Home

Potensfunksjoner geogebra

Fit af forskellige funktioner til datapunkter i geogebra - Duration: 9:56. Jacob Debel 998 views. 9:56. Potensfunktion - forskrift ud fra to punkter (bevis) - Duration: 7:00 Potensfunksjoner En funksjon f gitt ved f x = a · x b , hvor a og b er konstante tall, kalles en potensfunksjon . Legg merke til at når b er et ikkenegativt helt tall, er potensfunksjonen også en polynomfunksjon , som for eksempel 2 x , 3 x 2 , osv Regneoppgave med potensfunksjoner og geogebra.. ved regning og bruk av digital hjelpemidel

Trigonometriske funksjoner – nkhansen

Undervisningsvideo om eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner. For the Love of Physics - Walter Lewin - May 16, 2011 - Duration: 1:01:26. Lectures by Walter Lewin Oppgaver: Potensfunksjoner og rotfunksjoner. Oppgavene løses med hjelpemidler. Du skal lage en sylinderformet boks som skal romme én liter. d) Hvor høy må boksen være, og hvor stor radius må den ha, dersom overflata skal bli minst mulig Merk: Du kan også lage punkt ved å skrive inn (x,y) i inntastingsfeltet, for eksempel (1,2) lager et punkt med samme koordinat.Les mer om punkt her

Du har sett at kommandoen i GeoGebra for å finne topp- eller bunnpunkter er «Ekstremalpunkt[<Polynom>]». I eksamensveiledningen 2019 fra Utdanningsdirektoratet defineres ekstremalpunkt som førstekoordinaten til et topp- eller bunnpunkt. Ekstremalverdi er andrekoordinaten til et topp- eller bunnpunkt Funksjon[ <Liste med tall> ] Returnerer den følgende funksjonen: De to første tallene (a og b) avgjør start- og sluttverdi til x.De resterende tallene er y-verdiene til funksjonen.y-verdiene blir plassert mellom a og b med like stor avstand mellom hver verdi

Fra GeoGebra Manual. Hopp til: navigasjon, søk. Tast Snarvei PC Snarvei Mac OS X Handling A Ctrl + 3.5 Potensfunksjoner; 3.6 Eksponentialfunksjoner; Koordinatsystem . Et koordinatsystem består av to tallinjer som står vinkelrett på hverandre. Vi kaller disse tallinjene for akser. Punktet der aksene krysser hverandre kalles for origo.Begge aksene har verdien null i origo

Potensfunktioner i Geogebra - YouTub

 1. 5.7 Potensfunksjoner og potensregresjon OPPGAVE 5.70 Vi skriver inn funksjonsuttrykkene i algebrafeltet i GeoGebra for å tegne grafene. OPPGAVE 5.71 a) Vi definerer Sp i GeoGebra og skjuler grafen til denne ved å klikke i sirkelen til venstre for funksjonen i algebrafeltet
 2. I GeoGebra kan du bruke kommandoer til å finne for eksempel integralet og den deriverte av en funksjon. Du kan også bruke kommandoen Dersom til å lage funksjoner med vilkår. Merk: Du kan også bruke kommandoene f'(x), f''(x), f'''(x), osv for å få de deriverte av en tidligere definert funksjon f(x)
 3. Vi får en eksponentialfunksjon når noe vokser eller avtar med en fast prosent. Slik vekst kaller vi eksponentiell vekst. Antall individer i en populasjon i naturen vil for eksempel øke eksponentielt hvis populasjonen har ubegrenset tilgang til mat og ingen fiender
 4. 3 Rasjonale funksjoner og potensfunksjoner. 4 Logaritmer og eksponentialfunksjoner. 5 Geometri. 6 Vektorer. 7 Vektorregning. 8 Vektorer og kurver. 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave (2013) Mer om GeoGebra. Siste utgaver av lærebøkene inneholder detaljert opplæring i bruken av GeoGebra. Video. Innstillinger og oppsett; Verktøy
 5. Animationer med potensfunktioner . Beregn a og b ud fra 2 punkter. Potensvæks
 6. Matematikk 2

Praktisk matematikk - Potensfunksjoner - NDL

Regneoppgave med potensfunksjoner og geogebra - YouTub

bruke digitale verktøy til å undersøke kombinasjoner av polynom­ funksjoner, rotfunksjoner, potensfunksjoner og eksponential­ funksjoner som beskriver praktiske situasjoner, ved å bestemme nullpunkter, ekstremalpunkter og skjæringspunkter og finne gjennom­ snittlig vekstfart og tilnærmingsverdier for momentan vekstfart 5.3 Potensfunksjoner og rotfunksjoner OPPGAVE 5.30 a) b) c) d) OPPGAVE 5.31 a) S (70) 400000 70 683 Hvis prisen er 70kr per e | 1,5 nhet, vil salget bli 683 enheter. Potensfunksjoner Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare

Eksponentialfunksjoner og Potensfunksjoner - YouTub

1T - Matematikk fellesfag - Praktisk eksempel på en

5E Potensfunksjoner: Oppgave 5.77-5.79. Anbefalt: 5.87 RegPot[Liste1] Quiz potensfunksjoner JULEFERIE: JULEFERIE JULEFERIE Tirsdag 03.01 5F Rasjonale funksjoner Oppgave 5.89 på papir. (Tegn minst en graf nøye! Kan tegne skisse av de andre to. Se eksempel 18 for fremgangsmåte). Oppgave 5.90 og 5.91 i GeoGebra • Potensfunksjoner og n-te-røtter • Enkle lineære likninger . Microblink beskriver PhotoMath som en kamerakalkulator. Kult for elevene Mattelærer Tor Arne Mjølund,.

Praktisk matematikk - Potensfunksjoner og rotfunksjoner - NDL

We offer thousands of pictures and illustrations of people, animals, buildings and street photography, beautiful landscapes, plant & flower photos, objects from computers & electronics to food images and jewelry photos I denne teorivideoen lærer du hvordan man lager en eksponentiell modell med GeoGebra. Eksponentiell modell er i formen f(x)=a^ tegne grafen til polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, potensfunksjoner og rasjonale funksjoner med lineær teller og nevner, GeoGebra. Finn funksjonsuttrykket 1 og 2. GeoGebra. Sammenligning av lineære funksjoner. GeoGebra. Regresjon med GeoGebra. GeoGebra. Rektangel med omkrets 24 Polynomregresjon (Geogebra) Potensfunksjoner. Rotfunksjoner digitalt (Geogebra) Potensregresjon (Geogebra) Eksponentialfunksjoner. Eksponential regresjon (Geogebra) Kjennetegn For funksjoner. Gjennomsnittlig vekstfar

I denne videoen fra 2P matematikk lærer du om polynomfunksjoner, og hvordan man tegner slike grafer. En polynomfunksjon er en funksjon med flere ledd Siden geogebra ikke har mulighet til å vise flere y-akser samtidig, potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, og summer, differanser, produkter og kvotienter av disse funksjonene, og bruke kjerneregelen til å derivere sammensatte funksjoner 00090: Potensfunksjoner. Utgitt: 2014-03-16. Varighet: 4 minutter og 21 sekunder. 00091: Eksponentsialfunksjoner. Utgitt: 2014-03-16. går vi igjennom en eksamensoppgave der vi ser på forløpet til en graf og identifiserer ekstremalpuntker ved hjelp av GeoGebra. Utgitt: 2014-07-07. Varighet: 11 minutter og 28 sekunder Elevene må kunne lage geometriske skisser i for eksempel GeoGebra. Elevene kan trygt lese Kapittel 1 Geometri i nåværende bok og i tillegg lære å lage mangekanter i GeoGebra. Vi legger inn et alternativt delkapittel 7.5 med potensfunksjoner og rotfunksjoner. Kapittel 9.7 bygger delvis på kjennskap til betinget sannsynlighet ♦ derivere polynomfunksjoner, potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, og summer, differanser, produkter og kvotienter av disse funksjonene, og bruke kjerneregelen til å derivere sammensatte funksjone

Praktisk matematikk - Lineære funksjoner - NDLA

Punkt Kommando - GeoGebra Manua

Vi lærer om regneark og statistikk i GeoGebra, og bruker GeoGebra til å regne standardavvik og gjennomsnitt til et datasett. Fra matematikk 2P-pensum * tegne grafen til polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, potensfunksjoner og rasjonale funksjoner med lineær teller og nevner, både med og uten digitale hjelpemidler * lage og tolke funksjoner som modeller og beskrive praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag, analysere empiriske finksjoner og bruke regresjon til å finne en tilnærmet polynomfunksjon, potensfunksjon eller. bruke digitale verktøy til å framstille og analysere kombinasjoner av polynomfunksjonar, rotfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner. Vi har lagt ut et vedlegg. 7.5 Tilllegg: Potensfunksjoner og rotfunksjoner. som dekker dette stoffet i læreplanen av 2013 Nullpunkt s 94 GeoGebra 42 KB Last ned; Nullpunkt s 94 TI Nspire 82 KB Last ned; Oppgave 4.14 GeoGebra 118 KB Last ned; Oppgave 4.14 TI Nspire 52 KB Last ned; Oppgave 4.24-4.25 GeoGebra 183 KB Last ned; Oppgave 4.24-4.25 TI Nspire 55 KB Last ned; Oppgave 4.40e TI Nspire 21 KB Last ned; Oppgave 4.62 GeoGebra 60 KB Last ned; Oppgave 4.62 TI. Eksempel (eldre versjon) Eksponentialregresjon Eksempel side 154 med GeoGebra 4.2 131 KB Last ned (eldre versjon) Eksponentialregresjon Eksempel side 154 med TI-Nspir

Matematikk for samfunnsfag - Polynomfunksjoner - NDL

Funksjon Kommando - GeoGebra Manua

analysere praktiske problemstillingar knytte til daglegliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjonar og beskrive samanhengar mellom storleikar ved hjelp av matematiske modellar (4); bruke digitale verktøy i utforsking, modellbygging og presentasjon (3); gjere målingar i praktiske forsøk og formulere matematiske modellar på grunnlag av observerte data (2 Brukermanual i GeoGebra . for Vg1T, Vg1P, Vg2T, Vg2P, R1 og R2. GeoGebra er et program for Geometri og AlGebra. GeoGebra er en dynamisk matematisk programvare, som binder sammen geometri, algebra og utregninger. Programmet er utviklet av Markus Hohenwarter ved Florida Atlantic University, til bruk for elever og lærere • GeoGebra-stoff formulert som eksempler og ikke som teori -Mange elever leser ikke teori. Det meste løst uten og med hjelpemidler. Rasjonale funksjoner og potensfunksjoner 4. Logaritmer og eksponentialfunksjoner 5. Geometri 6. Vektorer 7. Vektorregning 8. Vektorer og kurver 9. Sannsynlighetsregning I GeoGebra : c) Bruk grafen til å finne ut hva prisen må være for at kjøpmannen skal selge 500 enheter per uke. I GeoGebra : og lager så punktet A med som gir oss Det betyr at prisen må være kr 86,18 for at kjøpmannen skal selge 500 enheter per uke. Har her valgt å starte x-aksen på 50. I GeoGebra: Oppgave 5.3 I GeoGebra kan vi tegne denne asymptoten ved å skrive Asymptote[f]. Det gir denne grafen: Vi ser her at grafen nærmer seg den vertikale asymptoten x = 1 når x nærmer seg 1

Tastatursnarveier - GeoGebra Manua

GeoGebra i Kapittel 2 Geometri. Glidere i funksjonslære. Glidere i funksjonslære. Glidere i funksjonslære. rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner. Rotfunksjoner. Rotfunksjoner. Trigonometri. Stoffet er komprimert. Introduserer sin . v. og cos . v. samtidig. Hører oppgavene hjemme i del 1 eller del 2? Del 1. GeoGebra vil derfor ikke oppfatte ab som produktet av de to variablene a og b. Altså må vi skrive a ⋅ b om produktet av to variab­ ler. 2x er derimot ikke noe lovlig variabelnavn, og GeoGebra. tegne grafen til polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, potensfunksjoner og rasjonale funksjoner med lineær teller og nevner, GeoGebra. Sammenligning av lineære funksjoner. GeoGebra. Regresjon med GeoGebra. GeoGebra. Rektangel med omkrets 24. GeoGebra. Trekant med areal 12 a) Vi skal først studere saltholdigheten en tilfeldig dag sommeren 2016.Last inn data fra målestasjonen Gabriel HER.. Kopier primærdata inn i regnearket i Geogebra. Dersom du er i tvil hvordan du skal laste ned data og kopiere inn i Geogebra kan du se DENNE videoen. Valg 1: «Saltholdighet» Valg 2: «Døgn gjennomsnitt» Valg 3: «10.04.2016» - «10.04.2016» (DD.MM.ÅÅÅÅ Øystein Wieder jobber på skolen og har laget en del videoer, jeg plukker ut noen som du kanskje kan ha glede av i 2P. Føring av oppgave

Funksjoner - matematikk

Funksjoner av én variabel: polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, potensfunksjoner og eksponentialfunksjoner. Grensebegrepet og kontinuitet relatert til rasjonale funksjoner. Kontinuitet og lineære asymptoter. Enkel derivasjon med praktisk tolkning. Enkel funksjonsdrøfting med utgangspunkt i praktiske situasjoner fra fysikk og økonomi d) Last nå ned datasettet med årlig CO2 utslipp i Norge fra 1960-2017: co2_norway Kopier tallverdiene inn i regnearket i Geogebra og lag en liste med punkter. La x-aksen være år (tid) og y-aksen CO2-nivået. Fjern navn på objektene, set navn og enheter på aksene og tilpass grafikkvinduet og aksene slik at alle datapunkter vises I de nye læreplanene (fra 2015) introduseres digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet. På Akademiet har vi valgt å bruke matematikkprogrammet Geogebra, som er gratis nedlastbart fra nettsiden www.geogebra.org. Du vil lære å bruke Geogebra til å løse flere av problemstillingene over. Forkunnskape For å kunne finne volumet av et omdreiningslegeme, må vi bruke et bestemt integral. La y = f x.. Forestill deg at delen av kurven mellom x = a og x = b roteres 360 ∘ om x - aksen. Da vil vi få et omdreiningslegeme eller rotasjonslegeme

Her viser vi hvordan vi bruker programmet GeoGebra til slik tegning. Vi skal nå tegne linja y = 1, 5 x + 2 ved hjelp av GeoGebra. Vi åpner programmet og klikker inne i grafikkfeltet 1. september 2016 kjøpte Monica en hytte. Hun lånte da 1 000 000 kroner av foreldrene.. De inngikk følgende avtale: - Renten på lånet skal være 2, 5 % per år. - Tilbakebetalingen skal skje ved at Monica overfører 100 000 kroner til foreldrenes konto 1. september hvert år til lånet er nedbetalt. - Første overføring skal skje 1. september 2017 Gjennomsnittleg vekst i Geogebra. Geogebrafil som kan nyttast til å visualisere gjennomsnittleg vekst. terje.torsheim@sfj.no - 12.11.2013 - 15:59. Apply tegne grafen til polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, potensfunksjoner og rasjonale funksjoner med lineær teller og nevner,. Matematikk 1T eksamen - vår 2019 Matematikk 1T Her finner du vårt løsningsforslag til eksamensoppgavene i Matematikk 1T fra vår 2019. Oppgavene ble brukt til den skriftlige eksamenen 24. mai 2019

1T - Matematikk fellesfag - Potensfunksjoner - NDL

Sinus 1p pdf. Gratis Sinus 1P-Y (2017) nettsted for grunnkurset matematikk 1P-Y, yrkesfaglige utdanningsprogrammer Sinus 1P-Y består av: lærebok med teoridel og oppgavedel med fasi Her finner du alle digitale produkter til Sinus matematikk 1P, 1T, 1P-Y, 2P, R1, S1, R2, S2, 2P-Y fra Cappelen Damm GeoGebra 4.0 Tips 3: Hvordan vise formlene i regnearket Dersom elevene bruker regneark til å løse en eksamen, så står det i vurderingsveiledningen (for både ungdomstrinnet og videregående): Elev.. Matematikk lærerressurs - Startside - Deler - GeoGebra - Manual for lærere. Tall i arbeid. Påbygging. Vg2/Vg3. Matematikk 2P. Vg2. SF - 2 Modellering - 2.1 Rette linjer og lineær vekst. Tall i arbeid P. Vg1. YF - 3 Geometri - Løsninger. SF - 3 Funksjoner - 3.6-3.7 Prosentvis vekst. Eksponentialfunksjoner. Potensfunksjoner.

 • Idowa bilder abschlussball 2017.
 • Rottweiler caracteristicas.
 • Aksjer 2018.
 • Pge arena.
 • Kindle oasis pris.
 • Planet coaster free.
 • Mario barth rinderfilet.
 • Direktør patentstyret.
 • Champoluc italy.
 • Utstillere dogs4all.
 • Haie thailand koh tao.
 • Den tasmanske djevel.
 • Ibiza wiki.
 • Tromsø turn påmelding.
 • Handball livescores.
 • Partyraumvermietung dülmen.
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2017.
 • Bergans snötind overall.
 • Morfars århus.
 • Isaiah thomas injury.
 • Krukkegården, drøbakveien 153, 1430 ås.
 • Bmw obd2.
 • Øm hevelse i ganen.
 • Buddhismen i thailand.
 • Haus kaufen bis 10000 euro.
 • Murring i underlivet ikke gravid.
 • La roche posay nattkrem.
 • Holdningskampanjer eksempler.
 • Byggern garasjekalkulator.
 • Kaninkjøtt oppdrett.
 • Fra 3 roms til 4 roms.
 • Tromsø lufthavn åpningstider.
 • Heart of trondheim.
 • Folkevogn med juletre.
 • Volksbank algermissen.
 • It ain't me music video.
 • Geheimverstecke möbel.
 • Unik barneklær.
 • Politisk frihet.
 • Swb telefon.
 • Effekt wc rens innhold.