Home

Difi markedsdialog

Invitasjon til markedsdialog - Selvdeklarasjon av

Både når du selv har innhentet det gjennom markedsdialog eller du har mottatt råd fra leverandører uoppfordret. Ikke bruk informasjon ukritisk, som for eksempel hvilke krav som kan eller bør stilles, hvordan (kravs-) spesifikasjonen skal utformes, hva som bør vektlegges, når en konkurranse bør lyses ut med mer Markedsdialogen skal gi deg innsikt om hva som finnes på markedet, og hva som kan utvikles. En god markedsdialog forutsetter at du kommuniserer din utfordring til markedet på en tydelig måte Difi. Lover, regelverk og rutiner. Varsling til offentlige myndigheter. Dette kurset handler om ekstern varsling til offentlige myndigheter. I kurset lærer du hva varsling av kritikkverdige forhold er, hvordan offentlige myndigheter skal håndtere ekstern varsling og hva du som ansatt må være klar over som en potensiell mottaker av varsel

Grønt nummer 800 30 300. Tjenesten er gratis fra fasttelefon i Norge. Fra utlandet: +47 24 05 56 0 Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart språk, innovasjon, tidstyver, informasjonssikkerhet og e-læring Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for styring, organisering og ledelse i staten

Regler for dialog med markedet Anskaffelser

 1. Difi tilbyr alle statlige virksomheter en intern sone på virksomhetsplattformen.difi.no. Les mer her.
 2. Deltakerne på Anskaffelseskonferansen 2019 stemte frem Elverum kommune og Betonmast Innlandet AS for prosjektet Ydalir skole som vinnere av Anskaffelsesprisen 2019
 3. DIFI må utvikle nødvendig grunnleggende infrastruktur, veiledere, maler 3 Påmeldingsskjema markedsdialog Innovasjon Norge, Difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling samarbeider med Stavanger kommune om denne prosessen I den anledning setter Difi i gang en omfattende informasjons- og kursvirksomhet rett etter påske

Formålet med sirkulære anskaffelser er å bidra til en ressurseffektiv og konkurransekraftig lavutslippsøkonomi. Dette er i tråd med stortingsmelding om avfallspolitikken og sirkulær økonomi og EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi.Videre bidrar sirkulære anskaffelser til å oppfylle FNs bærekraftmål i Agenda 2030 Difi har utviklet krav og kriterier som kan brukes av virksomheter som har mål om at en andel av avtalesortimentet skal bestå av varer med egenskapene «økologisk», Markedsdialog: Vi anbefaler at dere undersøker med markedet hvordan leverandører jobber med avskoging i sine leverandørkjeder, og hva som er realistiske tidsfrister Markedsdialog - Invitasjon og resultater. Difi, Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst RHF og Fredrikstad kommune. Øvrige samarbeidspartnere som er eller har vært involvert i prosjektet er Halogen (fase 1-2), Sykehusinnkjøp (fase 1-3),. Difi har laga ein kursmodell der oppdragsgivarar møter bransjen gjennom dialog for meir balanserte anskaffingar i offentleg sektor. Både innkjøpar og leverandør skal bli tryggare på å bruke handlingsrommet for dialog både før, under og etter konkurransen, og i tillegg auke kompetansen om anskaffingsregelverket. Kurset er gratis

Korleis er konkurransesituasjonen? Kan marknaden levere ei løysing som møter behovet vårt? Kartlegginga vil danne grunnlag for vidare planlegging Markedsdialog: Vi anbefaler at dere undersøker med markedet hvordan leverandører jobber med avskoging i sine leverandørkjeder, og hva som er realistiske tidsfrister. Særlig er dette relevant dersom du vurderer å bruke kravene i forbindelse med en måltidstjeneste Difi anbefaler at du sjekker med markedet hvor høyt krav du kan ha, Om du ikke kjenner til om markedet kan levere deg denne kompetansen, bør du sjekke dette ved markedsdialog. Er det tilstrekkelig kompetanse i markedet kan dette gjøres i tildelingskriterier eller kvalifikasjonskrav For å logge på Doffin: Tast inn brukernavn og passord (skill mellom små/store bokstaver) Klikk så på Logg inn.. Registrer leverandør; Glemt ditt passor

Markedsdialog - Invitasjon og resultater. Difi er ansvarlig for veiledning i konkurransegjennomføringen. Fase 4 - Utvikling (April 2021) Formålet med denne fasen er tett samarbeid og utvikling av konkrete løsninger/tjenester som kan kjøpes inn av offentlig part Invitasjon til markedsdialog Nyskapende pasientforløp Sykehuset Østfold har 5,4 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger som skal bidra til realisering av Pasientens helsetjeneste gjennom nyskapende metoder for innhenting, deling og bearbeiding av historisk og sanntidsinformasjon i behandlingsforløpe

Dialog med markedet i før-kommersiell anskaffelse

 1. MinID Kontaktinformasjon: E-post: brukerstotte@digdir.no (NB! Ikke send sensitive opplysninger om deg selv og din elektroniske ID på e-post). Chat: Finner du nederst på siden (08.00-15.00) Telefon: 800 30 300 Fra utlandet: +47 24 05 56 03 Åpningstider
 2. Difi vil sammen med leverandører og systemleverandører presentere bruk av ulike digitale løsninger som kommer i løpet av 2019 som vil forenkle prosessen for oppdragsgivere, NRK med stor tiltro til markedsdialog i jakten på avanserte IT-løsninger. Be the first to comment. on Heldigitale anskaffelser i 2025 - teknologien er her
 3. Ambisjonsnivå. Kravene og kriteriene er delt i ambisjonsnivåene basis, avansert og spydspiss. Ambisjonsnivå velges av oppdragsgiver. Basis skal kunne benyttes av alle oppdragsgivere, og identifiserer sentrale grep for å fremme miljø og sosiale hensyn innenfor produktkategorien.Verifisering av dokumentasjon og oppfølging skal kreve begrenset med ressurser
 4. For å registrere deg som MinID bruker kan du gå til denne nettsiden. Du må ha PIN-kode brevet for å registrere deg, du kan bestille det her.. Velg innloggingsalternativet «MinID
Offentlige bygg i krysslaminert tre i frammarsj - Vestfold

Kursoversikt Læringsplattformen - Difi

Markedsdialog . Når sykehusets behov er beskrevet, vil vi formidle dette behovet til markedet. Dialogen skal gi sykehuset kunnskap om hvilke løsninger som eventuelt finnes. Hensikten er å utfordre markedet på et tidlig tidspunkt og forberede markedet på etterspørsel og konkurranser som kommer. Prosjektets faser, tidslinje og statu Markedsdialog 1000 bygg - 10000 muligheter. Bergen kommune inviterer sammen med Innovasjon Norge, Difi og Leverandør-utviklingsprogrammet til markedsdialog om den foreløpige behovsbeskrivelsen og sammen diskutere innovasjonspotensialet. Publisert 21.02.2018

markedsdialog . Fremme utvidet levetid for produkter: • Krav til rehabilitering eller ombruk av bygg, produkter, deler i Difi på miljø til veiledning og utvikling av anskaffelsesfaglig metodikk og praksis som støtter opp om prinsippene i en sirkulær økonomi Invitasjon til markedsdialog - Selvdeklarasjon av selvbetjeningsautomater. 03. Apr 2018. (Difi) målt status for universell utforming på norske nettsider. Resultata viser at både i privat og offentleg sektor er norske verksemder for dårlege på universell utforming Markedsdialog Kontraktsvilkår (sammen med DIFI) Kvalifikasjonskrav til styringssystemer Tildelingskriterier Vurdering og tildeling Egenerklæring? Egenrapportering Dialog Revisjon leverandør/ kontor i Norge Revisjon av produsent / produksjonsland Annen håndtering? Gjennomføring Oppfølging. Økt samarbeid og standardisering, samtidig som felte Invitasjon til markedsdialog Fremtidens digitale løsninger for barnevernet Dialogkonferanse 8. februar og påfølgende 1-til-1-møter I samarbeid med: Prosjektets rammeverk er Prosjektveiviseren fra Difi. Prosjektet har gjennomført en konseptfase (2016-2017).

å forsere tiden til behov-, markedsdialog- og konkurransefasen og ønsker å inngå avtale innovasjonspartnerskap medio mars 2020. (DIFI) Kjersti Berg Ressursgruppe Technology strategi manager, Inven2 Per Michaelsen Ressursgruppe Advisor marked development Brukerveiledning. I tekstfeltet øverst på siden kan du søke på stikkord, oppdragsgiver, emne. Når du søker kan du angi ett eller flere søkeord samtidig

Difi leverandørkonferanse. I 2019 har vi fått ny Stortingsmelding som staker ut kursen for offentlige anskaffelser, der innovasjon, effektivisering og profesjonalisering er viktige tiltak og mål God kunnskap om hvordan markedet er og hva som påvirker god behovsdekning før du kunngjør konkurransen, er vesentlig for å nå formålet med anskaffelsen Ny leverandørkonferanse - Nytt sykehus. Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. august 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 2, § 5, § 7a, § 9 og § 16. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVI nr. 2 (direktiv 2014/24/EU sist endret ved forordning (EU) 2019/1828). Endringer: Endret ved forskrifter 9 des 2016 nr. 1483, 20 des 2016 nr. 1744, 20 april 2017. 1 Sykehuset Østfold inviterer til markedsdialog Sykehuset Østfold har gått sammen med Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet og inviterer privat Invitasjon til markedsdialog Fremtidens digitale løsninger for barnevernet I samarbeid med: Prosjektets rammeverk er Prosjektveiviseren fra Difi. Prosjektet er nå i den første fasen, konseptfasen, hvor hensikten er å avdekke behovene og finne ut hvordan behovene kan dekkes

MinID eid.difi.n

 1. markedsdialog kom de frem til at dette ikke var så enkelt som de trodde, blant annet som følge av personvernlovgivningen. De vurderer derfor å sette i gang et FoU-prosjekt i stedet. Direktoratet for forvaltning og IKT 4 Les mer om anskaffelsen av alarmer for demente i Bergen kommune p
 2. Invitasjon til markedsdialog fredag 13. april: Vi er i gang med å effektivisere tilsynsmetodikken på automatområdet. Målet er å få på plass et verktøy..
 3. Markedsdialog kjøp av bedriftshelsetjenester. Publisert av: Værnesregionen Innkjøp Kunngjøringstype: Veiledende. Doffin referanse: 2020-327344. Kunngjøringsdato: 2020-05-17. Kontraktstildeling: Bedriftshelsetjenester til kommunene og IKS i.

Difi publiserer veiledningsmateriell for oppdragsgivere som skal anskaffe slike løsninger på www.anskaffelser.no Disse pliktene gir økt etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen, og kan dermed bidra til å motvirke kameraderi og korrupsjon. 2 Dokumentasjonsplikten • Markedsdialog: Kontakt med potensielle leverandører • Kompetansetiltak i samarbeid med LUP og Difi • Hvis aktuelt avsluttes med søknad om hovedprosjekt/støtte til gjennomføring av før-kommersiell anskaffelse Skiss Difi skal formidletverrgående kompetanse i staten, herunder øke bruken av digitale læringsformer. Oppdrag: 1. Effektivoppstart avarbeidet med den fireårige satsingen på digitalopplæring i staten. Difiskal innen 15.02.14oversende til Kommunal-og moderniseringsdepartementet et forprosjekt med prosjektplanfor gjennomføringa Markedsdialog og konkurransegjennomføring Avtaleforvaltning og -formidling (digitalisert!) Juridisk kvalitetssikring Øvrig kompetanse i Difi Digitalisering, forvaltningsutvikling, styring og ledelse, prosesser, jus, innovasjon, MSA m.m. Kompetanse i statlig sektor (fag/behov) Kompetanse i leverandørmarkeden

Innovasjonspartnerskap om teknologisassistert opplæring i

Norwegian Digitalisation Agency - Difi

Risikoavlastning fra Innovasjon Norge for å delfinansiere en markedsdialog samt et eller flere konsortier som vinner konkurransen om å utvikle ny løsning (ramme på inntil 15 millioner totalt) Det er søkervirksomheten som mottar tilskuddet og forvalter prosjektmidlene (eventuelt på vegne av en prosjektgruppe Fase 2 - Markedsdialog (mai 2020 - august 2020) I denne fasen skal kommunen komme i dialog med potensielle leverandører, Løsningen må svare til avtalt behov, og kjøpet reguleres gjennom konkurransegjennomføringen. I denne fasen bistår Difi og Innovasjon Norge. Innovasjonspartnerskap. Bakgrunn for prosjektet Vinnerne av årets pris kan også imøtese en ekstra premie - de vil bli invitert inn i neste års jury for prisen, melder Difi. Følgende kriterier gjelder: Oppdragsgiver må ha utvist vilje til å ha dialog med markedet og anskaffelsens innretning er tilpasset innspill fra markedsdialog og markedsvurderinger Den nye veiledningen inneholder bakgrunnsinformasjon om sirkulær økonomi, sjekklister for offentlige innkjøpere og en verktøykasse med anbefalinger til krav og kriterier, markedsdialog og sirkulære anskaffelseskontrakter. Veiledningen er på sektorovergripende nivå og er basert på EUs veileder om offentlige anskaffelser for en sirkulær økonomi og en rapport fra Nordisk Ministerråd Stavanger kommune inviterer leverandører til markedsdialog om aktivisering og egenmestring for eldre i korttidsopphold. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesprosedyre som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon, der oppdragsgiver og leverandørmarkedet i større grad en tidligere kan samarbeide om å utvikle en ny løsning for varer eller tjenester, som ikke finnes i.

Difi - Fagsider for arbeidsgivere, ledere og HR i state

• «Gjennom StimuLab skal Difi og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er behovsundersøkelse og markedsdialog Difi/Statens innkjøpssenter inviterer til markedsdialog angående forestående konkurranse om Statlig fellesavtale om faglig og juridisk bistand i anskaffelser.<br/>Tirsdag 22. mai kl.12:30 til 15:00 i Difis lokaler.<br/>For mer informasjon og påmelding se: https:. Difi har ansvaret for konseptutviklingen og det anskaffelsesfaglige innholdet. Medtek Norge har ansvaret for gjennomføringen og samarbeider med Norwegian Smart Care Cluster om praktisk tilrettelegging omkring læringsarenaen. Program - balanserte anskaffelser gjennom dialog. 1. samling - Avklare behov og forberede anskaffelser. Teori.

Markedsdialog (dialogkonferanse og én-til-én møter) St. Olavs hospital ønsker i forkant av konkurransegjennomføring å invitere leverandører og andre aktuelle til markedsdialog for å presentere behovet til sykehuset, Difi er ansvarlig for veiledning i konkurransegjennomføringen. Fase 4 - utvikling. Hans Olaf Delviken (Difi), Helene Hoggen (Difi/LUP), Ida Skaaret Laustsen (LUP). «Alle snakker om sirkulær økonomi», men foreløpig er det kun noen få spredte eksempler i Norge. Rivning i byggebransjen genererer enorme mengder avfall hvert år og i EUs rammedirektiv for avfall skal materialgjenvinning i bygg og anleggsavfall i Norge økes fra 61 prosent i 2014 til 70 prosent i 2020

Læringsplattformen - Difi

Malene vil legges ut på DIFI sine veiledningssider www.anskaffelser.no Det utføres en konkurranse med forhandling. Innovasjonspartnerskap inngås med en eller flere løsningsforslag og innkjøpet spesifiseres i form av opsjon, kjøpsforpliktelse eller en blanding av disse Markedsdialog i forkant av anskaffelsene er viktig virkemidler for å kunne utarbeide et godt konkurransegrunnlag, og anskaffelsesreglene åpner for dette, dersom det gjøres på en måte som ikke forskjellsbehandler leverandørene Innovasjonspartnerskap som et instrument ved innovative offentlige anskaffelser En empirisk studie av to pågående innovasjonspartnerskap i Norg Difi har i 2016 derfor fått ytterligere virkemidler, som medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter og sekretariatet for Digitaliseringsrådet (se omtale i kapittel 12). I tillegg skal Difi utarbeide en oversikt over planlagte og pågående digitaliseringsinitiativ i statlig sektor som påvirker kommunesektoren (se omtale i kapittel 9)

Balanserte anskaffelser av medisinsk forbruksmateriell til sykehus og kommuner. Tanja Huse-Fagerlie holdt et innlegg på Medtek Norges bransjetreff, om ''det gode innkjøp', hvor dialog og samhandling mellom helseforetak, kommuner og leverandører er det sentrale Mens det tidligere nærmest var ulovlig for innkjøpere og leverandører å snakke sammen, ønskes nå dialog velkommen. - Det har aldri vært ulovlig å snakke sammen, men praktiseringen av regelverket har dessverre vært tolket til at man ikke har sett handlingsrommet til å gjøre det, sa Dag Strømsnes, avdelingsdirektør offentlige anskaffelser i Difi ved åpningen av den nasjonale. Det stilles ikke krav til at bedrifter som deltar i markedsdialog skal ha økonomisk kompensasjon. Deltakende bedrifter får betydelig innsikt i det offentlige som marked, og det er utsikter til store gevinster for vinnere som kommer gjennom nåløyet. Finansiering til bedriftene er et krav først i utviklingsfasen

Difi inviterer til nasjonal læringsarena for kjøp og salg av totalentrepriser. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på konkurransestrategi, handlingsrom og nyttige verktøy. Det legges vekt på hvordan dialog med leverandørene, i alle faser av anskaffelsen, kan være et viktig virkemiddel for å få de rette løsningene ut fra et godt definert behov Invitasjon til markedsdialog - selvdeklarasjon av selvbetjeningssautomater. Registrert Dato: Onsdag 28. Mars 2018. Leveranse Løsningen er første trinn i et helhetlig tilsynsverktøy for tilsyn for universell utforming av ikt. Vi vil oppfordre leverandørene til å sende innspill til Difi etter Dialogmøtet Markedsdialog kan være et godt redskap, men pass opp for fallgruver Dialog mellom oppdragsgivere og leverandører kan være et godt redskap i.. Difi Digitalisering Direkteanskaffelse Dokumentasjon Domstol Elektronisk Entreprenør Etikk Evaluering Forenkling Ideelle Innovasjon IT Klage Klima KOFA Kommunal sektor Kompetanse Konferanse Konkurranse Konkurranseutsetting Kontrakt Kunngjøring Kvalifikasjon Kvalitet Leverandører Lovverk Markedsdialog Milj. Leverandørkonferanse - invitasjon til markedsdialog angående konkurranse om Statlig fellesavtale om faglig og juridisk bistand i offentlige anskaffelser. Registrert Dato: Tirsdag 08. Mai 2018. Difi/Statens innkjøpssenter inngår og forvalter felles avtaler for statlige virksomheter

KOMMENTAR: Kontrakter og skytjenester Mange bommer på kontraktsform og anskaffelsesstrategi ved kjøp av skytjenester. Etter mange år med mye oppmerksomhet og nysgjerrighet rundt skytjenester ser vi nå større aktivitet i markedet hvor kundene faktisk etterspør standardiserte skytjenester som SaaS, Paas og IaaS, og ikke bare Office 365 eller Skype for Business Difi / Statens innkjøpssenter inviterer til markedsdialog angående forestående konkurranse om Statlig fellesavtale om reisebyråtjenester. Dato: mandag, 20. mai 2019 Tid: kl. 12:00 - 15:00 Sted: Difis lokaler i Grev Wedels Plass 9, Oslo For påmelding, vennligst fyll ut og send inn skjemaet: invitasjon/påmelding ligger i Form Invitasjon til markedsdialog - anskaffelse av faglig støtte og prosessbistand til arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Registrert Dato: Fredag 16. Mars 2018. Nasjonalt program for leverandørutvikling vil bistå i dialogprosessen Markedsdialog om digitalisering av barnevern i dag: Markedsdialogen har som formål å involvere og samhandle med markedet/leverandørene allerede i planleggingsfasen. Dette arbeidet vil påvirke hva som.. Ta kontakt med Difi hvis dere ønsker forslag til mulige leverandører. Jakt på fornyelse Dere kan involvere markedet ved å invitere åpent til markedsdialog. Da vil dere få innspill til hvordan deres behov kan løses før dere velger anskaffelsesprosedyre og forplikter dere

Anskaffelsesprisen 2019 Digitaliseringsdirektoratet - Difi

Innledning ved Seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Bruk av Proof of Concept for å dra nytte av Leverandørenes innovasjonskraft Innovasjon og løsningsdesign sammen med leverandører ved bruk av «Proof of concept» i Statens vegvesen Seksjonssjef Kim Rune Borgersen, Statens Vegvesen Bruk av markedsdialog i prosjektstrategiarbeidet I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO. Veiledning til markedsdialog for etiske krav på anskaffelser.no Har leverandørene etiske retningslinjer og/eller etiske kontraktsvilkår? E-post: thf@difi.no TAKK FOR MEG. Title: Kontraktoppfølging Author: Huse-Fagerlie, Tanja Created Date: 2/16/2017 12:40:06 PM.

Difi har laget en kontrakt (Statens standardavtale for smidig systemutvikling) for kjøp av smidig systemutvikling. En åpen og bred markedsdialog fører til mobilisering av markedet, skaper interesse for anskaffelsen og gir et best mulig bilde av mulighetene,. Markedsdialog - Dialogkonferanse • Komme i kontakt med potensielle leverandører • Få innblikk i hva som beveger seg i markedet Send en mail til innovativeanskaffelser@difi.no. Modell for innovasjonspartnerskap . Behov. Markeds-dialog. Konkurranse. Utvikling av nye løsninger. Kjøp av utviklet løsning. Fase 1: Konkurranse Hva: Difi inviterer til læringsarena om balanserte anskaffelser av avfallsinnsamling. Kurset er gratis. Hvordan: 3 samlinger à 2 dager med teori og praksis Når: 29. og 30. august 2018 24. og 25. oktober 2018 5. og 6. desember 2018 I utarbeidelsen av kurset deltar Avfall Norge, KS Bedrift, Maskinentreprenørenes forbund og Norsk industri

hensiktsmessig å dele kunnskap knyttet til behovsavklaring, markedsdialog og konkurransegjennomførelse, noe som er sammenfallende med hvordan kunnskapsdelingen praktiseres. Det påpekes at det for involverte i innovasjonspartnerskapene i enkelte tilfelle Dette til tross for at NAV har en omfattende markedsdialog, og i mange sammenhenger bruker mye ressurser på å forebygge konflikt. Det synes derfor ikke som om det er vesentlig effektiviserings-potensial knyttet til hvordan NAV håndterer anskaffelsen av hjelpemidler Markedsdialog 3. Konkurranse 4. Innovasjon 5. Innkjøp . Advokatfirmaet Haavind AS Tildelingskriterier § 8-11 (Under EØS-terskelverdi Difi, Norwegian Smart Care Cluster og Medtek Norge inviterer til nasjonal læringsarena. Vi følger fasene i anskaffelsesprosessen med fokus på rammer og nyttige verktøy. Det legges vekt på hvordan dialog med leverandørene, i alle faser av anskaffelsen, kan være et viktig virkemiddel for å få de rette løsningene ut fra et definert behov

Difi markedsdialog, hva er markedsdialog →aktivt søke råd

Etter grundig prosess for å definere behov og gjennomføre markedsdialog, tar Stavanger kommune sikte på å kunngjøre Norges første innovasjonspartnerskap i høst. Kommunen er på jakt etter et produkt/tjeneste/system som øker aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold som også kan følge bruker til eget hjem Fire innovasjonspartnerskap innen helse. STAVANGER KOMMUNE - økt aktivitet og egenmestering. C3, SUNNAAS SYKEHUS OG OSLO KOMMUNE. Et SLAG for fremtidens helsetjenest Markedsdialog 1000 bygg - 10000 muligheter. Bergen kommune inviterer sammen med Innovasjon Norge, Difi og Leverandør-utviklingsprogrammet til markedsdialog om den foreløpige behovsbeskrivelsen og sammen diskutere innovasjonspotensialet

7.mars inviterte Bergen kommune til markedsdialog. Tema var hvordan de skal gjøre 1000 bygg enklere å drifte og enklere å bruke for innbyggerne. Smarte Byer Norge var invitert sammen med 170 andre til å gi innspill til Bergen kommune. Vi traff flere medlemmer i Smarte Byer Norge nettverket, men mange av våre medlemmer var ikke der Veiledende kunngjøring - invitasjon til markedsdialog om opprettelse av dynamisk innkjøpsordning for kurs- og konferansetjenester Event & opplevelse Statens innkjøpssenter ble opprettet 01.01.2016. Fra 01.09.2020 ble Statens innkjøpssenter overført fra Digitaliseringsdirektoratet til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).Målet og samfunnsoppdraget til innkjøpssenteret.

Sirkulære anskaffelser Anskaffelser

Det dreier seg om innovative anskaffelser, der markedsdialog i forkant står sentralt. Klima- og miljødepartementet har finansiert fire ulike analyser for å få frem klima- og miljøgevinstene når grønne anskaffelser settes på dagsorden • Antall virksomheter som har utlyst anskaffelser med markedsdialog på Doffin har økt fra 6 til 295 • Det er langt igjen. Kun 1,4 % av alle anskaffelser skjer med markedsdialog •Difi: kontrakter, maler og prosjektbistan Sykehusinnkjøp skal bistå Forsvaret i helserelaterte kjøp, Difi lanserer veiledning om skytjenester, og vi får foran en høst tettpakket med interessant konferanser for innkjøpere og leverandører til det offentlige.Det er tid for å komme med kandidater til årets utgave av Anskaffelsesprisen, gigantiske kontrakter skremmer rørleggerne, og en entreprenører mener at kommunene velger.

Velg produktområde Kriterieveivisere

Markedsdialog kan være et godt redskap, men pass opp for fallgruver Dialog mellom oppdragsgivere og leverandører kan være et godt redskap i forberedelsen av en anskaffelse for å skape den mest.. Difi skal sette i gang et forprosjekt, som skal avsluttes senest i begynnelsen av februar neste år. Fellesanskaffelser Forsvaret og Sykehusinnkjøp. Forsvaret og Sykehusinnkjøp HF har identifisert samarbeidsområder med positiv effekt for begge parter

Nyskapende pasientforløp (digital hjemmeoppfølging

Mesteparten av dagen var lagt opp som et arbeidsmøte, hvor rådgivere møtte gruppene til hvert prosjekt og ga tips, råd og muligheten til å stille spørsmål. Hvordan prosjektet skal drives fremover, juridisk rammeverk, kartlegging av behov og markedsdialog samt budskap og kommunikasjon, var temaer som ble tatt opp Difi Direktoratet for forvaltning og ikt DOFFIN Data base for offentlige innkjøp Søk kunngjøring o velferdsteknologi Søk kunngjøring med filter Invitasjon til markedsdialog - Teknologi knyttet til tilsyn (Digitalt tilsyn, Velferdsteknologi) Publisert av: Oslo kommune v/ Helseetaten Doffin referanse: 2018-55106

NHO, KS, DIFI, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er programansvarlige og NHO har prosjektlederansvaret gjennom et sekretariat. Programmet gjennomføres som et partnerskap mellom nasjonale 13.00-15.00 Markedsdialog med plenumsdiskusjon og oppsummering Invitasjon til en- til en-møter. Tema for markedsdialogen • arkitektur. I forkant av innovasjonspartnerskap ønsker Sykehuset Østfold, i samarbeid med bl.a. Fredrikstad kommune, å invitere næringslivet til markedsdialog for å gjennomgå den foreløpige problemstillingen og sammen diskuterer innovasjonspotensialet for løsninger SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi 2015-06-15 SINTEF A27024 - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunal Markedsdialog. Her er prosjektet nå. En til en møter i August 2020 3. Konkurransefasen. Høst 2020 -vår 2021 4. Utviklingsløp igangsatt sommer 2021. 5. Kjøp tentativt Desember 2022. En kontrak Bruk markedsdialog dersom det er usikkerhet om hva netteiere og markedet kan tilby, og hvordan rigge tilbudskonkurransene. Vurder å bruke tilbudet om hos Difi Bygg, anlegg og eiendom og i regi av bransjeorganisasjoner. 10. Ta steget - følg opp! Created Date

 • Fjellheisen tromsø.
 • Kremet pastasalat med kylling og fetaost.
 • Knutekål koketid.
 • Chanel veske pris.
 • Skattekort tabell 7106.
 • Forstoppelse barn farlig.
 • Gemeinden heidelberg.
 • Teun kuilboer vriendin.
 • Rabattkode morgenlevering.
 • Yankee candle i butikk.
 • Medlemsfordeler delta.
 • Bindemiddel mat.
 • Japoniske språk.
 • Junior at high school.
 • Preventivmedel katoliker.
 • Rosa utflod tidlig i svangerskapet.
 • Suzuki bandit heck kürzen.
 • Galaktose strukturformel.
 • Restauranter paleet.
 • Leipzig innbyggertall.
 • Ortsgemeinde lieg.
 • Avhjelp.
 • Essensielle aminosyrer mat.
 • Us poverty stats.
 • Marottinale karlsruhe.
 • Surface pro 3 lader.
 • Sunne kanelsnurrer fitness.
 • Arcteryx beta dame.
 • Mio min mio film norsk.
 • Ibc solar premium.
 • Stilvolle glückwünsche zur geburt.
 • Cod ww2 servers status.
 • Nikon d3300 tilbehør.
 • Thomas more snl.
 • Französische tennisspielerin.
 • Gottesdienst heiligabend stuttgart vaihingen.
 • Wetter heute in neustadt wied.
 • Dav garmisch öffnungszeiten.
 • Farmen kjendis vinner 2018.
 • Weekday åsane.
 • Kosthold fotball.