaget er at lærerens totale årsverk er 1687,5 timer. Arbeidsårets lengde fastsettes etter lokale forhandlinger med utgangspunkt i elevenes skoleår, som er 38 uker pluss seks planleggingsdager. Det betyr at lærere har et komprimert skoleår med 42 timers arbeidsuker [Juni 2020] Vi driver med drøftinger på neste års lokale arbeidstidsavtale (SFS 2213, red. anm.).Det er en del vi er uenige om. Etter siste medbestemmelsesmøte sa tillitsvalgte for den største organisasjonen at om organisasjonene ikke ble enige seg imellom, så var det som den største organisasjonen mente som ville bli gjeldende

SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring. Generelt. Avtalen er hjemlet i HA del A § 4-3. Som hovedregel gjelder HTA og aktuelle, sentrale særavtaler med de unntak og tillegg som framgår av denne avtalen. Avtalen gjelder for perioden 1.8.2006 til 31.12.2009 1 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring (SFS 2213) Generelt Avtalen er hjemlet i HA del A § 4-3. Som hovedregel gjelder HTA og aktuelle, sentrale særavtaler med de unntak og tillegg so SVAR: Her må du slå opp i SFS 2213 (arbeidstidsavtalen) og se hva som står der. I punkt 5.2 (side 143 i den nyeste hovedtariffavtalen KS) står det i andre avsnitt, første setning at «oversikten skal også vise når undervisningstiden er lagt og regelmessige møter» SFS 2213 skal ha. Dersom en lærer har f.eks. 10 % redusert undervisning på grunn av tildelte funksjoner med hjemmel i SFS 2213, blir undervisningsovertid utløst ved et undervisningsomfang utover den reduserte årsrammen, altså ved undervisning ut over 90 % av årsrammen i SFS 2213 vedlegg 1 SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SFS 2208 Avtale for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) supervisjon SFS 2213 Undervisningspersonalet - for perioden 1.1.2018-31.12.201

Veilederen er utviklet sammen med KS og skal være et verktøy for å forstå hvordan den nye arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i KS-området, SFS 2213, skal praktisere. Veilederen beskriver også overgangsbestemmelser for livsfasetiltakene, samt ulike eksempler på beregning av ressurser, overtidsgodtgjøring med mer SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Varighet 1.1.2020 - 31.12.2021 Last ned (pdf) (914KB) SFS-2301 Helsetjenesten Varighet 01.01.2019 - 31.12.2020 Last ned (pdf) (192KB) Samledokument med særavtaler Last ned (pdf) (432KB) Pensjon 2018. Pensjonsavtal

SFS 2213 omhandler dessuten årsrammene for fagene, bestemmelser om skolelederes arbeidstid og minstelønn, ressurs til ledelse m.m. Her er den gjeldende arbeidstidsavtalen for pedagogisk personale (SFS 2213) SFS 2201 har bestemmelser som gjelder barnehage og SFO SFS 2213 herunder B-7/2004, pkt 5, B-12/2004, B-5/2006, B-3/2008 Hege Mygland avdelingsdirektør Inger Marie Højdahl spesialrådgiver . Title: SFS 2213 - Undervisningspersoanlet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Author: Inger Marie Højdahl Created Date: 3/22/2011 12. Fra SFS 2213, 4. Seniortiltak (Arbeidstidsavtalen): Lærere har rett til å få redusert årsrammen for undervisning med inntil 6 % og 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 57 og 60 år. Årsrammereduksjonen innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det ordinære årsverket Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen1. Arbeidstid2. Samlet ressurs til skolens ledelse. Organisering3. Forholdet til tidligere avtaler4. Minste ressursnivå5. VirkningstidVedlegg1. ArbeidstidSkoleledere, d.v.. Opplæring i ny SFS 2213 for Telemark fylkeskommune. Denne opplæringen skal være et samarbeid mellom arbeidsgiver og de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene. Vi har, i samarbeid med Utdanningsforbundet, satt av to dager til dette. Opplæringen vil være lik på begge dagene slik at dere bare trenger å delta på den ene

PPT - Særavtalar i skuleverket PowerPoint Presentation

Arbeidstidsavtalen i KS, SFS 2213, gir lærere over 57 og 60 år rett til å få redusert undervisningen med inntil henholdsvis 6 % og 12,5 %, dersom man selv ønsker det. Denne bestemmelsen innebærer ingen reduksjon i lønn, stillingsprosent eller arbeidstid SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager. Avtalen prolongeres for perioden 1.1.2020-31.12.202 SFS 2213 punkt 6 om livsfasetiltak skal praktiserast slik at den enkelte lærar sjølv opplever lette i arbeidssituasjonen. For lærarar over 60 år er det direkte nedfelt i SFS'en korleis den frigjorte tida skal kunna disponerast av læraren, sjå avsnittet ovanfor.

Arbeidstidsavtalen forlenges - K

Forhandlingene om SFS2213 er i gang. Forhandlingene skal være sluttført før 31.12.2019 og siste forhandlingsmøtet er avtalt til 9.12.2019 Forhandlingene om ny hovedtariffavtale, inkludert ny arbeidstidsavtale for skoleverket, SFS 2213, startet 3. april 2014 og ble avsluttet 30. april 2014 med brudd mellom KS og alle forhandlingssammenslutningene. Meklingen startet 5. mai 2014 og foregikk fram til 25. mai Suomen Standardisoimisliitto, SFS, was founded in 1924 as a private association. According to its statutes, the SFS acts as the central organization of the national standards writing bodies, the total number of which now stands at 9

Dette bør du vite om arbeidstidsavtalen - Norsk Lektorla

bestemmelser i SFS 2213. 4. Lokal tilpasning . For å dekke behovet for særlige tilpasninger i forhold til ulike typer opphold og tjenestebehov, kan det lages lokale tilpasningsavtaler. De lokale avtalene skal være i tråd med bestemmelsene i HTA og aml. De lokale parter finner de løsninger som er mest hensiktsmessig for det enkelte oppholdet sammensetning av sfs 2213, b rundskriv b/09 -2014 og lokale presiseringer for Åssiden vgs Vedtatt etter sluttdrøfting i IDM 21. februar 2018 SFS 2213 01.01.2018 - 31.12 201

Arbeidstidsavtalen (SFS 2213) S

SFS 2213 punkt 3 niende ledd er slik å forstå at en lærer i 100 % stilling som pålegges undervisningstimer i tillegg til de som fremgår av oppsatt arbeidsplan, skal avlønnes med timelønn for undervisning og overtidsgodtgjøring for disse timer. I henhold til punktene ovenfor foretar Østfold fylkeskommune etterbetaling fra 27. oktober 2012 Det skrives en bruddprotokoll som underskrives av partene. Se eksempel på bruddprotokoll. Den part som ønsker tvistebehandling, varsle øvrige parter om dette 2 uker etter at forhandlingene er avsluttet SFS 2213 punkt 3 niende ledd er slik å forstå at en lærer i 100 % stilling som pålegges undervisningstimer i tillegg til de som fremgår av oppsatt arbeidsplan, skal avlønnes med timelønn for undervisning og overtidsgodtgjøring for disse timer. 4

SFS 2404 Brann- og redningstjenesten KS 010719-311220 SGS 2020 Pensjonsordninger SFS 2213 Undervisningspersonale KS 010815-311217 Sluttrapport partssammensatt utvalg SFS 2404 ASA 4110 - Oljevern KS 010119-311220 OU-avtale KS 010113-311214 SFS 2301 Helsetjenesten KS 010113-311214 SGS 1701 KS Bedrift 010512-30041 SFS 2213 lokal arbeidstidsavtale 2019 Avtale om arbeidstidsordning for avdelingsledere ved turnusbaserte enhet Lokale forhandlinger 2017 kap. 4 Tekst fra protokol Forhandlinger om SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring pr. 1.1.2012 Hege Mygland Inger Marie Højdahl Kjersti Myklebust John Røyrvik Erik Løvstad Arne Olav Kristensen Berit Anne Halkjelsvik Geir Lyngstad Strøm Denne protokollen erstatter protokoll av 18.01.2012 SFS 2213 SFS 2214 Særavtale for undervisningspersonalet i kommunale og. Undervisningspersonale har en sentral særavtale (SFS 2213) som gir 12,5% redusert undervisningsplikt etter fylte 60 år, . bestemmelser i SFS 2213. 4 1 Sentral generell særavtale SGS 1010 følge av pasient/klient/bruker Bestemmelser for undervisningspersonale ved reise til/fra og

Lønnsoppgjør kommune | NITO

SFS 2213 s.4). • Arbeidstiden på skolen fordeles normalt med 29 t/u i 38 uker - dvs. 1102 t. - Rest på 3 timer benyttes til utvidelse av fellestid SFS 2213 sier at arbeidstid på skolen først og fremst skal benyttes til: • Undervisningstid • Annet elevrettet arbeid • Kollegialt samarbeid • Individuelt arbeid • Kompetanseutviklin SFS 2201: Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager SFS 2208: Avtale for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) supervisjon SFS 2213: Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplærin SFS 2213 Arbeidstid skole - Utdanningsforbunde . Dessuten har vel aldri assistenter noe utdannelse innen faget. Derfor man kalles assistent. Heller ikke i timer på skolen

Tvist vedr. tolking om overtidsbetaling i SFS 2213. Saksnummer: 28/2015. Utdanningsforbundet. Prosessfullmektig: advokat Christopher Hanstee Hovedtillitsvalgt i Akershus fylkeskommune Geir Lyngstad Strøm har kommet med synspunkter på mitt debattinnlegg SFS 2213: En sær særavtale. Meget prisverdig, for er det noe man bør ha en debatt om i Skole-Norge, så er det SFS 2213 En viktig mekanisme for styring i den moderne norske skolen, er rammene rundt lærernes arbeidstid. Selv om mesteparten av arbeidstiden er båndlagt gjennom nasjonale bestemmelser, og hovedsakelig knyttet til undervisning,.

Arbeidstidsavtalen (SFS 2213) SL - Part

 1. Innlegg om SFS2213 skrevet av Børre St. Børresen. Streiken går nå inn i sin 9.uke, derav 2 uker som har berørt elever direkte i de kommuner hvor lærere er tatt ut i streik
 2. SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring (arbeidstidsavtalen) (PDF) (utløper 31.12.2019) SFS 2301 Helsetjenesten mv. (utløper 31.12.2020) Sentrale generelle særavtaler (SGS) gjelder i utgangspunktet alle ansatte
 3. Reforhandlingen av særavtalen om arbeidstid for lærerne, SFS 2213, var gjenstand for konflikten mellom KS og Utdanningsforbundet høsten 2014. En utfordring var forholdet mellom tid til individuelle oppgaver og tid til kollektive oppgaver
 4. Flere viktige lovendringer trådte i kraft 1. januar 2020, blant annet en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten og endringer i varslingsregelverket. I tillegg trådte nye og endrede avtaler i kraft, blant annet en ny pensjonsavtale. I KF Infoserie finner du nytt og oppdatert avtale- og regelverk for kommunal sektor
 5. I vårt tariffområde fremgår det verken av lov eller tariffavtale at ledige stillinger må lyses ut eksternt. Men både i det offentlige og i offentlige eide bedrifter er ekstern utlysning likevel en klar hovedregel

Overtid for undervisningspersonale - K

Rapport fra Partssammensatt utvalg om arbeidstidsavtalen til undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring, SFS 2213, er klar. 26. august 2015 ble det nedsatt et partssammensatt utvalg i medhold av protokoll av 01.09.2014 for å følge opp felles målsettinger etter hovedtariffoppgjøret 2014 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet - SFS 2213 - forlenges uten endringer ut 2021 NITO reforhandlet 9. desember arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i KS sammen med Akademikerne. Å beholde retten til å avtale gode løsninger på den enkelte skole i lokale forhandlinger, og å ikke øke arbeidstiden på skolen, var spesielt viktig for NITO i forhandlingene Created Date: 3/20/2019 12:56:00 P

SFS 2213, slik at det ikke gis reduksjon i undervisning etter begge be stemmelsene. I dette må det også forstås slik at eventuelle avtaler etter SFS 2213 hvor den ansatte kan forlate arbeidsstedet i tidspunkt for redusert undervisning, skal kostnadsberegnes som redusert arbeidstid i lokal seni oravtale. o Kulepunkt 6 , tillegg årslønn SFS 2213, fort 5.2 Oversikt/plan Læreren skal ha en oversikt med angivelse av arbeidstiden på skolen den enkelte dag. Start- og eller sluttidspunkt for arbeidstiden kan endres med minst to ukers varsel, med mindre kortere frist er avtalt med tillitsvalgte eller med den enkelte lærer. Oversikten skal også vise når undervisningstiden er lagt o For å logge deg inn, kan du bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Les mer om de ulike måtene å logge inn.. Samtykke og tilganger. For å få tilgang til tjenestene, må du samtykke til at personopplysningene dine kan behandles av helsenorge.no. Dette gjør du bare første gang du logger deg inn cdn.innocode.digita 2.5 Arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet (SFS 2213) I denne utredningen forutsettes det at den sentrale særavtalen om arbeidstid for undervisningspersonalet ikke endres. Endring av lærernes tilstedeværelse på skolen kan nå kun endres ved partsenighet ved hver enkelt skole

SFS 2213 gir anvisning hvordan skolene, innenfor arbeidstidsavtalen, kan endre på de aktuelle læreres arbeidsplaner for å skape rom for reisen. Det er viktig at skolene følger disse to avtalene og at dette er avklart på forhånd. Gjøres ikke dette, kan det trolig kreves kompensasjon etter del 1 i SGS 1010 med rett til overtidsbetaling (5) Det er inngått ny SFS 2213 for perioden 1. august 2015-31. desember 2017. Partene er enige om at det ikke er avtalt endringer av betydning for den foreliggende tolkningstvisten. (6) SFS 2213 viser innledningsvis til at avtalen gjelder for undervisningsstillinger i grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring Hvilke krav må du følge ved utlysning av stillinger? Webcruiter rekrutteringssystem hjelper deg med ansettelser fra A til Å. Les mer her Innmeldt sak: I følge SFS 2213 skal lærerens oversikt/plan vise når undervisningen er lagt. Noen skoler legger ikke ut tidspunkt for all undervisningen hvis lærer har underpost, men pålegger lærer å ta tilfeldige vikartimer der tidspunktet ikke er avklart i planen. Vi ønsker at all undervisning skal timeplanlegges, og at alle skolene ska aktuelle bestemmelser i SFS 2213. 4. Lokal tilpasning For å dekke behovet for særlige tilpasninger i forhold til ulike typer opphold og tjenestebehov, kan det lages lokale tilpasningsavtaler. De lokale avtalene skal være i tråd med bestemmelsene i HTA og aml

ledelse er regulert i særavtalen SFS 2213 som sier at ressursen ikke kan reduseres fra tidligere år om det ikke er gjort strukturelle endringer. I Askøyskolen fordeles 32,4 leder årsverk mellom skolene. Alle skolene får en grunnressurs på 80 %, resten fordeles etter elevtall. Grunnressursen vil kunne spares ved sammenslåing av skoler Velg om funksjonen skal øke arbeidstiden læreren må være på skolen. Arbeidstiden vil evt. økes i henhold til reglene gitt i SFS 2213. Skolene vil nå få tilgang til å legge til denne funksjonen til en eller flere av skolens lærere. Ansatte som ikke underviser vil ikke trenge å få lagt til funksjoner, kun ansatte som blir timeplanlagt Lærere opplever at arbeidstiden som er fastsatt i sfs 2213 og sfs 2214 blir strukket. Ofte med begrunnelse i at skolene ikke har midler til å ta inn ekstra personale. Dette må gripes fatt i straks

Særavtaler - K

Kommunene i Nord-Norge Denne mailen må videresendes til: Rektorer i grunnskolen Rådmenn og kommunalsjefer for undervisning Kurs for skoleledere i SFS 2213 - Arbeidstidsavtalen fo SFS 2213). Valg av alternativ for skoleruter kan dermed få betydning for lærernes arbeidsår. Konsekvenser Ut fra de betraktningene som har framkommet over, legges det nå fram to alternative planer for elevenes skoleår (skoleruter). Se vedlegg 1 og 2 det lokalt fremforhandles flere planleggingsdager (jf. SFS 2213). Inneklemte dager: Flere kommuner og fagforeninger har gitt innspill på at inneklemte dager som eksempelvis 14. mai 2021 bør være elevfrie. Generelt bør det vurderes om inneklemte dager kan være elevfri. Når de

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen prolongert til 31.12.2021 Protokoll av 01.04.2005 vedrørende tillitsvalgtordningen i skoleverket Særavtalene med KS - spesielt for folkehøgskolene + Enighet om arbeidstid i skolen. SFS 2213 prolongeres Tvist vedr. fastsettelsesdom vedrørende forståelse av SFS 2201. 30.11.16. 18/2016. Norsk Arbeidsmandsforbund mot Oster Pukk og Sand AS. Tvist vedr. beregning av sykepenge- og pensjonsordning. 09.11.16. Tvist vedr. tolking om overtidsbetaling i SFS 2213. 01.11.16. 13/2016. Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet. mot 1. KS 2. Dersom det blir arbeidet ut over avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid, vil dette være såkalt merarbeid.Overtid i lovens forstand blir det først når det arbeides ut over dette

2020 TOSLO-2020-20518 I straffesak om angrep på demokratiet hadde to mediebedrifter mottatt henvendelser på epost fra noen som hadde påtatt seg ansvaret for angrepene For deg som vil vite hva som skjer på Sørlandet Привітання особового складу Державної фіскальної служби України з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України, 20.08.202

Her er veilederen til arbeidstidsavtale

Created Date: 12/10/2019 8:58:50 A Rettleiaren til SFS 2213. Referatmal ved drøfting av Skulens årsplan Avtalemal for utviding av arbeidsårets lengde jf SFS 2213 pkt. 4b. Protokollmal for Arbeidstida på skulen jf SFS 2213 pkt. 5.1. Mal Oversikt/Arbeidsplan jf SFS 2213 pkt. 5.2. Leiarportalen > ARBEIDSTID. Romsdal videregående skol Protokollmal for Arbeidstida på skulen jf SFS 2213 pkt. 5.1. Mal Oversikt/Arbeidsplan jf SFS 2213 pkt. 5.2. Leiarportalen > ARBEIDSTI

For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune - FO

• Tariffoppgjøret 2006 - særavtale SFS 2213 for undervisningsstillingene i grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring - hjemlet i HA del A § 4- SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring - 1.1.2018-31.12.2019 (pdf) SFS 2301 Helsetjenesten m.v. - 01.01.15-31.12.16 (PDF) SFS 2304 Tannlegetjenesten - 01.01.15-31.12.16 (PDF) SFS 2309 Rammeavtale om bonusordning Tannhelsetjenesten - 01.01.15-31.12.16 (PDF) SFS 2404 Brann - og redningstjeneste - 2017-201 Undervisningspersonalets arbeidstid reguleres av særavtale, SFS 2213. 5.1 Overtidsarbeid Overtidsarbeid pålegges av nærmeste overordnede innen arbeidsmiljølovens rammer og skal godtgjøres i henhold til gjeldende hovedtariffavtale. Jf. aml § 10-6 og HTA kap. 1 § 6. Ti Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale (SFS 2213) Særavtalen er utfordrende og det er krevende å få til endringer lokalt, slik skoleeier ønsker. Arbeidstidsavtalen må gi tilstrekkelig rom for å kunne utvikle skolen i henhold til de mål som er satt. Felles mål er elevens læringsutbytte både faglig og sosialt

Lønns- og arbeidsvilkår - Skolelederforbunde

SFS 2213 (merarbeid eller overtid) med utgangspunkt i kompetanse og ansiennitet (jfr beregningsformel i HTA fellesbestemmelser § 12.4) • Utbetalt timelønn inkluderer for- og etterarbeid. • For andre typer oppdrag (realkompetansevurdering, veiledning) gis betaling for tid med kandidat eller for et fastsatt antall timer pr oppdrag Rettleiaren til SFS 2213. Referatmal ved drøfting av Skulens årsplan Avtalemal for utviding av arbeidsårets lengde jf SFS 2213 pkt. 4b. Protokollmal for Arbeidstida på skulen jf SFS 2213 pkt. 5.1. Mal Oversikt/Arbeidsplan jf SFS 2213 pkt. 5.2. Leiarportalen > ARBEIDSTID grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring (SFS 2213 Arbeidstid skole) er dette 6 planleggingsdager + eventuelle dager avtalt på skolenivå (inntil 4). 5 av planleggingsdagene er plassert på vedlagte oversikt over ferie og fridager. Planleggingsdager ut over dette må plasseres av skolen selv, men antall skoledager fo Foto: Pasientreiser HF, Max Emanuelson. Søknadsmuligheter. Pasienter og ledsagere kan søke om å få dekket reiseutgiftene og se status og vedtak i egen sak på helsenorge.no eller med reiseregningsskjema på papir 2015-04-21_Avtale_SFS 2213_4b_tillitsvalde_skulens_arbeidsår.docx. Modified by Iver Kåre Mjelve on Thu 31 Mar 2016 08:17:35. Previous Next /-

Særavtaler - KSLikeins 1994 Toyota Celica Specs, Photos, ModificationBoro Workshop at Richmond | World Shibori NetworkSL-logo | SLKS - Særavtaler

SFS 2213 Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale forhandlinger iht. HTA kap 4.2.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges. Semje om prolongering av SFS 2213 Automatisk godkjenning for utdanning fra Norden, Litauen og Polen - et raskere alternativ NOKUT tilbyr automatisk godkjenning av enkelte utdanninger fra Norden, Litauen og Polen See the chemical composition and physical properties of SFS 2213 Grade CC480K, find alternative materials, and connect with suppliers (SFS 2213 pkt.6). Lærere har rett til redusert undervisning med inntil 6 prosent fra skoleårets begynnelse kalenderåret de fyller 57 år og med inntil 12,5 prosent fra 60 år. Frigjort tid disponeres til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen, dersom man ikke blir enig om noe annet

 • Brilletrend 2017 herre.
 • Finn schau kone.
 • Goldener schnitt gesicht online berechnen.
 • Fettforbrenning prosent.
 • Trådløft bivirkninger.
 • Min familieøkonomi.
 • Wohnung kaufen winterthur wülflingen.
 • Små kompakte hytter.
 • Merkevareledelse definisjon.
 • Altibox arris trådløs tvvap340xe.
 • Gibt es frohe ernte noch.
 • Alexander den stores grav.
 • Hovedtariffavtalen paragraf 3.
 • Sliten av antibiotika.
 • Hva er husstøvmidd.
 • Boruto naruto the movie imdb.
 • Mio min mio film norsk.
 • Vinterdagen 2017.
 • Samuel massie barn.
 • Onepiece marius.
 • Oktoberfest 2018 brandbu.
 • Sc bern spielplan.
 • Bigfoot spilt av.
 • Løp stavanger.
 • Fristverlängerung steuererklärung 2016 steuerberater.
 • Nøttebunn uten steking.
 • Wz4u erfahrungen.
 • Hørselvern rypejakt.
 • Fosterbarn konfirmasjon.
 • Bestmöglich kreuzworträtsel.
 • Eggstokker hormoner.
 • Katten min døde.
 • Ostern basteln holz.
 • Straßenbahn mieten linz.
 • Orion crosser.
 • Tegn på at noen bruker steroider.
 • Disruptive technologies google.
 • Atombombe erfinder einstein.
 • Tanzclub donna karin bad nauheim.
 • Media yoga.
 • Puran utilities.