Home

Lik lønn for likt arbeid

Retten til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler. Om arbeidene er av lik verdi avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som for eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold Lik lønn for likt arbeid? Ny høyesterettsdom om likebehandling av innleide arbeidstakere. Dato 14.06.2018. Høyesterett behandlet nylig et krav om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår fra en innleid arbeidstaker. Domstolen fant at vedkommende hadde krav på likebehandling også for reisetidsgodtgjørelse Lønn Lønn som fortjent? Likelønn Med likelønn forstås gjerne lik lønn for likt arbeid. Spørsmålet blir da hva som er «likt arbeid» eller «arbeid av lik verdi». Kvinner og menn har ulik ar-beidstid, ulik utdanning og arbeider i ulike yrker og bransjer/næringer. Me - Lik lønn for likt arbeid. Det er som balsam i mine ører. Følg debatten: Frilansjournalister, priser og glansbilder; 114 kroner per time er sosial dumping - Jeg kan ikke skjønne hvorfor frilansere skal ha dårligere betalt enn ansatte - NTB, spar oss ikke til fant - Dette er ett av mange initiativ fra NTB

Tidens Krav - Lik lønn for likt arbeid

 1. Likestilling og likelønn Hva er likelønn. Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid, og lik lønn for arbeid av lik verdi. Likelønn handler ikke om at alle skal tjene det samme, eller at alle kvinner skal tjene det samme
 2. Utgangspunktet for likelønn. Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Arbeidsgiver må sikre at det er kjønnsnøytrale kriterier og normer som ligger til grunn for avlønningen og at lønnen fastsettes på samme måte for kvinner og menn
 3. Lik lønn for arbeid av lik verdi. Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte, uten hensyn til kjønn. Retten etter første ledd gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag, eller lønnen reguleres i ulike tariffavtaler
 4. Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid, og lik lønn for arbeid av lik verdi. Det må iverksettes omfattende grep i forhold til lønn, arbeidsvilkår generelt og deltidsansatte spesielt
 5. Jobber Fagforbundet for lik lønn for likt arbeid Ja, det er et viktig krav for Fagforbundet at alle skal ha lik lønn for likeverdig arbeid. Vi er imot forskjellsbehandling uansett om begrunnelsen er kjønn eller annet. Det er fortsatt langt igjen til at kvinner og menn har lik lønn for arbeid av lik verdi..
 6. istene siden 70-tallet. Fe

Likestilling vil si at menn og kvinner skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn. I praksis innebærer det at de skal vurderes likt ved ansettelser, at de skal ha lik lønn for likt arbeid, og at de skal ha samme rettigheter til videreutdanning, permisjoner osv Blant annet er det i likestilling- og diskrimineringslovgivningen inntatt et prinsipp om lik lønn for likt arbeid. Dette innebærer at lønnsfastsettelsen skal foregå på samme måte, helt uavhengig av kjønn. Ved vurderingen av om arbeidet er likt tas det utgangspunkt i krav til kompetanse, ansvar, og arbeidsforholdet forøvrig Lik lønn for arbeid av lik verdi er en forutsetning for likestilling mellom kvinner og menn. Det var også gledelig at hun som statsråd erkjente myndighetenes ansvar. Hun sa at likelønnskommisjonens kommende forslag kun vil ha virkning dersom både partene i arbeidslivet og myndighetene faktisk velger å sette noen av kommisjonens forslag ut i livet Prinsippet om likelønn er en politisk målsetning om at kvinner skal tjene like mye som menn.Det går lenger enn prinsippet om «lik lønn for likt arbeid», som har lenge vært lovfestet i Norge. I dag er gjennomsnittlig lønn for kvinner noe lavere enn for menn. Kvinners regulativlønn (korrigert for bonuser/provisjon og overtidsgodtgjørelse) utgjør i gjennomsnitt ca. 88 prosent av.

LDO - Rett til lik lønn

Det er ikke lik lønn for likt arbeid som er den største utfordringen, det er lik lønn for likeverdig arbeid som gjenstår å løse. Sykepleiere av begge kjønn har samme lønn, det er ikke tema. Forskjellen består i at kvinnedominerte yrker tjener mindre enn mannsdominerte yrker med tilsvarende utdanning Reformen er sterkt underfinansiert, og da skal det bare mangel at man får lik lønn for likt arbeid, sier Nygård. Kostnader ved sammenslåing. VANT: Politiets Fellesforbund med initiativ fra lokallagsleder Stine Benjaminsen Nygård vant i saken mot Politidirektoratet Lik lønn for likt arbeid. by Camilla Walstad · Published 1. juni 2018 · Updated 3. juli 2018. EU reviderer det kontroversielle utstasjoneringsdirektivet og styrker dermed arbeideres rettigheter. Europaparlamentet vedtok denne uken et nytt utstasjoneringsdirektiv. Direktivet har vært et av de mest. «Lik lønn for likt arbeid» Da det nye fylkesrådet besøkte Vadsø kom det spørsmål fra salen på et allmøte for de ansatte om nettopp lønnsharmonisering. Svaret fra en av fylkespolitikerne var at i den nye fylkesregionen skulle det være lik lønn for likt arbeid. Slik er det ikke, ifølge Bakken Iversen

- Kravet vårt er at vi skal ha lik lønn for likt arbeid. Dermed må vi ha på plass en ordning som gjør at vi kan nærme oss lønnsnivået i speditøroverenskomsten, sier Wold. Tar ut alle. Totalt er det 466 ansatte i Schenker-systemet som er omfattet av tariffavtalen det skal mekles på fra torsdag formiddag SVAR: Hei Dette er et godt spørsmål som det ikke finnes et enkelt svar på.Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav om lik lønn for likt arbeid i samme virksomhet, men lønnen kan være.

Ulik lønn for likt arbeid i nytt storfylke Det er lønnsforskjeller mellom fylkeskommunalt ansatte i Troms og Finnmark. Men det vil ta tid å rette opp skjevhetene på grunn av pengemangel, sier. Lik lønn for likt arbeid? 08.08.2016 13:29:58. OPF/PF har levert stevning til Statens lønnsutvalg etter brudd i forhandlinger om ubegrunnende lønnsforskjeller som følge av distriktssammenslåing. OPF og OPD har denne våren forhandlet et lønnskrav etter nye Hovedtariffavtalen (HTA) 253 1c (tilsvarer den gamle HTA 234 1c) Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Like-stillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi

Lik lønn for likt arbeid? Ny høyesterettsdom om

Lik lønn for likt arbeid har i mange tiår vært et mantra for Ap og LO. Men i Aps stortingsgruppe har den nye sekretariatslederen Hans Kristian Amundsen foreslått andre ideer om lønnsdannelse Men i én sak kunne både arbeiderkvinnene og borgerskapets kvinner samle seg, og det var kravet om lik lønn for likt arbeid - uansett kjønn. «Arbeiderne skal betrakte arbeiderskene som likeberettigede medkjempere og strebe etter å gjennomføre prinsippet: Lik lønn for samme arbeid.» (Internasjonal arbeiderkongress i Paris i juli 1889

Lønn Lønn som fortjent? - SS

 1. Lik lønn for likt arbeid har vært en av hovedparolene i 8.marstog siden 1975, FN s kvinneår. Det er 43 år siden, likevel sliter vi jevnt over, både i privat og offentlig sektor, med lønnsforskjeller som i mange tilfeller ikke har utgangspunkt i noe annet enn kjønn
 2. Lik lønn for likt arbeid har alltid vært en åpenbart rettferdig ting for oss, men selv om lik lønn for likt arbeid lenge har vært lovfestet i Norge er det fortsatt ikke en selvfølge. En gjennomsnittlig lønn for kvinner, er i dag lavere enn den for menn, og fra den 14. november jobber kvinner i teorien gratis ut året
 3. Lik lønn og like rettigheter for likt arbeid i Europa var det tydelige kravet. Mange sør- og østeuropeiske land gjennomgår for tiden økonomiske krisetilstander som har gitt høy arbeidsledighet. Dette er med på å sette fart i at lønninger og rettigheter dumpes innen blant annet bygg-og anleggsbransjen
 4. Nemlig lik lønn for likt arbeid..som jo har vært en av parolene i årevis i toget på denne dagen, nemlig kvinnedagen 8 mars. Men, for å kunne argumentere for lik lønn for likt arbeid så burde jo egentlig parolene inneholde litt mer info..litt mer fakta..men da blir de kanskje litt store.
 5. Lik lønn for likt NAV-arbeid. Rådmann Ina Fjelde i Strand kommune i Rogaland har gitt de kommunalt ansatte ved NAV-kontoret lønnspålegg. Nå tjener de like mye som sine statlige kolleger. 20070905 134406 20131216020618. Vegard Velle/Fagbladet. Strand kommune var det første NAV-kontoret i fylket

Lik Lønn for Likt Arbeid - som balsam i mine øre

- I Norge er det mange hotellkjeder, og lik lønn for likt arbeid betyr at selv ansatte på hoteller som taper penger får om lag samme lønn som de som går med overskudd fordi kjedene foretar. Lik lønn for likt arbeid. Tonje Emilie Olsen, Leder Ringsaker AUF. Publisert: 11.12.2015 04.00.01. Oppdatert: 11.12.2015 10.16.59. I dag er det ikke alle steder at kvinner får like mye betalt som menn, selv om de gjør akkurat den samme jobben. Dette kommer kanskje som et sjokk på yngre generasjoner,. Så når jeg hører kravet om lik lønn for likt arbeid, så tenker jeg lik lønn for likt resultat. For de som bare ser på jobben som et sted å være vil dete være urimelig mens for alle andre burde dette være rettferdig. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg Ulik lønn for likt arbeid Kronikk Johan Fredrik Rye , professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU ÅPENBAR LØSNING: Hvis man virkelig vil ha norsk arbeidskraft i åkrene, er den åpenbare løsningen at man hever tariffsatsene og betaler landbruksarbeiderne det samme som andre næringer, skriver forfatteren

Likestilling og likelønn - NS

Vi krever lik lønn for likt arbeid, sier Herdis Rosland Eide og Per Holstein. Nyheter. Hovedoppgjøret 2020: Brudd i sokkelforhandlingene. Industri Energi har brutt sokkelforhandlingene med Norsk olje og gass. - Arbeidsgiverne viser ingen vilje til å imøtekomme verken tekniske eller økonomiske krav Lik lønn for likt arbeid. 22.02.2015. NHO melder om dårlige resultater for bemanningsbransjen. NHO tar til orde for at bemanningsforetak med tariffavtale skal få unntak fra likebehandlingsprinsippet. Likebehandlingsprinsippet sikrer den innleide samme lønns- og arbeidsvilkår som de fast ansatte Lik lønn for likt arbeider et motto som i lang tid har blitt brukt for vise hvor urettferdig kvinnelige arbeidstakere blir behandlet. Men jeg har ennå til gode å få presentert et tilfelle hvor en mann og en kvinne med lik utdanning, anseenittet, og andre kvalifikasjoner blir lønnet forskjellig ved utførelsen av de samme arbeidsoppgavene

LDO - Veiledning for likeløn

Video: Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

Lønn og tariff - NS

Vikarer fortjener lik lønn for likt arbeid. Men det gjør også frilansere - Jeg håper streikende journalister husker de solidariske parolene også etter konflikten blir løst. NRK kan ikke være blant de verste i klassen når det kommer til frilanshonorarer, skriver Sindre Leganger Lik lønn for likt arbeid for menn og kvinner! I dagens lederartikkel fremhever Parats leder Hans-Erik Skjæggerud at kampen for likelønn mellom kjønnene ikke er over, heller ikke i offentlig sektor. I årets mellomoppgjør har statlig og kommunal sektor frist til 1. mai om å bli enige.. - Lik lønn for likt arbeid. Nyheten ble tema både i og utenfor spisepausen på Presteheia torsdag. Her er det 18 ansatte på dagvakt i ukedagene. - Nå blir det lik lønn for likt arbeid. Det er veldig greit at vi nå får betalt for å være tilgjengelige. Det kan jo skje alvorlige ting mens vi har lunsj, sier sykepleier Trine Kristensen. Kvinnedagen markeres i dag 8. mars, og i EU i år er temaet for dagen lik lønn for likt arbeid.På flere områder har likestilling mellom kjønnene kommet langt. Selv om flere kvinner fullfører høyere utdanning og er på vei til å forbigå mennene er det fremdels et lønnsskille mellom kjønnene

EU innfører lik lønn for likt arbeid på samme sted, og korter ned på den perioden utsendte arbeidstakere i EU-land må arbeide før de har krav på lokale arbeidsvilkår i vertslandet. oktober ble arbeidsministrene i EUs medlemsland enige om å endre det såkalte Utsendingsdirektivet fra 1996 Lik lønn for likt arbeid - eller kanskje ikke.? Likestillingen i Norge har beveget seg i riktig retning, nemlig fremover. Det kan vi takke modige og framsynte mennesker for. Full barnehagedekning er viktig faktor for høy yrkesdeltakelse og at kvinner er synlige i det offentlige rom. Men kan vi slå oss til ro og si at vi er i mål Der er det en minstelønn, som for øvrig ligger på under halvparten av lønnen til frikjøpte politikere. Dersom du i ordinær stilling ligger over den sentrale minstelønnen, beholder du lønnen du skulle hatt i ordinær stilling. Svaret vi da fikk var at det ønsket de ikke å gjøre fordi det burde være lik lønn for likt arbeid - Lik lønn er viktigst. Han skal ikke gå i tog 1. mai, men mener at han bør ha støtte fra de i fagbevegelsen og kvinnebevegelsen som krever rett til lik lønn for likt arbeid

Kampen for lik lønn for likt arbeid har vært viktig i kvinne-og arbeiderbevegelsen siden 1900-tallet. Bildet viser kvinnelige arbeidere i den britiske krigsindustrien under andre verdenskrig som protesterer mot urettferdig , ikke likestilt lønn under slagordet Equal pay for equal work Forskjell i lønn skal ikke regnes å være i strid med prinsippet om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi, når denne forskjell uten å ta omsyn til kjønn svarer til forskjell i det arbeid som skal utføres, og forskjellen er fastslått ved en objektiv vurdering

For disse har man i praksis lik lønn for likt arbeid og til og med lik lønn for samme stilling på tvers av virksomheter. Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen. Hopp til bunn-navigering. Fagområder . Info . Søk. English Nors - Lik lønn for likt arbeid i samme kommune er jo en selvfølge, mener Lisbeth Furberg Nordnes, kontaktlærer ved Tanem skole. - Vi visste ikke at vi har mindre inntekt enn kolleger som jobber andre steder i Trondheim kommune, før nå. Og det har pågått siden årsskiftet Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater av Lina Berg Valnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 . 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hva menes med lik lønn for lik arbeid? Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen!.

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Mer anstendig arbeid- Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030. og oppnå lik lønn for likt arbeid. les mer. 8.6) Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid,. Lønn er nok mindre viktig, men kanskje ikke så mye som det virker som, de har jo for eksempel litt vanskelig for å få streiket (dette skrev jeg før jeg leste ditt nest siste avsnitt, men vi tenker tydeligvis likt). Men uansett: hadde lønn vært veldig viktig hadde de neppe valgt sykepleierutdanning. 10. oktober 2007 kl. 19:57:00 CE like muligheter i arbeidslivet, lik lønn for likt arbeid, et sikkerhetsnett ved sykdom og høy alder, og mulighet for økonomisk mobilitet. Arbeidsledigheten er også høy og vedvarende. 201 millioner mennesker var arbeidsledige (tall fra 2014). Dette er 31 millioner flere enn før finanskrisen fra 2008

Likelønn, Streik Lik lønn for ulikt arbeid

Lik lønn og lik pensjon for likt arbeid. av For Velferdsstaten | sep 27, 2012 | Pensjon, Privatisering. Konflikten mellom NHO Service og Fagforbundet i de private sykehjemmene handler om flere ting Brannmannskapet i Gryllefjord føler seg forskjellsbehandlet og ber om lik lønn for likt arbeid. Hvis ikke sier alle opp fra 21. oktober. - Helt klart kjempealvorlig, sier brannsjefen i Senja brann og redning lik lønn for likt arbeid Hverdagsøkonomi 5 økonomiske feller kvinner bør unng Leder. Krefter i Høyre vil bringe arbeidslivet nærmere målet om lik lønn for likt arbeid.Under forberedelsene til nytt partiprogram har lederen i Høyres kvinneforum, Tina Bru, spilt inn et forslag om å pålegge bedriftene å synliggjøre gjennomsnittlig lønnsinntekt for menn og kvinner i sine årsrapporter Lik lønn for likt arbeid - ikke bare 8.mars India: Timelønn 1.90 - Norge: lønnsgap 15 pst mellom menn og kvinner - utfordre vanetenkning og praksis - solidaritet med andre kvinner - kan Oljefond og Norad gjøre noe? GOA: Sementen kom veltende ut av blandemaskinen og opp i et stort kar

Samfunnsfag YF Vg2 - Likestilling i arbeidslivet - NDL

Utgangspunktet er at du skal ha lik lønn for likt arbeid. Det er likevel for arbeidsgivers adgang til å ha individuell lønnsfastsettelse på bakgrunn av arbeidstakernes «markedsverdi, kompetanse, ansiennitet, utførelse av arbeidet, arbeidsinnsats Likelønn handler om å gi kvinner muligheter til lik økonomisk uttelling for sin verdiskapning. Likelønn er viktig for å oppnå reell likestilling mellom kjønnene. Innholdet av likelønnsregelen vil bli fastlagt ved en gjennomgang av blant annet likestillingsloven §5, EØS/EF-rettslige rettskildefaktorer, samt praksis fra EF-domstolen og Klagenemnda for likestilling

Jobbekspertene: Er det lov å lønne to arbeidstakere i

 1. Obama vil ha lik lønn for kvinner og menn. President Barack Obama oppfordrer Kongressen til å vedta et lovforslag som sikrer at kvinner får lik lønn som menn for å utføre likt arbeid
 2. g til å gi kompensasjon som er basert på kvalitet og jobb klassifisering, uten hensyn til kjønn av den ansatte. Ofte presentert som lik lønn for likt arbeid, dette konseptet fikk mye pro
 3. dre enn menn selv om de gjør den samme jobben. I denne aktiviteten skal speiderne få oppleve hvordan det er når man ikke får lik lønn for likt arbeid. Aktiviteten kan utføres både inne og ute. Det må være
 4. st i strid med prinsippet om lik lønn for likt arbeid
 5. erte yrker. • Lik lønn for likeverdige grupper i alle virksomheter. Vi trenger en likelønnspott, og vi trenger den nå

Lik lønn for likt arbeid FriFagbevegels

like jobber. Spesielt: Ansatte i bedrifter som går godt tjener bedre enn bedrifter som går dårlig, alt annet likt. Hva kan forklare ulik lønn for likt arbeid? 1. Forskjeller mellom individer og jobber som de empiriske studiene ikke fanger opp - men som gir grunnlag for lønnsforskjeller. 2. Transaksjonskostnade For BFO er det en selvfølge med lik lønn for likt og likeverdig arbeid, også på tvers av tariffområder. - militære tjenestemenn- og kvinner skal være lønnsledende. I henhold til hovedtariffavtalen i staten (HTA) og tilliggende lover og avtaler har alle tjenestemenn i staten like vilkår Arbeidstakere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 139,62 kr. [tidligere: 133,39 kr - 1.12.2018-31.5.2019] Overtid/tillegg. For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle

ILOs konvensjon nr. 100 (lik lønn for likt arbeid) ILOs konvensjon nr. 111 (diskriminering i et yrke) FNs bærekraftsmål 5 om likestilling er tett knyttet til både ILOs arbeid og FNs bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid for alle. Temaside om kvinner og likestillin De ble lovet «lik lønn for likt arbeid», men slik gikk det ikke. Fagbladet. 14.07.2020. PER FLAKSTAD. Ansatte i Troms og Finnmark fylkeskommune har ulikt lønnsnivå. Hovedtillitsvalgt Lillian Bakken Iversen i Fagforbundet Finnmark forventer at noe blir gjort for å redusere forskjellene Det ropes i avisene at vi må stå sammen for lik lønn, for likt arbeid, for likeverd og mot diskriminering. Hvis du tar to steg tilbake og observerer streiken fra et annet perspektiv visner argumentene en for en. Selv om to vidt forskjellige yrker har like lang utdannelsesløp, så er yrkene, om du liker det eller ei, vidt forskjellig

Likt arbeid, lik lønn. SiD > <forf . 25. nov. 2008 23:20 9. des. 2008 23:20. smp-stories-top-widget. Til «Kvinnefavorisering» (13.11.). Kjønnskvotering er et virkemiddel for å få flere kvinner inn i styrene. Det har slått feil ut i mange sammenhenger, men det er jo med på å få flere kvinner inn i bedre betalte jobber Vanligvis bruker vi begrepet likelønn om lik lønn for kvinner og menn i arbeidslivet. Men det brukes også om lik lønn for arbeid av lik verdi, lik lønn for likt arbeid og lik lønn ut fra utdanning, kompetanse og ansvar. Flere ord og uttrykk. Du finner flere ord og uttrykk på www.udf.no. Er du riktig registrert Har ansatte i samme stillingskategori krav på lik lønn? Av Storeng, Beck & Due Lund 7. august 2013, 09:26 Spørsmål: Jeg er leder for en salgsavdeling med til sammen 7 selgere

Lik lønn for likt arbeid logoen vektor image. Svart-hvitt bilde av Woman's Day mars med etterspørselen etter lik lønn Lik lønn for likt arbeid nå! Artikkeltags. Leserbrev; Publisert: 03. februar 2010, kl. 09:55 Sist oppdatert: 03. februar 2010, kl. 09:55. Artikkelen er over 10 år gammel Det er på tide med et krafttak for likelønn

NHO: - Vi vil ha lik lønn for likt arbeidLik lønn i samme kommune

For at du skal kunne se innhold på SpareBank 1s nettsider optimalt, må du aktivere javascript i din nettleser Lik lønn for likt arbeid! I dag er vi på NTLs tariffkonferanse som forberedelse til årets mellomoppgjør. 28.april leverer vi årets krav til NRK Om likelønnsgapet og kravet om lik lønn for likt arbeid Skrevet 01. February 2018.Publisert i Runas Røde Råd. oktober markeres likelønnsdagen i Norge. Dagen markeres mot den urett som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn - Lik lønn for likt arbeid Spjekavik understreker at du skal ha lønn hvis du jobber for et politisk parti. - Vi er ekstra kritiske siden det er et stortingsparti som har lyst ut en sånn type.

 • Quiz for familien med svar.
 • Casio world time.
 • Rex tysk serie.
 • Rockstar account login.
 • Hvordan få bedre kommunikasjon i forholdet.
 • Kendall jenner früher.
 • Как будет на английском мне 11 лет.
 • Danzig hohe tor.
 • Cuba flagg.
 • Umamy oslo.
 • Verdens høyeste bygning saudi arabia.
 • Norske karakterer til svenske.
 • Ogygie prononciation.
 • Ester bruksområder.
 • Ubiór na wesele dla mamy.
 • Insurgent.
 • Mario kart 8 deluxe wiki.
 • Laag midden hoog opgeleid.
 • Lamborghini gallardo height.
 • Astrid s p3 gull.
 • Shell 7 eleven bilvask.
 • Ibc solar premium.
 • Nellie krokstad instagram.
 • Kubisme geometri.
 • Søkjarhandboka hordaland 2018.
 • Ballerud hagesenter salg.
 • Jan baalsrud familie.
 • Traktor bilder gemalt.
 • Bmw 330e prisliste.
 • Merkevareledelse definisjon.
 • Heart of trondheim.
 • Tanzschule loring passau.
 • Eurobonus shop.
 • Sør afrikas herrelandslag i rugby union.
 • Skarlagensfeber komplikasjoner.
 • Black panther rotten tom.
 • Orangey.
 • Sparebank sarpsborg.
 • New balance sko dame.
 • Øisteins blyant bokstaven å.
 • Britisk langhår.