Home

Fattighus 1800 tallet

Et norsk hushold på 1800-tallet - Norgeshistori

 1. Et norsk hushold på 1800-tallet Et hushold i Norge rundt 1800 var både produksjonsenhet og forbruksenhet. På gresk var ordet for hushold oikos, opphavet til ordet økonomi, som handler om det å styre et hushold. Husholdsperspektivet er med andre ord viktig for den som vil forstå økonomi historisk
 2. Omkring 1700 hadde de «rene» fattighus. 144 lemmer fordelt på fire institusjoner. Overkommisjonen, som styrte fattigvesenet på 1800-tallet, regnet med 8 fattighus i 1840, derav 6 offentlig eid, 2 leid. Nykirkens menighet opprettet 1825 et fattighus med 22 plasser i den såkalte Wallemskjelleren (Fattighussmauet)
 3. Sosiale ordninger på 1800-tallet: kårfolk, fattige, syke Kårordningen kan vi kalle pensjonsordningen på landsbygda i Norge på 1800-tallet, og for fattige og syke fantes det sosiale ordninger. Å ta kår betyr å gi fra seg rettighetene til en gård mot å få bolig, mat, omsorg og pleie til gjengjeld

1800-tallet: Hungersnød, epidemier, oppdagelse av mikrobene og det første sinnsykeasylet. Utviklingen i folkehelse på 1800- og 1900-tallet. Det er ingen skarp grense mellom folkehelse på 1800- og 1900-tallet, men disse periodene har likevel sine særtrekk. Hovedpunkter. Trange kår, stor folkevekst, fattigdom og dårlig ernæring Det var først på 1800-tallet at det vokste fram et skikkelig sykehusvesen. Byggingen av «Byens Sygehus» ved Krohgstøtten var det første viktige steget. Det nye komplekset ved Krohgstøtten, bygd i nygotisk stil med fasader i rød tegl, ble tatt i bruk i mai 1859 med plass for 257 fattiglemmer og 106 senger for kronisk syke Første halvdel av 1800-tallet ble befolkningen i Norge fordoblet. I siste halvdel av århundret fortsatte den sterke befolkningsøkningen. Gjennom hele 1800-tallet fikk familier gjerne fem eller seks barn. Samtidig ble folk eldre. En løsning på befolkningsøkningen var å lage stadig flere husmannsplasser tidlig på 1800-tallet På 1630-tallet begynte fattigvesenet å drive et fattighus utenfor vollporten, men i 1660 samlet man inn penger til et nytt fattighus innenfor Lille vollport. På 1700-tallet ble fattigomsorgen langt bedre, fordi Sagbanken fattighus og Peder Michelsens enkestue ble opprettet Siste tredel av 1800-tallet emigrerte mange til Amerika. 780 000 nordmenn utvandret til såkalte oversjøiske land, altså land i andre verdensdeler, mellom 1865 og 1930. Dette var mer enn en tredel av folketallet i perioden. Til tross for dette økte befolkningen i Norge på samme tid

Rytterskolerne i Falsters rytterdistrikt

Fattighus Bergen byleksiko

På 1800-tallet ble Mangelsgården i Storgata 36 brukt som en tvangsarbeidsanstalt som huset byens «uverdige fattige». Et opphold på arbeidsanstalten Prinds Christian Augusts Minde ble både brukt som straffemetode og som et minimumstiltak mot fattige som myndighetene ikke ville gi understøttelse Fattighuset er en organisasjon i Oslo, Norge, som ved hjelp av egeninnsats og gjensidig hjelp har som formål å bedre forholdene til folk som står i et uønsket avhengighetsforhold til det offentlige.. Gratis utdeling av mat, klær, husgeråd, bøker. Videre tilbys det informasjon, rådgivning, saksoppfølging, kurs, samtale- og selvhjelpsgrupper, lege. Det drives også sosialpolitisk arbeid. Ellers skulle de fattige plasseres i fattigstuer, arbeidshus eller lignende. Fra tidlig ble utsettelser i private hjem brukt i stor grad, og da antallet fattighus ikke økte, ble det stadig utover på 1800-tallet utsatt flere og flere på gårdene i bygdene omkring byen. Det gjaldt såvel sinnsyke som vanføre og et stort antall barn

Fokus: Indledende præsentation af forløbet fattigdom og livsvilkår i slutningen af 1800 tallet. Hovedvægt på de forskellige tiltag overfor de fattige og udstødte fra 1500 tallet og frem. Materiale: Staten og fattigdommen i Ebbe Kühle: Danmarks historie - i et globalt perspektiv, Gyldendal 2008, s. 219-229 Derfor byggede man sidst i 1800-tallet Fattiggårde over hele landet. Deres vigtigste funktion var ikke omsorg, men genopdragelse til arbejde. I 1906 var der 450 fordelt over hele landet. Store anlæg som det i Svendborg var sjældne. Ofte gik flere sogne sammen om et enkelt hus Holdningen var bredt i 1800'tallet at de anbragte skulle genopdrages til igen at arbejde ude i samfundet, og mange mente ligeledes fattige bare var dovne og selvforskyldte i deres fattigdom. Var man først havnet på fattiggården var det svært og komme ud igen, klarede man det alligevel, var det altid med faren om at man risikerede at komme tilbage

Sosiale ordninger på 1800-tallet: kårfolk, fattige, syke

Farmor Else var født noen få år etter at 1800-tallet ble til 1900-tallet, og var allerede eldgammel da jeg var barn. Hun bodde i et gammelt gulmalt hus i Kirkegaten (der min søster bor nå). Huset var møblert litt som hjemme hos oss - relativt få, men praktiske møbler fra mer enn ett prestegjeld Bergen er en av Norges eldste byer, med en historie som strekker seg tilbake til siste halvdel av 1000-tallet. I løpet av middelalderen vokste byen kraftig, og det tyske Hansaforbundet etablerte seg på Bryggen på midten av 1300-tallet. Bergen var en viktig by for handel og skipsfart, og frem til 1830-årene var den Norges største by. Etter første verdenskrig ble Bergen rammet av. Gjennom hele 1600- og 1700-tallet var omstreifende tiggere og hjemløse et stort problem for samfunnet. I tillegg til å sjenere godtfolk, kunne de stjele mat og andre ting. Ble de tatt i tyveri, var straffen hard og kontant. De ble bundet til kagen og fikk sine velfortjente piskeslag i all offentlighet før de ble jaget u På 1800 tallet gikk også skillet mellom de som hadde retten til å drive handel. Dette åpnet også for å påvirke utviklingen gjennom politisk virksomhet. Den virkelige økonomiske elite var knyttet handel (nasjonalt og internasjonalt), eiendomsbesittelse og politisk arbeid Fra midten av 1800-tallet og frem til 2. verdenskrig utvandret det ca. 850.000 nordmenn til USA. På det meste, i 1880-årene, dro 30.000 nordmenn årlig til USA. Ikke alle ble værende. Det er beregnet at ca. 15 prosent vendte tilbake til Norge. Spesielt blant dem som dro etter 1900, var det en betydelig andel som returnerte

Moderniseringen av landet

Folkehelse i Norge 1814-2014 - FH

Norge på 1800-tallet Norge var ved inngangen til 1800-tallet et bondesamfunn. Det var da ca. 883 000 nordmenn, og omtrent 80 prosent av dem levde av jordbruk, fiske eller skogbruk. I 1800-tallet ble den norske grunnloven skrevet på Eidsvoll. Christian Fredrik ble valgt til norsk konge 17. mai 1814. I 1814 ble unionen mellom Danmark og Norge. Først mot slutten av 1800-tallet ble det lettere å selge fritt. Svenskeinvasjon og krakk. Etter at passtvangen ble fjernet i 1860, med stor nød i Vest-Sverige, særlig i Värmland, oppsto det masseinnvandring av svensker til Norge, deriblant til Christiania. Her var det fra 1850-tallet stor etterspørsel etter arbeidere

Det er riktig at Norge ikke var spesielt fattig på 1800 tallet men Staten var ikke spesielt rik. Den private sektor klarte seg bra og industrialiseringen startet faktisk tidligere i Norge enn i Sverige pga vannkraft og isfrie havner. Siste sultkatastrofe hadde vi rundt 1810 -1812 men det skyldtes også engelskmennenes blokade Fattigvård kallades förr i tiden samhällets omsorg om fattiga personer, som inte kunde försörja sig själva.Tidigare bodde ofta de allra fattigaste i en så kallad fattigstuga, även kallat fattighus, där gamla och handikappade fattighjon togs om hand [1], och även fick ta hand om varandra Stikkord: Fattighus. Publisert 8. mars 2019 8. mars 2019. Københavns Ladegård. Bilde: Public Domain. Hentet fra: Fra begynnelsen av 1700-tallet ble gårdens driftsfokus gradvis endret, PCAM og Københavnske 1800-talls anstalter Begrep. det store hamskiftet, betegnelse på de store forandringene i norsk landbruk i andre halvdel av 1800-tallet. Det var den norske dikteren Inge Krokann som var opphavsmannen til uttrykket. frihandel, fritt varebytte mellom land. Handelen hindres ikke av toll eller inn- og utførselsforbud

Fattighuse og fattiggårde var forsørgelsesanstalter, som tidligere var et element i socialforsorgen i mange lande.. Der skelnes mellem fattighuse og fattiggårde, hvor fattiggårdene som regel var fælles for flere kommuner, og optog arbejdsføre personer.Fattighusene var forskellige for hvert sogn og oftest kun rummede nogle få arbejdsudygtige personer I løbet af 1800-tallet kom der mere pres på fattighuset, og i de små lejligheder med to rum kunne der godt bo flere forskellige familier på en gang. Den sidste, lidt større lejlighed, var indrettet til læseren. Han var husets daglige opsynsmand, og havde ansvaret for at samle beboerne til andagt og opretholde god ro og orden 1800-talet; Fattighus; London; Ta bort alla filter; 1 - 8 av 8 träffar . Antal: Sortera på: Visa: Oliver Twist samhällsroman . av Charles Dickens (E-media, E-bok. Det er ikke dekning for å hevde at den økonomiske ulikheten er like høy i dag som den var på 1800-tallet. En studie som har sett på graden av økonomisk ulikhet i Norge i perioden 1875 til 2017, tilsier at den økonomiske ulikheten var større på slutten av 1800-tallet enn den er i dag

Hus før 1800. Fram til ca. 1700 var hus som regel ikke panelt og heller ikke malt. I løpet av 1700-tallet blir det vanlig å panele tømmerhus, og fra da av ble også husene malt, i alle fall i byer og tettsteder På 1800-tallet fikk vi store endringer i den norske befolkningen. At befolkningen økte, hadde sammenheng med lavere dødstall, som igjen hadde sammenheng med bedre opplysning og bedre behandling mot sykdommer Norge var ved begynnelsen av 1600-tallet blitt Europas største trelasteksportør, en stilling man beholdt frem til 1800-tallet. Men rundt 1700 ble det klart at de kystnære skogene i Sør-Norge var i ferd med å ryddes for skog slik den europeiske hadde blitt det. Kongen fant det derfor nødvendig å gjøre forsøk på begrense antallet sager for å holde prisene oppe og for å forhindre den.

1800-tallet var en tid i forandring. Mennesket og fornuften ble satt i sentrum, og det var en uoversiktlig framtid. Kristendommen mistet mer av sin makt, og menn og kvinner begynte å tenke selv. I denne artikkelen skal jeg forklare om de sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle samfunnsforholdene på slutten av 1800-tallet. Deretter skal jeg kommentere Et av tiltakene, som ble satt i verk i begynnelsen av 1800-tallet, var å ansette offentlige leger og jordmødre. Omtrent samtidig kom koppevaksinen, som var det første store offentlige helsetiltaket i Norge. Alle barn som ikke hadde hatt koppene naturlig, skulle «smittes» av kukopper 1700- og 1800-tallet Valg av ektefelle innenfor ulike kategorier av mennesker i sognet i spenningen mellom romantikk og rasjonalitet Av Anette Askedal Masterfagsoppgave i historie. Historisk Institutt, Universitetet i Bergen. Mai 200

Vester Nebel fattiggård - LandsbyhistorierHistorie – Trondhjems Hospital

På 1920- tallet var, med få unntak, alle sveitserutsmykking ute av mote - Foto: Gamletrehus.no Bildet over: Typiske hjørnejern i sveitserstil med profil ble populært på slutten av 1800-tallet til ca 1910 - deretter ble samme typ 1850?1914 en periode preget av store sosiale, økonomiske og teknologiske forandringer. Fra dampmaskinen, gjennom den industrielle revolusjonen, og fram mot første verdenskrig Vadsø ble allerede på 1800-tallet kalt finnenes hovedstad, og slik er det den dag i dag. Bugøynes, noen mil nord for Kirkenes, var kjent som finskeste bygda. Her kan man se likheten til Groruddalen, som i dag er det mest innvandrerrike området i Norge Karmøys historie 1800-tallet. Teksten er utarbeidet av Erling Jensen. 1801 Skudeneshavn var et strandsted med 90 innbyggere. 1802 Fredrik Arentz Krog ble utnevnt til prest i Skudenes. Her var han prest til han døde i 1845, 76 år gammel. 1808 Silden kom tilbake etter å ha vært borte siden 1784. 182

En vandring i de fattiges kvartal - BYARKIVE

 1. 1800-tallets medisinske revolusjon I århundrer bygde europeisk legevitenskap på den gamle greske teorien om at sykdom skyldes en ubalanse mellom de fire kroppsvæskene - blod, slim, svart galle og gul galle. Kjennskap til sykdommene var ytterst begrenset, og årelating blant de viktigste behandlings-metodene
 2. Under får du en oversikt over temaet filmer om 1800-tallet. Filmserien inneholder 71 relaterte filmer eller TV-serier som hører med under temaet filmer om 1800-tallet. Oversikten over de beste filmene eller TV-seriene i temaet filmer om 1800-tallet som er stemt frem av brukerne på filmfront.no
 3. Alkoholpolitikk på 1800-tallet. Hører til Forebyggende arbeid. Hjørnesteinene i norsk alkoholpolitikk og som gjelder den dag i dag, ble etablert fra midten av 1800-tallet og fram til 1871. Disse fire hjørnesteinene er: avgifter på salg av alkohol,.
 4. Frilandsmuseets Fattighus fra Greve, også kaldet Fattighuset Greve Hospital, kommer fra Greve ca. 22 km sydvest for København.Det blev overtaget af Frilandsmuseet i 1975, og åbnet for publikum i 1984.Greve Hospital fungerede i det meste af 1900-tallet som en slags alderdomshjem og husvildebolig og var i brug helt frem til museets overtagelse i 1975
 5. På 1800-tallet var infeksjonssykdommer den viktigste dødsårsak i Norge. Difteri, skarlagensfeber, kikhoste og meslinger forårsaket flest dødsfall blant små barn. Da dødeligheten av disse sykdommene avtok mot slutten av 1800-tallet, fikk tuberkulose økt betydning som dødsårsak både blant yngre og eldre barn. Bedre levekår og hygieniske forhold, samt utviklingen av vaksiner og.
 6. 1800-tallet er preget' av retningene post impresjonisme, symbolisme og historisme. I 1886 var impresjonistene akseptert både av kritikerne og store deler av kunstpublikummet som seriøse kunstnere. Da deres lystige og fargerike studier av samtiden ikke lenger ble sett på som rå og ufullendte skisser, følte noen kunstnere og en gruppe av deres etterfølgere at for mange av de tradisjonelle.

Det var større likhet blant folk i Norge på 1800-tallet

 1. Språkhistorie på 1800-tallet På 1800-tallet var skriftspråket i Norge dansk. Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbygginge
 2. Murgårdene fra 1800-tallet er noe av det mest typiske ved Oslos by- og gatebilde. Denne bebyggelsen har som oftest pussede og malte fasader som krever jevnlig vedlikehold. Av de spørsmålene som et gårdsstyre da må ta stilling til, er fargesettingen av fasaden et av de vanskeligste
 3. Kjøp En kort introduksjon til Norge på 1800-tallet fra Cappelendamm En kort introduksjon til Norge på 1800-tallet gir en oversikt over de mest sentrale hendelsene og utviklingstrekkene i Norge gjennom dette århundret. Utdrag fra aviser, tidsskrift og brev bidrar til å gjøre innholdet levende, og bringer deg som leser nært det som skjedde
Hvenegaards Forlag

Store endringer siden 1800-tallet. Mange institusjoner og ordninger vi i dag tar for gitt, ble bygget opp gjennom 1900-tallet. Norge var på 1800-tallet relativt fattig; BNP per innbygger i Norge var under halvparten av britisk nivå (Bolt og van Zanden 2013) På begynnelsen av 1800-tallet var talespråket i Norge dansk. Samtidig varierte talespråket i de ulike samfunnsklassene. Overklassen i byene utgjorde omtrent 20 prosent av befolkningen, og disse snakket hovedsakelig dansk, eller dansk med norsk uttale i formelle situasjoner. Til overklassen tilhørte mange innflytelsesrike embetsmenn og borgere. Den resterende befolkningen besto hovedsakelig. På 1800-tallet vokste oppdragelsesidealet om det naturskapte barnet. Oppdragelsesoppgaven ble kjennetegnet av å innøve gode vaner og ønsket atferd. Barnet ble forstått som «tabula rasa», en tom tavle som foreldrene skulle forme (Thuen & Sommerschild, 1997). På starten av 1900-tallet vokste det tredje oppdragelsesidealet frem Fra slutten av 1800-tallet kom streik og fagforeninger inn i bildet, og etter hvert fikk vi et lovverk som skulle beskytte arbeiderne også. Men hva hadde dette å si for hverdagen til våre forfedre? Nedenfor har jeg samlet noen lenker som kan si litt om lønn og arbeidsforhold, kanskje mest om lønninger

Fattighusene i Kristiania - Osl

1800-tallet 1802: Gladsaxe Sognedistrikts Fattigkommission samles med sognepræst provst Bentzon (foto), politimesteren samt en gårdejer fra hver af kommunens landsbyer Se også kategoriene Dikt skrevet på 1800-tallet og Diktsamlinger fra 1800-tallet. Forfattere som levde på 1800-tallet: Underkategorier. Denne kategorien har følgende 49 underkategorier, av totalt 49. 1300-tallet 1400-tallet 1500-tallet 1600-tallet 1700-tallet 1800-tallet 1900-tallet Om 1600-tallet I Norges historie preges 1600-tallet av unionen med Danmark. Inntil 1660 hadde Danmark-Norge et monarki hvor kongen styrte i samråd med adelen, men ved. Norsk økonomi 1850 - 1900 Fra ca. 1850 startet en endrings- og moderniseringsprosess i Norge som omskapte hele det gamle bondesamfunnet. Det skjedde forandringer både på det materielle og det ideologiske plan. Norsk økonomi 1537 - 1800 Fra 1537 til 1814 var Norge i stor grad underlagt dansk styre. Denne perioden i Norges historie regnes fra reformasjonen og underordningen under Danmark i.

Historie Vg2 og Vg3 - Befolkningsutvikling på 1800-tallet

I løpet av 1800-tallet ble samfunnet mye bedre organisert på alle plan. Da det nye rådhuset ble reist i 1871, ble det plass til både bystyresal, rettssal, politivakt og arrestlokaler der. Den første telegraflinjen mellom Kristiania og Drammen ble åpnet i 1855, og i 1880 ble byens første telefonnett åpnet med 20 abonnenter 1800-tallet. Moten på begynnelsen av 1800-tallet var resultatet av en markant moteendring på slutten av 1700-tallet. Med inspirasjon fra tidens klassisistiske strømninger og antikkens drakt ble kjolene søyleslanke og fikk høytsittende livlinjer. Hvitt ble den store motefargen og tradisjonen med hvite brudekjoler skriver seg fra denne tiden 1800-talls kneippbrød. Sebastian Kneipp har gitt navnet til Norges mest solgte brød. Men kneippbrødet til den tyske katolske presten var mye grovere enn dagens maskinproduserte brød Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek Tyske navn hadde kommet i bruk med innvandring fra 1300-tallet, men særlig fra 1600-tallet og senere. Vi kjenner navn som Gjertrud, Tale, Dyveke, Didrik, Engebret, Ludvik og Sivert. Av disse har Gjertrud vært brukt for noen tiår siden, ellers har de fleste tyske navn ikke vært mye i bruk siden 1800-tallet

Med 1800-tallets kvinner.På vei til stemmerett har Aasen fullført arbeidet ho byrja for 20 år sidan med Driftige damer, ei kvinnekulturhistorisk reise gjennom seks bøker frå europeisk mellomalder til norsk kvinneleg røysterett i 1913.- Guri Kulaas, Klassekampen. Med imponerande overblikk gir [Elisabeth Aasen] oss oversikt over eit mangfaldig hundreår der kvinnene kjempa seg plass i. På slutten av 1800-tallet ble klorosens fysiologiske bakgrunn i hovedsak forstått som redusert hemoglobininnhold og/eller redusert antall røde blodlegemer. Sykdommen skilte seg imidlertid fra andre anemiformer og ble gjerne oppfattet som en underkategori av anemisykdommer, med en egen symptomatologi, som særlig knyttet an til unge kvinner: blekhet, spiseforstyrrelser og uregelmessige.

På 1800-tallet var det en utbredt forestilling at kvinner gjerne kunne fremføre musikk, men ikke komponere den. Clara Wieck 1835. giftet seg senere med Robert Schumann Foto: Wikimediacommon På begynnelsen av 1800-tallet var Årstad en liten jordbrukskommune, med få innbyggere. Før 1810 fantes det ingen skole, barnas utdannelse var foreldrenes ansvar. I et sogn med stort sett ubemidlede jordbrukere og forpaktere stod det heller dårlig til med barnas lese - og skriveferdigheter I andre halvdel av 1800-tallet var det ikke kroppen som forma klærne, men klærne som forma kroppen. Moteklærne var så komplekst konstruerte at den faste basen et korsett ga, var en nødvendighet for å få klærne til å sitte som de skulle. Over tid endra korsettene form, og belasta kroppen på nye måter, - hver med sitt ubehag Artikkel om språkdebatten i Norge på 1800-tallet. Artikkelen presenterer hva språkdebatten gikk ut på og nevner hvordan fire sentrale personer i romantikken så på språkdebatten. De fire personene som nevnes i oppgaven er Johan Sebastian Welhaven, Henrik Wergeland, Ivar Aaasen og Knud Knudsen

1800 Tallet. Eystein Erlendsson. Middelalder. Elen Johanna Lie 1837-1914. 1800 Tallet. 1900 Tallet. Søk. Starten av 1970-tallet ble preget av EF-kamp og folkeavstemning. Kvinnekampen sto også sterkt på 1970-tallet. Fra 1980-tallet og til i dag har det norske samfunnet vært ganske stabilt, uten store omveltninger. Regjeringer har skiftet. Etter en høyrebølge på 80-tallet, ble Arbeiderpartiet igjen dominerende i norsk politikk Sommeren 2013 hadde Valdres Folkemuseum en utstilling om hvordan folk levde på gårdene i Valdres på 1800-tallet og tidligere. Gården Kvie er opprinnelig fra Vang i Valdres, men står i dag på Valdres Folkemuseum. På 1800-tallet var gårdsarbeidet tyngre enn nå, de hadde ikke moderne maskiner som kunne gjøre arbeidet lettere 1800-tallet - >> 1800-årene: 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809: 1810-årene: 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817.

I siste halvdel av 1700-tallet var det en epoke som heter opplysningstiden. Da var det fornuften og alt som var fornuftig og forstandig som var viktig. Men på 1800-tallet kom en ny tid, romantikken, som forandret på alt dette. Kort kan vi si at romantikken legger vekt på fantasi, følelser, natur og folkeliv Norsk skole 1800-tallet. Informer en venn om dette objektet. Mottakers e-postadresse* Ditt navn. Din e-postadresse* Beskjed. Blomqvist Nettauksjon AS. Rolfsbuktveien 4 e - f, 1364 Fornebu Kart Telefon (+47) 45 93 92 00 [email protected] Org. nr 910 686 720 Åpningstide Ved begynnelsen av1900-tallet fremsto vikingen i en moderne, nesten stueren nytapning, ikke minst som en følge av vitenskapeliggjøringen av arkeologien - og historiefaget. Frem mot slutten av 1800-tallet fikk gjenstandsmaterialet en langt større autoritet enn tidligere som kilde til vikingtidens liv

Europas historie - Store norske leksiko

Etter at Midtbygda kirkering har gitt et glassbord i gave til Nannestad kirke kan besøkende nå se en messehagel fra begynnelsen av 1800-tallet. Kirken fikk samtidig en flott lampe som er hengt opp over bordet. I bordet ligger det også flere gamle bibler og salmebøker. Artikkelen fortsetter under annonsen - Det er helt fantastisk å [ Når en holder på med dette, kommer en over mange skjebner og undres ofte på hvorledes disse menneskene overlevde i disse vanskelige tider. For en kvinne som ble enke med barn, måtte det være en ufattelig belastning på midten av 1800 tallet og utover. Hva fantes det av sosial hjelp for vanskeligst.. Husmannskår på 1800-tallet. 25.12.1977 · Tillatt for alle · 24 min. Se ogs. I 1800-tallet er husdyrene mindre end i dag. Store, højt-ydende køer og baconsvin er resultatet af et langvarigt og kontrolleret avlsarbejde. I begyndelsen af 1800-tallet starter man med at parre det lille danske landsvin med engelske svineracer. For én husdyrrace går det tilbage På slutten av 1800-tallet økte de sosiale forskjellene mellom husmannsklassen og bondestanden. Foreldreautoriteten ble atter en gang sterkere hos bøndene, og de fikk igjen større kontroll over hvem barna deres giftet seg med. Ble en bondedatter gravid, var det viktig for moren at datteren ble gift

Kort forklaring på Hamskiftet som var en stor endring i det norske jordbruket på 1800-tallet. Tidslinjer Ved midnat den 31. december 1799 sov danskerne lige så trygt og dybt ind i 1800-tallet, som de hundrede år før havde sovet ind i 1700-tallet. Men de sov i et andet Danmark, og de var andre mennesker, hvad enten de selv erkendte det eller ikke. En del gjorde sig dog tanker om det hundredår, der svandt. De så tilbage på det som de store forandringers århundrede, og de gjorde sig også. Hallingstue fra slutten av 1800-tallet. 6x10 meter og 1,5 etg. Hytter ble restaurert for 10 år siden for 165000,-kr Har også de orginale vinduene og noen dører Hus hytte stabbur tømmer tømmerhus tømmerhytte gamme Norge 1500-1800-tallet. Norge 1500-1800-tallet. Gruvedrift. Hvordan har gruvedriften satt sine spor i det norske landskapet og kulturen? Lær om hva som skjedde når arbeiderne ble missfornøyde med arbeidsforholdene. Hjalp det å protestere? Hvordan bodde gruvearbeiderne En ski fra 1800-tallet er nyeste gjenstand i Svalbard Museums samlinger. Turistene som fant den, gjorde alt etter boka

Fra 1800-tallet har gjenopptaking av saganavn i opprinnelig form fortrengt varianter av saganavn og kirkelige navn. Særlig fra slutten av 1800-tallet og framover har vi fått mye nytt navnetilfang, særlig fra svensk, dansk, tysk, fransk og engelsk. Fra midten av 1800-tallet fikk vi noe bruk av slektsnavn som fornavn 1800-tallet er det hundreåret da borgerskapet vant den politiske makten i de fleste landene i Vest-Europa. Fattigdommen og uvitenheten var stor, spesielt på landsbygda. Den engelske blokaden under siste delen av Napoleonskrigene førte til ytterligere utarming blant folk Innvandring på 1800-tallet og fram til 1930. Norge endret seg etter 1850 og utover på 1900 tallet, fra å være et tradisjonelt bondesamfunn til å bli et moderne samfunn basert på markedsøkonomi og industriell kapitalisme. Dette skjedde gradvis. Først gjennom mekaniseringen av landbruket Hovedideen i marxismen er at det gjennom historien alltid har samfunnsklasser med motstridende interesser. På 1800-tallet sto klassekampen mellom arbeiderklassen og det dominerende borgerskapet. Det klasseløse samfunnet kan bare skapes gjennom en revolusjon der arbeiderklassen tar makten. Se også sosialisme og kommunisme

Vi har valgt å ta for oss kvinnenes situasjon i det norske samfunnet på 1800-tallet. Elin har fordypet seg i kvinnens sosiale forskjeller og de ulike klassene. Hun nevner ulikheter på rike og fattige, de ulike arbeidsmulighetene som de hadde, og om karens jul (Amalie Skram). Mens Jannicke har skrevet om kvinnenes posisjon i samfunne På 1800-tallet var også verandaene viktige. Første etasje hadde gjerne innebygd glassveranda - ofte med farvet glass i små ruter. Mens i annen etasje var verandaen åpen, slik at man kunne lufte sengetøy der. En variant av sveitserstilen var dragestilen. mot år 1900 1800-tallet. Posted on 10. juli 2020. Ragnhild Kåta - den første døvblinde i verden som lærte å snakke. Våren 1899 satt en ung kvinne på Hamar og skrev brev. Hun skrev om seg selv, hvordan hun hadde det, og hun beskrev soverommet sitt - hun hadde en bokhylle full av bøker, og hun fortalte mottakeren av brevet at hun både leste og. Sagbruksnæringen og trelasthandelen i Norge har rike tradisjoner tilbake til middelalderen, og i århundrene etter 1500 ble den landets viktigste eksportnæring ved siden av fiskeriene. I siste halvdel av 1800-tallet skjedde en ny, rivende utvikling i sagbruksnæringen. Dette skyldtes at de grunnleggende rammevilkårene endret seg

1800-tallet i Norge. Kom gjerne med forslag til kilder du synes bør være med her. Bruk e-posten nederst på siden og merk det med skole. Eidsvollsforsamlingens fullmakter 1814. Valgene til riksforsamling i 1814 var Norges første nasjonale valg. Primærvalgene ble holdt i sognekirkene over hele landet 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug. Manuskript ubb-ms-0167-01-23-a-08. Bakerlauget i Bergen. Dokumenter for årene 1801-1839 1818-04-04. Stavangers historie 1800-tallet. 1852 Fregatten Souverain ble bygget av firmaet O. Helliesen & Co. Skipet ble sjøsatt 16. juni fra Sandvi-gen og var det største skipet som hadde blitt bygget i byen

Fattighus i Sverige Historiska Medi

- På 1800-tallet fantes det en idé om at alle hadde en plass i samfunnet. Tjenere hadde sin, kvinner hadde sin plass, og det var moralsk godt at de ikke overskred denne. Men denne plassen var ikke naturgitt, den ble etablert gjennom måten man snakket om den på Hva forteller utenlandske turister om natur, kultur og samfunn i Norge på 1700- og 1800-tallet 4 Telemark under siste del av 1800-tallet 4.1 Økonomisk utvikling i de ytre vestlige distriktene. Trelasthandel, sagbruksvirksomhet og skipsfart var fra gammelt av den næringsmessige basis for kystdistriktene i Telemark. Næringslivet i Telemark var, sommange steder ellers iNorge, sterkt avhengig av internasjonale konjunktursvingninger Hva Oppfinnelser ble gjort på 1800-tallet? Live Science definerer oppfinnelser som prosessen med å oppdage eller presentere et element av nyhet som vil være til nytte for noen. I århundrer har kjente oppfinnere viet sitt liv til en idé som for alltid forandrer verden. Selv om oppfinnelser a 1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kulturliv. Protokoll ubb-ms-0765-b. Musikkselskabet Harmonien's Forhandlingssprotokol - 18/9 1882 - 13/11 1925.

De sjøfarendes fattighus - Wikipedi

1800-tallet. 1800-tallet. Silje Warberg. Aktuelt / Doktoren svarer. Aktuelt / Doktoren svarer. Skurk eller nurk? Det var en gang at fire kioskromaner fikk satt en drapsdømt fri. Ideer / ESSAYET. Ideer / ESSAYET. Vennskapets kraft. 1800-talets romantiske vennskap utgjer ein vesentleg del av norsk kulturhistorie Slekten hans kommer tilbake til 1600-tallet stort sett fra søndre Vestfold inkl. Lardal og grenseområdene over i Telemark, men jeg har ikke støtt på navnet hos andre der. Lenke til innlegg Del på andre sider. Gjest David Widerberg Howden. Skrevet Juni 13, 2003 Gjest David Widerberg Howden 1800-tallet mote for menn Et århundre er en lang tid i mote; men når det kommer til populære herremote, kanskje ingen århundre var lengre enn på 1800-tallet. Det så en av de mest dramatiske overganger populær mote som har blitt spilt inn i moderne historie. En bedrift dress 1800-tallet; 1800-tallet. Alt featured. Kopi av Bilde B. 1866 - 68.jpg. IMG_0121.JPG. IMG_4304.JPG. Bilde E. NB NB! Bildet er nå splittet i to_ ett med klokken_ og ett med plakat. Ta med bildeteksten som hører til klokken.jpg. Bilde H. Hans Seland 1893.jpg. Bilde D.

epitafium | Nattmannens datterHøjby - odswiki

Fattigdom før og nå - BYARKIVE

Hvordan var egentlig levekårene i årene 1800 til 1870? Romantikken og nasjonalromantikken preget kunsten og litteraturen, blant mange ting, men hvordan hadde nordmenn det i denne tiden? For Norge ga Svartedauden(1348-1350) en stor knekk for befolkningen og økonomien. Allikevel fikk Norge en økonomisk oppgang, til tross for den magre utviklingen fra 1700 til 1800 1600-tallet. Ingen komplette motedrakter fra 1600-tallet er bevart i Norge og bare få enkeltplagg. Av plaggene er noen funnet på den nederlandske hvalfangerstasjonen Smeerenburg på Svalbard. De vitner om folks dagligliv. Elleve strikkede silketrøyer derimot, fra ulike deler av landet, forteller om tidens luksusmoter Kontinental skole 1700/1800-tallet. Informer en venn om dette objektet. Mottakers e-postadresse* Ditt navn. Din e-postadresse* Beskjed. Blomqvist Nettauksjon AS. Rolfsbuktveien 4 e - f, 1364 Fornebu Kart Telefon (+47) 45 93 92 00 [email protected] Org. nr 910 686 720 Åpningstide

Fattighuset i Oslo - Wikipedi

Hei! I dag skal jeg fortelle dere hva som er forskjellen på realismen fra 1800-tallet og nyrealismen på 1900-tallet. Realisme og nyrealisme er to epoker som har mange fellesktrekk, men som også har en del ulikheter. Samfunnskritikken som var sentral i realismen, får igjen en plass i litteraturen. Likevel i den nye realismen som oppstå Hei Jeg skriver en oppgave om 1800 tallet, og lurer på hvordan oppfinnelser/hendelser som er kjent fra 1800 tallet. Nå ser jeg bort fra dampmaskinen da av Gjermund Glittfjell | 17.03.2020 | 1800-tallet, 1900-tallet, Foto og bilder, Handel, Kilder, Nyere tid, Økonomi/næringsliv, Svelvik (før 2020) | 0 kommentarer. Da Svelvik var vinterhavn for Drammen. Eiker Arkiv har mange jubileumsaviser i sitt arkiv. Da Drammens Tidende og Buskeruds Blad fylte 100 år, ble det laget en jubileumsutgave Språkhistorie på 1800-tallet - mer utfyllende. Språkhistorie på 1900-tallet - kort sagt. Språkhistorie på 1900-tallet - mer utfyllende. Episode 1. Språkhistorie på 1900-tallet - mer utfyllende. Episode 2. Studiehefter om språkhistorie. Kan brukes og distribueres fritt av alle

Fattigvesenets arkiver: Elendighetens registr

1700-tallet i Brasil 1800-tallet i Brasil 1900-tallet i Brasil << - 1800-tallet i Brasil - >> 1800-årene i Brasil:. 1600-tallet 1700-tallet 1800-tallet Bergen Bergen 1665 Bergen 1700-tallet Bergtatt Bjørneby Productions Bok 1 Bok 3 bok 5 Bok 6 bokomtale bokutdrag Byvandring Byvandring i Bergen Byvandring i Nattmannens fotspor Cappelen Damm Cecilia Strønen Damm Domkirken Domkirken i Bergen Emmaus folketro fotokonkurranse Gamle Rådhus Gard Frostad Knudstad. - 1800-tallet begynte dårlig for kvinnene. Massemedienes dyrking av kvinner som feminine og huslige forsterket konservative trekk og reverserte kvinnenes stilling, mener Dørum. - Det var større rom for at kvinner deltok i offentligheten på 1700-tallet, enn det var utover på 1800-tallet

På 1800 - tallet og utover var det ganske voldsomme debatter og diskusjoner om kvinners stemmerett, spesielt i USA og England. I Norge, etter at innføringa av parlamentarismen og det demokratiske gjennombruddet på 1880 - tallet, kom denne saken mye mer for alvor inn på den politiske dagsorden Boligdrømmen var råtten rønne fra 1800-tallet Artikkeltags. bolig; Til høyre på bildet er huset i Hetlevikåsen 2 på tidlig 1900-tall. På den tiden ble venstre del av boligen brukt som stall. Foto: PRIVAT. Av Solfrid Torvund Langeland. Publisert: 16. oktober 2012, kl. 15. Nørholm Fattighus & Bredkilde (GCQV2F) was created by Bager on 10/4/2005. It's a Regular size geocache, with difficulty of 1.5, terrain of 2.5. It's located in Denmark. Parker ved cache koordinatet og gå til N57 02.322 E09 43.928 Fattighuset Indtil først i 1800-tallet søgte landevejens folk natlogi på gårdene

 • Ressursstyring web.
 • Rubbeln thalia code eingeben.
 • Jerome roussillon.
 • Royal copenhagen 2. sortering hvid riflet.
 • Blinken stol.
 • Shiba inu wikipedia.
 • Tropisk orkan definisjon.
 • El chapo escape 2017.
 • Wochenkurier riesa stellenangebote.
 • Weibliche scheide.
 • Slektstre mal excel.
 • Øvrevoll stall.
 • Matematikk org 5 7.
 • Gult kort ski.
 • Bruckwirt öffnungszeiten.
 • Neue heimat innsbruck mietkauf.
 • Sjalu når kjæresten snakker med andre jenter.
 • Skrudrill test.
 • Organisasjonskultur oppgave.
 • The voice stemme på nett.
 • Generalisere.
 • Lvl vippeløft erfaringer.
 • Tabletter for å få mensen.
 • Henry the second.
 • Soroban online.
 • Hvorfor er kjøtt sunt.
 • Retur kitchn.
 • Hotel restaurant tonino.
 • Montering av dab i bil.
 • Polizeibericht schweinfurt.
 • Zweite hand tiere.
 • Lite bryllup oslo.
 • Radiohead lift.
 • Haus kaufen steinheim ottenhausen.
 • Capillo frisør kristiansand.
 • Wesley snipes blade 4.
 • Wohnungsamt dülmen.
 • Hovedtariffavtalen paragraf 3.
 • La rambla.
 • Propain yuma 24 gebraucht.
 • Politisk frihet.