Home

Universell utforming kontrast

Kontrast og universell utforming. Tekstfarge. For å gjøre innholdet vårt tilgjengelig for så mange som mulig, bruker vi tekstfarger og fargekombinasjoner som gir best mulig lesbarhet. På støttefarger brukes i hovedsak svart tekst, men det er tillatt å bruke navigasjonsfarge på dekorative flater Universell utforming vil sørge for at alle kan bruke nettsiden din, Lenketeksten må også ha god kontrast til brødteksten, dette løser du gjennom designet og bør ligge i CSS. For å oppnå god brukervennlighet for alle er det viktig å lage fullt ut beskrivende lenketekster som kan stå alene

Hvordan teste universell utforming av ditt nettsted. En viktig del av kvalitetsarbeidet er å ta noen steg tilbake og teste ut hvordan løsningen fungerer. Når du tester selv, Du kan gjerne også teste kontrast på ikoner, selv om disse ikke er omfattet av WCAG Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17 Universell utforming har med andre ord fokus på hele brukergruppen, uavhengig av funksjonshemminger, mens tilgjengelig design er tilrettelagt for enkelte brukere i en brukergruppe. Farge, form og kontrast. Du bør være forsiktig med å velge egne farger på tekst og illustrasjoner Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming (The Centre for Universal Design ved North Carolina State University

kommunenettverk universell utforming 25-27. september 2017. Kommunenettverket universell utforming jobber hovedsakelig med eksisterende bygg og uteområder, og fokuserer særlig på enkle tiltak. Kommuner og fylkes- kommuner jobber aktivt med universell utforming og kommunenettverket bidrar til å dele erfaringer og gode eksempler. Solveig. Universell utforming. Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig

Farger kan være en god meningsbærer, og bruk gjerne farger for å gi bedre oversikt og skape assosiasjoner hos den som leser. Samtidig kan farge aldri brukes som den eneste informasjonsbæreren, fordi vi har ulik evne til å oppfatte farge Universell Utforming AS har medstøtte fra Bufdir utarbeidet en veileder hvor målsettingen har vært åtydeliggjøre i hvilke uteområder byggteknisk forskrift stiller krav tilutforming. Veilederen «Universell utforming av uteområder» viser til relevantehåndbøker fra Statens vegvesen og foreslår aktuelle publikasjoner med utdypendeinnhold

Universell utforming - Vestfol

Kravene om universell utforming gjelder for alle private og offentlige virksomheter retter mot allmenheten. Kontrast. Liten kontrast mellom forgrunn og bakgrunn kan gjøre det vanskelig for hvem som helst å lese, men det er naturlig ekstra vanskelig for de med svakere syn Universell utforming. Ved utforming av informasjonsmateriell for Telemark fylkeskommune er det viktig å tenke på lesbarhet, kontrast og luft. Vær konsekvent. Lesbarhet. Standard punktstørrelse på brødtekst er 11 pt; Minimum punktstørrelse (for eksempel i meget små annonser) er 9,2 pt; Kontrast og luftighe

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS kontrast til gulv/vegg. Manglende kontrast melllom gulv og vegg. Krav til 0,8 i luminanskontrast på trappeneser, håndlister KORT FORTALT: Kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen er minst 4,5:1. Suksesskriterium på nivå AA (må-krav). Den visuelle presentasjonen av tekst og bilder av tekst har et kontrastforhold på minst 4.5:1, unntatt i følgende tilfeller

Universell utforming av nettsider Blink Marked, digitalbyr

Deler av en CEN-komité besøkte NTNU i Gjøvik i forrige uke for å lære om universell utforming i forhold til parkeringsautomater. CEN (Comité européen de normalisation) jobber med internasjonale standarder og kom til NTNU i Gjøvik for å lære om kontraster på utendørs parkeringsautomater/skjerm Vi holder kurs, foredrag og arrangerer seminarer innen fagområdet universell utforming. Vi tilpasser våre kurs til ønsket tema og målgruppe, og gjør vårt beste for å skape engasjement og spre kunnskap om faget

I utformingen av Torget synes temaet universell utforming for blinde og svaksynte å være totalt oversett og er helt uforståelig, pinlig og skandaløs. Ledelinjer med tilstrekkelige kontraster, taktil merking av farer og retningsendring er totalt fraværende. Støpejernrister med god kontrast med klar retning ender i ingenting, eller går. Universell utforming universell utforming betyr at omgivelser og produkter skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker. universell utforming inne-bærer også å utvikle nye, gode løsninger som går lengre enn minimumskrav i lovverket. brosjyren omfatter toalett og bad i bygninger og anlegg for allmennheten. dette kan vær kantstein er ønskelig både av hensynet til separering av buss og ventende, og av hensyn til universell utforming (Håndbok V123). Bussholdeplassen på forsiden er synlig med et avvikende dekke fra omgivelsene. Leskuret har innsyn og utsyn, den har glassmarkører, 512-skilt og tydelig navn. Det er sykkelskur i direkte tilknytning til holde

Hvordan teste universell utforming av ditt nettsted

Universell utforming (uu) er et begrep som betyr at løsninger skal kunne brukes av alle. Alle nye nettsider ved UiO skal være universelt utformet. Gode nettsider for alle. Vi må sikre at personer med funksjonshemminger kan bruke UiOs nettsider. Hver sjette nordmann har en funksjonshemming og en av to trenger tilgjengelighetsfunksjonalitet Universell utforming av det digitale læringsmiljø - lærdom fra implementering. På konferansen i 2017 introduserte vi nye krav til universell utforming av IKT for første gang for sektoren. Da fortalte Difi om hvilke forventninger de hadde til lærestedene

Video: Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

Universell Utforming AS Forord Maritim transport gir spesielle utfordringer for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og andre. I mange deler av landet er ferger en viktig del av reisekjeden for innbyggerne, enten strekningene utgjør hoveddelen av reisen eller er en del av ruten kombinert med for eksempel bussreise Belysning og universell utforming - Luminanskontrast og blending Filmen tar for seg begreper som kontrast og blending som er viktige å kjenne til når man skal designe belysning. Luminanskontrast og blending (tekstet) from Lyskultur on Vimeo Universell utforming betyr at produkter, Det bør oppnås god kontrast slik at markeringen er synlig. Som dimensjoneringsgrunnlag for nedsatt synsevne er synet til en 80-åring benyttet som referanse. I tillegg skal det dimensjoneres for blinde. Lydforhold universell utforming . S 203œG20Y S S 205œG20Y S S 207œG20Y S 2075-G20Y S 257œG20Y S 3005-G20Y S 301œG20Y 38,61 33,60 29,60 25,06 22,48 0,67 O, 0,58 o,as 0,67 NCS S S 11,60 8,23 6,22 0,18 0,27 0,20 0,16 NCS Translation Table Lightness NCS S 2005-G20Y S 20 NCS S 3005G20Y NCS S 3 . Title: Lysbilde

Universell utforming - Universitetets senter for

Universell utforming: LedeLinjer flisfarge og kontrast Krav til luminanskontrast Myndighetenes krav til universell utforming medfører at det både på gulv og trapper legges inn kontrastfarger tydelige nok til at både svaksynte og eldre kan oppfatter dem. I tillegg kommer steder hvor også ledelinjene skal være taktile, dvs. skal kunn Universell utforming ble lansert som begrep i Norge i 1997 i rapporten til Aslaksen, Berg, Bringa og Heggem (1997). I konseptet universell utforming ligger det både en visjon og konkrete mål med hensyn til å planlegge og realisere bygg med universell utforming Hva er universell utforming? Et samfunn for alle. Skrift og lesbarhet. Tilgjengelig informasjon. Nettsider, IKT og automater. Tilgjengelige nettsider og automater. Bygg og uteområder. Tilgjengelige bygg og uteområder. Krav til ledelinjer og ledesystemer . Kollektivtransport. Tilgjengelig kollektivtransport. Synstolkning og lydteksting av film. Intensjonen bak kravene om universell utforming bygger på prinsippene om likeverd og like muligheter for alle til å delta i samfunnet. Ved planlegging og utførelse av byggverk som skal ha universell utforming, må det tas hensyn til at personer med funksjonsnedsettelse kan ha reduserte muligheter for å mestre utfordringer som bruken av byggverket innebærer

Selv om lovverket har lagt seg på det mellomste nivået, har Norges Blindeforbund AAA som målsetting. Et eksempel på hvor nivå AAA er enkelt å oppnå er kontrast mellom tekst og bakgrunn. Krav til universell utforming av nettsider gjelder ikke bare på nettsider tilpasset PC eller datamaskin Universell utforming av opparbeidete uteområder. P-750. Universell utforming av byggverk - Veifinning. NS-EN 12464-1:2011 . Lys og belysning. Belysning av arbeidsplasser. Del 1: Innendørs arbeidsplasser. NS 8175:2012 . Lydforhold i bygninger. Av disse er kun NS 8175 Lydforhold med som krav i forskrifte Universell Utforming AS behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, som arbeidsgiver, gjennom nettsiden vår og i markedsføringsøyemed. Denne personvernerklæringen forteller om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har hvis du har personopplysninger registret hos oss Universell utforming. Bra for alle -nødvendig for noen. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler

Universell utforming - Norges Handikapforbun

Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av bygg, produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet.. Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger. Som prosjekterende av bygg er det viktig å kjenne til krav til universell utforming og hvordan du kan etterkomme kravene på en fornuftig og estetisk god måte. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter. I likestillings- og diskrimineringsloven handler universell utforming om hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Utearealer som er utformet slik at de kan brukes av flest mulig, bidrar til likestilt deltagelse, god livskvalitet o

Universell Utforming AS tilbyr tjenester som kvalitetssikring, rådgivning, kurs, seminarer og foredrag. Kontakt faglig ansvarlig for respektive fagområder for mer informasjon Dette dokumentet omhandler universell utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Dette dokumentet angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt bruk

 1. g når vi alle målgrupper gjennom én og samme løsning. Tenk derfor på UU som en prosess og et virkemiddel gjennom design- og utviklingsløpet. For å sikre god lesbarhet er det viktig med god kontrast mellom bakgrunn og tekstfarge. Brødtekst må ha et kontrastforhold på
 2. g er utfor
 3. g - bit for bi
 4. g er et satsingsområde for Statens vegvesen. Det handler om å heve kvaliteten på infrastrukturen gjennom bruk av ulike virkemidler, slik at flest mulig kan ta den i bruk. Les mer o
 5. g? Her kan beskrivende tekst om publikasjonen stå. Har dessverre ikke denne teksten tilgjengelig nå så fylle rut med noe eksempeltekst også. Pellentesque facilisis cursus turpis. Maecenas facilisis vehicula ipsum, et euismod justo hendrerit sit amet. Nullam mollis aliquam cursus. Interdum et malesuada fames
 6. g av IKT-løsninger Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskri
§ 12-9

§ 12-1. Krav om universell utforming av byggverk ..

Universell utforming av webinarer. MediaLT Publisert: 20.apr 2020 Endret: 21.apr 2020. Tips for å få med alle i digital læring og samarbeid. Universell og MediaLT har samarbeidet om å teste Zoom og Teams brukt til møter, undervisning og webinarer med mange deltakere Grunntanken bak universell utforming er å gjøre muligheter, tjenester og steder tilgjengelig for alle uavhengig av begrensninger et menneske lever med i sin hverdag. En viktig del av dette samfunnsmålet er å gjøre alle nettsteder like tilgjengelige og brukervennlige for alle besøkende

Bruk av farger Digitaliseringsdirektorate

 1. g, NTNU i Gjøvik, godt støttet av universitetslektor Eivind Arnstein Johansen, Medielaboratoriet, NTNU i Gjøvik. Arne Tømta ved Hurdal syn- og mestringssenter har bidratt med beskrivelse av ulike synslidelser vi Kontrast 100-20.
 2. g 2015-2019, og det er særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi som skal prioriteres. Vi ønsker også søknader fra andre fagområder slik som helsefag, teknologi, pedagogikk, planlegging, arkitektur og bygg
 3. g og tips for bedre tilgjengelighet. Veilederen har fått navnet Universell utfor
 4. g bestående av taktile komponenter og kontrastmerking. Byggteknisk forskrift, TEK17 stiller krav til universell utfor
 5. g er kontaktperson for Trondheim kommune til K1- prosjektet ledet av Miljøverndepartementet. 5 Det kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar aktivt i utvikling av universell utfor

Ny veileder om universell utforming av uteområde

 1. g. Ta for eksempel kontrast mellom tekst og bakgrunn: god kontrast er ikke bare avgjørende for at.
 2. g er en strategi for planlegging og utfor
 3. g. E-læringskurs for nettredaktører og skribenter. Lurer du på hvordan du skal få til universell utfor
 4. g av IKT får du råd og veiledning om hvordan sikre universell utfor
 5. g Lyskulturs publikasjon nr. 26 Belysning og universell utfor

5 konkrete forbedringer for universell utforming

Relevante anvisninger Planlegging 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov 330.112 Boligblokker - utforming og. Universell utforming ble fra og med 1.juli et lovpålagt krav å følge. Det er svært mange som ikke ser nytten i å tenke tilgjengelighet mens en utvikler, noe vi ønsker å få en slutt på. Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider og kombinerer denne informasjonen med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine.

Velkommen til fremtidskonferanse | G | Forside

Universell utforming - designmanual

Med universell utforming vil dette bedre slike situasjoner, ettersom forskriften om universell utforming fokuserer blant annet på tilstrekkelig kontrast og tekstet video- eller lydopptak. Universell utforming stiller mange krav , og det kan være vanskelig å ha kontroll på alle disse kravene selv I tidsrommet 21 - 24 august arrangeres for 3. år på rad en internasjonal konferanse på temaet «universell utforming». Den har tidligere blitt holdt i Oslo (2012) og Lund, Sverige (2014), men denne gangen er det York, UK sin tur Vi jobber fortløpende med å bygge et spennende sortiment innenfor området universell utforming. Gjennom aktiv nettverksbygging knytter vi stadig til oss nye leverandører og produsenter fra alle kanter av verden. Målet er å ha et bredt og fornuftig sammens.. Universell Utforming. Likestillings- og diskrimineringsloven er for tiden under oppdatering slik at EUs direktiv for tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner innlemmes i norsk lov med planlagt oppstart 1. juli 2019. Kontrast mellom tekst og bakgrunn må ha god lesbarhet

Arsa Maxi armbåndsur for svaksynte hvit - Adaptor

1.4.3 Kontrast (minimum, Nivå AA ..

kvalitetskrav til universell utforming av disse områdene. Universell utforming ble drøftet i forhold til ledelinjer, stigningsforhold, god arealdisponering, framkommelighet, sikkerhet, estetikk, historiske verdier, likeverd, drift og vedlikehold. Rapporten innarbeides i kommunedelplan for Damsgårdssundet- Puddefjord Nettverksmøte 12. februar i Oslo Test og kvalitetssikring av universell utforming EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) vil bli en del av norsk rett i 2020. Samtidig lanseres WCAG 2.1 slik at universell utforming og god brukeropplevelse blir viktigere enn noensinne Regjeringen har bedt om våre innspill til den nye handlingsplanen for universell utforming. Vi har gitt klar beskjed om at det må tas solide grep for å skape et universelt utformet og ikke-diskriminerende samfunn. Regjeringens handlingsplan for universell utforming går ut i år, men er forlenget et år til. Bufdir er i gang med å utforme 1. Introduksjon Huskelisten er knyttet til siste del av byggeprosessen, og siktemålet er å få valgt de beste løsningene med hensyn på universell utforming, og å unngå uheldige løsninger og/eller ekstraarbeid i sluttfasen. Det forutsettes at de grunnleggende grepene for å oppnå god universell utforming er innarbeidet langt tidligere i prosessen

Norges Blindeforbunds krav til publikumsbygninger

Norsk Forskningslaboratorie for universell utforming, NTNU i Gjøvik, publiserer omfattende studie. Vi på UU-laben; med førsteamunensis - og leder av laben - Jonny Nersveen i spissen, har gleden av å presentere en omfattende undersøkelse som går på lesbarhet av trykt tekst for svaksynte

Fasttelefoner - Adaptor Hjelpemidler ASSchweizer håndlupe 5 x, rund - Adaptor Hjelpemidler AS

Tydelig kontrast og tydelig skrift er viktig for synlighet. Her er etasjemarkering i trapperom. (se kap. 5 for krav) 9. 10 11 1 Universell utforming • Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, ute Universell utforming og kontrast på tekst <p>Trinn 29 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.</p> 01.03.2010 1 mi Universell utforming handler om gode liv for alle og et samfunn som er brukbart for alle. Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, delta i samfunnet og livsutfoldelse Suksesskriteriene for universell utforming er gitt i WCAG 2.0 I Norge: • Del av likestillings- og diskrimineringsloven • Fra 2014: Alle nye nettbaserte tjenester skulle følge loven • Fra 2021: Gjelder alle nettbaserte tjenester 3 WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) Opprettet av W3C første gang I 1995. Updated: June 3, 201 Lav kontrast; A A A; Gå til hovedinnhold. Gå til undermeny. Hjelpemidler; Ergolight belysning; Universell utforming; GDPR Integritetspolicy / Universell utforming. Universell utforming. Ny prisliste for 2020 er tilgjengelig. Ta kontakt idag

 • Orientalsk kristendom.
 • Kattehjelpen oslo.
 • Djevojke za udaju sa sela.
 • Belkin trådløs lader bruksanvisning.
 • Haus mieten freising provisionsfrei.
 • Come on casino.
 • Body culture mitgliedsbeitrag.
 • Simsalabim tryllesett.
 • Flight park dnb.
 • Zeitdauer uhr digital.
 • Spisesteder aalborg tripadvisor.
 • Arcteryx beta dame.
 • Bo i byen.
 • 1 zimmer wohnung hanau kesselstadt.
 • Kulingvarsel.
 • Augustin hotel bergen restaurant.
 • Stundenplan ostfalia wolfenbüttel.
 • Fussball live stream seiten kostenlos.
 • Hvor er hevn spilt inn.
 • Vice president norsk.
 • Verkaufsoffener sonntag osnabrück.
 • Gravemaskinskuffer til salgs.
 • Bindinger mellom molekyler.
 • Fachschaft tu dortmund physik.
 • Knutekål koketid.
 • Letra arameo traductor.
 • Arabiske matretter.
 • Child soldiers today 2017.
 • Mandarin petit oppskrifter gratis.
 • Fuser bar og fôr.
 • Wie kann ich mich bei parwise wieder abmelden.
 • Svz schwerin anzeigen.
 • Bacheloroppgave informatikk.
 • Studentenwohnheim würzburg erfahrung.
 • God marinade til kalkunfilet.
 • Paradisio bailando mp3.
 • Bacheloroppgave informatikk.
 • Grand ole opry.
 • Ballettschule zürich kinder.
 • Stream malmö ifk göteborg.
 • Litchi nyttigt.