Home

Etiske retningslinjer bergen kommune

Winter Voyages · Voyages All Year Round · Experiences of a Lifetim

Lag etiske retningslinjer i bedriften. Se våre kurs her Bergen kommune forvalter fellesskapets midler og er avhengig av et godt omdømme og tillit fra dem som møter oss. Det er viktig at kommunen opptrer skikkelig i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for at redelighet, ærlighet og åpenhet skal kjennetegne virksomheten Bergen kommunes organisasjon, herunder også kommunale foretak. Bergen og Omland havnevesen er også omfattet. Bystyret forutsetter at aksjeselskaper der Bergen kommune har flertall følger den etiske standarden, med eventuelle tilpasninger. Videre anmodes det om at selskaper der kommunen har mindretallsinteresser også implementerer standarden.

«Etiske retningslinjer for folkevalgte i Bergen kommune» vil gjelde alle folkevalgte og byråder i Bergen kommune. Åpenhet Generelt skal folkevalgte i Bergen kommune legge til rette for åpenhet og innsyn når det gjelder hvordan politiske beslutninger blir fattet, jf. offentleglova. Hovedregelen ved behandling av saker i møter er offentlighet Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen Etiske retningslinjer i en ny kommune. De fleste kommuner har utarbeidet etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Arbeidet med etiske retningslinjer kan skape en felles plattform, stimulere til refleksjon over egen praksis og hjelpe kommuneledelsen i å identifisere og vurdere etiske problemstillinger Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lindesnes kommune ble vedtatt 23.04.2020. På denne siden finner du kortversjon/plakat og fullversjon av dette dokumentet

Horten kommunes etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og folkevalgte. Våre etiske kjerneverdier er åpen, ærlig, lojal og forsvarlig. Sist endret 22.11.2019 10:41. Organisasjonskulturen i Horten kommune bygger på etiske kjerneverdier som skal sikre at vi møter innbyggere, brukere og besøkende på best mulig måte 1 HØRINGSUTKAST ETISKE RETNINGSLINJER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE Behandlet i AMU 12.03.2019 og i ADMU 19.03.2019. Endelig vedtatt i Bystyret 09.04.201 Etiske retningslinjer. Sandnes kommune har etiske regler som gjelder for hele kommunen, inkludert kommunale foretak. Formålet med disse er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder. Her kan du laste ned de etiske retningslinjen (PDF) Utdrag fra våre etiske regler Midlertidige etiske retningslinjer for Asker kommune fra 1. januar 2020, jf. vedtak i Felles Partssammensatt utvalg (PSU) for nye Asker 27.09.19

Husfabrikken bygger skole i Bergen | www

Kurs i etik

Bergen kommune - Etikk og verdie

Stavanger kommune skal ha en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og i forholdet til innbyggerne. Etisk standard skal bidra til etisk forsvarlig og god atferd, og må ses i sammenheng med kommunens visjon og verdier (nå under utarbeiding) Formålet med Gjøvik kommunes etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis og å bidra til bevisstgjøring av medarbeidere. De etiske retningslinjene sier noe om hvilken etisk standard organisasjonen skal ha og hvilke handlinger som ikke aksepteres. Alle ansatte har et personlig ansvar for hvordan vi opptrer Etiske retningslinjer. Vedtatt av kommunestyret i 2008, revideres av administrasjonsutvalget. Informasjon og åpenhet. Kommunen tar sin rolle som forvalter, myndighetsutøver og tjenesteyter alvorlig. Alle parter skal få. den informasjonen de behøver, og det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen. Romslig og sjenerø Etiske normer for folkevalgte i Oslo kommune skal sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle folkevalgte i Oslo kommune. 2. Forholdet til innbyggerne . Folkevalgte i Oslo kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover og regler. Kommunens folkevalgte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste Etiske retningslinjer 1. Innledning Holdninger Som ansatt eller folkevalgt i Bodø kommune er det visse ting du ikke kan gjøre og det er visse ting det er forven-tet at du skal gjøre. Nedenfor følger en ikke uttømmende presentasjon av Bodø kommunes etiske verdigrunn-lag. For det som måtte være uteglemt stoler vi på din sunne fornuft. 2.

Etiske retningslinjer. Etiske regler handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen. Tåler de offentlighetens lys? Formål. Formålet med etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ansatte og folkevalgte i Molde kommune Formålet med Kongsberg kommunes etiske retningslinjer er er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for folkevalgte og ansatte i Kongsberg kommune og kommunale foretak. De etiske retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet. De etiske retningslinjene gjelder i tillegg til lovgivning, vedtatte retningslinjer, samt allmenngyldige etiske verdier og normer. Ringsaker kommune skal ha orden i sakene. Medarbeidernes kompetanse, ferdigheter og holdninger er en sentral forutsetning for å nå kommunens visjon om vekst og utvikling Mange kommuner har utarbeidet etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte. Kommuner som ikke har gjort det, bør prioritere dette arbeidet. De etiske retningslinjene bør behandles av kommunestyret og offentliggjøres - for eksempel ved å legge dem på intranett, på nettsiden eller gjennom en etikkplakat

Etisk standard for Bergen kommune

 1. For oss, som medarbeidere organisasjonen Hadsel kommune, dreier etikk seg om å forholde seg redelig til det felles verdigrunnlaget som finnes i vår organisasjon, eller samfunnet forøvrig. Etiske retningslinjer skal formulere dette verdigrunnlaget og gi nødvendig veiledning slik at hver medarbeider får kjennskap til det og vet hvordan det skal kunne praktiseres i det daglige.
 2. Folkevalgte og ansatte i Halden kommune blir daglig utfordret på å ta stilling til etiske dilemmaer og håndtere disse på en best mulig måte. Disse retningslinjene er ment som en bevisstgjøring og en oppfordring til folkevalgte og ansatte og andre som utfører et arbeid for kommunen til å reflektere over egne holdninger og handlinger
 3. Etiske retningslinjer. Du som ansatt har et ansvar å følge de retningslinjer, rutiner og reglement som gjelder for Midt-Telemark kommune. Etiske retningslinjer. Etikk i Midt-Telemark kommune handler om hjelp til å handle riktig og ta de riktige valgene
 4. Hovedmålsettingen for etiske retningslinjer er å unngå situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes uhildethet, objektivitet og mistanke om korrupsjon. Færder kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiskeholdninger i sin virksomhet i.

Etiske retningslinjer for Løten kommune I Kommunelovens § 1 heter det: ''Formålet med denne lov er å legge forholdende til rette for funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling Alle ledere i Trondheim kommune har gjennom ord og handlinger stor innflytelse på kulturen og normene for adferd i organisasjonen. Det er ledernes ansvar å sørge for at de etiske retningslinjene er kjent og at det legges til rette for gjennomgang av de etiske retningslinjer og etisk refleksjon Etiske prinsipper. Vi møter alle med respekt. Vi forvalter samfunnets fellesmidler på best mulig måte. Vi vurderer egen inhabilitet og ber rett instans å vurdere habilitet. Vi tar ikke imot gaver, arv eller andre ytelser. Vi er en åpen og etterrettelig kommune. Vi har ytringsfrihet og rett til å si ifra. Vi tar selvstendig ansvar Kort fortalt Her finner du regler og retningslinjer som gjelder for alle de kommunale skolene i Tønsberg På bakgrunn av kommunesammenslåingen er flere regler og retningslinjer under utvikling Hvis du har spørsmål du ikke finner svar på, ta kontakt med din skol Kommunen må betale Ryde Technology AS 140.400 kroner i sakskostnader, skriver Bergens Tidende. Bergen kommune gikk til sak da sparkesykkelselskapet Ryde begynte å sette ut elsparkesykler i byen uten noen avtale med de lokale myndighetene. Saken var i sommer oppe i Bergen tingrett, som avviste kommunens krav om en umiddelbar stans i utleien

Etiske retningslinjer skal bidra til å bevisstgjøre og avklare rett og galt i gitte situasjoner, slik at ansatte og folkevalgte opptrer på en måte som ivaretar kommunens omdømme, verdier og regelverk. DET FORVENTES AT ANSATTE OG FOLKEVALGTE I NORDRE LAND KOMMUNE: er kjent med kommunens verdier og legger dem til grunn i sitt arbeid Etiske retningslinjer for folkevalgte i Nesodden kommune Vedtatt 28.08.2019 som sak 079/19. 1. Verdigrunnlag Nesodden kommunes verdigrunnlag bygger på følgende menneskesyn: - Jeg vil vise andre mennesker toleranse og respekt. - Jeg vil møte andre mennesker med åpenhet, tillit og ærlighet Etiske retningslinjer har til formål å sikre en god praksis og definere felles standarder for folkevalgte og ansatte i Eidskog kommune. De har, sammen med kommunens verdier, betydning og konsekvens for folkevalgtes og ansattes handlinger. Kommunen ivaretar flere roller i lokalsamfunnet; samfunnsutviklerrollen kommunes etiske retningslinjer. Etikkplakaten og Varslingsplakaten er en del av de etiske retningslinjene. Som ansatt skal du alltid å tilstrebe å utøve godt skjønn, være aktsom og vise hensyn når du jobber for Grimstad kommune. Det forventes at du gjør deg kjent med, slutter deg til og utfører oppgaven Etiske retningslinjer kan være et fornuftig verktøy. Ledelsen setter ord på de forventninger bedriften har til medarbeideres adferd, og det blir dermed lettere både å diskutere disse forventningene, og å slå ned på brudd på dem. Imidlertid er det verdt å huske på at retningslinjer alene ikke har stor effekt på kulturen i bedriften

V Oppdal Kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Oppdal kommune Vedtatt i kommunestyret 05.03.2014, sak 14/1 «Retningslinjer for ansattes bruk av sosiale media i Hustadvika kommune» skal følges. 4. Gaver, korrupsjon og bestikkelser Folkevalgte og ansatte i kommunen plikter å unngå personlige fordeler som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Gaver til en verdi inntil kr. 500,- kan likevel mottas Rammeverk etiske retningslinjer; Etikkutvalget landet rundt. Kommunesektorens etikkutvalg reiser rundt til norske kommuner og fylkeskommuner for å drøfte aktuelle lokale utfordringer. Mange møtte i Kristiansand da kommunene på Agder diskuterte temaet «når demokratiet utfordres»

Blod årer som syntes

Video:

Nittedal kommune legger stor vekt på redelighet, respekt og raushet i sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte i Nittedal kommune skal etterleve disse retningslinjer. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkeltes etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen. 3. Møte med kommunens bruker At det etiske regelverket blir tatt i bruk i barnehagen, er ikke minst viktig for å sikre at Norge oppfyller sine plikter etter Barnekonvensjonen. Blant annet for å sikre at hensynet til barnas beste blir tillagt korrekt vekt ved løsningen av ulike dilemmaer som gjelder barnas skole- og barnehagehverdag

Bergen kommune - Koronaviru

folkevalgtes etiske holdninger i sitt arbeid for kommunen. Alle har også et selvstendig ansvar for å ta opp forhold som man får kjennskap til på arbeidsplassen, som ikke er i samsvar med kommunens etiske retningslinjer eller andre krav nedfelt i lover, forskrifter eller vedtak Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Rana kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 10/15, 23.03.15 Veileder -hjelp til å ta de riktige valgene En veileder til etisk refleksjon Spar på kommunens ressurser. Ikke skriv ut denne unødvendig Etiske retningslinjer for Sunndal kommune skal bidra til å definere etiske verdier, prinsipper og rutiner som klargjør hva som er rett og galt i ulike situasjoner. 2. ANSVAR 2.1. Lederansvar Ledelse i Sunndal kommune er basert på fire grunnverdier: ansvar, medbestemmelse, bruker-orientering og helhet

Etikk - regjeringen

 1. Hamar kommune har vedtatt etiske retningslinjer som skal gjelde for kommunens ansatte. Retningslinjene tro i kraft 20. februar 2008. Etiske retningslinjer har tidligere vært en del av kommunens arbeidsreglement (Arbeidsreglementets § 10). Når de etiske retningslinjene nå er tatt ut a
 2. Kommunens etiske retningslinjer skal være et uttrykk for den etiske standarden som skal gjelde for folkevalgte og ansatte i Rennebu kommune. Alle har et selvstendig ansvar for egne handlinger, og alle skal ta avstand fra - og bekjempe
 3. 24. juni 2010 vedtok kommunestyret i Harstad nye etiske retningslinjer for ansatte i kommunen
 4. istrativt delegasjonsreglement Etiske retningslinjer Innbyggerinitativ Folkevalgtes lønns og arbeidsvilkår Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem Kommunikasjonsstrategi 2018 - 2021 Oversikt over mottatte gaver i Kragerø kommune Politivedtektene Reglement for spørretime Reglement for folkevalgte organer og delegasjon Retningslinjer for bruk av Kragerø.
 5. istrativ del Delegeringsreglement - politisk del Etiske retningslinjer.

Formålet med Oslo kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Oslo kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte. 2. GENERELT Ansatte i Oslo kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Kommunen Etiske retningslinjer. Målsetting. Kravet til redelighet, ærlighet og åpenhet er absolutt i all virksomhet i Sandefjord kommune. Både folkevalgte og medarbeidere har ansvar for å etterleve dette prinsippet Aktivt følge opp retningslinjer for å hindre lovbrudd. Ikke stimulere eller medvirke til operasjoner som er ulovlig eller i strid med de vanlige etiske holdninger i samfunnet. Være aktiv, åpen og fullstendig i informasjon slik at ingen føler seg lurt av kommunen. Utad opptre lojalt i forhold til medarbeidere, overordnede og kommunen som. Askøy kommune legger stor vekt på å opptre korrekt i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ledere og ansatte har ansvar for at redelighet, ærlighet og åpenhet skal kjennetegne virksomheten. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte ansatte, leder og folkevalgtes etiske holdning i sitt virke for kommunen Formålet med Ringerike kommunes etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte og folkevalgte. 2. Generelt Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover

Etiske retningslinjer for ansatte og - Lindesnes kommune

 1. Etiske retningslinjer Kragerø kommune Versjonsnummer Godkjenningsdato Godkjent av: 1. 19.11.2009 Kommunestyret k-sak 82/09 2. 11.05.2017 Revisjon Kommunestyret k-sak 39/1
 2. ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG DATO: GJELDER FRA: 1.1.2020 2 19 Etiske retningslinje r for folkevalgte og ansatte i Hustadvika kommune De etiske retningslinjene for folkevalgte og ansatte skal medvirke til at alle kan utføre vervene sine og arbeidsoppgavene sine på en etisk forsvarlig og god måte. Etikk er.
 3. Tilsatte i Sørum kommune plikter å følge de rettsregler og etiske retningslinjer som gjelder for kommunen, samt etterkomme pålegg fra overordnete. Lojalitetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk. Det er stort rom for diskusjon og motforestillinger fø
 4. Etiske retningslinjer. 1. Formål. Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være en veileder til å handle godt og forsvarlig i ulike situasjoner. Åpenhet og ærlighet skal prege kommunens virksomhet,.
 5. Varsling til Horten kommune. Varsling er at noen sier fra, om kritikkverdige forhold som brudd på lover, etiske retningslinjer (PDF, 8 MB) og rutiner, til noen som kan gjøre noe med det.Horten kommunes varslingsordning skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om misligheter, korrupsjon samt andre lovbrudd i kommunen eller mot kommunen

Etiske retningslinjer - Horten kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og politikere. Skjema. Tjenestebeskrivelser Dokumenter Lenker. Etiske retningslinjer for ansatte og politikere i Flekkefjord kommune. Kontakt oss. FLEKKEFJORD KOMMUNE. Kirkegaten 50 4400 Flekkefjord. Tlf: 38 32 80 00. Org.nr.: 964 967 369. Konto. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold i Grue kommune eller mot Grue kommune

Etiske Retningslinjer for Kristiansund Kommune

arkivsak.-/jpostnr.: 07/902-7, 24.03.2009 etiske retningsliner for kommunalt tilsette og folkevalde i aurland kommune Tromsø kommune er en av Nord-Norges største arbeidsgivere med over 7000 medarbeidere innen et bredt spekter av tjenesteområder. Verdiene våre skal gi retning til arbeidet vi gjør og for hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag. Last ned: Etiske

Sandnes kommune - Verdier og etik

Lønnspolitiske retningslinjer; Oppfølging av sykemeldte; Medarbeidersamtale; Policy og prosedyre for håndtering av mobbing, trakassering og utilbørlig adferd; Retningslinjer for stillingsbank; Tillitsvalgt; Velferdstiltak. KK BIL; Velferdsboligene på Knaben; AKA ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AVERØY KOMMUNE og at det legges til rette for gjennomgang av de etiske retningslinjene og etisk refleksjon i egen enhet. Vedlegg Forholdet til lov- og regelverk Forvaltningsloven inneholder en rekke saksbehandlingsregler som har etiske aspekter 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske retningslinjene er at de skal bygge opp under en positiv og god organisasjonskultur, hvor alle ansatte og folkevalgte i Vestby kommune er etisk bevisst og reflektert i sitt daglige arbeid

Etiske retningslinjer for Asker kommune Asker kommune

Etiske retningslinjer De etiske retningslinjene i Drammen kommune eiendomsutvikling AS og datterselskaper (DKEU) skal legge grunnlag for en sunn og sterk forretningskultur i hele virksomheten. Retningslinjene gjelder for ansatte, styremedlemmer og andre som opptrer sammen med eller på vegne av selskapet - Retningslinjer - forfall politiske møter (PDF, 625 kB) Annet/felles - Pressereglement for Ringebu kommune (PDF, 81 kB) - Etiske retningslinjer (PDF, 254 kB) - Retningslinjer for varsling (PDF, 439 kB) - Retningslinjer for utleie av kommunale bygg og møterom (PDF, 2 MB) - Retningslinjer for AKAN-arbeidet i Ringebu kommune (PDF, 428 kB Etiske retningslinjer For ansatte og folkevalgte i Lindesnes kommune Vedtatt av kommunestyret 23.4.202 Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Sigdal kommune, vedtatt av kommunestryret 21.09.2017 Dei etiske retningslinene gjeld for kommunalt folkevalte og tilsette i faste, vikariat og mellombelse stillingar. Etiske retningsliner for Gol kommune skal omfatte alle heil- og deleigde selskap, samarbeidstiltak og liknande. Retningslinene skal også inkludere andre enn tilsette og folkevalte som tek på seg å representere kommunen. 16

Etiske retningslinjer - Politikk i Bodø kommune

Etiske retningslinjer har til formål å sikre en god praksis og definere etiske standarder for folkevalgte og ansatte i Notodden kommune. Disse har, sammen med kommunens verdier, betydning og konsekvens for folkevalgtes og ansattes handlinger. Omdømme Den enkelte ansatte og folkevalgte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etis Retningslinjer; Retningslinjer. Kulturskolens tilbud er for barn og unge i Stange kommune. Voksne søkere kan tas opp hvis det er ledig undervisningskapasitet, eller gjelder tilbud som er spesielt rettet mot voksne. Ved aksept av tilbudt plass påløper det elevavgift per semester kommune. I tillegg har fl ere kommuner kommet med kommentarer og innspill. De etiske kravene er også anvendt i anskaffelser i Bergen kommune, Stavanger kommune og Forsvarets Logistikkorganisasjon. Oppfølgingen av kravene vil fi nne sted i 2009. For mer informasjon om veilederen, kontakt Initiativ for etisk handel: 22 41 66 64 www.etiskhandel.n Etiske retningslinjer. Prosjektet om etiske innkjøp skal munne ut i en veileder for offentlige innkjøpere. Her kan du lese om hvilke etiske krav som kan stilles, Bergen kommune har allerede formulert etiske krav i anbudskonkurransen for levering av leker og idrettsutstyr

Ringerike kommune - Etiske retningslinjer

Etiske retningsliner for Os kommune. Vedtekne av Os kommunestyre 29.03.2011. Målgruppe: Tilsette og folkevalde i Os kommune. 1. Prinsipp. Ein grunnleggjande føresetnad for samhandlinga vår med innbyggjarane er tillit til kommunen og dei avgjerdene som vi tek ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I GRIMSTAD KOMMUNE De etiske retningslinjer beskriver verdier, prinsipper og retning for høy etisk praksis. Varsling gjør det mulig å rette opp kritikkverdige forhold. Folkevalgte og ansatte har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i samsvar med de etiske retningslinjene Etiske retningslinjer for Trysil kommune skal være med å sikre en god etisk praksisi alt arbeid, på alle plan- som folkevalgt og medarbeider. For å lykkes må egenskaper som ærlighet, åpenhet og lojalitet være alle sitt varemerke De etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte, folkevalgte og for leverandører som leverer varer og tjenester på vegne av Værøy kommune. Værøy kommune skal drive sin virksomhet med integritet, med respekt for lover, avtaleverk og enkeltpersoners verdighet og rettigheter. Det forventes at folkevalgte og alle ansatte i Værøy kommune. Etiske retningslinjer for Surnadal kommune 1. Kva er etikk og kvifor treng vi etiske retningsliner? Etikk fortel og rettleier oss om kva handlingar som er rett og kva handlingar som er gale. Etikken set normer og prinsipp for riktig handling hos oss sjølv, for arbeidsgjevaren vå

Helsefagarbeidere i Delta har laget yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeidere. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre helsefagarbeidere om ansvar og riktige handlinger Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 Sandefjord Se mer kontaktinformasjon. Etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer for Trondheim kommune. Ytringsfrihet. Ytringsfrihet i Trondheim kommune. Delegeringsreglement. Delegeringsreglement. Vedrørende delegeringsreglementet punkt 37.3 Kart- og oppmålingskontoret. Retningslinjer for representasjon. Retningslinjer for representasjon og bevertning i Trondheim kommune

 • Pka logo.
 • Oral b genius rose gold.
 • Klinikum mannheim ggmbh urologische uniklinik.
 • Anvendt hioa.
 • Dahlien pflanzen kübel.
 • Tank top herren adidas.
 • Mittelspitz oppdrettere i norge.
 • Bonytt abonnement oppsigelse.
 • Ambrosia trifida.
 • Paleontolog engelsk.
 • Ü30 party düsseldorf maritim.
 • Hvorfor er jeg ikke kilen.
 • Kvadraturen kristiansand kart.
 • Utagerende atferd hos demente.
 • Arnsberg zentrum.
 • Bergensk fiskesuppe oppskrifter.
 • Marc anthony age.
 • Audi vollaktives fahrwerk.
 • Smn nettbank.
 • Persian new year 1396.
 • Gln amino acid.
 • Scholl gel activ work.
 • Brattkort varighet.
 • Hvordan forminske bilder i photoshop.
 • Pantone tusjer pris.
 • Lego spiderman ausmalbilder.
 • Saitensprung lüdenscheid.
 • Saif al islam.
 • Ü30 party chemnitz.
 • Kjøpe japansk kirsebærtre.
 • Tiden etter brystoperasjon.
 • Ds vs citroen.
 • Muskelkontraksjon enkelt forklart.
 • Inklämningssyndrom axel övningar.
 • Stream malmö ifk göteborg.
 • Grohe kontakt.
 • Yamaha t max 750 höchstgeschwindigkeit.
 • Sma levealder.
 • Skinnrens.
 • Mobbe hendelser.
 • Prive boots.