Home

Nve energibruk

NVE forventer at forbruket av strøm vil fortsette å øke fremover. Transportsektoren vil gradvis bli mer elektrifisert og det kan bli brukt mer strøm både i industri, petroleumsnæringen og datasentre. Elektriske motorer er mer effektive enn fossildrevne motorer, slik at elektrifisering bidrar til lavere samlet energibruk til transport Energibruk og teknologier. Ifølge tildelingsbrevet til NVE for 2019 skal NVE ha god innsikt i utviklingen av energibruk for ulike energibærere og hvilke faktorer som påvirker denne. Dette skal bidra i vårt arbeid med å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi Energibruk i bygg NVE - Forside; Energibruk, -effektivisering og teknologier; Energibruk; Energibruk i bygg; Publisert 17.09.2019 , sist oppdatert 27.10.2020 . Effektiv og fossilfri energibruk i norske bygninger. I 1990 utgjorde fyringsolje og parafin 12 prosent av energibruken i norske boliger og yrkesbygg. I 2018. Energibruk til transport NVE - Forside; Energibruk, -effektivisering og teknologier; Energibruk; Energibruk til transport; Publisert 17.09.2019 , sist oppdatert 27.10.2020 . Fossil energi dominerer i transport - mer strøm og bioenergi fremover. Selv.

Samlet energibruk - NVE

 1. I figuren under vises utvikling i energibruk i EU fra 1990 til 2015. NVE forventer at strømforbruket i EU vil fortsette å vokse mot 2040. Elektrifisering av transport og ny kraftkrevende industri, som datasentre, hydrogenproduksjon og batterifabrikker, vil bidra sterkt til denne utviklingen
 2. NVE har ansvaret for tilsyn med energimerkeordningen. Dette innebærer at NVE vil føre årlig kontroll for å se om pliktig energimerking og energivurdering av tekniske anlegg er gjennomført. For et utvalg bygg hvor det er gjennomført energimerking og/eller energivurdering, vil NVE kontrollere om dette er utført i samsvar med energimerkeforskriften for bygninger
 3. NVE antar at det vil være en svak vekst i samlet energibruk i Fastlands-Norge frem mot 2020, men at det vil bli en overgang fra fossile energivarer til elektrisitet og bioenergi, slik at bruken av elektrisitet og bioenergi vi
 4. Internett: www.nve.no Rapport nr 24-2016 Analyse av energibruk i yrkesbygg Norges vassdrags- og energidirektorat Benedicte Langseth NVEs hustrykkeri Kun elektrinisk Simon Oldani 978-82-410-1215- 1501-2832 Rapporten sammenstiller resultater fra rapportene «Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere», «Analyse av energibruk i forretningsbygg.
 5. Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 Desember 2012 Energibruk i kontorbygg - trender og drivere På oppdrag fra NVE THEMA Rapport 2012-2
 6. eres av store strømbrukere med jevnt forbruk over året
 7. Epost: nve@nve.no Internett: www.nve.no Rapport, bokmål nr 22-2019 Strømforbruk mot 2040 Denne rapporten er den tredje i rekken av NVEs analyse og fremskriving av energibruk. Mens de to første rapportene handlet om energibruk i Norge, er denne rapporten utvidet til også å handle om energibruk i Sverige

Energibruk, -effektivisering og teknologier - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.Direktoratet skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdragene i Norge, og skal arbeide for en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer, samt bidra til en effektiv energibruk.NVE har et sentralt arbeid i beredskapen mot ras, flom og vassdragsulykker Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen under. (Alternativt kan du finne dem via bibliotekkatalogen vår, der du kan søke på navn, tittel, emneord osv. NVE sine anslag på energibruk er basert på de samme analysene som ligger bak NVE-rapport 43 2018: Strømforbruk i Norge mot 2035 og bygger på historisk statistikk, offisielle nasjonale planer, vedtatt politikk, tidligere rapporter og analyser fra NVE. NVEs fremskriving av energibruk brukes til flere formål hos NVE NVE arrangerte 5. november et webinar om nye energietiketter for leverandører, forhandlere og andre interesserte. Her finner du presentasjonen fra webinaret. Egen nettside med informasjon Vi har opprettet en egen side med informasjon om nye energietiketter, som du også finner via den forenklede.

Energibruk i bygg - NVE

Energibruk til transport - NVE

energibalanse, Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap, energibalanse, energiproduserende næringer, energibruk etter forbrukergrupper. Energi i Norge har i store trekk fulgt utviklingen av tilsvarende samfunnssektorer i andre land. De vesentligste energikilder i tidlige tider var ved, torv og vind, deretter kom lokal vannkraft, og importert kull fra 1800-tallet Energibruk og klima; NVE venter kraftig økning i strømforbruket NVE venter kraftig økning i strømforbruket. Nyhet, Energibruk og klima . Publisert 12.04.2018. Vi kommer til å bruke mer strøm på klimavennlig industri og elektrifisering av transporten, sa NVE-sjef Per Sanderud under Vinterkonferansen Gjennomsnittlig energibruk per husholdning var på 20 230 kWh i 2012. Av dette var om lag 16 000 kWh strøm. Vår nest viktigste energikilde er ved, som utgjorde rundt 3 200 kWh per husholdning. Bruk av olje har gått kraftig nedover, i 2012 var bruken på rundt 700 kWh. Dette er en halvering av oljeforbruket siden 2006

I denne rapporten har SSB undersøkt energibruk i bygninger som skoler, kontorer, sykehus og forretninger. Gjennomsnittlig energibruk for alle bygningene i undersøkelsen var 229 kWh/m2 oppvarmet areal. Det er imidlertid store forskjeller i energibruken mellom de ulike bygningstypene Energibruk i industri og datasentre Foto: NVE Foto: TEK. Mer industri og datasentre. Datasentre til himmels ? 'I!!! Fremtiden er effektiv bruk av fornybar energi ! Kontaktperson: Dag Spilde, dsp@nve.no. NORGES ENERGI- DAGER 2018 . RAPPORT Nr 87/2018 Energibruk i Norge mot 203

Formålsdeling. Trender og drivere» samt materiale som ikke er publisert tidligere. Rapporten presenterer drivere for energibruk i yrkesbygg, fordelt på drivere for areal og drivere for spesifikk energibruk. I tillegg presenteres representativ formålsdelt energibruk for hver av de 11 kategoriene innenfor yrkesbygg Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk Rapport til NVE Av: Carlo Aall; Morten Simonsen; John Hille; Klima og miljø. Lokal klima- og miljøpolitikk. Energi og transport. Rapport. Id: 2011-13 vf-rapport-13-2011-nve-energibruk-i-norske-husholdninger.pdf Som et ledd i myndighetenes arbeid for å redusere oppgavebyrden for næringslivet samarbeider SSB og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å samle inn opplysninger om industriens energibruk. Databehandleravtalen ble inngått fra og med 2011-årgangen av statistikken og det er energiloven som brukes som grunnlag for innsamlingen NVE energimerking boliger Oppdragsgiver Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) Oppdragsgivers adresse Middelthunsgt. 29 Postboks 5091 Majorstua, EU-direktivet om energibruk i bygninger. Utkastet til energimerkesystem vil være grunnlag f or utarbeidelse av forskrift til lov om bygningsenergidirektivet. Energiattes

Vurdering av energibruk mot normtall Det kan være nyttig å sammenligne egen energibruk med tilsvarende bygg, for å se hvordan bygget presterer. En slik sammenligning kan si noe om potensial for energieffektivisering, men det kan også være en rimelig avklaring om en har mistanke om at energibruken er unormalt høy for bygget NVE har publisert flere rapporter om elektrifisering av transportsektoren (NVE, 2016) (NVE, 2016) (NVE, 2017). NVE har estimert at en omfattende elektrifisering av transportsektoren kunne gi 12 TWh basert på dagens energibruk. Dette tallet inkluderer personbiler, varebiler, busser, lastebiler og motorsykler, men ikke ferger, skip eller fly

Energibruken i transportsektoren var 52 TWh i 2017, og utgjorde dermed 24 prosent av sluttbruk av energi. Av energibruk til transport utgjorde veitransport 75 prosent, etterfulgt av innenriks sjøfart, innenriks luftfart, og banetransport. Petroleumsprodukter står for over 86 prosent av energibruken i transportsektoren sammenlikne energibruk i egne bygninger med tilsva - rende bygninger eid av andre. Byggeiere kan også følge utviklingen i energibruk fra år til år. I arbeid med reha-bilitering av eksisterende bygg vil energirådgivere og andre tekniske rådgivere kunne benytte statistikken til å hente ut nøkkeltall. For Enova, NVE og myndighetene fo Norge har potensial til å bli et elektrisk samfunn, der all fossil energi byttes ut med fornybare kilder. Statnett lanserer nå en rapport som viser hvordan en omfattende elektrifisering kan gjøres ved hjelp av 30-50 TWh

Energibruk utenfor Norge - NVE

 1. FREMTIDENS ENERGIBRUK I LUFTTRANSPORT NVE Energidagene 2018 Oslo, 18 OKT Olav Mosvold Larsen . 45lufthavner Leverandør av flysikringstjenester i norsk luftrom Et moderne samfunn uten luftfart er utenkelig. UTSLIPP PR PASSASJERKM HALVERT SISTE 20 ÅR 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 20
 2. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk
 3. For Enova, NVE og myndighetene for øvrig er Byggstatistikken et viktig underlag i overordnet analysearbeid. For 2016 er det 3333 bygninger med i statistikken. 162 av bygningene er bygget etter passivhus- eller lav- energibruk, feil i målere, eller måleperioden kan vær
 4. Seksjonssjef Energibruk og teknologier hos NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) Oslo-området, Norge Over 500 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Nettsteder. Nettsteder
 5. Energibruk 2014 16 4.1 Om statistikken og usikkerheter 18 4.2 Om analysene og bygningsutvalget 19 4.3 Energibruk i ulike bygningskategorier 22 4.4 Energibruk i bygninger 26 Enova, NVE og myndighetene for øvrig er Byggstatistikken et viktig underlag i overordnet analysearbeid
 6. NVE-bygget har blitt tilrettelagt for dagens og morgendagens arbeidsplass. Ved å rense planene for ikke bærende elementer, har arkitekten tydeliggjort bygningens form, Dette kan ha stor innvirkning på en bygnings energibruk og brukernes opplevelse av komfort

Energimerking av bolig og bygg - NVE

Selv om statistikken energibruk i industrien er en godt etablert statistikk, har vi valgt å presentere alle de ulike statistikkprosessene; 1 Avklaring av behov, 2 Planlegging og utforming, 3 Planlegging og innsamling, 4 Klargjøring og 5 Formidling Enova, NVE og DiBK bidratt med prosjektstøtte til selve undersøkelsen. Rapporter 62/2013 Energibruk i bygninger for tjenesteytende virksomhet 2011 Statistisk sentralbyrå

NVE venter kraftig økning i strømforbruket

Norges vassdrags- og energidirektorat - Wikipedi

 1. NVE opplyser å ha funnet flere ulovlige produkter fra Adax AS tilgjengelige for salg hos forhandlere. Omsetningsforbudet gjelder panelovner fra produktserien Adax Eco Basic, produsert etter 1. januar 2018, som ikke har tilstrekkelige styringsmekanismer for å imøtekomme kravene i regelverket
 2. NVE`s fagdag om lavspenningsnett Hvordan sikrer vi at lavspenningsnettet bygges fremtidsrettet? Terje Hanssen Nelfo. Sluttbrukere får bedre innsikt i eget energibruk -og mulighet til å delta i energimarkedet: Formidlingsløsninger Smart og effektiv energibruk Lokal produksjon og lagrin
 3. NVE konstaterer at anlegget vil levere både fjernvarme og fjernkjøling. Inntekter og utgifter i forbindelse med leveranse av fjernkjøling er ikke lagt til grunn for NVEs vedtak. innsatsen for miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon burde styrkes, og det bl

nve aug. 1999 - nå 21 år 2 måneder Energi, Energibruk, energieffektivisering analyse, modellering, energibruk i bygninger, energibruk i husholdninger, klima, temperaturkorrigering av energibruk, varmepumpe Langseth, Benedicte (NVE Rapport;2016:24, Research report, 2015) Rapporten sammenstiller resultater fra rapportene «Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere», «Analyse av energibruk i forretningsbygg NVE: Harald Birkeland ENOVA: Brynjulf Skjulsvik BAE-rådet: Mats Eriksson Et EU-direktiv om energibruk i bygninger, Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings, trådde i kraft 4. januar 2003

NVE er delegert myndighet etter energiloven til å treffe vedtak om å bygge og drive fjernvarmeanlegg, for å sikre nasjonale interesser innenfor energisektoren. I tillegg har NVE hjemmel til å fatte vedtak om bidrar til en mer effektiv energibruk Read the latest magazines about Energibruk and discover magazines on Yumpu.co energibruk i forhold til bygningenes funksjon, dvs antall elever, sykehjemsplasser og tilsvarende. Noe under halvparten av bygningene var også (NVE) oppdraget med å forvalte det statlige engasje-mentet knyttet til energieffektivisering og introduk-sjon av ny fornybar energiproduksjon Energibruk 2011 16 - Om statistikken og usikkerheter 16 - Om analysene og bygningsutvalget 16 - Energibruk i ulike bygningstyper 17 - Energibruk og klimapåvirkning 21 For Enova, NVE og myndighetene for øvrig er statistikken et viktig underlag i overordnet analysearbeid

Publikasjoner - NVE - webby

 1. NVE anser at ressursene som ellers ville blitt brukt i dette arbeidet kan brukes på andre områder og ha større nytte - Mange kommuner viser liten interesse for lokal energiutredning NVE trekker fram at en del kommuner har brukt informasjon om stasjonær energibruk fra lokal energiutredning i sine klima- og energiplaner
 2. Norges vassgrads- og energidirektorat (NVE) RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. STF50 F05117 FORTROLIG Terje Stamer Wahl. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 6.3.3 Sammenligning med beregnet energibruk og faktisk energibruk.
 3. Kilde: Xrgia/NVE. Elspesifikt forbruk: 4000 kWh/husholdning . 2. Enova og husholdningene, forts . Prinsippmodell - ønsket atferdsendring . - Setter fokus på energibruk: energieffektivisering gjennom generell atferdsendring - Nye produkter og tjenester: marked for tredjepartsløsninger . Hovedpunkter AMS.
 4. innenlandsk energibruk i Norge. (NVE). I 1996 ble NVEs engasjement organisert i fem områder, med tilhørende operatører. NVEs byggoperatør - Byggoperatøren - fikk oppdraget med å realisere nasjonale mål for energiøkonomisering i bygningssektoren
 5. gssystem 26 - Energibruk etter stø­­rrelse 27 - Energibruk i kontorbygninger med kjø­­ling 29 - Energibruk etter alder 2
 6. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å holde oversikt over utviklingen i den stasjonære energibruken i Norge. Dette innbærer at vi skal kunne beskrive endringer i forbruket innenfor de ulike sektorene, inkludert yrkesbygg
 7. Vis Kjersti Ness' profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Kjersti har 3 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Kjerstis forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

Spør en energirådgiver! Denne spørrespalten er nå nedlagt. Spørsmålene ble besvart av en energirådgiver fra Enova og gamle spørsmål og svar ligger fortsatt her Water Resources Directorate (NVE), while the municipality is responsible for smaller plants. Solar photovoltaic (PV) systems on a building are covered by the so-called plus-customer scheme (Plusskundeordnin-gen). The power injected to the grid shall at no point exceed 100 kW. The grid owner is obliged to accept surplus energy elektrifisering av fossil energibruk. Det reviderte direktivet pålegger medlemstatene å gi sluttbrukerne tilgang til alle mekanismer for forbrukerfleksibilitet. og vi vil gi NVE honnør for arbeidet som har bidratt til mer nøytrale nettselskap de senere årene

Video: Nye energietiketter i 2021 - Presentasjon fra - nve

Effektiv energibruk - Wikipedi

Koordinater: 59°55′46″N 10°42′28″Ø Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er en norsk statlig etat underlagt Olje- og energidepartementet.Etaten skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdragene i Norge, og skal arbeide for en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer, samt bidra til et effektivt energiforbruk Februar 2019 Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no. Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningslove E -post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95 , Internett: www.nve.no Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 Hovedkontor Region Midt -Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øs

Dammer som kulturminner - Oppland | Norges vassdrags- og

Produktområdet bygningsprodukter - NVE

Planskjema Oppland -- oppdatert november 2017 1 Februar 2019 Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter Hei! Elektrisk energi lages f.eks i kraftverk der andre energityper som vann, olje, gass, kull osv omformes til elektrisk energi(strøm). Elektrisk strøm kan lages ved at man dreier rundt en magnet (med nordpol og sydpol) på innsiden av noen (to eller flere) kveiler med elektriske ledninger

God dialog med NVE om forskriftsprosessDammer som kulturminner - Telemark | Norges vassdrags- ogNVE har vedtatt nytt regelverk for anleggsbidragDammer som kulturminner - Sogn og Fjordane | NorgesKjetil Lund blir ny NVE-direktør
 • Eucalyptus plante pris.
 • Auto oglasi svedska.
 • Lion tiger hybrid.
 • Museumswirtshaus arrach.
 • Css animation list.
 • 1 kg diamant pris.
 • Pho recipe beef.
 • Traktor bilder gemalt.
 • Metalldetektor funn.
 • Stendersøker clas ohlson.
 • Frases guadalupanas.
 • Tanzschule linz für kinder.
 • The pga.
 • Brow rehab brynsløft.
 • Rabattkode morgenlevering.
 • Nash grier ålder.
 • Ausmalbilder pferde kostenlos.
 • Briga heelan.
 • Mn grunnstoff.
 • Å leve med borderline personlighetsforstyrrelse.
 • Tradescantia zebrina giftig für katzen.
 • Fidelity norge.
 • Hund vondt i munnen.
 • Gti treffen 2017 zimmer.
 • Welchen whiskey für likör.
 • Hvordan fungerte tingordningen?.
 • Spielberg alien movie.
 • Bmw m styling.
 • Melanom bösartig.
 • Sidevisninger google analytics.
 • Push varsler nsb.
 • Katey sagal tv programmer.
 • Stihl hekksaks felleskjøpet.
 • Vhs albershausen programm.
 • Lette verdensrekorder.
 • Old fashioned video.
 • How old is kratos.
 • Soroban online.
 • Santa monica studio.
 • Muskeltrauma symptome.
 • Pdf sammenslåing.