Home

Psykologforeningen lønnsforhandlinger

Tariffoppgjør og lønnsforhandlinger 2020 - Lønnsoppgjøret

I helseforetakene forhandler Psykologforeningen lokalt med hvert enkelt foretak. I både staten og kommunene (KS og Oslo) Har du spørsmål om lønnsforhandlinger? Ta kontakt med forhandlingsavdelingen her. Norsk psykologforening. Postboks 419 sentrum, N-0103 Oslo . Besøksadresse: Kirkegata 2 Lønnsforhandlinger ved ansettelse De viktigste lønnsforhandlingene er de du selv står for ved ansettelse. Forhandlingene om lønn begynner vanligvis etter at du har vært til intervju, og du får et skriftlig tilbud i posten om stillingen, men allerede før intervjuet bør du ha gjort deg opp en mening, og aller helst tatt kontakt med tillitsvalgt i virksomheten for å orientere deg Hvis du ønsker mer informasjon om lønnsforhandlinger, gå til artikkelen Ny jobb - ny lønn. Den inneholder en huskeliste ved lønnsdannelse, inkludert noen viktige spørsmål angående lønn, pensjon, fagutvikling og øvrige arbeidsvilkår ved arbeidsstedet Her finner du informasjon om lønns- og arbeidsvilkår og spørsmål i grenselandet mellom regulering av arbeidsforholdet og faglig virksomhet. Forhandlingsavdelingen har normalt telefontid 12:15-15:00. Ring 23 10 31 30. Du kan også ta kontakt ved å fylle ut dette skjemaet: Forhandlingsavdelinge Psykologforeningen har partsstatus i alle de omtalte tariffområdene. Partsrettighetene innebærer at Psykologforeningen, både lokalt og sentralt, har rett til å møte arbeidsgiver eller dennes arbeidsgiverorganisasjon til forhandlinger. Dette kan for eksempel være rett til å delta i lokale lønnsforhandlinger og rett til å inngå særavtaler

Å være lønnsforhandler lokalt for psykologene oppleves som lærerikt og krevende. De to forhandlingslederne Nina Karoliussen ved Helgelandssykehuset HF og Pål Iversen fra Helse Førde HF har sittet ved forhandlingsbordet for første gang. Begge er motivert for å kjempe for psykologenes lønnskrav ved neste forhandlinger Psykologforeningen utsetter kurs med fysisk oppmøte ut året. På grunn av smittesituasjonen blir alle kurs i Oslo i november og desember utsatt. Psykologforeningen ønsker flere digitale kurs. Det skal være trygt og samtidig faglig forsvarlig å ta spesialistutdanning under koronapandemien Vårens hovetariffoppgjør er på grunn av koronakrisen utsatt til høsten. Akademikerne forhandler for medlemmer i stat, kommune og helsesektoren Ledere ved DPS døgnenheter, dagsentre og samlokaliserte boliger oppgir at de har god kunnskap om brukernes rett til å stemme ved valg. De rapporterer imidlertid om mindre kunnskap om rett til tilrettelegging for valgdeltagelse, og at tilrettelegging ofte var avhengig av pasientens eget initiativ Medlemsnytt fra Psykologforeningen 26. juni 2020 Les om det nye helseatlaset for psykisk helsevern og rusbehandling, Psykologforeningens innspill til ny opplæringslov og hva som skjer med årets lønnsforhandlinger

Tips til lønnsforhandling ved ny jobb - Lønnsforhandlinger

Fafo publiserer de viktigste nyhetene fra årets lønnsoppgjør på denne siden. Arbeidet med nettsiden finansieres over en forskningsavtale med Arbeids- og sosialdepartementet om det kollektive arbeidslivet Psykologforeningen har i de siste årene oppfordret sine medlemmer til å innta lederstillinger og synliggjøre psykologers kompetanse som ledere. Dette har gjentatte ganger blitt fremhevet fagpolitisk og i sammenheng med lønnsoppgjør, og er vedtatt som satsningsområde for Psykologforeningen for 2005-2007

Psykologforeningen kan gjøre bruk av nettverkene i bestemte sammenhenger. Vi kan for eksempel ta kontakt i sammenheng med høringsuttalelser, eller når foreningen skal nedsette et utvalg. På denne måten kan vi trekke inn folk med kompetanse og engasjement i en begrenset periode Mange av våre medlemmer er opptatt av at Psykologforeningen - som naturligvis skal forestå lønnsforhandlinger og sikre gode arbeidsvilkår for medlemmene - i like stor grad skal være en utadrettet, tor@psykologforeningen.no. Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 4, 2010, side 358-359 Brudd i staten: - Skuffet over liten forhandlingsvilje 14.09.2020 - Staten har lukket døra for forhandlinger både om økonomi og forbedring av tariffavtalen, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat www.psykologforeningen.no. npfpost@psykologforeningen.no 23 10 31 30. Postboks 419 Sentrum, 0103 Oslo. Bli medlem. Vurderinger: 0 0 Juridisk rådgivning innen lønn- og arbeidsvilkår Bistand ved lønnsforhandlinger Veiledning og hjelp i ulike krisesituasjoner Tidsskrift for Norsk Psykologforening Krav til medlemskap Medlemskap koster 6.340.

Norsk psykologforening ble etablert i 1934 og er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge. Psykologforeningen skal ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser og bidra til å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet Norsk psykologforening - Spesialrådgiver. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Jeg har blitt utfordret på hva jeg mener om hvorvidt medlemskriteriene i Psykologforeningen bør endres for å inkludere de med master i psykologi. Større medlemsmasse gir større gjennomslagskraft og selvstendig forhandlingsrett i lønnsforhandlinger (krever mer enn 10.000 medlemmer)

Streiken i Oslo er avsluttet 27.05.2019 Mandag ettermiddag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet i mellomoppgjøret 2019. Etter en kort og målrettet streik som legger press på forhandlingene i 2020, er Akademikernes medlemmer i rådhuset tilbake på jobb tirsdag morgen Lønnsforhandlinger. Statens lønnssystem forutsetter at partene lokalt er enige om virksomhetens lønnspolitikk og hvordan lønnssystemet skal brukes for å nå virksomhetens mål. Hovedtariffavtalene i staten styrer lønnsforhandlingene. Hovedtariffavtalene i staten styrer lønnsforhandlingene

Vi har ansvar for sentrale lønnsforhandlinger, medlemshenvendelser om lønns- og arbeidsbetingelser og rådgivning i personalsaker samt støtte og opplæring til lokale tillitsvalgte. Rådgiveren skal kunne representere Psykologforeningen i møte med eksterne samarbeidspartnere og arbeidsgiverrepresentanter Norsk psykologforening - Spesialrådgiver i Forhandlingsavdelingen. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Norsk Psykologforening er en norsk faglig organisasjon og fagforening for personer med autorisasjon som kliniske psykologer i Norge.Foreningen var opprinnelig åpen for alle fagpersoner i psykologi; i 1972 ble medlemskap begrenset til personer med godkjenning, senere kalt autorisasjon, til å jobbe innen det kliniske feltet.Som resultat jobber de fleste medlemmene innen klinisk psykologi B-rundskriv 4/2020 - Stillinger med særaldersgrense. Ved hovedtariffrevisjonen 2020 ble det avtalt endringer i stillingskodesystemet. Det er derfor behov for en ny ajourføring av oversikten over stillinger med særaldersgrense i KS' tariffområde

Mekling i staten og kommunesektoren starter i dag 23.09.2020 Årets hovedoppgjør i staten, kommunene og Oslo kommune endte alle med brudd for Akademikerne, og partene ble nødt til å søke meklingshjelp Dette tariffområdet kalles også KS-området og regulerer arbeidsforholdet for deg som ansatt i en kommune eller fylkeskommune Viktig å ikke gjøre det bare for pengene, da blir du fort sliten. et tips til: ikke nevn for arbeidsgiver hvor mye du tjener ekstra, du må rapportere at du jobber ekstra, men ikke hvor mye penger, ikke lurt i lønnsforhandlinger;- Tariffnytt 12.06.2019 AFP i Virke-området. Avtalefestet pensjon (AFP) er fra 1. juni en del av NITOs overenskomst med Virke. Dette ble forhandlet frem i siste revisjon av overenskomsten.. Det betyr at medlemmer av NITO som jobber i en bedrift der denne overenskomsten gjelder, er omfattet av AFP-ordningen Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor 15.10.2020 - Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat

Juridiske artikler - Lønn og arbeidsvilkår - Medlem

Å forhandle lønn som nyansatt - Psykologforeningen

Finnmark: Ros: Vi vil rose ledelsen for den offensive satsingen de igangsatte angående arbeidet med å øke andelen psykologer til kommunal sektor. Vi er flere psykologer som har jobbet i førstelinjen og opplevd at det er et stort udekket psykologbehov i skoler, barne-hager, helsesektoren Lokale lønnsforhandlinger foregår etter at den sentrale avtalen er underskrevet og dermed uten streikerett. I 2014 ble 1/3 av den økonomiske rammen avsatt til lokale forhandlinger. Akademikerne ville nå ha mer. I kommunal sektor forhandler KS på vegne av 428 kommuner og 18 fylkeskommuner

Lønn og arbeidsvilkår - Medlem - Norsk Psykologforening

Årets lønnsoppgjør startet 16. mars og er et såkalt mellomoppgjør. Det vil si at det kommer midtveis i en toårig avtaleperiode. I slike mellomoppgjør forhandles det bare om lønn Hovedavtalene Hovedavtalene mellom Spekter og hovedorganisasjonene er selve grunnmuren i partssamarbeidet, og omfatter bestemmelser om forhandlingsordning, samarbeid og tillitsvalgte.; Sentral avtaledel (Del A) Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral del A og en lokal virksomhetsvis del B. Overenskomstenes del B forhandles i den enkelte virksomhet, mens overenskomstenes del A. Ingen streik i Unicare rehabilitering 30.01.2019 ; Salme ved lønnsoppgjørets slutt 19.09.2018 ; Hovedoppgjøret 2018: Økende lønnsvekst, men fortsatt oppslutning om frontfaget 04.07.2018 ; NRK-streiken er over 23.05.2018 ; Beklagelig journaliststreik i NRK 15.05.2018. julius@psykologforeningen.no Forhandlingsledelse Akademikerne kommune. Jan Olav Birkenhagen. Samfunnsviterne 952 51 984 job@samfunnsviterne.no Erik Graff. Forhandlingsleder, Oslo kommune. Juristforbundet 907 91 124 eg@juristforbundet.no Forhandlingsledelse Akademikerne helse. Akademikerne er arbeidstakerorganisasjonen for folk med høyere utdanning

Lønn og arbeidsvilkår - Medlem - Norsk Psykologforenin

Nettstedet www.fysio.no bruker informasjonskapsler. Noen av disse er driftsnødvendige, andre registrerer ulike forhold ved bruken av nettstedet. Dersom du ikke ønsker å benytte informasjonskapsler, kan du deaktivere dette i nettleseren din lønnsforhandlinger er et spill. Det er regler som skal følges, nasjonale og lokale hensyn som skal tas, og det er strategier som bør brukes. Og det gjør at lønnsfor-handlinger ikke er så farlige som mange synes å tro. Med psykologikunnskapen vår i ballasten burde vi være blant de beste på lønnsforhandlinger - så len Akademikerne Pluss forhandler medlemsfordeler for 12 foreninger i Akademikerne og jobber for at du som medlem skal få de beste fordelene og tilbudene

For ansatte - Lønn og arbeidsvilkår - Medlem - Norsk

 1. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet
 2. Joakim Solhaug, Psykologforeningen 11:00 ; Kursslutt. Kontaktperson på arrangementsdagen: Joakim Solhaug - 936 88 988 . Deltakeren skal bli kjent med begrep som benyttes i lønnsforhandlinger. De skal forstå innholdet i overheng og glidning, og tilegne seg kunnskaper om hvordan dette kan møtes med diskusjon o
 3. Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med naturvitenskaplig mastergrad

Norsk Psykologiforening - Forhandlingsavdelingen - Spesialrådgiver. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Psykologforeningen har tatt flere standpunkter og initiativ den senere tid som jeg opplever som positive. Juridisk bindende forhåndserklæringer om reservasjon mot visse typer behandling er ett av dem, vedtatt enstemmig av Sentralstyret i 2018 OSLO/SUNNMØRE (Aftenposten) Partene meglet sammenhengende i 29 timer og 14 timer på overtid før de kom til enighet. Nå slipper arbeidsgivere og arbeidstagere det som kunne blitt den største streiken på 18 år Psykologforeningen medlemskontingent. Den offisielle nettsiden til Norsk psykologforening. Nytilsatt sjefredaktør, Katharine C. Williams, vil relansere tidsskriftet som vitenskapelig publiseringskanal Ordinær medlemskontingent for 2020 er 7 430 kr. Studenter betaler kun 10 prosent av ordinær kontingent, 743 kr i 2020

Norsk Psykologforening - Avdeling Oslo. 858 mentions J'aime · 7 en parlent. Facebookside for Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforenin Akademikerne vil ha lokale, kollektive lønnsforhandlinger i et trygt, fleksibelt og inkluderende arbeidsliv. Pensjon må stå i forhold til lønn på alle inntektsnivåer, lang utdanning skal belønnes - og det skal lønne seg å stå lenge i arbeid — Og søkningen etter folk er stadig stor, det har jeg akkurat sjekket, sier Eilert Ringdal, forhandlingssjef i Psykologforeningen. Finanskrise. Selv om vårens lønnsforhandlinger nærmer seg med stormskritt, kan Ringdal bekrefte at arbeidsgivere allerede har måttet strekke seg en del for å få tak i psykologer Tips om deltidsarbeid for jusstudenter: Norsk psykologforening søker jusstudent til deltidsstilling i Forhandlingsavdelingen. Søknadsfrist og tiltredelse omgående. Forhandlingsavdelingen har i..

Lærerike og krevende lønnsforhandlinger Tidsskrift for

 1. Info om lokale lønnsforhandlinger 2014 - for tillitsvalgte En del av årets lønnsoppgjør skal fordeles lokalt i den enkelte statlige virksomhet. For deg som er tillitsvalgt i staten betyr dette at du må forberede deg, og dine medlemmer, på prosessen
 2. g i dag
 3. Vis Kari Helene Frøislies profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Kari Helene har 2 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Kari Helenes forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

Psykologforeningen.no - Norsk Psykologforenin

Spørsmål sendes inn på forhånd, til forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no. Vi åpner også for spørsmål underveis, i den grad tiden tillater det. Nedenfor finner du linken du skal benytte for å delta. Det er kommet rundskriv om lønnsforhandlinger 2020 i KS-området som ligger på nettsidene til Psykologforeningen Deltakeren skal bli kjent med begrep som benyttes i lønnsforhandlinger. De skal forstå innholdet i overheng og glidning, og tilegne seg kunnskaper om hvordan dette kan møtes med diskusjon og argumentasjon i forhandlinger Tips om deltidsarbeid for jusstudenter: Norsk psykologforening søker jusstudent til deltidsstilling i Forhandlingsavdelingen. Søknadsfrist og.. SAN forhandlingskurs Fornebu 8. februar 2017 www.san.no Ida Engen, Jordmorforeningen Julius Okkenhaug, Psykologforeningen Jon Ole Whist, Farmaceuten

Årets lønnsoppgjør - Akademikern

Spesialrådgiver Julius Okkenhaug, Psykologforeningen Grunnkurs stat Vilnius 24.-26. januar 2017. 3/1/2018 2 3 Partene på arbeidsgiversiden 4 lønnsforhandlinger. 3/1/2018 5 9 Arbeidsrettens to deler •Individuell arbeidsrett: -Den individuelle arbeidsretten tar utgangspunkt i den enkelt Det er bl.a. fordi de gir god juridisk hjelp, støtte/råd i lokale lønnsforhandlinger og fordi man får gode avtaler for bank og forsikring. I tillegg nyter også ikke-medlemmer godt av det når en fagforening gjør sentrale lønnsforhandlinger, og jeg ville derfor følt at det var å flyte på andres innsats hvis jeg ikke var medlem X: Lokale lønnsforhandlinger. De lokale lønnsforhandlinger 2004 ble avsluttet 30. november. Pottens størrelse var på 1% av lønnsmassen og av departementet beregnet til kr. 9.492.451,-Fra sentralt hold var det anbefalt å benytte hovedsammenslutningsmodellen under forhandlingene, men det ble det heller ikke denne gang

Tidsskrift for Norsk psykologforenin

 1. AKADEMIKERBLOGGEN: Psykologer tilbyr fortsatt hjelp under koronakrisen, men på en litt annen måte enn vi er vant til, skriver Psykologpresident Håkon..
 2. Psykologforeningen, Legeforeningen, Veterinærene og Tannlegeforeningen i Stockholm den 7.-8. september. Det vil bli avholdt samling for statstillitsvalgte (på alle nivåer) og sentralstyrets medlemmer i London den 3. - 6. desember hvor formålet er å gi oppdatert kunnskap om statens hovedtariffavtale, om lovgivningen fo
 3. Psykologforeningen og . Veterinærforeningen, felles grunnkurs for . statlige tillitsvalgte i København 25. -27. februar 2015. lønnsforhandlinger i staten for tillitsvalgte og andre deltakere i forhandlingsutvalgene. Samlingen vil avholdes i København den 28.-29. november
 4. Lokale lønnsforhandlinger vil skje ved den enkelte arbeidsplass i løpet av høsten. For å forberede de tillitsvalgte til de lokale forhandlingene arrangeres det regionale dagssamlinger i regi av Akademikerne over hele Norge. Psykologforeningen, Tannlegeforeningen og Veterinærforeningen

Medlemsnytt fra Psykologforeningen - Nyhetsbrev til alle

 1. v/Julius Okkenhaug, Psykologforeningen 13:00 Lunsj 14:00 Forhandlingsløp, tvisteløsning, og råd v/Hans Christian Apenes, Tekna, og Jon Ole Whist, Farmaceutene 16:00 Spørsmål/svar 16:30 Kursslutt Reiseregning, billetter, mv. Bestilling av reiser, etc skjer via egen primærforening. Reiseregning leveres i tråd med ege
 2. Her er American Psychological Association sin uttalelse i støtte for den globale kampen mot rasisme. I første avsnitt er det link til deres spesifikke..
 3. Hva mener befolkningen om norsk helsepolitikk og norske helsetjenester? Kantar TNS (tidligere TNS Gallup) presenterer resultatene fra årets helsepolitiske barometer med påfølgende politisk debatt på Filmens hus 28. mars

Hva tjener studenter? Tidsskrift for Norsk psykologforenin

Forskerforbundets kurs i Lønnsforhandlinger og -strategi ble holdt 13. - 14. september i Bergen. Kjell Trengereid deltok. NTNU avholdt seminar om En personalpolitikk for kunnskapsbedrifter på Jægtvolden den 16. - 17. september. Kjell Trengereid deltok. Forskerforbundet ved UiOs sektorseminar 12. oktober på Voksenåsen Hotell i Oslo Norsk Psykologforening - Avdeling Oslo - 「いいね!」855件 · 6人が話題にしています - Facebookside for Oslo lokalavdeling av Norsk Psykologforenin Saksansvarlig: Innhold: Lønnskrav Bibliotekarforbundet Sakstittel: Lokale lønnsforhandlinger 2014 Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2014/4336-46 37628/201

Here about 30 popular nito sites such as nito.no (NITO - NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon). The best 3 similar sites: romfart.no, engineersireland.ie, afag.no NPF inviterer til møte med Helsedirektoratet. I etterkant skriver direktoratet: «Vi har i møter med Psykologforeningen fått tilbakemelding om at de er bekymret over at mange med europeisk utdanning mangler kompetanse kontrakts- og lønnsforhandlinger samt spesielle hensyn i forhold til lisensperiode - En del norske leger vil ikke akseptere at de egentlig har gode arbeidsforhold, og de er svært opptatt av å få det bedre, mener Olaf Gjerløw Aasland, leder av Legeforskningsinstituttet - Statsbudsjettet gir mange gode signaler om at regjeringen har forstått at den psykiske og fysiske folkehelsen ivaretas best i kommunen Så jeg mener at vi er på riktig vei, men det er alltid ting en kan justere, uten at jeg skal gå inn i noen lønnsforhandlinger på vegne av offentlig sektor. Det har jeg ikke noe behov for. Jeg tror det er viktig at vi har en god offentlig sektor, og da må en også betale noen det det koster

Hvordan forhandle lønn - tips for lønnsforhandlinger

 1. • Psykologforeningen • Juristforbundet • Econa (tidl. Siviløkonomene) • Samfunnsøkonomene • Tannlegeforeningen • Veterinærforeningen lønnsforhandlinger? 8. - 9. mars 2015. 4 Tillitsvalgtkurs Modul 1, Helse Sør-Øst Ulike benevnelser på tariffavtaler • Landsoverenskomst • Overenskoms
 2. SYKEHUSOPPGJØRET: Det har lyktes meklingsmann Dag Nafstad å få til en løsning for blant andre radiografene og farmasøytene ved helseforetakene Oslo Universitetssykehus og Vestre Viken. YS er dermed i mål i alle helseforetak. YS-ansvarlig: - Dette innebærer at overenskomstene for Farmasiforbundet, Maskinistforbundet og STAFO, i tillegg til Norsk Radiografforbund, nå endelig kan få.
 3. Hovedtariffavtalen 2020 akademikerne Hovedtariffavtalene i staten 16 . Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 mellom staten og Akademikerne (pdf) Hovedtariffavtalen i staten 2018-2020 mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat (pdf) Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne med endringer pr. 1. mai 2017 og lønnsplanhefte nr. 53 B (pdf Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne 2018.
 4. Akademikerne helse tar ut nye 20 ledere og leger ved Helse Bergen og St. Olavs Hospital i streik. Rune Frøyland gjenvalgt som leder i Akademikerne helse 29.10.2020 Frøyland e
 5. Samfunnsviterne har utformet egne kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger. Begrunnelse av krav I tillegg til kravskjema må kravet også inneholde begrunnelse. I krav som sendes arbeidsgiver kan en relativt kort og oversiktlig begrunnelse legges inn på eget ark Samfunnsviterne NTNU, Trondhjem, Sor-Trondelag, Norway. 462 liker dette · 2 snakker om dette · 3 har vært her
 6. IT-bransjens nettavis. Besøksadresse Grensen 3, 0159 Oslo . Postadresse Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo . Faktura-adresse: Teknisk Ukeblad Media AS Postboks 380 Sentrum 0102 Osl
 7. 26.05.2016 1 Medlemsmøte stat Høyres Hus -25.05.2016 Agenda • 16:30 -Velkommen -Lønnsoppgjøret 2016 -Hva skjedde? -Veien dit? -Hva skjer videre

Kvinner og lønnsforhandlinger Tidsskrift for Norsk

De representerer en enhet når det gjelder lønnsforhandlinger. Ellers er det en intern kamp, klikkdannelser, posisjonering og nettverkdannelser for å bli større, mektigere, ha flere senger og flere underordnede, slik at man kan føle seg viktigere og mektigere på andres bekostning - uten særlig tanke på hva som tjener pasientene best Quick Search. Help. Online Help Keyboard Shortcuts Feed Builder What's ne Comments . Transcription . ÅRLIG LØNNSREGULERING 2014 I K Bergens Tidende fordeler | BT Invitere

Norsk Psykologforening - Avdeling Oslo - Innlegg Faceboo

MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2015 Tid: Kl.18:00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22 Fagpressenytt.no er en portal som publiserer nyheter, reportasjer og artikler fra et stort antall fag- og nisjemedier. Alle mediene redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten De fleste forslagene som ble fremmet da luftambulansesaken var oppe i Stortinget ble avslått, men et enstemmig storting ber regjeringen sikre at dagens anbudsprosessen evalueres, og flertallet ber om at erfaring og kompetanse videreføres Ved å ta dette opp som et kamptema distraherer Spekter fra forhandlinger om høyere lønn, muligheter for tidligere pensjon - som for sykepleiere, droppe individuelle lønnsforhandlinger til fordel for kollektive, bedre opplæring av nye assistentleger - tilsvarende som hos sykepleiere etc. Lærer kjempet en forgjeves kamp og fikk ingenting til og i hvert fall ikke høyre lønn

Samfunnsvitern

Florø Seilforening Org.nr. 888 096 922. Furuholmen 7 - PB 339 6900 FLOR Lønn latvia Latvia - Lønn - N . Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Latvia - Lønn Lønn for en ingeniør innen elektronikk i Riga= 1,143.65€ ‍Lønn til en ingeniør i Riga= 1,137.42€ Lønn for en engelsk oversetter Riga= 695.98€ Lønn til en mcdonald-arbeider i Riga= 326.63€ Lønn til fiskeren i Riga= 490.39€ Lønn for. Samtidig mener de det kan være problematisk, både for den enkelte jordmors karrieremuligheter og under lønnsforhandlinger, dersom reservasjonsrett blir tillagt for stor vekt i ansettelsesprosesser. Sekretariatet har spurt Psykologforeningen om reservasjonsadgang er relevant for deres yrkesgruppe 22.09.04 Kurs lokale lønnsforhandlinger UiO Eirik Rikardsen deltok 22.-24.09.04 Jubileumsseminar FFI, Stockholm og Helsinki Kolbjørn Hagen deltok med foredrag 23.09.04 Møte med ASP-leverandør TeleComputing Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen, Lisa Wilhelmsen og Jorunn Dahl Norgård delto Stortinget.no inneheld informasjon om saker som Stortinget handsamar, oversikt over møte og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisingar, læringsspel, kurs med meir

Dagsnytt 18 er P2s populære debatt-program. Her får du høre de viktigste debattene, aktuelle intervjuer og analyser. Dagsnytt 18 sendes direkte på P2 og på NRK2 mandag til fredag kl. 18:00 til 18:59. Programledere er Sigrid Sollund, Fredrik Solvang og Espen Aas Limited time offer. SAVE % on your upgrade. click her Kontakt Oslo kommune - Ring 21 80 21 8 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Formålet med Oslo kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Oslo Delta ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Oslo kommune Søk i alle ansatte i Oslo kommune. Postadresse http://staging.idium.net/akademikerne.no/filestore/File_library/Om_Akademikerne/Trykksaker/rsberetning-endelig3.pd Juristkontakt 9 - 200

 • Chris medina audition.
 • Montering av tv.
 • Beinhinnebetennelse styrketrening.
 • Weber holzkohlegrill zubehör.
 • Lipødem spesialist.
 • Bh stroppeløs.
 • Forsikring på skole pc.
 • Persönliches kennenlernen englisch.
 • Taron egerton snapchat.
 • Distinktiv kryssord.
 • Kosmetikk merker.
 • Westfalia bobil norge.
 • Belangrijkste waarden in nederland.
 • Madison de la garza eddie de la garza.
 • Max mekker engelsk.
 • Brukt kjøleskap.
 • Neue freunde finden frankfurt.
 • Bli kunde sparebank 1.
 • Jaybirds x2.
 • Valborg hagfeldt wiki.
 • Innvandrerbutikk bergen sentrum.
 • Ladehöhe lkw standard.
 • Timeliste excel formel.
 • Frekvens bølgelengde kalkulator.
 • Music filter snapchat.
 • Tollefsen leiligheter.
 • Zu verschenken solingen.
 • Kavaleriet hæren.
 • Lg vaskemaskin app.
 • Jotun fusion ncs.
 • Lalandia legoland.
 • Gumbalimba park.
 • Pergola mit sonnensegel selber bauen.
 • Linerle tegning.
 • Flugzeugabsturz.
 • Jæren surf report.
 • Sør afrikas herrelandslag i rugby union.
 • Ørnerovet på leka bok.
 • Kjøpe kulelager.
 • Bygdøy hus til salgs.
 • Flukten fra alcatraz aldersgrense.